دانلود مقاله بررسی نحوه بیمه باغات

Word 50 KB 6183 29
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی کافی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغبات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی و بررسی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد توجه قرار گرفته است.

  در سال زراعی 81-80 سطح زیر کشت باغات شهرستان مشهد بصورت کشت آبی، 13786 هکتار می باشد و سطح باغات تحت پوشش بیمه در این سال زراعی 401 هکتار می باشد. یعنی 9/2 درصد باغات بیمه شده اند. با توجه به نتایج حاصله عدم استقبال از بیمه محصولات ناشی از پائین بودن نرخ غرامت پرداختی و بالا بودن نرخ حق بیمه و همچنین عدم آگاهی کافی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیت های آن باشد.

   

  مقدمه

  همواره فعایتهای تولیدی کشاورزی باریسک همراه بوده و می باشد. تغییرات شرایط تولید و نرخ بالای ریسک در این بخش سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین شرایط اقلیمی و اقتصادی، تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. نوسانات قیمتی در بازار محصولات کشاورزی، افزایش عرضه محصولات و حاشیه بازاریابی ناکارا، همچنین بروز خشکسالی ها، آفات ، بیماریها و شرایط غیر قابل پیش بینی آب و هوایی درآمد کشاورزان را به مخاطره می اندازد. به جهت تامین درآمد مطمئن، جهت کشاورزان و باغداران، راهکارهای متعددی در بخش کشاورزی توسط سیاستگذاران این بخش ارائه شده است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از چندین راه حصول اطمینان جهت تولید در بخش کشاورزی می باشد.

  امروزه بیمه در سراسر فعالیتهای تجاری و تولیدی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و اهمیت و نقش خود را نشان داده است. در بخش کشاورزی نیز به دلیل بروز شرایط غیر قابل پیش بینی، بیمه یکی از راهکارهای مهم محسوب می شود.

   

   

  اهداف:

  هدف کلی:

  بررسی نحوه بیمه باغات در استان خراسان

  اهداف جزئی:

  بررسی ارتباط بین نوع بیمه محصولات با درصد استقبال کشاورزی به بیمه

  بررسی نحوه محسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهای مورد نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی

  بررسی نحوه دریافت غرامت توسط کشاورز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

   

   

   

  پیشینه نگاشته ها :

  ترکمانی ،جواد (1376)درمطالعه ای به بررسی تاثیر بیمه به کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان منطقه کوار پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که میانگین کارائی فنی درگروه بیمه شده بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه بیمه نشده است که میانگین کارائی فنی این گروهها به ترتیب 08/73و 09/65درصد برآورد گردیده است داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله دربهار 75 جمع آوری شده است. برای تعیین شاخص های کارایی فنی وضرائب ارو-پرات بهره برداران بیمه شده وبیمه نشده از تابع "تولید مرزی تصادفی" و "معادل قطعی متحمل برابر" استفاده شده است.

  تخمین وتحلیل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد که هرچند مقدار آن درگروه بیمه شده درمقایسه با گروه دیگر کمتر است ولیکن تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست. به نظر وی عدم آشنایی با مفهوم و اهداف بیمه، عدم سهولت دسترسی برای بیمه شدن، عدم اطمینان به دریافت سریع خسارت، تاخیر در بازرسی مزارع آسیب دیده عدم دریافت غرامت مناسب ومشکلات اداری از عمده ترین نقائص بیمه کنونی در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.

  قربانی،محمد (1376) به بررسی مطالعه ای باعنوان تاثیر بیمه بر بهره روی تولید گندم استان مازندران پرداخته است. داده های مورد نیاز برای مطالعه از طریق مصاحبه وتکمیل پرسشنامه 180 کشاورز گندم کار در 27 روستای شهرستان ساری در سال 1374 جمع آوری شد که از این تعداد 179 پرسشنامه (105 بیمه شده، 74 بیمه نشده) مورد ارزیابی وتحلیل قرار گرفت. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده است.

  در این مطالعه از تحلیل تابع تولید گاریتمی- خطی (کاذب-داگلاس) استفاده شده و به منظور تفکیک تفاوت بهره وری کل بین گروه بیمه شده وبیمه نشده به منابع تشکیل دهنده آن، مدل تجزیه بیزالیا مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته های مطالعه نشان می دهد که بیمه گندم به عنوان نوعی تکنولوژی جدید بر روی تولید اثر مثبت داشته بطوری که باعث تغییر عرض از مبدا وشیب تابع تولید شده. همچنین کل  اختلاف بهره وری در هکتار بین دو گروه 7/16 درصد برآورد شده که 2/16 درصد آن مربوط به تغییر تکنولوژی و 5/0 درصد آن مربوط به نهاده های تولید است.

  دریجانی وقربانی (1377) درمطالعه ای که با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم می باشد. با بهره گیری از مدل لاجیت بر روی 179 گندم کار استان مازندران وبا استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای سال 1374 به بررسی آن پرداختند.

  نتایج این مطالعه حاکی از آنست که بیمه گندم به سمت واحدهای کوچکتر گرایش داشته ومتغیرهای طرح محوری، نوع کشاورزی، سابقه خطر، اعتبارات ومالکیت زمین بر پذیرش بیمه تاثیر مثبت ومتغیر اندازه زمین تاثیر منفی دارد.

  همچنین متغیرهای طرح محوری، تسهیلات اعتباری ومالکیت زمین سه فاکتور بسیار مهم در پذیرش بیمه تلقی می گردند که دو سیاست طرح محوری وتسهیلات اعتباری بعنوان مکمل بیمه محسوب می گردند.

  ترکمانی وقربانی (1378) به مطالعه عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی شهرستان ساری پرداختند.

  داده های موردنیاز این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 105 گندم کار بیمه شده شهرستان ساری در سال 1374 جمع آوری شده است.

  هدف کلی مطالعه جاری تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات کشاورزی بوده که با استفاده از روش گود وین برآورد گردید. مدل گودوین بصورت ذیل تعریف شده.

  Lny=Lnc+Bi

  {I=1,2,…,11

  {j=1,2,3

  نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای یارانه بیمه، درجه ریسک گریزی، عضویت در طرح محوری گندم، تحصیلات وسن بهره بردار، نسبت غرامت پرداختی صندوق بیمه به حق دریافتی آن تاثیر مثبت بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی دارد. درحالیکه اندازه مزرعه و پاره وقت بودن بهره بردار روی تقاضا تاثیر منفی گذاشته است.

  کرباسی،قربانی وفرهمند(1379) به بررسی مطالعه ای تحت عنوان عوامل موثر بربیمه محصولات کشاورزی پرداختند. نمونه های مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شامل 50 بهره بردار بیمه شده وبیمه نشده در شهرستان مشهد صورت گرفته است. مدل مورد استفاده در این مطالعه مدل لجستیک می باشد.

  داده های جمع آوری مربوط به سال زراعی 78-77می باشد.

  همچنین ایشان نشان دادند که متغیرتحصیلات اثر معنی داری بر پذیرش بیمه از سوی زارعین ندارد ودر آمد سالانه محصولات برای هیچ یک از محصولات بغیر از گندم معنی دار نشده است. به عقیده ایشان تعداد مشاغل جانبی باپذیرش بیمه محصولات رابطه عکس دارد. تعداد دفعات دریافت غرامت وخسارت وارده در طی پنج سال اخیر نیز اثرمعنی داری از طرف کشاورز بر پذیرش بیمه ندارد.

  نتایج نشان می دهد که مالکیت زمین بغیر از محصولات چغندرقند اثر معنی داری بر روی بیمه محصولات کشاورزی نخواهد داشت. میزان سطح زیر کشت برای چغندرقندوگندم احتمال پذیرش بیمه را افزایش میدهد ولی این متغیر برای کل مزرعه ومحصول جو اثر معنی داری ندارد.

  نجفی وبرازجانی (1380) درمطالعه ای به ارزیابی عملکرد برنامه بیمه محصولات کشاورزی پرداختند. که با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطرپذیری وتثبیت درآمد کشاورزان برنامه بیمه محصولات کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دادند.

  اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است علاوه براین اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استانهای مختلف از راه پرسشنامه به دست آمده است. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی وتحلیل فایده-هزینه استفاده شده است.

  نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک ودر سالهای 1369تا78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل وپوشش بیمه ای ونیاز به یارانه دولت ودر مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است.

  تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می دهد که نسبت فایده-هزینه برنامه برابر 803/0 است وهمچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد.

   

  روش تحقیق:

  در این مطالعه آمار و اطلاعات مورد نیاز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جمع آوری شده است. این مطالعه شامل چند قسمت می باشد.

  در قسمت اول تاریخچه مختصری از وضع تولید میوه در کشور و همچنین شرح مختصری از تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات بیان شده است.

  در قسمت دوم به نحوه بیمه کردن باغات پرداخت شده و فرم های بیمه نامه باغات بصورت مختصر بررسی شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی ذکر شده است.

  در قسمت سوم: سطح زیر کشت بیمه شده و بیمه نشده و مقایسه و ارزیابی شده و نتایج حاصله از این مقایسه بیان شده است.

   

   

   

  وضع تولید میوه در کشور:

  19 درصد کل محصولات کشاورزی کشور را میوه های باغی تشکیل می دهند. که در این میان استانهای مازندران، فارس،کرمان، تهران وخراسان نزدیک به 56 درصد محصولات باغی کشور را تامین می کنند.

  بنا به گزارش سازمان غذا وکشاورزی (FAO)، محصولات کشاورزی جهان که مرکب از 66 نوع اصلی است، شامل 41 محصول مزرعه ای و 25 محصول باغی می باشد. ایران برحسب تنوع محصولات بیمه بعد از چین که 17 محصول وایالت متحده وترکیه که هرکدام 16 محصول دارند، در بین 25 کشور برگزیده تولید کننده محصولات باغی، رتبه سوم را کسب کرده است.

 • فهرست: 
  فهرست مطالب
  عنوان
  چکیده 2
  مقدمه 3
  اهداف 4
  پیشینه نگاشته ها 5
  روش تحقیق 9
  وضع تولید میوه در کشور 10
  تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات 12
  نحوه بیمه باغات 14
  محاسبه درصد خسارت (افت کمی- افت کیفی) محصول باغ 20
  محاسبه درصد نهایی خسارت محصول 22
  غرامت قابل پرداخت 23
  نتایج 25
  ضمائم 26
  منابع 34

   

  منبع:

  ترکمانی، جواد. (1376). تاثیر بیمه به کارائی فنی و ریسک گریزی کشاورزان. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29 شماره 1، تهران.

  ترکمانی، جواد و محمد قربانی. (1378). عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرسان ساری. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 30 شماره 2،‌تهران.

  جعفر زاده، علی. (1378). اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارتهای طبیعی. فصلنامه صنعت بیمه، سال چهاردهم، شماره 55، تهران.

  دریجانی، علی و محمد قربانی.(1377). عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران. مجموعه مقالات دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی ایران، 18 تا 19 شهریور ماه 1377، تهران.

  قربانی، محمد.(1376). تاثیر بیمه بر بهره وری و تولید گندم استان مازندران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پنجم، شماره 20.

  فیاض، علیرضا.(1376). نگاهی به تولید میوه و بررسی اقتصادی تولید کمپوت و میوه در ایران. مجله بانک کشاورزی، شماره 63.

چکیده: با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از ...

چکیده: با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از ...

چکیده: موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از ...

چکیده‌: این‌ مقاله‌، ضمن‌ بررسی‌ امکان‌ بیمه‌ کردن‌ محصولات‌ کشاورزی‌، اعم‌ از دیم‌ و آبی‌،همچنین‌ دام‌ و طیور و آبزی‌ پروری‌، در پی‌ نمایان‌ ساختن‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ بیمه‌ تا چه‌ حدمی‌تواند در تشویق‌ تولیدکنندگان‌ برای‌ سازگاری‌ عملی‌ با رفتارهایی‌ که‌ می‌تواند محیط‌زیست‌ را بهبود بخشد، مؤثر و سودمند باشد. همچنین‌ در این مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از بیمه‌زیست‌ محیطی‌ - کشاورزی‌ و ...

ادامه فعالیتهای تولیدی آنان، شورای انقلاب جمهوری اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال پنجاه و هشت تصویب نمود که صندوق ویژه ای به نام " صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی " در بانک کشاورزی تشکیل شود. بر اساس تبصره پنج مصوبه شورای انقلاب، وزارت کشاورزی مکلف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون مطالعات و اقدامات لازم را در مورد اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام ...

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند. گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور ...

اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی ...

فرسایش بادی و وزش گرد و غبار مرسوم ، بر زمین هایی که مورد خاکورزی گندم زمستانه- آیش تابستانه ، در واشنگتن شرقی ایالات متحده ی آمریکا قرار دارند، باروری خاک را کاهش می دهند و می توانند با کیفیت نا مطلوب هوا همکاری کنند. بررسی اقتصادی خاکورزی حفاظتی در تناوب گندم- آیش فرسایش بادی و وزش گرد وغبار مرسوم ، بر زمین هایی که مورد خاکورزی گندم زمستانه- آیش تابستانه ، در واشنگتن شرقی ...

چکیده مشارکت را می‌توان یکی از اهرمهای مهم نیل به توسعه قلمداد نمود مبنی بر اینکه مردم در فعالیتهای مربوط به خویش دخالت داشته باشند. لذا جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیتهای توسعه‌ای، شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت می‌تواند تاثیر به سزایی به همراه داشته باشد. زنان به عنوان نیمی از سرمایه‌های انکار ناپذیر هر مملکت، نقش محوری و اساسی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برعهده دارند، ...

بیان موضوع یا تعریف مسأله: کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول