دانلود مقاله روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

Word 160 KB 7754 131
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت قدیم:۱۳,۱۰۰ تومان
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن کسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبکه را از نظر بازسازی تعیین نماییم.
  در این سمینار به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است.
  ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد. سپس میزان آسیبهای احتمالی شبکه حمل و نقل و وضعیت مراکز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینکار از نمونه سازی مونت کارلو و LHS و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبکه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبکه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبکه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به کمک این روش می توان ضمن ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری کرد. مراکز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را امکان یابی کرد، برای اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را مکان یابی کرد. برای مدیریت بحران و کنترل ترافیک پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملکرد اجزاء شبکه حمل و نقل محاسبه کرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری که شبکه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و کاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.
 • 1-1 مقدار 2
  1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌ 5
  2 بررسی کارهای انجام شده تاکنون 8
  2-1 عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل 9
  2-1-1 عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری 10
  2-1-2 کارآیی 11
  2-2-1 ازائه معیارهای کارایی 11
  2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی 17
  2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی 20
  2-3عملکرد کلی شبکه حمل و نقل 23
  2-3-1 بررسی معیارهای کارایی شکبه تخریب شده 24
  2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی 35
  2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای 38
  2-3-5 ارزیابی ریسک منطقه‌ای 42
  2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان 47
  2-4سفرهای ترافیکی بعد از زلزله 50
  2-4-1-رابطه بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله 50
  4-1 عملکرد شبکه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته 54
  4-2 عملکرد شبکه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر 55
  4-2-1زلزله کوبه ژاپن 1995 56
  4-2-1-1 پلها و راههای اصلی کوبه 57
  4-2-1-2 راه آهن کوبه 59
  4-2-1-3 سیستم متروی کوبه 60
  4-2-1-4 فرودگاههای اطراف کوبه 60
  4-2-2 لزله نورث ریج. کالیفرنیا آمریکا 1994 60
  4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریکا 1989 61
  4-2-4 زلزله ارمنستان 1988 62
  4-2-5 زلزله کاستاریا 1991 63
  4-2-6 زلزله مکزیکوسیتی، مکزیک 1995 63
  4-2-7 زلزله فیلیپین 1990 63
  4-2-8 زلزله ازمیت ترکیه 1999 63
  5ستاریوی زلزله 68
  5-1کارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله 69
  5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو 69
  5-2-1 زلزله 70
  5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله 72
  5-2-3 آنالیز زلزله 72
  5-2-4 پهنه بندی لرزه ای 72
  5-2-5 روش‌ پهنه بندی حرکات زمین تحت اثر زلزله 73
  5-2-5-1 لرزه خیزی 73
  5-2-5-2 کاهش شدت حرکات زمین در اثر دورشدن از مرکز زلزله 73
  5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حرکات زمین لرزه 74
  5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت کم 74
  5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت کم 74
  5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد 75
  5-2-9کارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه 76
  6 تقاضا 79
  6-1 سفرهای خدماتی 80
  6-2 سفرهای امدادی 82
  6-3 برآورد مجروحین 84
  6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها 85
  6-3-2 طبقه بندی ساختمانها 86
  6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها 86
  6-3-4 نسبت تلفات انسانی 91
  6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران 95
  6-3-4-2 برآورد تلفات برای شهرتهران 96
  7 بررسی رفتارهای انسانی 99
  7-1 رفتار رانندگان در هنگام وقوع زلزله 100
  7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان 100
  7-1-2 مشکلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید کننده‌آن 102
  7-1-2-1اشغال سطح خیابانها 102
  7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی 103
  7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده 104
  7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن 104
  7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع 104
  7-1-3 راههای مواجهه با این مشکلات 104
  7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی 105
  7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر 105
  7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبکه بعد از زلزله 106
  7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی 107
  7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی 111
  8 برآورد عرضه 115
  8-1 برآورد شبکه حمل و نقل بعد از زلزله 115
  8-1-1 اجزاء شبکه 115
  8-1-1-1 راهها 115
  8-1-1-2 تقاطعات 117
  8-1-1-3 پلها 119
  8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبکه 120
  8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبکه‌حمل و نقل بعد از زلزله 121
  8-1-3-1 خرابی بدنه راه 122
  8-1-3-2 تونل 124
  8-1-3-3 خرابی پل 125
  8-1-3-4 منحنیهای شکنندگی یا خرابی پلها 126
  8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبکه حمل و نقل بعداززلزله 130
  8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر 131
  8-1-4-2 عوامل ترافیکی 131
  8-2 برآورد مراکز امداد رسانی 132
  8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراکز امدادی 133
  8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح 134
  8-2-3 عملکرد بیمارستان بعد از زلزله 135
  8-2-4 خرابی بیمارستانها 136
  9 توزیع 140
  9-1 شبیه سازی 140
  9-1-1 روشهای ضریب رشد 142
  9-1-2 ضریب رشد بکنواخت 143
  9-1-3 روش میانگین ضریب رشد 143
  9-1-4 مدل فراتر 144
  9-1-5 مدل دیترویت 145
  9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس) 145
  9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد 146
  9-1-8 مدل جاذبه 147
  9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه 149
  9-1-10 مدل فرصت بینابینی 150
  9-2 توزیع به کک مدلهای برنامه ریزی خطی 152
  9-3 مقایسه بین مدلهای توزیع 155
  10 مدلهای تخصیص 159
  10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (کوتاهترین مسیر) 160
  10-1-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر 161
  10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود) 162
  10-2-1 روند تخصیص افزایشی 164
  10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و کم 165
  10-3-3 روند میانگین متوالی 165
  10-3 تخصیص احتمالاتی 166
  10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی 166
  10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی 168
  10-4 روش برنامه ریزی خطی 168
  10-5 روشMcLaughiln 169
  11 تحلیل ریسک 171
  11-1 شبیه سازی مونت کارلو 171
  11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت کارلو 173
  11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS 173
  11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت کارلو 175
  11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی 176
  11-4-1 توابع توزیع 177
  11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی 177
  12 ارائه مدل 182
  12-1 سناریوی زلزله 182
  12-2 برآورد تقاضا 184
  12-3 برآورد عرضه 188
  12-3-1 برآورد شبکه حمل ونقل 189
  12-3-2-1 @ Risk 192
  12-4-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر 194
  12-4-2 برنامه ریزی خطی 195
  12-4-3 نرم افزار مدل 196
  12-4-4 قابلیت توسعه 197
  12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیک غیرامدادی رسانی 197
  12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت کنترل برترافیک 198
  12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراکز امدادشده رسانی 199
  12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراکز امداد رسانی 199
  12-4-4-5 مبداء و مقصدها مجازی 199
  12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان 199
  12-5 ارزیابی شبکه 200
  12-5-1 ارزیابی کل شبکه 202
  12-5-2 ارزیابی اجزاء شبکه 204
  12-5-2-1 تحلیل حساسیت 204
  13 بکارگیری مدل 202
  13-1 شبکه ساده با یک مبداء و مقصد 208
  13-1-1 روندانجام تحلیل شبکه 209
  13-2 شبکه متشکل از چند مبداء‌و مقصد 212
  13-2-1 نتایج تحلیل 214
  14- پیشنهادات برای کارهای آینده 219

  لیست اشکال
  عنوان صفحه
  شکل 2-1 تابع کارآیی زمان 14
  شکل 2-2 21
  شکل 2-3 تابع عملکرد منطقی a) حداقل معبرها b) کوتاهترین مسیر 21
  شکل 2-4 قابلیت اطمینان بهینه شبکه حمل و نقل باتوجه به منابع دردسترس 23
  شکل2-5 حداکثرجریان ترافیک درشبکه حمل ونقل برحسب منابع‌ دردسترس 23
  شکل2-6 رابطه بین معیارهای کارایی T,D,Q نسبت به مقادیر قبل از زلزله برای قبل مختلف نرخ
  خرابی 26
  شکل 2-7 همبستگی بین Q و D (5000 نمونه نسبت به مقادیر از زلزله سنجیده شده‌اند) 26
  شکل 2-8 فاصله نسبی جمعیت ساکن منطقه ازمراکز امدادی 28
  شکل 2-9 رابطه بین درصد جمعیت آسیب‌ دیده وشدت زلزله 39
  شکل 2-10 رابطه بین تعداد تخت کمپ بیمارستانی و فاصله حمل‌مجروح 41
  شکل 6-1 فلوچارت برآورد خرابی برای ساختمانهای مسکونی 87
  شکل 6-2 نسبت خسارت وارده به ساختمانهای مسکونی درزلزله منجیل 88
  شکل 6-3 تابع‌آسیب‌پذیری ساختمانهای مسکونی به کاررفته در مطالعه JICA 88
  شکل6-4 میانگین ضریب خرابی برحسب نمره‌سازه‌ای برای سازه‌PCI وO.22 = PGA 90
  شکل 6-5 نسبت تلفات زلزله در ایران 94
  شکل 6-6 نسبت تعداد تلفات زلزله روزهنگام به شب هنگام 94
  شکل 6-7 اعتبار سنجیی تلفات برآوردشده کوبرن واسپنس 95
  شکل 6-8 توزیع تلفات انسانی درشب بدون نیروهای نجات (مدل گسل ری) 91
  شکل 8-1 توابع خرابی برای حالتهای مختلف خرابی راههای شهری 124
  شکل 8-2توابع آسیب‌پذیر برای حالتهای مختلف خرابی اجراشده به روش حفاری و خاکبردای125
  شکل 8-3 احتمال خرابی برای پلهای فولادی 128
  شکل 8-4 احتمال خرابی برای پلهای بتنی 128
  شکل 8-5 احتمال خرابی برای پل نوع 1 ث اب برای شتابg 8/0=PGA 129
  شکل 8-6 احتمال خرابی برای پل نوع 3 ث اب برای شتابg 8/0=PGA 130
  شکل8-7 احتمال خرابی برای پل نوع 6ث اب برای شتابg 8/0 = PGA 130
  شکل 8-8 نمودار خرابی ساختمان بیمارستانها 138
  شکل 9-1 تفاوت بین توابع مختلف جاذبه 148
  شکل 9-2 مقایسه مابین روش جاذبه، فرصت بینابینی و فرصت بینابینی رقابتی 156
  شکل 10-1 توزیع هزینه‌هایی که‌درهر اتصال رانندگان آن رادرک می‌کنند 167
  شکل11-1 رابطه بین X و F(x) و G(x) 172
  شکل 11-2 مثال روش نمونه سازی آغازین بدون جایگزین 174
  شکل 11-3 مقایسه بین ث بپ و مونت کارلو 175
  شکل 11-4 179
  شکل 12-1 روندکلی ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله 184
  شکله 12-2 روند برآورد تقاضا (سفرهای امدادی) بعداز بروززلزله 185
  شکل12-3 روند برآورد عرضه مراکز امدادی 189
  شکل12-4 تابع آسیب پذیری تول 99 Hazus 191
  شکله 12-5 روند برآورد شبکه حمل و نقل 192
  شکل 12-6 وضعیتهای مختلف کنترل ترافیک 198
  شکل12-7 روند توزیع و تخصیص درشبکه حمل و نقل بعد از بروززلزله 200
  شکل 12-8 روند ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله 201
  شکل 13-1 احتمال خرابی برای پل نوعHBRI برای شتاب g 8/0 = PGA 207
  شکل 13-2 شبکه ساده با یک مبداء و مقصد 208
  شکل 13-2 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط زمان حمل مجروح برای شدت زلزله g 60 به روش نمونه سازی مونت کارلو 212
  شکل 13-5 شبکه متشکل مونت کارلو 212
  شکل 13-6 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط خرابی کل شبکه برای شدت زلزله g 2/0 با نمونه سازی LHS 215
  شکل 13-7 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط خرابی کل شبکه برای شدت زلزله g و 4/0 با نمودارLHS 216
  شکل 13-8 نمودار تورنادو، تحلیل حساسیت برای متوسط خرابی کل شبکه برای شدت g 6/0 با نمونه سازی LHS 211
  تصویر الف-1 خرابی دربزرگراه هانشین کوبه ژاپن 1995 221
  تصویر الف-2 آتش سوزی بعد از زلزله درشهر کوبن ژاپن1995 222
  تصویرالف-3 ترافیک بعد از زلزله درشهرکوبه ژاپن1995 222
  تصویرالف-4 واژگونی پل در بزرگراه هانشین شهرکوبه ژاپن1995 223
  تصویرالف-5 خرابی دربزگراه هانشین شهر کوبه ژاپن1995 223
  تصویرالف-6 خرابی پایه پل بزرگراه هانشین، کوبه ژاپن1995 224
  تصویرالف-7 خرابی پل نیشینومیاکو با دهانه 252 متری کوبه ژاپن 1995 224
  تصویرالف-8 خرابی خط آهن وانسدا دراههای جانبی، کوبه ژاپن 225
  تصویر الف-9 خرابی پل گاویون کانیون نورث ریج، کالیفرنیا آمریکا1994 225
  تصویرالف-10 استفاده ازژاکت فولادی نورث ریج آمریکا1994 226
  تصویرالف-11 انفجار خط لوله گاز و تاثیر آن برراه مجاور، نورث ریج‌1994 226
  تصویر الف-12 خرابی درآزاد راه نیمیتز، اکلندا، زلزله لوما پریتا آمریکا 1989 22
  تصویرالف-13 پل خلیج اکلند، لوما پریتا آمریکا 1989 227
  تصویرالف-14ماشین آتش‌نشانی درترافیک شهرلنینکان، ارمنستان 1988 228
  تصویرالف-15 تخریب بدنه راه براثر روانگرائی، کاستاریکا 1991
  تصویرالف-16 تخریب شدید بدنه راه براثر روانگرایی، کاستاریکا 1991
  تصویرالف-17 واژگونی تریلی درجاده، کاستاریکا1991 229
  تصویرالف-18 تخریب بیمارستان، مکزیکو سیتی مکزیک1995 230
  تصویرالف-19 خرابی پل کارمن، فیلیپین 1990 230
  تصویرالف-20 روانگرای درمرکز شهرداگویان،فیلیپین1990 231
  تصویرالف-21 بیمارستان رستم آباد، منجیل ایران1990 231
  تصویرالف-22 تخریب پل قدیمی، منجیل ایران1990 232
  تصویرالف-23 تخریب بزرگراه اروپایی، ازمیت ترکیه1999 232

  لیست جداول
  عنوان صفحه
  جدول2-1- مثالی از ضرایب تاخیر(برای پیاده روی) 49
  جدول6-1 نمره مقدماتی خطرسازه BSH برمبنای ATC –21 91
  جدول شماره6-2 نمادهای ضرایب اصلاح کارآئی ساختمان 91
  جدول6-3 نسبت تلفات درزلزله‌های ایران 93
  جدول8-1 طبقه بندی تقاطعات درتحلیل لرزه شبکه 118
  جدول 8-2 معیارهای کارایی شبکه حمل و نقل درشرایط عادی 120
  جدول8-3 مقادیر میانه وضریب توزیع نرمال لگاریتمی برای راههای شهری 123
  جدول8-4 پارامترهای توابع خرابی تونل HAZUS99 125
  جدول8-5 خلاصه خرابی های ثبت شده در زلزله کوبه 1995 127
  جدول 8-6 ضرایب منحنیهای خرابی 128
  جدول8-7 احتمال خرابی کامل و کوتاه مدت بیماستان برحسب درصد 135
  جدول8-8 احتمال وقفه درخدمات بیمارستان 136
  جدول10-1 نمایی از طبقه‌بندی روشهای تخصیصی ترافیک 160
  جدول10-2 ضرایب اصلاح شدهBPR و 356 NCHRP و 1988 164
  جدول13-1 درصد احتمال وقوع وضعیت خرابی برای سه نوع پل انتخابی 207
  جدول13-2 مشخصات شبکه ساده با یک مبداء و مقصد 209
  جدول13-3 مقایسه بین نتایج روشهای مختلف نمونه سازی و مقدارتئوری 210
  جدول13-4 مقادیرآماری تحلیل معیارهای کارایی شبکه ساده (روش‌مونت‌کارل) 211
  جدول13-5 مشخصات شبکه متشکل از دو مبداء و مقصد 213
  جدول13-6 مشخصات آماری معیاری ارزیابی شبکه برای سناریوهای مختلف (به روش LHS) 214

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ...

يکي از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافيک و جابه جايي است. اين مقوله در شهرهاي بزرگ نمود بيشتري پيدا کرده است، زيرا شهرهاي که از قديم الايام برنهاده شده اند و امروز با گسترش جامعه بشري وسعت پيدا کرده اند، داراي معضلات بيشتري در زمينه حمل و نقل و نظام ج

معرفی بانک بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهره‌مند بوده است. چکیده ای ...

راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ – دامپروری بخش اول- منابع تولید احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، نیروی کار، آب، مجوز و نقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم. زمین باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید. بسته به اینکه ...

بهره وری در حمل و نقل عمومی کالا بر اساس وابسته بودن خدمات حمل ونقل به سایر صنایع، بهره وری در این بخش همپوشانی زیادی با سایر بخش های خدماتی و صنعتی داشته و تأثیرات متقابلی نیز بر عملکرد یکدیگر می گذارند که در این رهگذر می توان بهره وری در حمل ونقل را از دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرارداد. از بعد نرم افزاری مواردی مانند: ترکیب بهینه ناوگان، افزایش کارکرد وسیله ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند. اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته ...

مطالعه جامعه شناسی خانواده طر ح مسئله: خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، حیاتی و تاریخی نقشی بسیار مهم در روند سعادت و شقاوت کلیت حیات انسانی بازی می کند، بررسی آثار بسیار در این زمینه و مطالعات و پژوهشی های داخلی و خارجی گواهی صادق و راستین بر اهمیت این قضیه می باشد. اما به دنبال تحولات و تغییرات رو به رشدی که در جوامع بشری بوجود آید، نهاد خانواده هم از این تحولات بی نصیب نماند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول