دانلود مقاله شواهد پالینه شناسی برای منشا علمی توالی گیلینت

Word 51 KB 7114 27
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پلیستوسن های بخشهای Marathousa شهرهای بزرگ در جنوب غربی یونان.

  چکیده

  Marathousa Member لایه پلیستوسن میانی در جنوب غربی یونان،‌به آسانی قابل تشخیص است اما چرخه های سنگ شناسی پیچیده شامل آلتراسیون مرتبه اول از لیگنیت ها و گل های و آلتراسون مرتبه دوم با ثبت توالی لایه های ارگانیکی بیان می شود. شواهد پالینه شناسی نشان می دهد که چرخه های سنگ شناسی می تواند با چرخش زمین بدست می آید. همه رگه های لیگنیتی موجب گرمی جنگل های بلوط می شوند در حالی که لایه های آواری جلگه پهن نیمه خشک عمدتاً از نوع جلگه Artemisia را فراهم می کند. به این معنی که سیکل سنگ شناسی مرتبه اول که سیکل یخبندان را نشان می دهد (یعنی سیکل غیرمعمولkyr- 100) ،‌حداقل kyr 350زمان می برد. گرده ها زمان بستری مجرای نوسان آب و هوا را در بسیاری از لایه های ارگانیکی زیرین نشان می دهد با 5 نوسان در یک اتصال کامل لیگنیت- دتریتوس به این معنی که سیکل سنگ شناسی مرتبه دوم ،‌سیکل kyr -21 را منعکس می کند رابطه فازی بین سیکل های سنگ شناسی و سیکل های علمی بر مبنای چینه شناسی پالینو و زمان بازتاب چرخش الکترون نشان داده شده است. محیطهای لاکوسترین با سطح افزایش یافته آب- از دیدگاه رسوب شناسی برای دوره های انجماد بکار می رود در مقابل گیاهان با تلاقی محلی برای دوره های انجماد درونی بکار می روند. لایه های ارگانیکی زیرین در محیطهای حد واسط )پوشش گیاهی ،‌عمق آب و ...) بین محیط های انجماد کامل و انجماد درونی شکل می گیرند.

  مقدمه

  در ناحیه مدیترانه ،‌سیکل های سنگ شناسی مشخص در حوضچه های رسوبی مربوط به دوره های و محیطهای متفاوت اتفاق می افتد. این سیکل های سنگ شناسی شامل جفت های دوگانه مارل،‌دتریتوس (سیلت/ رس) یا لایه های ارگانیکی ( لیگنیت/ Sapropel) ،‌آلتراسیون منظم در مقاطع فشرده m-100 کلسیم را نشان می دهد. فهم منشا و فرایندهای تشکیل دهنده این سیکل های سنگ شناسی می تواند منجر به دانش تشخیص سن زمین شناسی با ثبت پوشش پالئو و ثبت زیست محیطی پالئو بطور مطمئن می شود.

  پذیرفته شده است که تغییر طولانی مدت آب و هوا با تغییرات پارامترهای مدار زمین کنترل می شود برای ذخایر زیر دریای مدیترانه،‌ارتباط بین سیکل های رسوبی و سیکل های علمی مشخص شده است. این ارتباطها با عوض شدن متوالی قطب های مغناطیسی همچنین چینه شناسی موجودات دریایی بر اساس فرامینوفرهای پلانکتونی و نانوپلانکتون های آهکی مشخص می شود. هماهنگی خوبی بین مدت کالیبره شدن سیکل سنگ شناسی و مدت محاسبه یک سیکل علمی وجود دارد. این ارتباط منجر به ایجاد مدت زمان قطبیت سیکل علمی (APTS) می شود که سن های استاندارد زمین شناسی برای رویدادهای ژئومغناطیسی عمده مربوط به دوران نئوژن و کواترنری بدست می دهد.

  به تازگی روش های چینه شناسی چرخه ای که در بالا ذکر شد برای ذخایر قاره ای بدون مراجعه به چینه شناسی موجودات دریایی به کار رفته است. در بسیاری موارد حوضچه های کوچک قاره ای سرعت های رسوبگذاری بالاتری نسبت به حوضچه های اقیانوسی بزرگ دارند. Hilgen و همکارانش فواید حوضچه های قاره ای به عنوان مکان های شناسایی برای تشخیص سیکل های Milankovich را بطور مستقیم تر بدلیل مجزا شدن آنها از فرایندهای نمایش هندسی اقیانوس با مکانیزم های ذاتی غیرخطی بیان کردند. اکثر مطالعات موردی در بالا برای حوضچه های اقیانوسی به نئو‍ژن محدود شده است با APTS جزئی و مقاطع بی سابقه از موجودات دریایی. در حوضچه بطلمیوسی لاکوتیرینی پالئوسن مربوط به شمال یونان آلتراسیون منظمی از مارل سفید بژی رنگ و لیگنیت سیاه رنگ با 4 زیر مجموعه پالئومگنتیت (cochiti , Nunivak, Sidufjall. Thvera) را نشان می دهد که به سیکل جداگانه kyr-21 بر مبنای رابطه با منحنی های علمی مورد نظر ما مربوط است. رگه های لیگنیت به مراحل جداگانه یخبندان در سطوح پایینی دریاچه نسبت داده می شود در حالیکه لایه های مارل با مراحل گرم و رسوب افزایشی و احتمالا در سطوح بالایی دریاچه همراهند.

  متاسفانه پیدا کردن روشنی بین پارامترهای اربیتالی برای ذخایر پلیوستن قاره ای مشکل هستند. در حالی که Ma 1، بخصوص  عوض شدن قطبیت مغناطیسی کمتر دیده می شود،‌و سیکل یخبندان kyr100 با سیکل های قدیمی Milankovitch همراه شده است. این امر می تواند ترکیبی از سیکل های سنگ شناسی با مرتبه های متفاوت نسبت به رسوبات پلیستون اخیر را بدست دهد. دریاچه ی شهرهای بزرگ نمونه ای از حوضچه های پلیوستوسن قاره ای در منطقه مدیترانه استو. Marathousa که شامل ذخایر لاکوسترینی پلیوستوسن میانی می شود. به روشنی آشکار است اما سیکل های پیچده سنگ شناسی شامل لیگنیت سیاه رنگ، رس سیلتی خاکستری تیره و دتریتوس ریزدانه خاکتری روشن می شود. بر خلاف حوضچه بطلمتوسی رگه های لیگنیتی در Megalopolis نمی تواند به دوره های یخبندان نسبت داده شود بدلیل اینکه کار پالینه شناسی، جنگل های بلوط با آب و هوای معتدل پایین ترین رگه لیگینتی (لیگنیت I) را گزارش می کند که یک مرحله گرم را پیشنهاد می کند. البته اطلاعات محدود در مورد پالینه مانع از فهم منشا و فرایندهای تشکیل دهنده سیکل های سنگ شناسی شده است.

  این مقاله نتایج پالینه شناسی را به طور جزئی ارائه میدهد تا زمینه زیست محیطی پالئو برای بخشهای Marathousa فراهم شود. آنالیزهایی انجام شده است تا تغییرات سنگ شناسی را ارزیابی کنیم. تعیین زمان بازتاب چرخش الکترون (ESR) انجام شده بود تا نقطه کنترل سن جدید برای قسمتهای Marathousa حاصل شود.

  زمین شناسی،‌چینه شناسی لایه ها به ترتیب زمان تشکیل، آب و هوا و گیاهان جدید حوضچه Megalopololis حوضچه ای است که نزدیک مرکز Peloponnesos ،‌جنوب غربی یونان قرار گرفته است. (شکل 1). حاشیه شرقی حوضچه شامل گسل های نرمال در جهت SE,NW است،‌که باعث می شود که ذخیره و نشست تکتونیکی پلیوسن و پلیوستوسن را فعال کند. چهارچوب چینه شناسی حوضچه کلان شهرها توسط vinken منتشر شده است. پلیو- پلیستوسن؛ که به طور نامساوی بر روی طبقه زیرین موجودات دریایی پالئو‍ژن قرار گرفته،‌ شامل 6 تشکیلات از Thoknia, Potamia, choremi,Apidhtsa, Tilofon,Makrision  از پایین به بالا (جدول 1) می شود. این نکته،‌دو سیکل انتقال تدریجی در مقیاس وسیع از محیطهای با تلاقی لاکوسترینی در تشکیلات choremi, makrision به محیطهای خاکی fluvial،‌در تشکیلات Trilofon/ Apidhitsa را نشان می دهد. بخشهای Marathousa نصف کمتر تشکیلات choremi را تشکیل می دهد و شامل گل های لاکوسترینی حاصل از فسیل های جداگانه در آب تازه می شود که با رگه های لیگنیتی با ضخامت m20 کلسیم نشان داده می شود سه معدن روباز در حوضچه کلان شهرها نشان داده شده است که مقطع عرضی آن بیش از m25ارتفاع دارد. لیگنیت ها در بخشهای Marathousa که مکررا به دلایل زمین شناسی و زیست محیطی مطالعه شده است ،‌در 5 رگه اصلی لیگنتی خلاصه می شود (رگه های V,IV,III,II,I )

  زمان تشکیل آلتراسیون مرتبه اول برای بخشهای Marathousa با پالینه شناسی و چینه شناسی مغناطیسی فراهم می شود.  بخشهای Marathousa گرده های مخصوص نوع ترشیری مانند keteleeria,Tsuga,sequoia,Taxodium,Taxus یا Liquidambar که مشخصه Makrision پلیوسن است را بدست نمی دهد. دندانه های تیز از Mus cf,spretus در لیگنیت III اتفاق می افتد،‌که سن Biharian (لیستوسن میانی) را برای Marathousa Member بدست می دهد. Van Vugt و همکارانش همچنین قطبیت معکوس پالئومغناطیسی را نزدیک به کف مقاطع Marathousa و choremiou  را تشخیص دادند. بدلیل وجود یک منطقه خاکستری معین از نظر پالئومغناطیسی نزدیک به از بین رفتن مرز پالئومغناطیسی Brunhes/Matuyama در بخش بالایی لیگنیت I یا روی لایه دتریکال پیشنهاد شده بود. شواهد محکمی برای تعیین حد بالایی بخشهای Marathousa وجود ندارد. نوع آب و هوای  حال حاضر از خوضچه کلان شهر مدیترانه ای است. اکثر بارندگی ها در زمستان اتفاق می افتد، در حالی که تابستان ها گرم و خشک هستند. حوضچه کلان شهر در غرب کوهها نزدیک به مرکز شبه جزیره قرار گرفته است،‌که از وزش بادهای باختری جلوگیری می کند و ردپای بارندگی را در دامنه شرقی ایجاد می کند. این خواص ژئوگرافی ته نشینی نسبتا بالایی (mm/yr 1000-750) به حوضچه megalopolis بدست می دهد. دماهای متوسط ژانویه c9-7 هستند در نتیجه گرما و زمستان های بدون یخبندان.

  گیاهان طبیعی در اطراف شهرهای بزرگ شامل جنگل های مدیترانه ای همیشه سبز از Quercusilex, pinus halepensis و غیره می شود اما این گیاهان کاملا توسط قطع درختان و چرای گوسفندان از بین می روند در حال حاضر شهر ماکی Maquis ثانویه از olea,pistacia,lentiscus,Quercus coccifera و غره تا قد کوه توسعه یافته است. بخشهای کوچکی از جنگل خزان در نواحی نیمه مرتفع (m700) شامل Acer monspessulanum, ostrya carpinifola, carpinus ori entails, Fraxinus ornus ,Quercus,pubescens می شود. در ارتفاع های بالاتر (m1700-700) Abies cephalonica جنگلهای مرتفع را تشکیل می دهد.

  مواد و روش ها

  مقاطع نمونه برداری شده تقریبا km 5/2 به سمت جنوب غربی شهر (کلان شهر)(شکل 1) واقع شده است در 1994،‌مقطع شامل یک سری از رخنمون ها با ارتفاع کلی m 70 می شود، که جنوبی ترین حاشیه یک معدن روباز را در بر می گیرد رگه های سیاه رنگ لیگنیتی کلسیم با ضخامت m20 با لایه های دتریتال از رس سیلیتی به رنگ خاکستری روشن تا خاکستری سبز رنگ (شکل 2) دگرسان می شوند. سطوح لایه ای تیز و مسطح بدون تغییرات جانبی در کل مقطع بودند.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

سنگ شناسی محیط های تخریبی سنگ تخریبی: سنگی که از تخریب سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی قدیمی بر اثر فرسایش شیمیایی و فیزیکی در اثر عواملی مانند باد، رودخانه، امواج و یخچال. این تخریبها باد در همین محیط رسوب می کنند و یا در دریاها تشکیل رسوب تخریبی می دهند. 1 سنگهای ریزدانه (اندازه کمتر از ) سنگهای رسی و سیلتی 2 سنگهای متوسط دانه () ماسه سنگها و آرنایت ها 3 سنگهای درشت دانه (بزرگتر ...

- بافت در سنگهای آذرین بافت سنگهای آذرین به اندازه، شکل، چگونگی قرار گرفتن و رابطه فیزیکی کانیهای موجود در سن- بافت در سنگهای آذرین بافت سنگهای آذرین به اندازه، شکل، چگونگی قرار گرفتن و رابطه فیزیکی کانیهای موجود در سنگ اشاره می کند. برخی سنگها از بلورهای بسیار دانه درشت ساخته شده اند ، بلورهای سازنده برخی دیگر بسیار ریز بوده و گروهی مخفی بلور و یا فاقد بلور می باشند. به طور کلی ...

چکیده کانسار های کرومیت در جهان به دو صورت کرومیت های تیپ لایه ای که غالباً در کمپلکس های بزرگ لایه ای باسن پروتوزوئیک در دنیا یافت می شود. (مانند کمپلکس بوشولد در آفریقای جنوبی) و دیگری ذخایر تیپ آلپینی که در آن کانسار کرومیت به صورت عدسی شکل است و در سنگهای سرپانتینی شده بسیاری از افیولیتی آلپی مشاهده می شود، یافت می شود. در ایران سنگهای افیولیتی کمربند آلپی مشاهده می شوند ...

Sedimentologg يا رسوب شناسي نام خود را از واژه لاتين Sedimentum گرفته است که به معناي رسوب کرده است. ديد کلي سنگهاي رسوبي ، از انباشت ذرات ناشي از خرد شدن انواع سنگهاي ديگر بوجود آمده‌اند. اين ذرات ، معمولا به کمک نيروي گراويته ، آب ، باد و يا يخ

ریشه لغوی Sedimentologg یا رسوب شناسی نام خود را از واژه لاتین Sedimentum گرفته است که به معنای رسوب کرده است. دید کلی سنگ های رسوبی ، از انباشت ذرات ناشی از خرد شدن انواع سنگهای دیگر بوجود آمده‌اند. این ذرات ، معمولا به کمک نیروی گراویته ، آب ، باد و یا یخ به محل جدید خود منتقل شده و در آنجا به ترتیبی جدید نهشته می‌شوند. برای مثال ، امواجی که به ساحل صخره‌ها برخورد می‌کنند، ...

مطالعه سنگهاي رسوبي از نظر مشخصات ساختي ، بافتي و ترکيب شيميايي آنها ، اولين بار در سال 1879 توسط سوربي انگليسي انجام گرفت. وي مطالعه سنگهاي رسوبي در مقاطع نازک را براي اولين بار ابداع نمود. بعدها در 1899 ، کايوي فرانسوي پاره‌اي از مشخصات ميکروسکوپي

هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه توزيع آب در طبيعت بحث مي‌کند ولي عملا واژه هيدرولوژي به شاخه‌اي از جغرافياي فيزيکي اطلاق مي‌شود که گردش آب در طبيعت را مورد بررسي قرار مي‌دهد. انجمن علوم و فنون ايالات متحده تعريف زير را براي هيدرو

سنگ‌هاى کربناته حدود 20 % سنگ‌هاى رسوبى را تشکیل مى‌دهند و تقریباً همیشه خالص مى‌باشند. این سنگ‌ها عمدتاً از کانى‌هاى کربناته، نظیر کلسیتCaCO3، آراگونیت CaCO3 و دولومیت CaMgCO3 تشکیل شده‌اند. بر اساس تقسیم بندى سنگهاى کربناته تراورتن یک نوع از سنگهاى کربناته مى باشد. سنگ تراورتن حاصل رسوب‌گذاری چشمه‌های آهک‌ساز می‌باشد و در محیط‌هاى غارى، چشمه‌ها و یا رودخانه‌ از تبخیر آب‌هاى ...

"زمین شناسی پزشکی" علمی است که به بررسی ارتباط بین عوامل زمین شناسی با سلامت انسان ها و جانوران و تأثیر عوامل زیست محیطی بر پراکندگی جغرافیایی بیماری های مرتبط می پردازد.بنابراین زمین شناسی پزشکی موضوعی گسترده و پیچیده است که برای شناسایی، کاهش یا حل مشکلات موجود نیاز به ارتباط با رشته های مختلف علمی دارد. فلزات و نافلزات اگر به مقادیر غیرطبیعی وارد بدن شوند منجر به بروز مشکلات ...

اولین طبقه بندی خاک را داکوچایوف انجام داد که این دانشمند معروف است به پدر خاکشناسی. شروع کننده و اولیت عامل هوادیدگی باران است که با نفوذ باران در شکافها باعث بازشدن صخره ها و خورده شدن آنها می شود و وقتی با باد همراه شد این خوردگی بیشتر می شود و در این حالت درروی صخره ها یک لایه نازک خاک متولد می شود که این خاک ابتدایی ترین خاک است و اصطلاحاً خاک در جا است یعنی در همان بستر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول