دانلود مقاله سوالات معماری ایرانی

Word 32 KB 7565 25
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت: ۲,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -در معماری ایرانی برای انتخاب جهت مناسب اقلیمی قرارگیری خانه از چه شکلی استفاده می نمودند

  الف-چهارضلعی                             ب-پنج ضلعی

  ج-شش ضلعی                              د-هشت ضلعی

   

  2-مهمترین عامل در طراحی اتاق های یک هتل مجهز چه می باشد.

  الف-استفاده از پلان های تیپ وتکراری

  ب-ایجاد و دید مناسب از درون اتاق ها به بیرون

  ج-استفاده از دیوارهای خیس مشترک بین سرویس ها

  د-توجه به استقلال صوتی بین اتاق ها

   

  3-مناسب ترین مکان برای طراحی آشپزخانه در یک منزل مسکونی در اقلیم گرم وخشک در چه جبهه ای از ساختمان است

  الف-جنوبی               ب-شمالی                ج-شرقی        د-غربی

   

  4-در کدام کاربری استفاده از ضوابط طراحی انعطاف کمتری دارد

  الف-ورزشی              ب-تجاری

  ج-تفریحی               د-مسکونی

   

  5-مناسب ترین ورودی ها جهت طرح یک آمفی تئاتر از کدام قسمت می باشد.

  الف-از سمت چپ سن                    ب-از پهلوی سالن

  ج-از پشت سالن                           ج-توجه به دید مناسب تماشاچی

   

  6-ساخت مدارس از چه دوره ای در معماری ایران رواج پیدا کرده است

  الف-ایلخانی                                 ب-سلجوقی

  ج-تیموری                                   د-غزنوی

   

  7-معماری ایران در اقلیم گرم وخشک دارای پیوند محکمی با محیط است زیرا …

  الف-از سایه بهره زیادی برده است

  ب-دارای فرم های قوسی و نرم راست

  ج-به علت شدت گرما درون گرا است

  د-مصالح آن بوم آورد است

   

  8-کدام عبارت در مورد معماری ایران صحیح تر است

  الف-طبیعت گر است زیرا دارای تزئینات طبیعی است

  ب-از طبیعت دوری می کند زیرا درون گرا است

  ج-توجه به طبیعت را در طراحی معماری اصل می شمارد

  د-نسبت به طبیعت بی تفاوت است

   

  9-گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی بناها براساس …

  الف-تاریخ ساخت                          ب-عملکرد

  ج-ویژگی های خاص                      د-نام طراحان آنها

   

  10-استانداردهای معماری در چه زمینه هایی کارایی عام دارند

  الف-تطبیق فضاهای معماری با عملکرد مور نیاز

  ب-تطبیق فضاهای معماری با ابعاد واندازه های بدن انسان

  ج-تطبیق فضاها با فرهنگ استفاده مردم

  د-مورد 1و2 صحیح است

   

  11-در مناطق گرم وخشک

  الف-از عایق حرارتی استفاده نمی شود

  ب-عایق حرارتی باید از سمت داخل ساختمان باشد

  ج-عایق حرارتی باید از دست بیرون ساختمان باشد

  د-استفاده از عایق حرارتی الزامی است

   

  12-کدام یک ویژگیهای ذیل متعلق به دوران ایلخانی است

  الف-گنبد و ایوان های رفیع

  ب-کاشی هفت رنگ

  ج-شروع ابنیه چهار ایوانی

  د-کاشی نگینی

   

  13-معماری مدرن در غرب از چه تاریخی آغاز شد

  الف-همراه با رنسانس در غرب

  ب-همراه با انقلاب صنعتی در غرب

  ج-همراه با حرکت های اتوپیستی در غرب

  د-هیچکدام

   

  14-…………… از مهم ترین گرایش های معماران مدرن بود

  الف-عملکرد گرایی، فرهنگ گرایی، ملی گرایی

  ب-آرمانگرایی ،ملی گرایی، عملکردگرایی

  ج-عملکردگرایی ،انترناسیونالیزم، آینده نگری

  د-انترناسیونالیزم،عملکردگرایی،بومی گرایی

   

  15-جهت مناسب معابر در روستاهای مناطق کوهستانی برف گیر کدام است

  الف-جهت شمالی-جنوبی

  ب-جهت شرقی-غربی

  ج-جهت شمالی غربی-جنوب شرقی

  د-جهت شمالی شرقی-جنوب غربی

   

  16-دورنما یا پرسپکتیو در مینیاتور ایرانی………… است

  الف-به شیوه هندسی

  ب-استفاده از نور پلان های جلو

  ج-عمودی

  د-پرسپکتیو ندارد

   

  17-کهن ترین تمدنی که در آن هنر باغ سازی را میتوان به کمک نقوش و کتیبه ها جستجو کرد کدام است

  الف-عیلام

  ب-مصر

  ج-یونان

  د-چین

   

  18-سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبر شهری که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده حدود                            است.

  الف-10 تا 15 متر                                   ب-15 تا 20 متر

  ج-20 تا 25 متر                                     د-25 تا 30 متر

  19-توجه به کدام یک از موارد زیر در معماری منظر از اهمیت بیشتری برخوردار است

  الف-بکارگیری عناصر طبیعی در طراحی

  ب-بکارگیری الگوهای طبیعی

  ج-رعایت اصول احساسی و ادارک

  د-رعایت مقیاس های انسانی

   

  20-رشته معماری منظر با کدام یک از رشته های زیر مرتبط است

  الف-معماری

  ب-برنامه ریزی شهری

  ج-طراحی شهری

  د-هر سه مورد

   

  21-کدام یک از عناصر منظر به شمار نمی رود

  الف-آب

  ب-سنگ

  ج-دورنما

  د-درخت

   

  22-کدام تمدن با هویت غالب طبیعت گرا شناخته می شود

  الف-چین                 ب-ایران                  ج-یونان         د-اروپا

   

  23-بنای ارگ علیشاه در کدام شهر واقع است.

  الف-کرمان               ب-مشهد

  ج-قزوین                 د-تبریز

   

  24-اولین ابنیه چهار ایوانی شناخته شده قبل و بعد از اسلام در ایران کدام اند.

  الف-کاخ آشور-کاخ لشکری بازار

  ب-کاخ سروستان – مدرسه خرگرد

  ج-تخت جمشید- مسجد زواره

  د-کاخ نیشابور- مسجد نی ریز

   

  25-کدام یک از تزئینات زیر متعلق به دوره سلجوقی نمی باشد.

  الف-کاشی معرق

  ب-کاشی هفت رنگ

  ج-کتبه های خطاطی کوفی

  د-مهرهای گچی

   

  26-در کدام شیوه معماری ایرانی مهمترین مصالح را از لحاظ مرغوبیت از هر کجا که مسیر بود تهیه کردند

  الف-پارسی               ب-پارتی                  ج-خراسانی              د-آذری

   

  27-کدام یک از آجرهای زیر درجه حرارت بالائی دارند

  الف-آجرنسوز            ب-آجرجوش            ج-بلوک سفالی                   د-آجرسبز

   

  28-ارتفاع قوس (خیز قوس)در طاق ضربی چقدر است؟

  الف-3تا5 سانتیمتر                         ب-5تا7 سانتیمتر

  ج-7تا9 سانتیمتر                           د-9تا12 سانتیمتر

   

  29-بتن کدام یک از نیروها را نمی تواند تحمل کند

  الف-کششی                                 ب-کششی و فشاری

  ج-فشاری                                    د-هیچکدام

   

  30-در ساختمانها عموما به چند نوع عایق نیاز داریم

  الف-عایق صوتی

  ب-عایق حرارتی ورطوبتی

  ج-موارد الف وب

  د-هیچکدام

   

  31-دادن طرح کوچکتر کردن پنجره ها و ضخیم کردن دیوارها براساس چه امری است

  الف-مقاوم کردن ساختمان

  ب-صرفه جویی در انرژی

  ج-زیباتر شدن ساختمان

  د-همه موارد

   

  32-سقف راهرو را میتوان کوتاه تر جلوه داد اگر

  الف-نورچراغها به پایین داده شود و چراغها از سقف آویزان باشد

  ب-سقف و کف ها به رنگ روشن انتخاب شوند

  ج-سقف کاذب زده شود

  د-موارد الف وب صحیح است

   

  33-اولین نمونه های پوشش اتاق را در کدام بنا می توان مشاهده کرد

  الف-چغازنبیل           ب-کاخ سروستان

  ج-ایوان مدائن           د-طاق کسری

  34-در کدام مورد تجهیزات فضا باید با رفتار انسان بیشترین تطبیق را داشته باشد

  الف-خانه                                     ب-موزه

  ج-کارخانه                                   د-فروشگاه

   

  35-کدام مصالح بیشترین قابلیت هدایت حرارتی را دارا می باشد

  الف-پشم شیشه                            ب-پشم سنگ

  ج-آز بست                                   د-هیچکدام

   

  36-سبک در معماری مجموعه ای از …………. است.

  الف-قواعد ومحدودیت ها                

  ب-معیارهای زیباشناختی وبصری

  ج-قواعد هندسی وشکل ها در شکل های زیبا شناختی

  د-شکل های زیباشناختی

   

  37-بهترین مکان حایل صوتی در کجاست

  الف-وسط منبع صوتی وشنونده

  ب-نزدیک منبع صوتی

  ج-نزدیک شنونده

  د-زیر اجسام مرتعش شونده

   

  38-برای نورپردازی آینه در سرویس های بهداشتی بهتر است از لامپ………… استفاده شود.

  الف-فلورسنت                               ب-تنگستن

  ج-هالوژن                                    د-سدیم

   

  39-ضخامت قابل قبول لایه هوا به منظور عایق حرارتی در دیوار چندسانتی متر است.

  الف-4                     ب-10                    ج-20                     د-25

   

  40-شیب مناسب برای شیب بندی بام و سرویس ها حدود چند درصداست.

  الف-نیم                   ب-یک                    ج-یک ونیم              د-هفتادوپنج صدم

  41-هدف اصلی از اجرای بلوکاژ (سنگ چینی خشکه )در کف سازی چیست؟

  الف-ایجاد سطح مقاوم                   

  ب-جلوگیری از انتقال گرما

  ج-ایجاد و سطح یک پارچه

  د-جلوگیری از نفوذ رطوبت

   

  42-مقدار رطوبتی که هوای یک اتاق می تواند بخود بگیرد به کدام عامل بستگی دارد

  الف-دمای هوای اتاق

  ب-رطوبت نسبی هوای اتاق

  ج-رطوبت و ویژه هوای اتاق

  د-فشار هوای اتاق

   

  43-مناسبترین جنس لوله برای لوله کشی های اصلی فاضلاب شهر چیست؟

  الف-بتنی                           ب-چدنی

  ج-پلی اتیلن                       د-مسی

   

  44-ملات باتارد مخلوطی ایست از

  الف-ماسه و آهک و آب                             ب-گچ و آهک و سیمان و آب

  ج-گچ و ماسه و سیمان وآب                      د-ماسه وآهک وسیمان و آب

   

  45-فاصله مناسب برای ردیف های صندلی در سالن سینما چند سانتی متر است

  الف-65-60                                           ب-80-75

  ج-95-90                                            د-115-105

   

  46-در طراحی سایبان…………….. مهمترین هدف است

  الف-نوروهزینه                                        ب-زیبایی و دید

  ج-اقلیم                                                د-تعادل میان تابستان و زمستان

   

  47-حداقل ضخامت قشر آسفالت محافظ عایق (قیر و گونی)در بامها چند سانتی متر است.

  الف-1                     ب-2             ج-3             د-4

   

  48-برای گچ کاری نمای بیرونی یک ساختمان در منطقه متعدل کدام یک از اندودهای زیر مناسب است

  الف-گچ خالص                             ب-گچ وماسه

  ج-گچ و خاک                              د-گچ مرمری

   

  49-اگر شدت روشنایی یک لامپ در فاصله یک متری 10 لوکس باشد شدت روشنایی در فاصله 2 متری چند لوکس است

  الف-5/2                                     ب-5

  ج-20                                        د-40

   

  50-طول سایه یک بنا در شیب مثبت چگونه است

  الف-کوتاهتر است                          ب-بلندتر است

  ج-فرقی ندارد                               د-بستگی به جهت تابش دارد

   

  51-استفاده از گچ در معماری ایران بیشتر از چه دوره ای متداول شده است.

  الف-پارتها                                   ب-مادها

  ج-هخامنشیان                              د-سامانی ها

   

  52-کدام یک از ویژگی های ذیل متعلق به دوره تیموری است.

  الف-مناره های دوبله

  ب-تزئینات چوبی در مشبک ها

  ج-گنبدخانه های جانبی در مساجد

  د-کاشی معرق

   

  53-باغ سازی در چه دوره ای وارد معماری شهری ایران شد

  الف-قاجاریه                                 ب-صفویه

  ج-معاصر                                    د-هخامنشی

   

  54-باغ سازی پلکانی از خصوصیات شاخص کدام سبک باغ سازی است

  الف-ایتالیایی                                ب-فرانسوی

  ج-ژاپنی                                     د-انگلیسی

   

  55-حداقل شدت روشنایی مورد نیاز برای پارکینگ چقدر است.

  الف-50لوکس                              ب-50لومن

  ج-500لوکس                              د-500لومن

   

  56-حداقل شیب مناسب برای کانال های دفع آب سطحی معابر چند در هزار است.

  الف-نیم                                      ب-یک

  ج-یک ونیم                                 د-هفتادوپنج صدم

   

  57-تهویه فضاها در کدام یک از کاربری ها دارای اهمیت بیشتری است.

  الف-ساختمانهای اداری                  

  ب-رستوران ها و سالن های غذاخوری

  ج-هتل هاوساختمان های اقامتی      

  د-کتابخانه ها و فرهنگسراها

   

  58-در یک اقلیم ثابت کدام یک از عوامل باعث تفاوت در شکل گیری معماری روستایی می باشد.

  الف-مصالح و اقلیم                         ب-معیشت وفرهنگ

  ج-جمعیت روستا                          د-موقعیت جغرافیایی

   

  59-یک نابینا برای رفتن از یک سطح به سطح دیگر کدام مسیر را ترجیح می دهد.

  الف-پله                                      ب-رمپ

  ج-پله برقی                                  د-موارد ب و ج

   

  60-دلایل پیدایش پارک در شهرها چیست؟

  الف-ایجاد مجموعه فرهنگی برای مردم

  ب-ایجاد محل بازی برای بچه ها

  ج-ایجاد فضای سبز در شهر

  د-ارتباط طبیعت با شهروندان

   

  1-افزایش شعب بدوی وتجدید نظر دیوان عدالت اداری چگونه صورت می گیرد.

  الف-بنا به پیشنهاد و هیات عمومی دیوان وتصویب رئیس دیوان

  ب-بنا به پیشنهاد هیات عمومی دیوان وتایید رئیس قوه قضاییه

  ج-بنا به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه

  د-توسط رئیس دیوان

   

  2-کدام مورد شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارند

  الف-هر یک از وزارتخانه ها

  ب-شورای اداری شهرستان

  ج-شوراهای محلی

  د-هر یک از استانها

   

  3-عضویت در کلیه شوراهای اسلامی کشور

  الف-شغل محسوب می شود

  ب-افتخاری است و شغل محسوب نمی شود

  ج-همراه با حقوق است وسابقه خدمت منظور می شود

  د-بدون حقوق است ولی سابقه خدمت منظور می شود

   

  4-از تصمیمات واقدامات کدام دستگاه نمی توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد

  الف-کانون وکلا                             ب-موسسات عمومی غیردولتی

  ج-نهادهای انقلابی                         د-وزارتخانه ها

   

  5-درباره حقوق وظیفه وراث می توان گفت

  الف-به ورثه قابل پرداخت نیست

  ب-بطورمساوی بین ورثه مستخدم تقسیم می شود

  ج-مطابق قانون ارث قابل تسهیم است

  د-اگر سهم ورثه ای قطع شد به سایر ورثه قابل افزایش نمی باشد

   

   

  6-مطابق اصول حقوق اداری

  الف-اداره همواره از قدرت عمومی استفاده میکند

  ب-حقوق اداری به بررسی کلیه اعمال قوه مجریه می پردازد

  ج-حقوق اداری به بررسی اعمال سیاسی و اداری وزیر می پردازد

  د-اداره از قدرت عمومی در جهت منافع عمومی استفاده می کند

   

  7-اگر شخصی ده میلیون ریال را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد این پرداخت اصولا …

  الف-امانت تلقی می شود

  ب-ادای دین تلقی می شود

  ج-بخشش تلقی می شود

  د-مبنی بر اشتباه تلقی می شود

   

  8-تابعیت اصلی،تابعیتی است که

  الف-بوسیله ازدواج بدست آمده باشد

  ب-پس از مدت معینی اقامت بدست می آید

  ج-بوسلیه اجرای سیستم خون یا خاک بدست‌آمده باشد

  د-شخص پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بدست می آورد

   

  9-سرقفلی تابع قانون………… است

  الف-اقامتگاه مالک                         ب-دولت متبوع مالک

  ج-محل وقوع ملک                        ج-محل ایجاد حق

   

  10-اگر وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر مورد وکالت را به ثالث واگذار نماید نسبت به خسارات وارده به موکل…………

  الف-وکیل مسئول است

  ب-ثالث مسئول است

  ج-وکیل وثالث هر دو مسئول هستند

  د-هیچکدام مسئول نیستند

   

  11-برمعمالات تاجر ورشکسته که بین تاریخ توقف وصدور حکم ورشکستگی صورت گرفته چه اثری مترتب است

  الف-تمام معاملات صحیح است

  ب-بعضی از معاملات باطل است

  ج-تمام معاملات باطل است

  د-تمام معاملات قابل فسخ است

   

  12-تعدد مادی جرم در کدام مورد از مصادیق زیر منتفی است

  الف-جعل وکلاهبرداری

  ب-سرقت وفروش مال مسروقه توسط سارق

  ج-جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل

  د-آدم ربایی ومخفی کردن شخص ربوده شده توسط آدم ربا

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري بخش قابل توجهي از سطح شهرهاي کشور را تشکيل مي‌دهد اين بافتها از يک سو از طيف گسترده مشکلات کالبدي، عملکردي، ترافيکي و زيست محيطي رنج مي‌برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي ا

۱- مبلمان شهری باید زیبایی بصری محیط را بدنبال داشته باشد. ۲- خدمات شهری و عناصر آن باید دارای چیدمانی باشد که علاوه بر کاربری و خدمات رسانی مناسب، آرامش روحی وروانی ساکنین را نیز فراهم کند. ۳- مبلمان شهری باید به گونه ای طراحی شود که امکان استفاده برای همه اقشار جامعه اعم از : زن – مرد – پیر –جوان – معلول و جانباز . ... فراهم آید. ۴- برای داشتن مبلمان و خدمات شهری خوب می توان ...

نشانه چيست؟ نقشه کشي: عبارت است از خطوط و اشکالي که همراه با علامات بصورت قراردادهاي بين المللي است کد براي نمايش يک شئ و يا به عبارت ديگر نقشه ي تصاوير يک جسم با مقياس کوچکتر و يا مقياس دلخواه است. کروکي چيست: نوعي نقشه ‌فني است که با دست آزاد

این طرح موزه ای از ستون ها را نمایش می دهد.یک برنامه کامپیوتری برای ایجاد این ایده ارایه شده و یک تغییر کد در این برنامه الگوریتمی مدل سازی نمونه های متفاوتی از ستون را ارایه می دهد.شکل و ماده در این ایده در اثر وزن خود و سایر نیروهایی که به آن وارد می شود و غیر قابل پیش بینی با قوانین مورفولوژی هستند،تغییر می کند که این تغییرات نوعی حالت سیالیت را القا می کند.به گفته طراح این ...

نشانه چیست؟ نقشه کشی: عبارت است از خطوط و اشکالی که همراه با علامات بصورت قراردادهای بین المللی است کد برای نمایش یک شئ و یا به عبارت دیگر نقشه ی تصاویر یک جسم با مقیاس کوچکتر و یا مقیاس دلخواه است. کروکی چیست: نوعی نقشه ‌فنی است که با دست آزاد و بدون وسایل رسم کشیده می شود و بیانگر یک مقدار ساده است. نقشه کشی در دو مرحله صورت می گیرد. 1-مرحله کار مدادی 2-مرحله کار مرکبی نقشه ...

مطلبی که ایران را از سایر سرزمین های اسلامی متمایز می کند، این است که اسلام بخوبی و با یک پیوند نمادین با معماری ایران درمی آمیزد و به نوعی اسلام و معماری ایران درجهت یک کمال گرایی دوجانبه حرکت می کنند. معمار ایرانی بعد از اسلام دو نگرش رادر ذهن دارد : الف- میراث معماری کهن ایران، ب- تعالیم اسلام که به نوعی در همه ابعاد زندگی متجلی می شود. یکی از خلاقیت های معمار ایرانی این است ...

حرکت اسلام و معماری ایران به سمت کمال گرایی دو جانبه نگرش ذهنی معمار ایرانی: میراث معماری کهن ایران تعالیم اسلام معرفی آثار چند بنیانی ترکیب روح اسلام با یک معماری دیرینه مسجد به عنوان نماد و سمبل معماری اسلامی مساجد در معماری اسلامی ایران مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر وروستا استفاده از عناصر تزئینی گوناگون در آراستن مساجد انواع مساجد شبستانی یک ایوانی دو ایوانی چهار ایوانی ...

گفتار اول: طرح مسئله بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده، شهر مشهد با شرايط و موقعيت حاضر فاقد گالري هنري دائمي است. تعداد اندکي گالري موجود است که مختص به ارگانهاي خاص است ودرزماني محدود برپا مي شودو ساير مواردمانند فرهنگسراها ونگارخان

آژانس معماری Arquitectum ، برگزار کننده ی رقابتی موسوم به London 2008 بود و طرحی که مشاهده می کنید به عنوان یکی از طرح های قابل تحسین این رقابت ، کار یک گروه برزیلی است. چکیده ی کانسپت طرح ، طراحی یک گالری سیال و متحرک است که بتواند در طول رودخانه ی تایمز حرکت کند تا بینندگان در سرتاسر این رودخانه بتوانند از این نمایشگاه متحرک بازدید کنند. این طرح توانست جایزه های متعددی، از ...

طرح نهائي دوره کارشناسي حوزه اول: پيشنهاد طرح تحقيق پيشگفتار: مشارکت به معناي عام خود از گذشته هاي بسيار دور در زندگي انسان وجود داشته ولي به معناي جديد خود بخصوص در عرصه ي سياست پس از جنگ جهاني دوم در جهان غرب آغاز شده و به شرق

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول