دانلود تحقیق آفت ها

Word 51 KB 6397 12
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • زمینهای کوچک پراکنده

   ساختمانی موزائیکی از محصولات متصل و زمین غیر زراعی ایجاد می کنند که به صورت بالقوه پناهگاه و غذایی جایگزین را برای دشمنان طبیعی فراهم می کند. همچنین ممکن است آفتها در این محیط ها که وابسته به ترکیب گونه ها گیاه است به سرعت گسترش یابند. با این حال، با وجود ترازهای پایین جمعیت آفتها و یا گروه های متناوب احتمال نگهداری آفتهای طبیعی در این مناطق ضروری می باشد.

  مزرعه ای با یک نوع محصول عمده پایا

  باغهای میوه به عنوان اکوسیستم های نیمه پایدار، و پایدارتر از سیستم های محصول سالانه در نظر گرفته می شوند. از وقتی که باغهای میوه اغتشاش کمتری را تحمل می کنند و با اختلاف ساختمانی بیشتری مشخص می شوند(نشانه اختصاصی، آنها اختلاف ساختمانی بیشتر است) به طور طبیعی امکانات برای تاسیس عوامل کنترل زیست شناسی مطلوب تر است، به ویژه اگر یک نوع از بوته ها و گیاهان گلداری که زیر درختان بزرگ می رویند، پرورش یابند.

   غلظتهای بالای محصول یا وجود ترازهای نسبتا خوب انواع چوبی خاص.

  اختلاف ژنتیکی بالا، نتیجه کاربرد ترکیبات مختلف یا محصول چند خطی است.

  تعمیمات بالا می توانند برای طرح ریزی یک روش مدیریتی گیاهی در خاک- اکوسیستم ، سودمند باشند. با این حال آنها باید نوسانات محلی آب و هوایی، جغرافیایی، زراعتی، رستنی های محلی، نیروهای مصرف شده، مجموعه های آفت و سایر موارد را در نظر بگیرند. که ممکن است استعداد نهانی را برای رشد آفت تحت شرایط مدیریتی گیاه خاصی را افزایش یا کاهش دهد. انتخاب ترکیب گونه های گیاه می تواند خطرناک نیز باشد. مطالعات منظم در مورد «کیفیت» تغییر شکل گیاه با رعایت فراوانی و بازدهی آفتهای طبیعی مورد نیاز است. همانطور که توسط سوسوود[1] و وی[2] (1970) یادآور شدیم، آنچه مشکل به نظر می رسد نوع «مفید» و غیر متنوع هر زمین جنوب شرقی می باشد. این تاثیرات تغییر شکل فقط از راه آزمایش می تواند کل سلسله خاک – اکوسیستم را مشخص کند. این کار سخت تلش زیادی را می طلبد زیرا شیوه های ترقی ناچارا باید به شکلی خاص ساخته شود.

  4- اداره تنوع زیستی در معیار دورنما

  بیشتر مطالعات تاثیرات افزایش تنوع زیستی بر جمعیت حشرات در زمین معیار به ندرت تصور میزانهای زیاد مانند معیار دورنما منتهی شده است. کاملا مشخص است که الگوهای مکانی دورنما بر بیولوژی جانوران مفصل دار به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است. یکی از ویژگیهای شاخص اصلی دورنمای کشاورزی جدید اندازه بزرگ و هم جنسی محصول است که در قطعه دورنمای طبیعی است. این موضوع می تواند به طور طبیعی بر فراوانی و نوع آفتهای طبیعی تاثیرگذار باشد، هنگامی که این منطقه بزرگتر تحت کمترین نوسان جمعیت داده شده است(نمودار 4)

  بنابراین معرفی مجدد یک ساختار موزائیکی در دور نمای کشاورزی از  پرچین،  حیاط مزرعه وچیزهای دیگر ساخته شده است، که می تواند منجر به تولید مکانهای اصلی متعدد برای تولید مثل، تغذیه و سرپناه برای یک عدد از گونه های جانور مفصل دار مفید شود.(Altiem 1994)

  یکی از روشهای معرفی مجدد تنوع زیستی در مقیاس بزرگ تک کاشتها است که توسط تاسیس مزرعه زمینی گوناگون به صورت گیاهی و یا پرچینهایی است که ممکن است برای دهلیزهای بیولوژیکی که به جانور مفصل دار نوع زیست اجازه حرکت و پراکندگی می دهد، سودمند باشد. پذیرش گسترده ای از اهمین مرزهای زمین در هنگامی که منابع آفتهای طبیعی آفتهای محصول هستند وجود دارد .

  مطالعات بسیاری ثابت کرده است که افزایش فراوانی آفتهای طبیعی و کنترل بیولوژیکی موثرتر هر کجا که محصول باشد به وسیله گیاه بیشتری در حاشیه قرار می گیرند این مکانهای اصلی ممکن است مهم باشد در حالی که بعضی در حالی که بعضی مکان ها سرتاسر زمستان برای آفتهای طبیعی نگهداری می شوند و احتمال دارد منابع افزایش یافته مثل میزبانها طعمه های جانشین، گرده و شهد برای انگل ها و شکارگرهای گیاهان گلدار را آماده کند (Landis 1994)

  اطلاعات زیادی نشان می دهد که بسیاری از شکارگرهای حریص به طور قابل توجهی میزان چگالی بالایی در دست به اندازه حاشیه ها دارند. تاثیرات یکسانی که با قرابینه ها در زمین هایی که شامل حاشیه های طراحی شده خاصی هستند (حاشیه های سوسکی) و چگالی (غلظت) شکارگررا با ردیفهای محصول مجاور افزایش می دهد . این فاصله ها در آفتهای طبیعی رخنه می کنند.

  و محصول می تواند اساسهای بهینه سازی فضای حاشیه های زمین در باشد(Boatman 1994)

  با وجود نسبت بالای کناره منطقه ای در حاشیه ها، انتظار می رود که این ویژگیها ارتباط زیادی با محصولات همجوار داشته باشند. بدین وسیله تحهیه محافظی در برابر آفتهای حشره ای در این مناطق تحت تاثیر دهلیزها است. با مدرک می تواتن ثابت نمود که این تاثیرات دهلیزها بر فراوانی و پراکندگی جانور مفصل دار که ممکن است طول عرض، فاصله و فرکانس دهلیزهای مورد نیاز برای حفظ تراز تنوع زیستی مفید را مشخص کند که محافظت از محصول طارحی شوند از این طریق پراکندگی آفتهای طبیعی افزایش یافته و بنابراین جمعیت آفتها ثابت می شود. (Friy 1995)

  M.A.Altied کشاورزی، اکوسیستم ها و محیط 74 (1999) صفحه 31-19

  نمودار 4- تاثیر قطعات معیار بر انتظار رویش پذیری از جمعیت آفتهای طبیعی در خاک – اکوسیستم از میزانهای متنوع و ترازهای ساختگی.

  سیستم دهلیزها هم چنین می تواند با جلوگیریاز پراکنده شدن بیماری imoculum تاثیر مثبتی بر سیستم بگذارند کشیدن حائلی برای حرکت آفت حشره ای کاهش ذرات ریز آب و هوا از طریق قطع جریان هوا، تاثیر بر جریان مواد غذایی، مواد و آب و تهیه مکانی اصلی برای زندگی بیابانی، با این وجود مهمترین وظیفه دهلیزها از طریق دکارهای دستی شان افزایش می یابد، که می تواند اولین مرحله در معرفی مجدد تنوع زیستی در خاک – اکوسیستم  بسیار بزرگی باشد که قطعات گیاه طبیعی واقعا حذف می شوند(Perry 1994)

  5- تنوع زیستی، حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه

  یکی از مهمترین ویژگی های سیستم هایی که هر ساله محصولاتی تولید می کنند، نوع و کثرت رژیم های اخلالگر خاک هستند. زراعت و گیاه کاری متناوب دائمی در منطقه ای که در آن زراعت شده است به اولین مرحله توالی بوم شناسی بر می گردد. اخلال فیزیکی خاک که با زراعت و ته‌نشست مدیریتی بوجود آورده  عامملی بسیار مهم در تعیین فعالیت زیستی خاک و چگالی گونه ها در خاک – اکوسیستم می باشد، سبب دین کار می شود زراعت معمولا در حداقل 15 تا 25 سانتیمتر سطح خاک مزاحم می شود و خطوط افقی سطح خاک طبقه طبقه شده با کشاورزی که مختص به منطقه ای همگن می باشد با رعایت ویژگیهای فیزیکی و اخلال باقی مانده جایگزین می شود. فقدان ریزمکانهای خاک طبقه بندی‌شده سبب افزایش در تراکم گونه‌هایی می‌شود که در خاک – اکوسیستم زندگی می کنند. کاهشهای تنوع زیستی چنین خاکی منفی هستند زیرا باز بافت مواد غذایی و تعادل واقعی میان ماده طبیعی موجودات زنده خاک و چگالی گیاه ترکیبات ضروری از یک خاک تعادل یافته حاصلخیز و بوم شناسی هستند (Hwndrix et al 1990)

  توده زده خاک شامل میکروبها (قارچ، باکتری و actinomycetes) و حیوانانی مثل کرمک، کرم ریز، کلومبلا، هزارپا، کرم خاکی و جاوران مفصل دار می باشد (Davies,1973) یک متر مربع از یک خاک طبیعی معتدل کشاورزی ممکن است شامل 1000 گونه از جانوران زنده با تراکم جمعیت در حدود 6 10 متر مربع برای کرمکها 5 10 متر مربع برای ریز جانوران مفصل داد و 4 10 متر مربع برای گروه های بی مهره دیگر باشد یک گرم از خاک ممکن است شامل بیش از هزار پیوند قارچی و بیش از یک میلیون یا بیشتر کلنیهای باکتریایی اختصاص می باشند. انرژی، کربن، نیتروژن، و دیگر تغییرات پی در پی غذایی از طریق ریز سیستم های تجزیه شده خاک که به وسیله قارچ و باکتری حفظ می شوند، اگرچه نقش مهمی در جریان عنصر نیتروژن بازی می کنند (and Anderton, 1995 swift)

  در نقش آنها به عنوان تنظیم کننده فرآیند خاک – اکوسیستم ، موجودان زنده خاک تعدادی از فعالیتهای بسیار مهم را انجام می دهند ( Paolatti et al , 1994; Table 1)

  - تجزیه زباله ها و جریان مواد غذایی

  - تبدیل نیتروژن جوی به اشکال آلی و تغییر مجدد نیتروژن آلی به نیتروژن گازی.

  - فرونشاندن خاک مولد بیماری از طریق مخالفت.

  - ترکیب آنزیم ها، ویتامینها، هورمونها، شاکیان بسیار مهم و الکل های شیمیایی ای که جمعیتها و کارها را تنظیم می کنند.

  - اصلاح ساختمان خاک

  - اثری متقابل داشتن با گیاهان از طریق همیاری ، همزیستی ،همکاری و تولید بیماریها.

  فعالیت میکروبهای خاک بر موجود بودن مواد غذایی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار می‌باشد.

  یا تاثیر مستقیم شکستگی مواد آلی و رهایی متاخر مواد غذایی است که در ساختمان سلول و نگهداری فرآیندها استفاده نمی شود. مواد غذایی اضافی که در دسترس گیاهان هستند. هم چنین، چون توده زنده میکروبی خودش نسبتا بخش ناپایدار مواد آلی خاک است، مواد غذایی در توده زنده مثل سلولهای میکروبی قابل دسترس هستند و توسط دیگر میکروبها مورد حمله قرار می گیرند.

  تاثیرات غیر مستقیم نتیجه ارتباط میان محصولات فرعی با تشکیل دهنده ها و مواد غذایی خاک است. مثالهایی از این تاثیرات محصولات فرعی بر در دسترس پذیری فسفر به خوبی ثابت شده است (Doran and Werner 1990)

  با توجه به خدمات بوم شناسی که توسط تنوع زیستی ارائه می شو(فهرست 2) موجودات زنده خاک برای ادامه خاک – اکوسیستم ها حیاتی هستند. بنابراین حائز اهمیت است که فعالیتهای کشاورزی که فراوانی و غلظت موجودات زنده خاک را با افزایش شرایط مکانی خاص و دسترس پذیری مکانهای خاص افزایش می دهد، مشخص و حمایت شوند.

  باید تاید کرد که سودمندی کشاورزی ممکن است بستگی به انتخاب فعالیتهای مدیریتی داشته باشد که فعالیت های بیولوژیکی خاک را افزایش داده و در تثبیت جوی عنصر نیتروژن گردش مجدد کربن و مواد غذایی و جلوگیری از بیماری زایی خاک دست دارند.

  5-1- افزایش زیوگان (جانوران یک پهنه) برای حاصلخیزی خاک

  تاثیر اصلی فعالیتهای مدیریتی کشاورزی بر فعالیت بیولوژیکی خاک مرتبط به گردش مواد غذایی، تغییر در داده های کربن و نیتروژن، محیط فیزیکی خاک، و تاثیر منفی ترکیب شیمیایی مورد استفاده بر فعالیت میکروبی و جانوری می باشد. سیستم هایی که داده های مدفون کربن و نیتروژن را از طریق دخول سبزیها و یا محصولات ریشه دار الیافی در چرخش اغلب جمعیت و فعالیت میکروبی افزایش داده و به سمت مقدار بیشتری از سیستم های رسمی در حال استفاده کودهای تجاری سوق می‌دهد تاثیرات چرخشهای‌محصولات برموجودات زنده خاک مشخصا ازطریق کیفیت‌و کمیت داده‌های آلی و همچنین با تهیه یک دوره «وقفه بیولوژیکی» نشان داده می شود. هنگامی که هیچ انگلی نباشد گیاهان رشد می کنند به همین دلیل است که گردش یونجه در برابر هترودورا اسچاجتی[3] رویگردش چغندر و نیز سبزی در برابر هیدروژن avenaue بر غلات مفید می باشد.

  استفاده از کود های کشاورزی حی.انی به عنوان منابع غذایی به طور کلی غلظت و فراوانی زیوگان خاک را افزایش می دهد. فعالیت میکروبی و تک یاخته ای در خاک های کشاورزی لقاح یافته اساسا به طور کلی بیشتر است.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

چکیده در این تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماندهای 17 محصول عمده کشاورزی در ایران شامل: 1- گندم و جو 2- دانه های روغنی 3- نیشکر 4- مرکبات 5- انگور 6- خرما 7- گردو صورت گرفته است. مقدمه سالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات موادی شامل: خوراک دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مکمل آن - انواع اسید های آمینه و آلی مثل ...

مواد آلی خاک مواد آلی جزء لاینفک هر خاک بوده و خواص فیزیکی و شیمیایی آنرا تا حد قابل توجهی تغییر می دهد و عبارتست از کلیه اجسام آلی موجود در خاک اعم از زنده یا مرده ، تازه یا کهنه ، ساده یا پیچیده ومرکب . مواد آلی خاک شامل بقایای گیاهی و حیوانی در مراحل مختلف تجزیه، هوموس، میکروبها و هر ترکیب آلی دیگر می باشد . بقایای گیاهی یا حیوانی که به خاک افزوده می گردند در نتیجه فعالیت ...

کشاورزي پايدار توليد با کيفيت , نگاه به آينده کشاورزي پايدار به معناي استفاده از علوم بيولوژي، بالاترين ميزان و مناسب ترين روش توليد در کشاورزي است. در حالي که در کشاورزي تجاري براي نيل به اهداف توليد کوتاه مدت از نهاده هاي کشاورزي به طور بي رويه

هر گونه تغییر در ویژگی های اجزاء متشکله خاک به طوری که استفاده از آن ناممکن گردد و آلودگی خاک نامیده می شود . اخیرا خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط زیست انسان برای ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است . برای به حداقل رساندن آلودگی ، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگرداننده شوند . خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب میگردد قابلیت خاک برای جذب سطحی تبادل ...

تعریف خاک علم خاک شناسی کمتر از صد سال قدمت دارد و همین که به طرف هزاره آینده حرکت می‌کنیم، با مشکلات بزرگی مواجه می‌شود که سابقه نداشتند. نظیر چگونگی تغذیه جمعیت فزاینده جهان ، چگونگی حفاظت از اتمسفر زمین. اینها مسائل محض زیست محیطی نیستند، بلکه تبعاتی هستند که در ارتباط با موجودیت انسان و زمین می‌باشند. کارهای علمی زیادی جهت اصلاح دانستنی‌هایمان در مورد بیولوژی خاک ، باقی ...

بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته چکیده در این تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماند های 17 محصول عمده کشاورزی در ایران شامل: 1- گندم و جو 2- شلتوک 3- دانه های روغنی 4- گوجه فرنگی 5- ضایعات سیب زمینی 6- چغندر قند 7- پنبه 8- نیشکر 9- مرکبات 10- سیب 11- انگور 12- خرما 13- پسته 14- بادام ...

مقدمه رویکرد بشر به انرژی های نو و پاک ، به جای انرژی های آلوده کننده کره زیستی در سال های اخیر ، نشان دهنده نگرانی او از آلوده شدن بیش از پیش کره زمین است. در میان انرژی های پاک ، انرژی هسته ای به دلیل بهره وری بالا و توجیه اقتصادی مناسب ، بیشتر مورد توجه بوده است. کاربرد روز افزون انرژی هسته ای در ابعاد مختلف زندگی آدمی ، سبب گردید تا برای آشنایی دانش پژوهان جوان ، با کاربرد ...

خلاصه: تداوم پذيري بعنوان قابليت ادامه يافتن يک سيستم تعريف مي شود . با در نظر گرفتن اين تعريف چندين جنبه فعاليت حفظ محصولات در کشاورزي طبيعي برحسب قابليت تداوم بازبيني مي شوند چون سنجش مطلق تداوم پذيري موجود نيست ، اين بررسي شکل مقايسه بين روشهاي

چکیده به منظور بررسی اثرات استفاده از لجن فاضلاب و سایر مواد زائد شهری و کشاورزی بر آلودگیهای میکروبی خاک ، چهار نوع کود آلی شامل لجن فاضلاب ، کود حیوانی ، کمپوست زباله و مخلوط کاه گندم و یونجه در آزمایشات گلخانه ای در قالب طرح های کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تغییرات جمعیت میکروبی مخلوط کودهای فوق با خاک شامل باکتریها ، قارچها و آکتینومایستها بررسی تغییرات جمعیت ...

تفاوت زراعي و تنوع نتيکي از دير باز به عنوان ارکان سيستمهاي توليد کشاورزي سنّتي و موفق به شمار مي آمده اند. در نيمه اول قرن بيستم، تفاوت زراعي مورد توجه بسيار قرار داشت و تا چند دهه پيش نيز پژوهشهاي مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پايان گرفتن جن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول