دانلود تحقیق ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی

Word 34 KB 810 20
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • با عنایت به آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مصوب ششصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پروش مورخ 17/6/79 و در جهت ایجاد هماهنگی در شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی شیوه نامه ارزشیابی آن به شرح ذیل تدوین و جهت اجرا در مدارس کشور ارائه می گردد.

  فصل اول: اهداف

  آگاه ساختن دانش آموزان و اولیای آنان از میزان پیشرفت تحصیلی و وضعیت جسمانی و بهداشت روانی آنان برابر با اهداف برنامه درس تربیت بدنی

  شناسایی ضعف های جسمانی، حرکتی و بهداشتی دانش آموزان و تلاش جهت تقویت آن ها.

  شناسایی استعدادها و علائق دانش آموزان به منظور راهنمایی آنان در فعالیت های ورزشی.

  فصل دوم: کلیات

  ماده 1 : نمره ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری،‌ نحوه اجرای مهارت های (بنیادی – ورزشی) آموزش داده شده و بررسی فعالیت های مرتبط با درس خارج از کلاس تعیین می شود.

  ماده 2 : چنانچه دانش آموزی به علت مشکلات ویژه جسمی توانایی انجام بعضی از فعالیتهای عملی را نداشته باشد از امتحان آن بخش معاف و نمره آن به سایر بخش های عملی که قادر به انجام آن می باشد اختصاص می یابد.

  فصل سوم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی برای پایه های دوم و سوم

  درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در این پایه ها با تأکید بر آموزش صحیح مهارت های بنیادی و اصلاح الگوهای حرکتی ارائه می شود.

  تبصره 1 : ارزشیابی از بند الف با توجه به ارزیابی معلم از دانش آموزان در رابطه با میزان آشنایی به مسائل بهداشتی و ایمنی، حرکات پایه و وضعیت بدنی، رشته های ورزشی در ساعات آموزشی انجام می گیرد.

  تبصره 2 :‌ انواع مهارت های بنیادی که در دوره ابتدایی می توانند مورد ارزشیابی قرار گیرند، عبارتند از:

  حرکات انتقالی مثل راه رفتن، دویدن، پریدن، لی لی کردن و …

  حرکات غیر انتقالی مثل چرخیدن، بلند کردن، هل دادن، کشیدن، خم شدن و …

  حرکات کنترلی مثل پرتاب کردن، دریافت کردن و ضربه زدن.

  تبصره 3 : ارزشیابی از بند ب مطابق با طرح درس سالانه از مهارتهای بنیادی آموزش داده شده، انجام می گیرد.

  تبصره 4 : در ارزشیابی فعالیت های خارج از کلاس شرایط سنی و توانایی دانش آموزان در هر پایه مورد توجه قرار گیرد.

  معلمان آموزشی پایه های اول می توانند جهت آگاهی از مفاد ارزشیابی به کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان مراجعه نمایند.

  تبصره 5 : در ارزشیابی از بند 5 به موضوعاتی نظیر شرکت در بازی ها، رعایت نظافت و عادات بهداشتی، رعایت نظم، پذیرش مسئولیت، روحیه جمعی و گروهی توجه شود.

  ماده 4 : ارزشیابی پایانی نوبت اول و دوم (20 نمره) (پایانی نوبت اول با ضریب (1) و پایانی نوبت دوم با ضریب 2)

  تبصره 1 : قابلیت های جسمانی و حرکتی دانش آموزان در این پایه ها عبارتند از:

  انعطاف پذیری (آزمون نشستن و رساندن دست)

  تعادل (آزمون لک لک یا ایستادن روی یک پا)

  هماهنگی

  چابکی (آزمون دوی 9×4 متر، دوی زیگزاگ)

  تبصره 2 : برای سنجش قابلیت های جسمانی و حرکتی فوق بنابر تشخیص کارشناسی استان ها و شرایط جغرافیایی در هر نوبت دو مورد (غیر تکراری) انتخاب شود.

  تبصره 3 : برای تعیین نمره قابلیت های جسمانی و حرکتی دانش آموزان از نرم های استانی یا معلم ساخته استفاده شود.

  فصل چهارم:

  شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی برای پایه های چهارم و پنجم

  درس تربیت بدنی در این پایه ها با تأکید بر ارتقاء سطح قابلیت های جسمانی و حرکتی و آموزش مهارتهای مقدماتی رشته های رایج آموزشگاهی ارائه می شود.

  ماده 5 : ارزشیابی مستمر نوبت اول و مردم (20 نمره)

  تبصره : ارزشیابی از بند الف با توجه به ارزیابی معلم از دانش آموزان در رابطه با میزان آشنایی به مسائل بهداشتی و ایمنی، اصول و مبانی تربیت بدنی، رشته های ورزشی در ساعات آموزشی انجام می گیرد.

  ماده 6 : ارزشیابی پایانی نوبت اول و دوم (20 نمره) (پایانی نوبت اول با ضریب 1 پایانی نوبت دوم با ضریب 2)

  شیوه نامه ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره تحصیلی راهنمایی

  مقدمه:

  با توجه به آئین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مصوب ششصد و پنجاه سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 17/6/79 ، شیوه نامه ارزشیابی درس تربیت بدنی در دوره راهنمایی تحصیلی به شرح ذیل تدوین و جهت اجرا در مدارس کشور ارائه می گردد.

  فصل اول: اهداف

  آگاه ساختن دانش آموزان و اولیای آنان از میران پیشرفت و وضعیت جسمانی و روحی روانی آنان

  تقویت روحیه تلاش، ابتکار و رقابتهای سالم در دانش آموزان

  کسب اطلاعات لازم از وضعیت جسمانی و توانایی های دانش آموزان و هدایت آنها به رشته های ورزشی مناسب با توجه به استعدادها و قابلیت های آنان.

  شناسایی ضعف های جسمانی و حرکتی دانش آموزان و تلاش جهت رفع آنها

  آگاهی از میزان فراگیری مهارتهای ورزشی دانش آموزان

  ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت ارتقاء قابلیت های جسمانی و حرکتی و فراگیری مهارتهای ورزشی

  سنجش میزان دانش و آگاهی دانش آموزان نسبت به علوم، قوانین و مقررات ورزشی

  فصل دوم: کلیات

  ماده 1 : نمره امتحان هر درس در هر نوبت میانگین نمره امتحان پایانی و نمره ارزشیابی مستمر همان نوبت خواهد بود که بر مبنای 20 مشخص می شود.

  تبصره: نمره امتحان نوبت شهریور ماه تنها بر مبنای امتحان پایانی خواهد بود و نمره ارزشیابی مستمر منظور نخواهد شد.

  ماده 2 : چنانچه دانش آموزش بعلت معلولیت و یا بیماری مؤثر تأیید شده توسط پزشک معتمد توانایی انجام برخی از فعالیتهای ورزشی را نداشته و قادر به انجام برخی آزمونهای بخش عملی نباشد، از امتحان آن بخش معاف و نمره آن به سایر بخشهایی که قادر به انجام آن می باشد اختصاص می یابد و چنانچه دانش آموزی بعلت معلولیت و یا بیماری مؤثر تأیید شده توسط پزشک معتمد قادر به انجام هیچ یک از آزمونهای ارائه شده بخش عملی نباشد به تشخیص دبیر تربیت بدنی با استفاده از آزمونهای عملی دیگر (آزمونهای استاندارد و معلم ساخته) با توجه به توانایی دانش آموز و نیز حیطه های دانشی و نگرشی ارزشیابی می گردد.

  تبصره – لازم است دبیران تربیت بدنی با استفاده از دانش و تجارب خود برای ناتوانی و بهبود چنین دانش آموزانی با عنایت به نوع معلولیت و یا بیماری مؤثر آنها حرکات اصلاحی و آموزشهای لازم را ارائه و بر آموزش تأکید بیشتری داشته باشند و در صورت وجود مراکز هنجاریابی و حرکات اصلاحی در منطقه آنان را به این مراکز معرفی نمایند.

  ماده 3 : دبیران تربیت بدنی موظفند در قالب طرح درس مدون قابلیتهای جسمانی و مهارتی لازم را آموزش داده، تمرینات عملی مربوطه را ارائه و وسائل اندازه گیری و شیوه ارزشیابی آن را برای دانش آموزان توضیح دهند.

  فصل سوم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی

  ماده 4 : ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم (20 نمره)

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

بیان مسئله ورزش و فعالیتهای بدنی، به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی و تامل، و جایگاه برجسته ای در دو سطح محلی و جهانی بدست آورده است. هیاتها، نهادها، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه ها و کمیته هایی که به موضوع ورزش می پردازند و در راستای حمایت از فعالیتهای روزشی، چه در سطح محلی و چه در سطح مرسعی، کار و تلاش می کنند، خود جلوه ها و مظاهری از این جایگاه هستند. در صد سال گذشته، بر ...

جوان و تربيت " فرزندم ، قبل از آنکه قبلت، سخت شود و انديشه ات ، مشغول گردد، به تربيت تو مبادرت نمودم." (حضرت علي عليه السلام) " تربيت، زيباترين چيزي است که در بهترين انسانها ، آشکار مي شود."( افلاطون) چهار چيز است که اگر جمع شود در دل سنگ

مقدمه: بازی مهمترین فصل کودک است، بازی مهمترین جلوه حیات کودکی است، بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان به شمار می رود که در عین سر گرم کردن کودک کار کرد های مهم دیگری را داراست که هر یک از این کارکردها به جنبه ای از زندگی کودک مربوط می شود، که او را برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده می سازد. بازی همواره و همیشه در تاریخ وجود داشته است. بازی همزاد و همنشین نوزادان کودکان و جوانان ...

اولين مجمع گروه تربيت بدني که دردي ماه سال 1383 برگزار شد تعداد 12 نفر از همکاران حضور داشتند درموارد ذيل هماهنگي لازم بعمل آمد . تهيه نشريه ورزشي تحت عنوان پيک سلامت حامي مطالب علمي، فرهنگي و ورزشي بصورت ماهيانه در5 شماره. 1- تشکيل دوره هاي ضمن

بايد اين مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پيشرفته بشري با عنايت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله هاي ترقي و توسعه همه جانبه را به پيمايند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهاي متعددي نقش دارند .مهمترين آن نظام ارزشيابي در آموزش مي باشد

بيان مسئله: پيچيدگي هاي فزاينده محيطي اهميت و نقش مديريت را در پيروزي و شکست سازمانه ها انکار ناپذير ساخته است.يکي از موضوعاتي که در سالهاي اخير در دانش مديريت مورد توجه قرار گرفته مقوله فرهنگ سازماني ايست.(طوسي,,..1372) فرهنگ سازماني از جمل

امروزه سازمان ها به صورت فزاينده اي خود را درگير مسئله اي مي بينند که ان را معماي اخلاقي مي نامند؛يعني اوضاع وشرايطي شده که بايد يک بار ديگر کارهاي خلاف وکارهاي درست را تعريف کرد؛زيرا مرز بين کارهاي درست وخلاف بيش از پيش از بين رفته است.بدين ترتيب،ا

بيان مساله يکي از دغدغه هاي سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پيش، رهبري بوده است و تلاش شده اين پديده را با يک سري از معيارهاي دانشگاهي عملي کنند . يکي از جديدترين رويکردهايي که براي مطالعه رهبري پديد آمده است، مدل رهبري تحول آفرين - مبادله اي1

مقدمه تحقیقات مختلف بر روی این نکته تاکید میکنند که افراد جامعه چه زن و یا چه مرد، در همۀ سنین می توانند کیفیت زندگی خود را با فعالیتهای جسمانی بهبود بخشند. فعالیتهای منظم ورزشی بطور وسیع، خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی را که امروزه از شایعترین شیوع علل مرگ و میر می باشد را کاهش دهد. فعالیت های بدنی به سلامت روانی، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل کمک کرده و باعث عدم ...

«مقدمه» تربیت بدنی و ورزش، بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودک و نوجوانان را تشکیل می دهد دستیابی به اهداف آموزشی تربیت بدنی در سه حیطه شناختی‏‏، عاطفی اجتماعی و روانی –حرکتی فقط از راه بررسی آموزشی، هدفمندی، برنامه ریزی و استفاده از طرح درسی امکان پذیر است. و یکی از دروسی است که اگر به طور صحیح برنامه ریزی گردد نقش مؤثری می‌تواند در رشد و تکامل دانش ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول