دانلود مقاله زمین شناسی ایران

Word 173 KB 6703 61
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت: ۶,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • واحدهای زمین ساختی ایران

  واحدهای زمین ساختی عبارتند از نواحی که دارای سرگذشت زمین شناسی وتاریخی مشابهی می باشند. د رتعیین یک واحد تکنونیکی شش عامل رخساره های سنگی، فعالیت های ماگمائی، دگرگونی، فازهای کوه زایی، شیوه ی چین خوردگی وبالاخره روندها، اهمیت داشته ونقش اساسی را به عهده دارند. واحدهای زمین ساختی ایران اجمالا به صورت زیر می باشد.

  1-جنبه های پایدار

  ایران زمین بین دو سپر عربستان در جنوب غربی و ورق توران در شمال شرق قرار گرفته است. پلاتفرم عربستان به طرف شمال شرقی ادامه یافته و به وسیله رسوبات آبرفتی دشت خوزستان پوشیده میشود. ورق توران نیز در ترکمنستان قرار دارد. دنباله این ورق در نواحی سرخس با رسوبات جوان پوشیده شده است. لبه جنوبی این ورق کوهستان های کپه داغ می باشد.

  2-کوهستان زاگرس

  کوهستان های زاگرس، باامتداد شمال غرب- جنوب شرق دنباله رشته کوه های جنوبی آلپ می باشد.

  زاگرس به طور عرضی به نواحی مختلفی تقسیم بندی شده است که عبارتنداز:

  الف-کمربند چین خورده زاگرس

  ب-زاگرس مرتفع

  ج-ناحیه سنندج سیرجان

  د-ناحیه ارومیه بزمان

   

  الف-کمربند چین خورده زاگرس

  سپر عربستان با شیب کمی به طرف شمال شرقی ادامه یافته و رسوبات دوران اول تا نئوژن بدون دگرشیبی زاویه ای در روی آن گسترش یافته اند. حوزه زاگرس از ابتدای دوران دوم از سایر قسمت های ایران باوجود یک نشست دایمی تمیز داده می شود. وجود رسوبات تبخیری سازند هر مز موجب عدم هماهنگی در چین خوردگی این ناحیه گردیه است.

  همچنین گنبد های نمکی متعلق به سازند هرمز در این کمربند چین خورده مشاهده می شود. به طوری که قبلا اشاره شد روند کلی کمربند چین خوردنه زاگرس شمال غربی-جنوب شرقی است ومحور چین ها نیز همین روند را نشان می دهد. اما نوعی موجسانی در چین ها مشاهده می گردد که جهت شمال-جنوب را نشان می دهد و با روند بسیار کهن شمال جنوب سپر عربستان موازی است. این حرکات رابطه نزدیک بین کمربند چین خورده زاگرس با سپر عربستان را نشان می دهد.رسوبات زاگرس با ضخامت چندین هزارمتر در کوهزایی آلپی پایانی چین خوردی یافته اند.

  ب-زاگرس مرتفع

  این ناحیه را به عنوان روراندگی زاگرس یا زون خرد شده زاگرس نامیده اند. کمربند چین خورده زاگرس بدون سر حدی تند به ناحیه باریکی از روراندگی متعدد که به خط راندگی اصلی در طرف شمال شرقی ختم می شود منتهی می گردد. در این ناحیه رسوبات دوران اول و دوم در چندین رواندگی فلس مانند به روی طبقات جوانتر دوران دوم وسوم رانده شده اند. روند این ناحیه مانندکمربند چین خورده زاگرس است. زاگرس مرتفع عمیق ترین بخش حوضه زاگرس را با سنگ هایی چون مارن،رادیولاریت وافیولیت متعلق به دوران دوم نشان می دهد.

  اختلافات عمده زاگرس مرتفع با کمربند چین خورده زاگرس در وجود  افیولیت ها ورادیولاریت فاز کوهزایی لارامی و به طور کلی نوع رسوبات عمیق تر دریایی است.

  ج-ناحیه سنندج-سیرجان

  در مورد این ناحیه دو موضوع بحث است. اول آنکه برخی از محققین ناحیه سنندج- سیرجان را جزیی از زاگرس می دانند و دوم آن که به علل شباهت های متعددی که این ناحیه با مرکز ایران دارد آن را از ناحیه زاگرس جدا می نمایند. شباهت این ناحیه با زاگرس به علت روند عمومی شمال غربی-جنوب شرقی آن است. این ناحیه پس از راندگی اصلی زاگرس قرار گرفته و از نظر سرگذشت ساختمانی با مرکز ایران والبرز نزدیک است. وضعیت رسوبگذاری ساختمانی و ناپیوستگی های متعدد این ناحیه به شمال و مرکز ایران شبیه است.آن چه که موجب تشخیص این ناحیه از مرکز و شمال ایران است نبودن ولکانیک های دوران سوم در آن و وجود روند عمومی زاگرس و بالاخره توسعه فوق العاده ناقص رسوبات دوران سوم در این ناحیه است. توده های نفوذی اواخر ژوراسیک دوران سوم از نوع گرانیت ودیوریت در این ناحیه فراوانند. سنگهای دگرگونی با رخساره آمفیبولیت که به پرکامبرین نسبت داده می شود در نواحی اسفندقه ، حاجی آباد، اقلید، گلپایگان و مریوان مشاهده می شود سنگ های دگرگونی ضعیف از نوع رخساره شیست سبز در سراسر این ناحیه پراکنده اند.

  د-ناحیه ارومیه بزمان

  این ناحیه را زمانی در ایران مرکزی وزمانی دیگر به عنوان کمربند ولکانیکی زاگرس منظور نموده اند. ناحیه دارای امتداد شمال غرب-جنوب شرق است واز کوه صهند در شمال غرب تا نواحی سیرجان در جنوب شرق کشیده شده است.مجموعه سنگ های این ناحیه غالبا گدازه های آندزیتی وداسیتی است که حاصل فعالیت آتشفشان های دوران سوم است. در برخی از نقاط ناحیه سنگ های آذرین خروجی شدیدا فرسایش یافته وتوده های نفوذی عمیق ظاهر شده است. در این ناحیه بعد از فار کوه زایی لارامی فعالیت ماگمایی شدیدی به صورت خروجی ونفوذی صورت گرفته که بعد از ائوسن نیز در برخی نقاط به تدریج کاهش یافته است.تراس های وسیع تراورتن در نواحی مختلف به آخرین مرحله فعالیت ولکانیکی این ناحیه تعلق دارد.

  ایران مرکزی

  محدوده ی ایران مرکزی از نظرمحققین متفاوت است. این واحد به شکل یک مثلث در مرکز ایران قرارگرفته است وقسمتی از ایران خاوری(شمال بلوک لوت) را در بر می گیرد. مرز شمالی آن ناحیه بینالود وگسل میامی می باشد که در سمت باختر به احتمال زیادبه گسل عطای می پیوندد. مرز ایران مرکزی و آذربایجان به هر حال چندان مشخص نیست وبیشتر جاها پوشیده است(نبوی،1355)

  اشتوکلین در مورد ایران مرکزی چنین می نویسد: این ناحیه ساختمانی معادل یک مثلث تقریبی است که در شرق بوسیله بلوک لوت و در شمال بوسیله کوهستان های البرز در جنوب غرب توسط ناحیه سنندج- سیرجان محدود می گردد. آذربایجان در شمال غرب وسبزوار در شمال شرق گرچه از نظر جغرافیایی متعلق به ایران مرکزی نیستند اما دو زائده باریک از ناحیه ساختمانی ایران مرکزی می باشند.

  ایشان معتقد است که ناحیه ایران مرکزی از ناحیه سنندج سیرجان توسط فرورفتگی های دریاچه ارومیه، توزلوگل وگاوخونی جدا می شود. وی ناحیه ارومیه بزمان را جز ایران مرکزی محسوب می کند. در اینجا محدوده ایران مرکزی در طرف شمال گسل سمنان وگسل میامی از طرف جنوب غربی ناحیه ارومیه بزمان و در شرق گسل نهبدان منظور شده است.

  واحد البرز

  واحد البرز رشته کوه های کاملا مشخصی است هر چند که طرف غرب آن درآذربایجان چندان مشخصی نیست.رشته کوه های بینالود از نقطه نظر جغرافیایی دنباله البرز است ولی از نظر رسوبات شباهت بیشتری به مرکز ایران دارد(نبوی، 1355) اشتوکلین البرز را براساس وضعیت ساختمانی بزرگ تاقدیس حاشیه ایران مرکزی می داند. این شباهت در دامنه جنوبی البرز بسیار بیشتر از شمال آن است. در البرز فعالیت های ماگمایی به صورت خروجی ونفوذی دیده میشود. این رشته کوه در دوران اول، فعالیت های آتشفشانی بسیار محدود ومحلی داشته است. فعالیت آتشفشانی شدید درائوسن صورت گرفته و به تدریج تقلیل یافته و آتشفشان دماوند و در پلیوسن و پلیستوسن فعال بوده است. توده های نفوذی گرانیتی در ژوراسیک، ائوسن، الیگوسن و پلیوسن( گرانیت علم کوه) در البرز مشاهده می گردد.

  فاز کوه زایی شدید در البرز کوه زایی لارامی می باشد که موجب تشکیل دگرشیبی در قاعده رسوبات ائوسن گردیده است و فازهای کوه زایی آلپ پسین موجب چین خوردگی رسوبات ترسیری در واحد البرز می باشد.

  واحد شرق ایران ومکران

  این واحد را می توان به دو بخش نهبندان- خاش وکوه های مکران تقسیم کرد.اختلاف عمده این دو ناحیه روندها می باشدکه در ناحیه نهبندان- خاش به صورت شمالی-جنوبی و در کوه های مکران شرقی-غربی است. این واحد در غرب توسط گسل نهبندان در شرق بوسیله بلوک سیستان ودر جنوب توسط خلیج عمان محدود می گردد. محدوده غربی کوه های مکران گسیل میناب است. در این واحد سنگ های قدیمی تر از ژوراسیک مشاهده نمی شود. چین خوردگی شدید در اواخر ژوراسیک و سنگ های دگرگونی نیز در این واحد مشاهده می گردد. در مکران رسوب گذاری در پالئوژن ادامه یافته و نوع رسوبات از نوع فلیش به مولاس تبدیل می گردد. قسمت هایی بالایی مولاس مکران بیشتر از کنگلومرا وماسه سنگ تشکیل شده است.

  در خاتمه فاز کوه زایی آلپ پسین در ناحیه تاثیر نموده ورسوبات چین خوردی یافته اند و در مراحل انتهایی این مرحله کوه زایی مناظر فعلی بوجود آمده است. فعالیت های ماگمایی به صورت نفوذی و خروجی نیز در این واحد مشاهده می شود.

   

  بازاریابی

  در بازاریابی نوین آمیزه بازاریابی به عنوان یک موضوع بسیار مهم به حساب می آید.مقصود از آمیزه بازاریابی مجموعه ای از ابزار و وسایل بازاریابی است که بر روی هم بر بازار اثر می گذارند. آمیزه بازاریابی به صورت زیر تعریف می شود:

  مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت آنها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد.

  به عبارتی دیگر آمیزه بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد  تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذرد. این کارها را میتوان به 4 متغیر شناخته شده به عنوان 4p طبقه بندی کرد آنها عبارتند از:

  محصول، قیمت ،توزیع و ترویج در انگلیسی این چهار کلمه با حرف p شروع می شوند.

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

ایستگاه اول: همان طور که بر روی نقشه زمین‌شناسی مشخص است از بزرگراه کرج قزوین به طرف طالقان حرکت می‌کنیم. حوضه آبخیززیان بعد از روستای زیاران در کنار آب زیاران که از آن برای آبیاری دشت قزوین و کرج استفاده می‌شود. بر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس 50000/1 دیده می‌شود ( به این معنا هر یک سانتیمتر روی نقشه برابر با 50000 سانتیمتر بر روی زمین است.) گسل طالقان شرقی غربی است و این پدید ...

استان پهناور کرمان با مساحتی حدود 47/181714 کیلومتر مربع، در جنوب شرق فلات ایران واقع شده و 11 درصد از خاک کشور را در بر می گیرد و به لحاظ وسعت مقام دوم را بعد از استان خراسان حائز می باشد. از نظر موقعیت جغرافیایی بین 20 54 تا 34 59 طول شرقی و 29 26 تا 58 31 عرض شمالی قرار گرفته است. استان مذکور از شمال و شمال شرق به استان خراسان، از شرق به استان سیستان و بلوجستان، از شمال غرب و ...

کلیات پیشگفتار ایران از جمله کشورهای جنوب غربی آسیا می باشد و دارای آب و هوای متنوع در قسمتهای مختلف خود است. از لحاظ زمین شناسی نیز ایران از صفحه های متنوعی تشکیل شده که دارای روابط مختلفی بین خود می باشد که همین روابط باعث ایجاد مورفولوژی های گوناگون در سطح زمین می شود. یکی از این زونها ، زون کپه داغ می باشد که توسط زمین شناسان مختلفی از جمله اشتوکلین ، مدنی ، و..... معرفی شده ...

فصل اول 1-1موقعيت جغرافيايي منطقه محدوده مورد مطالعه بخش شمال باختري از نقشه کرمان 000/250/1 کرمان مي باشد و بخش اعظم نقشه حرجند را در بر مي گيرد. و داراي مختصات جغرافيايي به شرح زير است: طول خاوري عرض شمالي مساحت منطقه که داراي طول 95 کيلومتر در

شهرستان بافق به مرکزیت شهر بافق با مساحتی حدود 17850 کیلو متر مربع، به فاصله 120 کیلومتری جنوبشرقی شهرستان یزد، در طول َ38، o55 شرقی و عرض َ47،o31 شمالی واقع شده است. این شهرستان به وسیله راه آهن و راه آسفالته منشعب از یزد قابل دسترسی می‌باشد. از دیگر راههای ارتباطی می‌توان به محورهای بافق- بهاباد، بافق- شیطور و بافق- معدن چادرملو اشاره کرد. جاده ارتباطی معدن اسفوردی بطول 5/2 ...

شهرستان بافق به مرکزیت شهر بافق با مساحتی حدود 17850 کیلو متر مربع، به فاصله 120 کیلومتری جنوبشرقی شهرستان یزد، در طول َ38، o55 شرقی و عرض َ47،o31 شمالی واقع شده است. این شهرستان به وسیله راه آهن و راه آسفالته منشعب از یزد قابل دسترسی می‌باشد. از دیگر راههای ارتباطی می‌توان به محورهای بافق- بهاباد، بافق- شیطور و بافق- معدن چادرملو اشاره کرد. جاده ارتباطی معدن اسفوردی بطول 5/2 ...

پیشگفتار آنچه پیش روی شماست، نتیجه وماحصل آموخته های ما درطی چند سال آموزش علم زمین بصورت دروس تئوری وآزمایشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد . در این دوره ما از هر شاخه ای تنها نکته ای آموختیم و اگر چه مجموع این نکته ها در مقابل دریای شیرین و وسیع این علم ، هیچ است ولی ما بر آن شدیم تا در واحد عملیات صحرایی هر آنچه آموختیم بر کار ببندیم تا بیشتر بیاموزیم ودرک کنیم . هدف از ارائه ...

رسوبات مربوط به پالئوژن در شمال شرق و چهارگوش گلپایگان دارای گسترش نسبتاً وسیع و گسترده ای بوده و از نظر لیتولوژی دارای تنوع بسیار زیادی است جنبش های زمین ساختی لارامید سبب چین خوردگی و بالاآمدگی زمین های قدیمی گردیده و به دنبال آن فاز فرسایش بعدی سبب تشکیل ته نشستهای آواری قرمز رنگ پی ائوسن در پی ردیف ترشیر نتیجه آن می باشد در دوران سنوزوئیک پیشروی دریا در منطقه مورد نظر از ...

سنگ‌هاى کربناته حدود 20 % سنگ‌هاى رسوبى را تشکیل مى‌دهند و تقریباً همیشه خالص مى‌باشند. این سنگ‌ها عمدتاً از کانى‌هاى کربناته، نظیر کلسیتCaCO3، آراگونیت CaCO3 و دولومیت CaMgCO3 تشکیل شده‌اند. بر اساس تقسیم بندى سنگهاى کربناته تراورتن یک نوع از سنگهاى کربناته مى باشد. سنگ تراورتن حاصل رسوب‌گذاری چشمه‌های آهک‌ساز می‌باشد و در محیط‌هاى غارى، چشمه‌ها و یا رودخانه‌ از تبخیر آب‌هاى ...

خلاصه مطالب: در این مقاله یک بررسی دقیق در زمینه زمین شناسی منطقه خوی (شمال غرب ایران) و افیولت های موجود در ان ارائه شده است همچنین نقشه زمین شناسی جدیدی از این منطقه به چاپ رسیده است. مهمترین نتیجه گیری حاصله اینست که در منطقه خوی یک کمپلکس افیولیتی وجود نداشته و دو کمپلکس افیولیتی موجود می باشد که عبارتند از: 1- افیولیت پلی متامورفیک قدیمی که از لحاظ تکتونیکی مربوط به یک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول