دانلود تحقیق کشت چای در زمین های جلگه ای و یا دشت

Word 39 KB 6909 10
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دراینزمینها باید با روشهای گوناگون خاک را حفاظت کرد. یکی از این روشها زهکشی میباشد که به رشح آن می پردازیم. منظور از رهکشی حفظ رطوبت خاک تا حد تعادل و هدایت آبهای اضافه بر احتیاج بوته چای به خارج از محوطه باغ است. معمولاً بعد از باریدن باران سیل آسا، رهکشی موجود نقش مهمی را در خارج کردن آبهای اضافی بازی می کند. به وسیله زهکشی می توان سطح آبهای زیرزمینی را تا  سانتیمتر از سطح خاک پایین تر برد، از این طریق است که ریشه های چای از خفگی در اثر رطوبت زیاد نجات پیدا میکنند.بهترین طریق زهکشی در کشت چای احداث و ایجاد کانالهای روباز است.

  زهکشی نه تنها خاک را تهویه کرده و باعث افزایضش نفوذپذیری وقدرت نگهداری آب در خاک می شود بلکه عمق ریشه را به حداقل می رساند. در مناطق جلگه ای زمین را بر حسب پستی و بلندی آن تقسیم و از خطوط تراز برای کشت استفاده می کنند. ردیفهای کشت باید ار طرف شرق به غرب باشد. تا بعد از رشد بوته، سایه آنها بین ردیفهای مانه از تأمین مستقیم آتاب گردد.

  چایکاری در مناطق کوهستانی شیبدار

  در مناطق کوهستانی بعد از اینکه از حاصلخیزی زمین اطمینان حاصل شد، باید به ترتیب زیر عملیات لازم را انجام داد.

  بررسی پستی و بلندی زمین.

  تهیه نقشه کل زمین و تعیین خطوط همتراز.

  احداث نهرهای کوچک در امتداد خطوط همتراز.

  جهت خارج کردن آبهای اضافی از زمین به منظور جلوگیری از فرسایش خاک باید فاصله دو نهر از همحدود 3 متر باشد. اگر سطح آب های زیرزمینی پایین تر از  سانتی متر باشد. بعد از تعیین خطوط همتراز و کندن نهرها باید اقدام به تهیه ردیفهای چایکاری نمود.

  ردیفها باید به موازات نهرها ولی عمود بر شیب زمین احداث شوند.

  14- نقش تغذیه در تولید چای

  حاصلخیر کردن مناسب خاک همراه با سایر عملیات کاشت، بر تولید محصول چای می افزاید. به منوظر تاثیر بیشتر کودها، بسیاری از خاکها نیاز به اصلاح به وسیله مواد آلی دارند. نظر به اینکه کاشت چای به طورنسبی به مدت طولانی تک کشتی انجام شده، بذون استفاده از کود،مواد غذایی خاک تامین نشده و کمبود مواد معدنی در گیاه پدید آمده ومحصول کاهش می یابد. میزان مصرف کود باید بر پایه آزمایشهای مزرعه، تجزیه خاک وگیاه، مشاهده علائم کمبود یا زیادی مواد معدنی صورت پذیرد. هرچند اساس کار عمومیت دارد ولی کاربرد مناسب کودها ازناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت بوده و بستگی به شرایط منطقه دارد.

  کاهش مواد غذایی

  مواد غذایی با طرق گوناگون در مزرعه چای تقلیل می یابد و تأثیر آنها روی گیاه متناسب با مصرف آنها است. کاهش این مواد از طریق برداشت، هرس، فرسایش خاک، جریان آب حاوی مواد غذایی محلول و تجزیه مواد باعث معدومشدن بیشتر آنها می شود.گزارش شده که برای تولید 1000 کیلوگرم چای خشک در کلنی از چای مقدار 4 کیلوگرم ازت 4 کیلوگرم P2O5 و 1 کیلوگرم K2O برداشت میگردد.

  علف های هرز مقداری از مواد غذایی اصلی را جذب می کنند که ممکن است موقتاً قابل استفاده چای نباشد و چنانچه علفها برداشت گردند، این مواد بهطور دایم بیرون می روند.

  نکات عمده در مورد مواد غذایی

  تولید مواد آلی: برای ایحاد مواد آلی، اکسیژن از طریق تنفس، دی اکسید برای فتوسنتز از هوا و ا‘ از خاک به وسیله ریشه جذب می شود. برای تولید یکگرم ماده خشک 850-350 گرم آب باید خارج گردد.مواد معدنی شامل مواد اصلی وکممصرف است.

  تاثیر مواد غذایی انفرادی

  عناصر فوق الذکر با یکدیگر ترکیب شده و تولید مواد آلی کربوهیدرات، گلوسیدها، پروتئین ها، هیدروکربن ها، سلولز. چوب و ترکیبات کمپلکس اصلی، عطر، مزه،رنگ وظاهر را می سازد.

  تأثیر مواد غذایی به طور انفرادی

  1-14-تاثیر عناصر غذایی پرمصرف

  1-1-14- اثر ازت

  ازت برای رشد گیاهان خیلی مهم بوده و ذر بیشتر مواد مهم گیاهی کلروفیل، نوکلئوتید، هورمون ها، پروتوپلاسم، ویتامین ها و غیره وجود دارد.

  محصول چای شامل برگهای آن می باشد، بنابراین گیاه چای، حساس به کاربرد کود ازته می باشد. کود ازته در یک وضع مناسب 3 تا 4 هفته پس از استفاده، شروع به اثرگذاری می کند.

  برای چای در جای غیرسایه افزایش محصول کاملاً متناسب با مقدار ازت مصرفی است. این اثر خطی با مصرف ازت بیش از 15 کیلوگرم در هکتار مستثنی می باشد. مصرف بیش از حد ازت ممکن است غیراقتصادی بوده و تأثیر منفی داشته باشد و این، بستگی به سایر مواد غذایی دارد. اثر سایه در ارتباط با جذب ازت پیچیده است و تیپ و میزان سایه تأثیر عمده ای بر این فرایند دارد.

  معمولاً به ازای هر کیلوگرم تزت مصرفی، بین 4 تا 8 کیلوگرم چای خشک به دست می آید. محصول بهدست‌آمده بستگی به زمان مصرف ازت دارد. گزارش شده که ازت به کار رفته قبل از باز شدن جوانه در پایان زمستان فتوسنتز را برای مدتی افزون یمکند و نیز مشخص گردیده کهچای، ازت آمونیاکی را بهتر از ازت نیتراتی جذب می کند و سولفات آلومینیوم SA مسزان محصول را بیش از مصرف آمونیوم نیترات AN یا آمونیوم کربنات افزایش می دهد. باید توجه داشت که محلولپاشی اوره روی بوته ها برای گیاه چای ایده آل می باشد. در 5/5-0/5 =PH میزان محوصل با کاربرد اوره، سولفات آمونیوم و کلسیم آمونیوم نیترات کاهش می یابد. منو یا دی آمونیوم فسفات بیشتر به صورت کودهای مکمل در سطح وسیع بهکار یم رود.

  2-1-14- اثر فسفر

  فسفر برای رشد ضروری بوده و نقش مهمی در تشکیل چوب و ریشه دارد. این عنصر در تبدیل انرژی، شرکت در متابولیسم چربیها، در فرآیند تنفس و استفاده ازت نیز لازم بوده و در ترکیب نوکلئوئیک اسید، فسفولیپیدها و آنزیمها به کار رفته است. فسفر در گیاه خیلی متحرک بوده وبه نقاط حیاتی که فعالیت فتوسنتتیک بیشتر بوده متقابل میگردد، بنابذاین در برگهای جوان در غلظت بالایی یافت می شود. مقدار فسفر خارج شده از محصول در مقایسه با ازت و پتاسیم کم است.

  استفاده از فسفر در خاک موقعی که اسیدیته آن بین 5/5 و 7 باشد به بیشترین حد می رسد. چنانچه اسیدیته از 5/5 کاهش یافته و از 7 تجاوز کند بهره بروری آن تقلیل می یابد.در خاکهای خیلی اسیدی فسفر با هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم ترکیب شده و تولید مواد غیر محلول در آب را کرده که غیرقابل استفاده برای گیاه است لذا افزایش فسفر در زراعت چای مواجه با مشکلاتی در خاکهای اسیدی می شود.

  تأثیر کوردهای فسفره بیشتر روی گیاهان جوان در خزانه ها یا در موقع نشاء کاری، برای بذرگیری و قلمه گیری از بوته های مادذی متداول است. آزمایشی که طی آن سوپر فسفات در چاله هایی با خاک اسیدی بهکار رفته، نشان داده است که به طور متوسط 37% هرس کردن در آنها افزایش یافت و کود نباید در تماس با ریشه باشد. مصرف کود در ردیفهای نزدیک ریشه ها به آنها صدمه زده و مانع رشد گیاه می گردد. در حالیکه تأثیر مثبت بالایی ازاختلاط کود با خاک ایجاد می شود. آزمایشهای زیادی به وسیله محققین در ارتباط با کاربرد فسفات روی چای انجام شده ولی اثر مستقیم آن معلوم نشده، فقط تأثیر آن چند سال بعد اتفاق می افتد.

  3-1-14- اثر پتاسیم

  این عنصر درگیاه خیلی متحرکبوده ویک ماده غذایی حیاتی می باشد ولی نقش آن کاملاً معلوم نشده است. پتاسیم با مواد آلی اصلی سلول گیاهی به هیچ وجه ترکیب نمی شود و در استفاده آب مخصوصاً در جذب و انتقال آن در گیاه نقش دارد و اهمیت این عنصر بالا بردن این رل در حرارت کم یا خشکی طولانی است. به نظر می رسد پتاسیم در فعال کردن آنزیمها، متابولیسم کربوهیدراتها و پذوتئین ها، باز و بسته شدن روزنهها، سنتز مواد رنگی و تراوایی غشاء سلولی تاثیر دارد. این عنصر در اندامهای گیاهی جایی که تقسیم سلول و رشد آن انجام می شود ذخیره می گردد. پتاسیم برای بوته های جوان جهت تحریک رشد آن ها و تولید اندام قوی ضروری است. بوته های کامل چای نسبت به پتاسیم نیزجواب می دهند، گرچه عکس العمل گیاه بلافاصله روی بوته های عادی ظاهر نمی شود. بوته هایی که کمبود پتاسیم دارند نسبت به کود پتاسیم خیلی زود جواب می دهند. به ازای هر 1000 کیلوگرم محصول چای 2 تا 4 کیلوگرم پتاسیم مصرف می شود. میزان بهره گیری از پتاسیم در غالب خاکهای چای کاری زیاد نیست، زیرا میزان اسید آن بالابوده و هرچه بیشتر اسید باشد بهره بری آن کمتر است.

  دراثر کشت مکرر بدون افزایش کودهای پتاسه، محصول کاهش یافته و بوته ها می میرند، لذا مصرف پتاسیم ضروری خواهد بود. در آزمایشهای انجام شده گزارش کرده اند که کودهای پتاسیم دار روی چای در خاکهای اسید (0/4 = P H) تاثیر طولانی دارند. اضافه کردن پتاسیم به میزان دوب رابر مقدار لازم، تنهامقدار کمی در افزایش محصول موثر خواهد بود. نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که باید بینپتاسیم و ازت تعادلی برقرارباشد تا افزایش محصول حاصل شود.

  کمبود پتاسیم تأثیر زیادی در بهبود چای بعد از هرس دارد و کاربرد آن فوراً اثر کرده و محصول را افزایش می دهد. زیاد بودن کلسیم موجود در خاک سبب عدم جذب پتاسیم می شود.لذا مصرف زیاد پتاسیم (CAN کلسیم آمونیوم نیترات وسوپر فسفات و اسیدیته زیاد کمبود پتاسیم را سبب می گردد.

  پتاسیم کلراید کود پتاسیم معمول است و پتاسیم سولفات کود گران تر واسطه و برتر از کلراید می باشد و کمتر سوختگی ایجاد میکند و فقط جایی بکار می رود که نیاز به گوگرد است.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

کشت چای در زمین های جلگه ای و یا دشت دراینزمینها باید با روشهای گوناگون خاک را حفاظت کرد. یکی از این روشها زهکشی میباشد که به رشح آن می پردازیم. منظور از رهکشی حفظ رطوبت خاک تا حد تعادل و هدایت آبهای اضافه بر احتیاج بوته چای به خارج از محوطه باغ است. معمولاً بعد از باریدن باران سیل آسا، رهکشی موجود نقش مهمی را در خارج کردن آبهای اضافی بازی می کند. به وسیله زهکشی می توان سطح ...

علم زراعت فعاليت هايي از انسان را در بر مي گيرد که به منظور تامين نيازمنديهاي بعضي از گياهان و در نتيجه بهره گيري از حداکثر قدرت توليدي آنها انجام مي شود. اين فعاليتها را , علاوه بر کاشتن و برداشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات , امراض و علفهاي هرز

منابع آلاینده بررسی منابع آلوده کننده در محدوده مطالعات در سه بخش آلاینده های ناشی از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و فاضلاب شهری و روستایی انجام یافته است. بررسی منابع آلاینده عمدتاً بر پایه بازدیدهای محلی و مشاهدات میدانی در سطح منطقه، مراجعه و مکاتبات با ادارات و سازمان ها و کسب اطلاعات و آمار خصوصاً از منابع آماری مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی موجود و همچنین مطالعات ...

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین مقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد منطقۀ گیلان وارد آمده است . به طوری که صنعت چایسازی ایران تقریباً به مرحلۀ رکود و ...

يونجه نباتي علوفه‌اي از خانواده بقولات است که امروزه کشت آن به سرعت در حال توسعه است. مصرف اين محصو به علت کيفيت بالا و خوش خوراکي و همچنين دارا بودن ذخاير غذايي، مانند: پروتئين و مواد غذايي مختلف از قبيل: کلسيم و حتي انواع ويتامين‌ها (به ويژه ويتام

صومعه سرا شهري در 2? کيلومتري غرب شهرستان رشت است. از شمال به بندر انزلي و رضوانشهر و از جنوب به فومن مرتبط است. محصولات عمده اين شهرستان برنج و چاي و کرم ابريشم است. مشخصات صومعه سرا شهرستان صومعه سرا از شهرستا نهايي است که در غرب گيلان واقع شده وا

ديباچه چوله‌قزک بارن کن بارن ب‌‌پاين کن گندوم د زر خاکه از توشنگي هلاکه بزغله شير ميه چپو پنير ميه با ترانه‌ي چوله‌قزک، روزگاري نه چندان دور، روستازادگان نشابور، گوش به جاري شدن ترنم باران بر دشت‌هاي سرزمين سپيده

اقتصاد اقتصاد در منطقه مدیترانه وابسته به کشاورزی است. معیشت اکثریت مردم نیز از طریث زراعت و کشاورزی تامین می شود. بالاترین میزان درآمد از طریق کشاورزی در سطح ترکیه از همین منطقه حاصل می گردد. بخش صنایع هم بیشتر در شرق منطقه، ما بین آدانا، مرسین و اسکندرون متمرکز شده است. توریسم نیز در نقاط ساحلی، بویژه حوالی آنتالیا منبع درآمد بسیار مهمی به حساب می آید. فعالیت های زراعی در این ...

کشاورزی مدرن فشرده تنهاظرف 30تا40 سال گذشته ،در نتیجه پیشرفت های علمی وفنی که در طی جنگ جهانی دوم و بلافاصله بعد از آن رخ داده ظهورکرد و در این مورد عوامل مربوطه عبارتند از: 1- افزایش مکانیزاسیون کشاورزی: ومتعاقب آن جایگزین انرژی که قبلا بوسیله حیوانات بارکش وانسان تامین می شد به وسیله ی انرژی تراکتور وافزایش تعداد زیادی از ادوات برای مراحل مختلف در فرآیند زراعت و دامپروری در ...

چکیده گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی کشور بطور متوسط 5/6 میلیون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 5/10 میلیون تن تولید دارد. عملکرد پائین گندم در ایران در مقایسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائین نهاده ها (بویژه آب) و ضعف مدیریت زراعی است. تکیه بر افزایش عملکرد بعنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول