دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

Word 8 MB 8139 41
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت: ۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که  آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود  که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است .

  طرح پس از اینکه به صورت قابل رویت ترسیم می شود محاسبات نهایی استاتیکی انجام می شود .

  درآخر وارد جزییات کار می شود سپس طرح نهایی اجرایی ترسیم می گردد.

  طراحی خوب همراه استراکچرمطمئن واقتصادی برای یک ساختمان نیاز به شناخت درمورد مصالح ساختمانی ، سیرنیرو ، اندازه ها ، اجراو نوع  آن و همچنین نظارت وسیح ودقیق ، تمرین واستعداد ذاتی می باشد.

  بخاطر هماهنگی وتوضیحات واضح بین کارفرما ،  مهندس ، شرکت اجراکننده ومسئولین ساختمان مثل شهرداریها می بایست برای ایجاد یک ساختمان مدارک زیر ارائه شوند.

  طراحی معماری ، محاسبات استراکچربانقشه های دارای پوزیسیول ، فهرست بهاء باتوضیحات مربوطه خصوصا نوع مصالحی که باید درآن استفاده شوند پلان زمانبندی وبرای مصالح ساخنمانی جدید و تازه عرضه شده ازتولیدهای مخصوص ، باید کنترل مخصوص درمورد مرغوبیت وایمنی ، احنمالا برگه آزمایش موجود باشد.

  تمام محاسبات باید به آسانی قابل کنترل باشند درصورت استفاده از فرمول خاص ازمنابع غیر قابل دسترسی آنها به اثبات برسند یعنی نحوه رسیدن به آن فرمول محاسبات باید حتی با گذشتن سالها قابل دسترسی و قضاوت باشد.

  داشتن اطلاعات اولیه اززمین ونوع خاک ازقبیل : مقاومت ، نوع خاک به ویژه ازنظر ریزش بودن وضعیت آب زیرزمینی، عمق یخبندان وسایر ویژگی های فیزیکی خاک آزمایش شود.

  به طور کلی نباید عمق پی کنی کمتر از50 سانتی متر باشد.

  درگود برداری پی هنگام اجرا ممکن است جداره ریزش یااینکه پی ساختمان مجاور زیر آن خالی شود که به وسیله شمع (ازنوع چوت یا آهن ) یا چیدن آجر به صورت پله ای مهارمی شود .

  یک راه دیگر که می توان انجام داد اجرا جزء به جزء است . ابتدا محل ستونها اجرا شود ودرمرحله بعد پس از حفاری تدریجی اجزاء دیگر دیوارسازی انجام گیرد.

  درزمینهای خاک دستی همان طور که از اسم آنها پیدااست خاکی است که ازمحل دیگر به زمین منتقل شده است ونباید ساختمان راروی آن بنا کرد ازمشخصات این زمینها است ووجود ذرات غیر طبیعی درآنهاست.

    درابتدا زمین کانال کشی شده بود که این کانال کشی برای بستن آرمارتو آماده شده دو طرف این کانالها راباآجر چیده شده که این عمل برای جلوگیری ازریزش خاک به داخل کانال درهنگام عملیات بتن ریزی انجام می گیرد . ذرات خاک مانع چسبندگی بتن می شود.

  کل کانالها رابایک بتن به نام متر که ازنظر سیمان دارای خلوص پاین است پوشیده می شود چون سیمان  برای تحمل فشاریست که برای یک سطح صاف وجلوگیری ازقسمت شیره بتن می باشد.

  این بتنم به بتن نظافت معروف است ضخامت 10تا 15سانتی متر وعیار سیمان 100تا 150کیلوگرم سیمان است .

  سپس روی آجرهای این کانالها راباپلاستیک می پوشانند چون مانع از نشت شیر آب بتن به اطراف می شود.بتن ریزی سبب ارتباط وپیوستگی به عبارت دیگر یکپارچگی که دراثر بتن درجا بیم همه اعضاء بوجود می آید بافایده است.

  بتن غیر مسلح : نام قبلی بتن کوبیده شده برای فوئداسیون ، دیوارها ، دیوارهای مایل وغیره . وقتی که بارگذاری سبک است به بتن 50 ، 100 ، 150 مربوط است.

  بتن 150 ، 250 ، 350 برای دیوار زیرزمینی ، دیوارهای باریک باربر درساختمان یاپایه های کلفت در پل سازی است.

  بتن مسلح : برای اعضای ساده ساختمانی تحت بارگذاری ضعیف بدون خطر زنگ زدگی همچنین برای فونداسیون ولی نه برای اعضای ظریف.

  بتن 250 : برای ساختمان های معمولی

  بتن 350-450 : برای اعضای ساختمانی تحت بارگذاری بسیار قوی ، برای پلها وسایر کارهای رده بالای مهندسی اعضای پیش ساخته، اعضای بتن پیش تنیده ازهمه نوع.

  بتن 550 : بعنوان بتن درجا برای اعضای نه خیلی باریک پل ها که خصوصا تحت بارگذاری شدید قرار گرفته اند وسایر کارهای مهندسی درقطعات پیش ساخته  حتی درساختمانهای بلند اعضای رده بالا وباارزش .

  بتن پیش تنیده :

  جنس بالاتر بتن تا 80 است که این بتن استاندارد شده نیست نیاز به اجازه مخصوص ازاداره نظارت ساختمان دارد . نیاز به کنترل ونظارت دقیق داشته واغلب باید آزمایش شود برای بتن پیش تنیده تراورسهای راه آهن خواسته می شود.

  برای انتخاب میل گردها بتن بستگی به نوع سازه دارد ومقدار فشاری که به بتن وارد می شود دارد . درهنگام آرمارتوربندی درقسمتهایی که فشار بیشتر وارد می شود (درجای شمعهای ساختمان) تراکم میلگردها بیشتر می باشد وازمیلگردهای قوی تر استفاده می کنند درهنگام آرماتوربندی ابتدا درمیلگرد رابه نام خرپا درکانال گذاشته میلگردها راروی آن پهن کرده وبخ وسیله سیمهای فولادی آنها رامی بیند وتا حالت یکپارچه گرفته وازطرفین کانال وازکف چند سانتیمتر 3 تا 5 فاصله دارد تا بتن کاملا اطراف میلگردهای فولادی رابپوشانند تا ازخوردگی آنها جلوگیری کنند که این فاصله معمولا بستگی به آب و هوا ونوع خاک منطقه دارد . مثلا درسازه های دریایی این ضخامت بیشتر است تا درمنطقه خاکی به علت مواد معدنی بیشتر درآب دریا درهنگام بتن ریزی باید کاملا دانه بندی بتن حفظ شود یعنی دریک منطقه دانه های درشت ودریک منطقه دانه های ریز قرار میگیردو نسبت سیمان به آب رعایت شود درهنگام تخلیه بتن از آن میدان فاصله ارتفاع بتن تا زمین نباید از 20/1 سانتی متر بیشتر شود.

  ودرهنگام بتن ریزی یا پمپ های هوا به داخل بتن هوا دمی می کنند تا یکنواختی ویکپارچگی کاملی بر بتن ایجاد شود دربعضی مواقع بتن ریزی دریک روز تمام نمی شود برای اینکه درروز بعد بتنی که می ریزند با بتن روزقبل کاملا به هم بچسبند بتن روز قبل رابا یک زاویه 45 درجه نسبت به افقی قطع می کنند وسطح آن رادرهنگام بتن ریزی مجدد آن کاملا شسته وتا کاملا تمیز شود که این سطح به نام سطح واریز معروف است. معمولا بعد از یک هفته قالبهای (آجر یاچوب یا صفحه های آهنی ) رابرداشته وبتن ریزی تمام می شود . باید توجه داشت درهنگام بتن ریزی صفحه های آهنی که برای قرارگرفتن شمع ها برروی آن دربتن ها قرار گرفته می دهند طبق نقشه های مهندسی کاملا درهمان فاصله واز نظر ارتفاع دریک سطح بایکدیگر قرارگیرند. این میله هایی که بوسیله مهره ها به این صفحه ها بسته شده نسبت به مقدار نیرو که به صفحه ها وارد می شود تعداد میله ها کم یا زیاد می شود از 4تا 9 میله بر روی آنها بسته می شود وانتهای این میله ها کاملا به سمت بیرون خم شده است وازتوع آج دار می باشد.

  سازه ساختمان ازمجموعه ای ازاعضا مثل تیروستون تشکیل شده تا بتواند نیروهای گوناگون مانند وزن ساختمان ، باربرف ، باد یازلزله را تحمل نماید وبه زمین منتقل کند. درطراحی هر سازه ظوابطی وجود دارد که می تواند باعث حداقل هزینه ، حداقل وزن ، حداقل زمان ساخت وحداکثر بهره می گردد.

  در طراحی سازه می توان از روش گام به گام زیر بهره برد:

  1- برنامه ریزی       2- شکل اولیه سازه     3- تعیین بارهایی که توسط سازه تحمل خواهد شد 

  4-انتخاب اولیه قطعات سازه       5- تحلیل     6-ارزیابی       7- طرح مجدد    8-تصمیم نهایی

  هماهنگی سیستم سازه با نوع مصالح درطراحی بنا عامل بسیار مهمی است. به طور مثال دربعضی از سازه ها نقش باربری را دیوارهای آجری وسنگی (مصالح بنایی) به عهده دارند که ساختمانهای اسکلت بنایی نامیده می شوند . دربعضی دیگر از ساختمانها با سقف به وسیله بتنها وستونها تحمل می شود این اعضای باربر ازفولاد یا بتون مسلح ساخته می شوند به این نوع ساختمانها به طور کلی اسکلتی گویند. نام خاص این گونه سازه ها بر حسب نوع مصالح اصلی مصرفی تعیین می شوند مانند اسکلت فلزی ، بتونی ، چوبی و غیره .

    یکی ازویژگیهای مهم مصالح برای پایداری ساختمان دربرابر زلزله خاصیت جذب انرژی یابه عبارت دیگر خاصیت تغییر شکل زیاد قبل ازشکست می باشد. رفتار کششی مصالح مختلف باهم فرق دارند مصالح شکل پذیر مانند فولاد می تواند قبل ازشکست تغییر زیادی دهد ولی مصالح شکننده مانند آجر، تحت بارگذاری زیاد تقریبا هیچ رفتار ارتجاعی ندارد وبه طور ناگهانی می شکند. سازه های تبدل مسطح اگردارای طراحی واجرای مناسب قابها واتصالات باشد می تواند قبل ازشکست قدرت جذب انرژی زیاد داشته باشد.

  چند نوع سازه اسکلت فلزی داریم :

  سازه قابی : نیروهای وارده رابه همراه خودش تحمل ومنتقل می نماید.

  سازه خرپایی : اعضای آن نیروهای وارده رابه صورت کششی یافشار تحمل می نماید .

  سازه کابلی : سازه هایی هستند که نیروهای وارده رابه  صورت کششی تحمل ومنتقل می نمایند.

  ازفواید سازه های اسکلت فلزی مقاومت بالای فولادی درکشش وفشار همچنین به علت تولید یفولاد و کارخانه وشرایط بهتر کنترل کیفیت آن ، بتون وسایر مصالح بنایی امکان سهل تر توسعه سازه .

  اتصال چند قطعه به یکدیگر امکان پیش ساخته کردن قطعات سرعت نصب واشغال فضای کمتر وقابلیت کاربرد درارتفاع زیاد را می توان از مزایای اسکلت فلزی نام برد .

  ازمزایای دیگر سازه اسکلت فلزی می توان به سبک تربودن نسبت به سازه بتون مسلح وشکل پذیری بیشتر وامکان ساخت کارگاهی ویاخارج ازکارگاه اشاره کردو ازمعایب این سازه مقاومت ضعیف دربرابر رطوبت وآتش سوزی ومحدودست طرحهای معماری به علت لزوم استفاده از بادبند را می توان نام برد.

  کارگذاشتن ستونها :

  ستونها یک ساختمان اسکلت فلزی نقش انتقال دهنده بارماوارده شده رابه فونداسیون به صورت نیروهای فشاری ، کششی ، بر ش یا لنگرخمشی به عهده دارند. دراین میان ستون فلزی با فونداسیون بتونی بااستفاده ازصفحه ای فلزی ارتباط برقرار می کند.

  علت استفاده از صفحه در زیر ستونها این است که چون ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بسیار بزرگی را تحمل میکند وبتون قابلیت تحمل این تنشها را ندارد،بنابراین صفحه ستون واسطه است که ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی سبب میگردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای بتون باشد که نحوه کار گذاشتن این صفحه را در صفحات قبل توضیح داده شد کار اتصال صفحه زیر ستون با بتون به وسیله میله مهار (بولت)صورت می گیرد بولت نقش عمده ای ندارد وتنها پایه را در محل ثابت نگه میدارد.هنگام نصب ستون عملی دیگری که انجام شد انتهای ستون سنگ خورد، صاف میکنند تا تمام نقاط مقطع ستون روی صفحه یسی پلیت قرارگرفته وعمل انتقال نیرو به خوبی انجام بگیرد. واطراف چون علاوه بر فشار کنکر نیز بر صفحه ستون وارد میشود طول بولت باید به اندازه باشد که کشش وارد شده را تحمل کند.

  ستونهای در یک ساختمان بسنگی به فشار نیروی، لنگر که تحمل میکند ساخته میشود که در شرایط معمولی از در آهن 14 را در کنار یکدیگر قرار داده ودر فاصله های معین به هم جوش می دهند و در مواقع دیگر اگر نیروی وارد شده بیشتر شود قدرت آهن مورد استفاده را بالاتر می برند و برای افزایش قدرت ستون در دو طرف ستونها صفحه های فلزی را از انتها تا چند متر ستون جوش میدهند .معمولانبشی که برای قرارگرفتن پلها برروی آنها است قبل از نصب ستونها برای راحتی آن جوش می دهند 

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار ...

درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است که آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویک سیستم مناسب باربری می شود که هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است . طرح پس از اینکه به صورت قابل ...

هدف از این پروژه اجرای سازه های بتنی با استفاده از قالبهای لغزنده و توجه به روشهای غیر کلاسیکی است که با توجه به کارایی زیاد شان می تواند به کار گرفته شود .در فضای سازه ای یک ساختمان عادی (مثلاَ اداری) استفاده از قالب لغزنده تنها محدود به بخش هسته مقاوم ساختما ن یا عموماَ بخش هایی نظیر هسته دوراسانسور پلاکان و موارد مشابه مباشد . قالب لغزنده چنین عناصری غالبآ کوچک بوده و اجرای ...

مقدمه و تشکر به نام کردگار هستی گزارش کارآموزی که از نظرتان می گذرد حاصل تلاش ماههای اخیر بنده در انواع ساختمانهایی بوده که از نزدیک با نحوه اجراء آنها آشنا شدم. امید است بازتابش تلاش و کوشش تمام دستهایی باشد که برای اعتلا و پیشرفت ایران عزیز در زمینه عمران و آبادی شب و روز نمی شناسند و از طرفی به نوبه خود آرزو دارم بتوانم با تمام دل و جان به خاک و ملت ایران زمین خدمت کنم و برای ...

مراحل ساخت سازه: 1- خاکبرداري: بدليل حجم زياد خاکبرداري از ماشين آلات سنگين براي خاکبرداري در مراحل ساخت ساختمان استفاده مي‌شود. خاکبرداري اين ساختمان در عمق و طول و عرض انجام شده است که حجم کل خاکبرداري اين ساختمان در متر مکعب مي‌رسد. 2- اجراي پي:

قالب بندی سازه های بتنی *قالب های لغزنده:*** *امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می گردد که قالب لغزنده نام دارد. با استفاده از ...

اجراي ساختمان ها با قالب لغزنده هدف از اين پروژه اجراي سازه هاي بتني با استفاده از قالبهاي لغزنده و توجه به روشهاي غير کلاسيکي است که با توجه به کارايي زياد شان مي تواند به کار گرفته شود .در فضاي سازه اي يک ساختمان عادي (مثلاَ اداري) استفاده از

1- گودبرداری و سازه های نگهبان در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاک برداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین، کانال، منبع آب و ... صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن و نیز سربار های(surcharge ) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک ...

مقدمه: انجام طراحی برای اجرای بنائی است که بتوانندوظایف مورد انتظاررا به خوبی به انجام برساند واجرای طرح یعنی اینکه باید اهداف از پیش تعیین شده ای را که در طراحی مد نظر بوده است جامه عمل بپوشانید.در کل اجرای طرح یعنی عینیت بخشیدن به آن طرح مطابق نقشه ها و مدارک اجرایی است که حاصل دید و تفکر طراح میباشد. هربنا ازلحظه شروع به آن تالحظه ای که به بهره برداری میرسد،یکسری مراحل کلی که ...

مکان کارآموزی: گلشهر یکم مقدمه: اجرای ساختمانهای بتنی به اگاهی از یک سری مسایل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمانی بستگی دارد،نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری محاسباتی و تاسیساتی در اجرا و ساخت اشکالاتی را به همراه خواهد داشت ک به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم،و ضمن اجرای اصولی تعمیر،عمر مفید ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول