دانلود مقاله رایگان شرح خدمات اداره استاندارد

Word 34 KB 7355 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شرح وظایف اداره استاندارد و خدمات فنی

  - هماهنگی در احداث ایستگاههای مختلف هواشناسی با همکاری اداره کل شبکه و استانها

  - برنامه ریزی به منظور تدوین بازرسی ادواری در جهت تعمیر و نگهداری ادوات و دستگاهها با همکاری  استانها                                                                                                                           

  - مطالعه ، بررسی و تهیه طرحها و برنامه های لازم به منظور ساخت ادوات هواشناسی در داخل کشور با همکاری ادارات تابعه و مراکز علمی و تحقیقاتی و استانها                                                    

  - برنامه ریزی در جهت کالیبراسیون ادوات مختلف هواشناسی خودکار و غیرخودکار و نیز انواع حسگر ها با مشارکت استانها                                                                                                           

  - نگهداری فشار سنج جیو ه ای استاندارد ملی وآزمایشگر تشعشع در شرایط مورد قبول و با رعایت استاندارد های اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی جها نی و انجام ادواری مقایسه و کالیبراسیون آنها با استاندارد منطقه آسیا و اروپا

  -استاندارد سازی لوازم و ادوات مختلف هواشناسی کشور و ساز مانهای دولتی که دارای ایستگاههای

  هواشناسی هستند و ایجاد هماهنگی در اندازه گیری عوامل مختلف جوی با همکاری واحد فنی استانها

  -مطالعه و بررسی مقایسه ای حساسیت و دقت ادوات مختلف هواشناسی با توجه به آخرین دستورالعملهای فنی                                                                                                                    

  - مطالعه و بررسی توصیه ها و دستورالعمل های سازمان هواشناسی جهانی ، تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم در ارتباط با استفاده صحیح از ادوات هواشناسی و طریقه نصب و بهره برداری وموارد فنی مربوطه                                                                                                                       

  - بررسی و برآورد نیاز های ادواتی و قطعات یدکی مورد نیاز ایستگاههای هواشناسی و تنظیم در خواست خرید داخلی و خارجی ادوات و دستگاهها با توجه به کیفیت مناسب و استاندارد های موجود بین المللی و نیاز کشور با همکاری واحد های ذیربط .                                                                                                              

  -پیش بینی و تهیه فرمهای فنی مورد نیاز ایستگاهها با مشارکت استانها و واحد های ذیربط .

  -نظارت و برنامه ریزی در راستای ارتقای کیفیت و کمیت کارگاههای تعمیر ادوات دقیق هواشناسی

  آزمایشگاهها و کالیبراسیون ، کارگاه تصفیه جیوه ، انبار ادوات و لوازم فنی.

  - همکاری با اداره مهندسی الکترونیک در آزمایش و بررسی و استاندارد نمودن ایستگاههای اتوماتیک.

  - هماهنگی مستقیم با استانها در جهت ایجاد کارگاههای تعمیر و نگهداری ادوات و کالیبراسیون در مراکز استانها.                                                                                                                               

  - همکاری در جهت تامین نیاز کلیه امور فنی متقاضیان از طریق مدیریت اداره کل امور فنی به منظور تاسیس و بازرسی انواع ایستگاهها ، نصب ادوات ، تعمیرو کالیبراسیون دستگاهها و لوازم هواشناسی مورد نیاز انها .                                                                                                               

  - شرکت در سمینارها و مجامع داخلی و در صورت لزوم خارجی در ارتباط با ادوات و روشهای     دید بانی و سایر جلسات مربوطه .                                                                                                 

  - برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان با تدوین و انجام دوره های کوتاه مدت ( پودمانی ) و بلند مدت آموزشی با همکاری مراکز آموزشی داخل و خارج سازمان .                                          

  - انجام سایر امور محوله و نظارت بر فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی .

   

  کارشناس آزمایشگاه تشعشع سنجی

  - نظارت در تعمیر و بویژه کالیبراسیون ادوات تشعشع سنجی و انطباق آن با استاندارد های بین المللی       

  - شرکت در نشست های داخلی و خارجی در مورد مسا ئل تشعشع سنجی

   - رعایت و به کار بستن استانداردها و توصیه هایWMO   و نظارت در نحوه بکار گیری آنها 

  -کالیبراسیون دستگاههای مرجع موجود با دستگاههای استاندارد در منطقه آسیا یا هر منطقه که سازمان جهانی اعلام می نماید و شرکت در دوره های توجیهی در ارتباط با آنها                                                     

  - تجزیه و تحلیل آمار بدست آمده از کاربرد رایانه در این رابطه و اخذ نتایج برای استغاده در کاربردهای

  تحقیقاتی و کشاورزی

  - راهبری و ابراز نظر در نحوه بهره برداری و کاربرد دستگاهها و آمار حاصله با توجه به دستور العملهای

  سازمان جهانی هواشناسی و چگونگی انجام آنها در ایستگاههای هواشناسی کشور .

  -مطالعه و تحقیق موارد مربوط به تشعشع سنجی و ارتباط آن با دیگر فاکتور های هواشناسی و ارایه طریق

  در استفاده بهینه از اطلاعات حاصله

  - عضویت در گروههای کاری داخلی و خارجی ومشارکت در آموزش فنی پودمانی و بدو خدمت همکاران

   

  کاردان آزمایشگاه تشعشع سنجی

  - تعمیر دستگاههای تشعشع سنجی و کالیبراسیون آنها از نظر صحت و دقت اندازه گیری

  - نصب و بهره برداری از انواع دستگاههای تشعشع سنجی در ایستگاههای هواشناسی

  - اخذ آمار تشعشع از دستگاهها و گرد آوری و تجزیه و تحلیل آنها

  -شرکت در دوره های کوتاه و بلند مدت تحت نظر کارشناس مربوطه و مشارکت در آموزش 

  دوره های پودمانی و بدو خدمت همکاران فنی

  -شرکت در سمینار ها و جلسا تی که در ارتباط با کاربرد عملی آمار بدست آمده تشعشع با مسائل

  هواشناسی دریایی ، کشاورزی ، هواپیمایی و غیرو دارد

   

  کمک کارشناس تشعشع سنجی

  - نصب و راه اندازی ایستگاههای تشعشع سنجی زیر نظر کارشناس مربوط به این رشته

  -تعمیر و راه اندازی و نگهداری انواع دستگاههای تشعشع سنجی

  -بکار گیری روشهای مناسب جهت استفاده بهتر از آمار بدست آمده

  -تحقیق و بررسی نحوه کاربرد دستگاههای مختلف اندازه گیری تشعشع خورشیدی و انتخاب بهینه آنها

  با نظر کارشناس مربوطه

  -همکاری با کارشناس مربوط در امر آموزش عملی پودمانی و بدو خدمت همکاران فنی

   

  کارشناس آزمایشگاه فشارسنجی

  -مطالعه و بررسی عوامل فشار ، دما و رطوبت و میزان تاثیر آنها بر یکدیگر بطور علمی و عملی

  - مطالعه و بررسی و انتخاب بهینه دستگاههای اندازه گیری فاکتور فشار با توجه به اقلیم کشور

  -راهنمایی و کمک به افراد در آزمایشگاه در مورد نحوه نصب و نگهداری و روشهای صحیح نگهداری

  دستگاهها

  - ایجاد تسهیلات لازم در زمینه بهره برداری از دستگاههای مناسب با تهیه جزوه و دستور العمل

  -شرکت در امر آموزش دوره های کوتاه مدت پودمانی و بدو خدمت همکاران فنی

  -شرکت در سمینارها و مجامع بین المللی در ارتباط با حوزه کاری و مطالعه و بررسی نحوه عملکرد

  کشورهای پیشرفته

  -مقایسه بارومترهای جیوه ای با بارومتر های استاندارد به منظور کالیبراسیون آنها

  -تصفیه جیوه و پر کردن لوله بارومتر به منظور جایگزینی در بارومتر های معیوب وانجام  کالیبراسیون

  مجدد

  - نظارت و  شرکت در جلسات کالیبراسیون بارومتر ها در محل نگهداری بارومتر استاندارد منطقه دو   آسیا  در کشور هندوستان جهت کالیبراسیون بارومتر های ملی کشور

  -تعمیر و کالیبراسیون انواع باروگراف و بارومتر آنروئید در محیط آزمایشگاه و محل نصب آنها

    دستی و حر فه ای با دقت مورد نیاز روزGPS - ارتفاع یابی با استفاده از بارومتر و دستگاههای 

   

  کارشناس آزمایشگاه دما و رطوبت

  - مطالعه و بررسی عوامل دما و رطوبت و میزان تاثیر آنها بر یکدیگر بطور علمی و عملی .

  - اطلاع کامل از مسائل تئوری و عملی دستگاههای مربوط به اندازه گیری عوامل هواشناسی و استفاده        از این اطلاعات در انتخاب بهترین نوع دستگاهها .

  - ارایه طریق ، تهیه دستورالعمل جهت نگهداری و کار با دستگاههای هواشناسی و طریقه صحیح حمل

  و نصب و نگهداری آنها .

  - شرکت در سمینارها و مجامع داخلی به منظور ارتقای اطلاعات و معلومات و نحوه استفاده از آنها در

  زمینه بهبود کیفیت کاربرد و نگهداری دستگاهها .

  - تشریک مساعی در آموزش و تدریس مسائل مربوطه

  - مشارکت در طرحهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی هواشناسی و علوم مرتبط .

  - سعی و تلاش در جهت حفظ و نگهداری دستگاههای آزمایشگاهی موجود و ارایه روش در استفاده  بهینه از آنها.

   

  کارشناس ادوات فنی

  - اطلاع کامل از کلیه ادوات هواشناسی ( جو بالا-دریایی-سطح زمین ) و طریقه نصب و نگهداری آنها

  - توانایی کار با رایانه و بررسی اطلاعات و داده های حاصله از ایستگاهها و تجزیه و تحلیل آنها

  - مطالعه و بررسی و در جریان بودن پیشرفتها و تحولات در روشها و تکنولوژی جهانی در مورد ادوات

    هواشناسی و نحوه بهره برداری از آنها.

  - مشارکت در آموزش دوره های کوتاه مدت (پودمانی) و بلند مدت همکاران فنی.

  - نظارت بر تعمیر و کالیبراسیون ادوات در کارگاههای فنی اداره استاندارد و فنی استانها.

  - پاسخگوی مسائل فنی مراجعه کنندگان در ارتباط با طراحی و تحقیق و تولید ادوات فنی.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف، ضرورت تولید انبوه و ...

مقدمه در جوامع اولیه، نیازها ساده و راه رفع نیازها نیز ساده، و ابتدائی بود. اگر برای انجام دادن کاری، همکاری گروهی ضرورت می‌یافت، بعد از رفع مشکل، گروه باقی نمی‌ماند و از بین می‌رفت. سازمانها کوچک و ابتدائی، ساده و خودجوش بودند و برای تامین نیازهای فوری به وجود می‌آمدند، و بعد از رفع نیاز، از هم می‌پاشیدند. انقلاب صنعتی و پیشرفت علوم تکنولوژی، تغییر ترکیب جمعیت روستائی و شهری، ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

استاندارد ها ، مطمئن ترین مسیر برای نیل به توسعه پایدار استاندارد در خدمت ج امن رعایت استاندارد ها ، ضامن سلامتی ، بهداشت و ایمنی جامعه رعایت الزامات استاندارد ، رمز حضور موفق در بازار های رقابتی اجرای استانداردها ، کاهش هزینه های تولید ، افزایش بهره وری استانداردها ، زبان علمی و فنی مشترک در بین جوامع کیفیت مسابقه ای که هرگز پایان ندارد. صعود به قله های کیفیت با رعایت الزامات ...

استاندارد HACCP معرفی: HACCP مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که این اصطلاح از اولHazard Analysis & Critical Control Poine“ به معنی ” تجزیه و تحلیل خط و نقاط کنترل بحرانی“ گرفته شده است. برای اولین بار HACCP در سال 1971 در کنفرانس ملی حفاظت مواد غذایی مطرح شد. سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردی آمریکا (ناسا) با همکاری شرکت پیلسبوری این سیستم را برای ...

پیشگفتار: پیشینه های تاریخی و آثار موجود در موزه هاحکایت از این واقعیت دارد که کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. زمانی که تولید با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت، تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود، پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنج گانه میسر بود، اما با پیشرفت علوم، فن آوری افزایش ...

وظایف کمیته فنی: الف - پیشنهاد سیاستهای کلی سازمان در زمینه امور فنی و حرفه‌ای به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تصویب . ب - پیشنهاد برنامه‌های امور فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاستهای کلی و مقررات سازمان ( مشتمل بر برنامه‌ریزی برای مدیریت تدوین استانداردها ومدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای) و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب . پ - تدوین استانداردهای ( اصول و ضوابط) حسابداری و حسابرسی ...

تاريخچه سازمان فني و حرفه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شوراي انقلاب در تاريخ 25/4/59 از ادغام مراکز تعليمات حرفه اي، صندوق کارآموزي، کانون هاي کارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت کار و

مراکز اطلاع رساني متعددي در ايران اقدام به اشاعه اطلاعات کرده اند 0 به منظور مديريت خدمات چنين مرکزي و همچنين به منظور فراهم آوردن ابزار لازم جهت مشارکت و همکاري اين مراکز در ارائه خدمات ، سيستمي طراحي شده است 0 اين سيستم شامل دو زير سيستم است : سيس

مقدمه: آنچه در این قسمت به آن اشاره خواهم کرد، بررسی تحلیلی نقش مدیریت بهره وری سبز در مرکز بهداشت کرج می باشد. بررسی موضوع مذکور در راستای طرح دولت سبز و تدوین طرح اجرایی مدیریت سبز در وزارت متبوع به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه های کشوری که نقش اصلی در خدمت رسانی به شهروندان ایران را ایفا می کند و از طرف دیگر، نوع خدمت آن مرتبط با مسایل توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی است، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول