دانلود تحقیق ورزش و فعالیت های بدنی

Word 43 KB 8417 13
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیان مسئله

  ورزش و فعالیتهای بدنی، به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی و تامل، و جایگاه برجسته ای در دو سطح محلی و جهانی بدست آورده است. هیاتها، نهادها، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه ها و کمیته هایی که به موضوع ورزش می پردازند و در راستای حمایت از فعالیتهای روزشی، چه در سطح محلی و چه در سطح مرسعی، کار و تلاش می کنند، خود جلوه ها و مظاهری از این جایگاه هستند.

  در صد سال گذشته، بر اثر شماری از شرایط اقتصادی – اجتماعی و در پی دگرگونیهای فرهنگی – اجتماعی ژرفی که در خلال این دوره پدید آمد، توجه آشکاری به ورزش نشان داده شد و با احیای بازیهای المپیک و برپای نخستین دور جدید المپیک در سال 1896، ورزش عملاً به اریکه قدرت نشست. شاید موفقیت چشمیگر و پیشرفت قابل ملاحظه ای که در برپایی این دوره ها به دست آمد، از عوامل عمومی بود که توجه به ورزش را در تمام سطوح برانگیخت و آنچه به یاری این رویکرد درآمد، نقش مهمی است که رسانه های گورهی، بویژه تلویزیون در همگانی ساختن روزش و ساده سازی مفاهیم آن و ایجاد گرایشهای مثبت؟ آن و پیدایش توجهات روز افزون به کسب آگاهی جسمانی و کنترل وزن و تناسب اندام ایفا می کردند. افزون بر این عوامل، نفوذ فرهنگ بدنی به سازمانها و دستگاههای گوناگون اجتماعی به علاوه عناصر مهمی چون دگرگونی فرهنگی و اجتماعی و رشد نیروی کار در جوامع و صبغه اجتماعی گرفتن کار و شرایط زندگی روی هم رفته در این زمینه اثر گذاشتند. ورزش و فعالیتهای بدنی از مجموع این دگرگونیها و تحولات تا جایی تاثیر پذیرفتند که نگرش این عصر و گرایشهای آن به سمت ورزش و فرهنگ بدنی با آنچه در ادوار گذشته بوده بکلی دگرگون شد.

  قلمداد کردن ورزش به عنوان یک نظام اصلی یا فرعی منوط به ارزش اجتماعی و اهمیت نسبی است که ورزش در یک جامعه خاص از آن برخودار می باشد. این سخن بدان معناست که جوامع در ارزیابی ورزش، به عنوان یک نظام اجتماعی، متفاوتند. برخی جوامع با ورزش به منزله یک نظام جوهری و حیاتی و بنیادین برخورد می کنند. این گونه جوامع به تلقی کردن ورزش به عنوان یک نظان اصلی گرایش دارند. جوامعی هستند که به ورزش، با دید یک پدیده غیر اساسی یا غیر جوهری می نگرند و آن را فعالیتی حاشیه ای می دانند که با مصالح اکثریت قاطع مردم ارتباطی ندارند. این گونه جوامع به تلقی کردن نظام ورزش به منزله یک نظام فرعی گرایش دارند.

  بررسیها نشان می دهد که جوامع نوع اخیر، که به ورزش چنان که باید بها نمی دهند آن را یک نظام فرعی می شمارند، در شمار کشورهایی هستند که در رده کشورهای جهان سوم طبقه بندی می شوند. شاید این افراد رابطه میان ورزش و پیشرفت و رفاه اجتماعی را تفسیر کند چرا که ورزش های فرهنگی و تمدنی جامعه خود می باشند.

  نظام ورزش در دورن یک جامعه، همواره از موقعیت یکسانی برخودار نیست، بکله این موقعیت در هر دوره ای و هر عصری تحت تاثیر متغیر تاریخی است زیرا هر عصری عناصر و ویژگیهای خود را دارد که در جهت دهی نظام ورزش آن عصر کاملاً تاثیر می گذارند.

  شکل حاکم بر نظامی که فعالیت بدنی به طور کلی در هر جامعه ای به خود می گیرد هر چه باشد، به هر حال تلقی کردن آن به عنوان یک نظام اساسی و موفق بستگی به عواملی دارد که به طور خلاصه عبارتند از:

  1 – برخوداری این نظام از دوام یا استمرار نسبی؛

  2 – روشن بودن اهداف آن برای اکثریت افراد جامعه؛

  3 – کوشش در راستای سازش و هماهنگی میان خود و بقیه آحاد جامعه؛

  این نظام چنانچه عوامل یاد شده را از دست بدهد به نظامی حاشیه ای کم اهمیت، از هم گسیخته و ناموفق تبدیل می شود و تدریجاً به صورت نظامی فرعی یا کمکی و تابع در می آید. ورزش در پرتو عوامل سازش دهنده آن با دیگر نظامهای درون نظام اجتماعی، کسب موفقیت می کند، زیرا ورزش یکی از جنبه های نمونه نظام اجتماعی و جزء ممکن بافت اجتماعی است و از کلیه عوامل و جنبه های تشیکل دهنده این نظام متاثر می شود بنابراین بافت اجتماعی است و از کلیه عوامل و جنبه های تشکیل دهنده این نظام متاثر می شود. بنابراین، ضعف اعتقاد، بیگمان، در ورزش تاثیر می نهد، چنان که تایید و پشتیبانی نکردن دین از ورزش آن را به ضعف می کشاند. همچنین است آموزش و تبلیغات و بهداشت و دیگر نظام های اجتماعی که نظام ورزشع اگر خواهان پایداری و کامیابی است، باید به آنها سازگار شود.

  مفهوم ورزش را نباید به تحقق بخشیدن اهداف صرفاً رقابتی نه یک تصور و برداشت تک رسانه از ورزش است، محدود کرد، بلکه ورزش از لحاظ اجتماعی و فرهنگی دارای مفهومی غنی تر و گسترده تر است. ورزش یک وجه ارتباطی دارد که در غنی سازی تعامل میان انسانها تاثیر می گذارد. چون معانی ژرفی در آن نهفته است که در تحلیل نهایی، با مجموعه روابط اجتماعی ارتباط پیدا می کنند، در صورتی که عملکرد بدنی، به خودی خود، جزئی از یک کل است و نه بیشتر. شمار زیادی از پژوهشگران معتقدند ورزش ویژگیهای کارکردی دارد که در ایجاد سازگاری میان شرایط موجود اجتماعی و بیان ناخودآگاه روانی تاثیر می گذارد.

  ورزش همانگونه که دارای جنبه اخلاقی است، جنبه غیر اخلاقی نیز دارد، و این بدان معناست که قوانین و منش زندگی طبیعت، از نیک و بد به همین نظم طبیعی هم سرایت می کند.

  تعیین کارکرد اجتماعی ورزش جز از طریق چارچوبیس که میان ورزش و نیرهای اجتماعی – فرهنگی  یک جامعه پیوند می زند، دشوار است، زیرا، همچنان که در نظام منسجم اجتماعی و انضباط موجود میان خرده نظامهای گوناگون سازنده این نظام مطرح است، ورزش خود یکی از این نیروهاست.

  ممکن است گفته شود که ورزش سبب لذت بردن تماشاچیان، کسب موفقیت برای ورزشکاران و پولدار شدن مربیان مدیران، و ورزشکاران حرفه ای می گردد. اما باید گفت که این کارکرد اختصاص به ورزش ندارد، بلکه صحنه های نمایش دیگری مانند تئاتر و سینما سیرک نیز وجود دارند که حرکات ماهرانه ای را به نمایش می گذارند و چه بسا، از لحظا عملکرد حرکتی، در عالیترین سطح هستند. برای تماشاگر لذت آور و برای بازیگر درآمد زا است!

  گروه دیگری از پژوهشگران بر این باورند که ورزش و رقابتهای ورزشی خاستگاه مشکلات است و بازتابهای اجتماعی منفی و ناخوشایندی دارد. یکی از پیشروان جامعه شناسی ورزش، کارل دیم (karl Diem) آلمانی تبار، 1949، آشکار این مطلب را خاطر نشان کرده است. وی آنجا که از ورزش و بازی بر جامعه سخن می گوید این پدیده ها را فعالیتهای بی هدف می خواند. دیم از رهگذر تحلیل اندیشه های تئوریک غربی به این نتیجه رسیده است. اما گفتنی است که وی بعدها از این نظر خود عدول کرده و اظهار داشت که ورزش نیروهای زیتی را غنی می سازد، اما نه همیشه در جهت درست از این رو او توصیه می کند که ورزش با راهنمایی تربیتی همراه شود. او می گوید عالیقدر ترین و بزرگترین استاد ورزشی جهان، بدون وجود متخصص تربیت بدنی و ورزش که او را با صلاحیت بار آورده، هیچ ارزشی ندارد.

  کارکرد گرایان بر کارکرد مثبت ورزش در جامعه تاکید می ورزند و معتقدند که اغلب کارکردها یا همه آنها سهم مثبتی در جامعه دارند. اینان تاثیرات منفی ورزش در جامعه را یا به کلی نادیده می گیرند یا آن را اندک می دانند. اما واقعیتها نشان می دهد که ورزش می تواند پاره ای تاثیرهای منفی، مانند سنخ یا تحریف ارزشها و هنجارهای اجتماعی را ایفا کند. این توانایی را دارد که با سوگیریهای خاص، انگیزش را از بین ببرد و ناکامی و تنش بیافزاید وقتی یکپارچگی اجتماعی را از هم بگسلد.

  بازی ورزشی پیوند تنگاتنگی با رشد و تکامل شخصیت کودک دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهی اجتماعی می رسانند.

  پژوهشگران تحقیقات فراوانی پیرامون نقش بازی و گیم های در اجتماعی شدن و همچنین درباره این مساله به انجام رسانده اند که چگونه فعالیتهای بدنی، روی هم رفته در تکوین روشنی از بدن در ذهن کودک که به تصویر بدن معروف است، تاثیر می گذارد، تصویری که مفهوم خود بدنی و در نتیجه مفهوم خود پنداره (Self concept) بر پایه آن استوار است و نخستین خشت بنای شخصیت کودک به شمار می آید.

  در پرتو گسترش ابزارهای رسانه ای و مطالعاتی که از این طریق پیرامون ورزش در عصر جدید انجام شده است، امروزه آمادگی جسمانی مفهومی مانوس و شناخته شده است و آنرا می توان چنین تعریف کرد:

  حالتی نسبی از آمادگی بدنی که به فرد امکان می دهد تا خود را با وظایف بدنی انطباق دهد که انتظار می رود بتواند آنها را به نحوی کارآمد و بلحاظ آنکه دچار خستگی بدون دلیل و انگیزه شود به انجام رساند، و در عین حال، مازادی از انرژی بدنی برایش بماند تا در اوقات فراغت خود آنرا به کار گیرد.

  همچنان که از این تعریف پیداست، آمادگی جسمانی با بسیاری از مفاهیم اجتماعی پیوند می خورد، و همین امر ما را بر آن می دارد، که تا زمانیکه به تغییر اجتماعی و رشد و تکامل و رفاه انسان چشم دوخته ایم، آمادگی جسمانی را یک نیاز اجتماعی اساسی برای فرد تلقی کنیم، زیرا این امر برای بهداشت عمومی و امنتیت و سلامت شخصی یک مقوله اسای است، وانگهی در هزینه کار و افزایش تولید نقش بارزی دارد، و نیز امکانهای جدیدی برای بهره برداری از اوقات فراغت و لذت بردن از آنها به لحاظ تفریحی و اجتماعی، بدست می دهد. علاوه بر اینها آمادگی جسمانی در آماده سازی بدنی و مهارتی سرباز رزمنده برای دفاع از خاک وطن نیز سهم دارد که این دو خود یک نیاز اساسی برای جامعه به عنوان یک کل محسوب می شود.

  ورزش بدنی می تواند نرو شیمیایی هیپوکمپ را تغییر داده، فعالیت عصبی، ترشح عوامل تروفیک و طول بقای سلولهای عصبی هیپوکمپ را بعد از اسیسکمی افزایش دهد. 1 – از طرف دیگر هیپوکمپ علاوه بر نقش مهم خود در یادگیری و حافظه در اعمال حرکتی بدن نیز همانند کورتکس مغز دخالت می نماید. 2 – همچنین در مطالعات الکتروفیزیولوژیک نشان داده شده که حرکات بدنی (نظیر پریدن، دویدن و قدم زدن) فعالیت الکتریکی هیپوکمپ را افزایش می دهد که علت آن را می تواند تغییر فعالیت نرونی و نرو ترا سمیر می باشد.

  یافته های فوق بیانگر تاثیر مثبت ورزش در رفتار وابسته به هیپوکمپ مخصوصاً تقویت قدرت یادگیری و حافظه فضایی است.

  ورزش منظم از زوال ذهنی مربوط به مصرف طولانی مدت داروهای هورمونی جلوگیری می کند. به گزاریش مدلاین پلاسن محققان در یافته اند هورمون درمانی به طولانی مدت (بیش از ده سال) با تضعیف امتیازات کسب شده در تست های استاندارد تعیین سطح بهره ذهنی ارتباط دارد. اما طبق مطالعات جدید فعالیت بدنی با این تاثیرات مقابله می کند. محققان در یک مطالعه جدید در دانشگاه ایلی نویزاین ارتباط را در تعدادی از زنان مورد بررسی قرار دادند. آنها اطلاعات مربوط به هورمون درمانی و اسکن های ام . آر . آی این افراد را برای تعیین حجم بافتی در نواحی مهم مغز جمع آوری کردند و دریافتند که هورمون درمانی کوتاه مدت با حجم بافتی بهتر در مغز و امتیازات بالاتری در دست تعیین بهره ذهنی مرتبط بود. اما تناسب بدنی بیشتر نیز با افزایش این امتیازات همراه بود. به گفته محققان ممکن است ترکیبی از هورمون درمانی و ورزش هم قوه شناختی و هم ساختار و مغز را در زنان سالمند افزایش دهد. هنوز مشخص نیست که چرا ورزش و هورمون درمانی کوتاه مدت در بهبود وضعیت مغز در افراد سالمند موثر است. نتیجه گیری محققان این است که آتروفی مغز پیامد اجتناب ناپذیری در پیری نسبت به روشهای متعددی مانند ورزش، رژیم مغز این مناسب و فعالیت ذهنی به کند شدن یا توقف این روند کمک می کند. (جام جم آنلاین) تحقیقات نشان داده ورزش کردن تاثیر مستقیمی بر رفتارهای مناسب اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان دارد.

  به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین گلچین معاون طرح و توسعه ورزش دانشگاهها در وازت علوم در پی بهره برداری برخی از ایستگاههای تندرستی در هفته سلامت گفت: افراد در همه سنین می توانند از فعالیتهای بدنی منظم بهره مند شوند. شرکت در این فعالیتها با ورزش های مختلف می تواند باعث توسعه و بهبود تندرستی جسمانی، روانی و همچنین سلامت اجتماعی در میان افراد جوان گردد.

  وی با اشاره به نتایج تحقیقات در خصوص تاثیر ورزش کردن نوجوانان و جوانان گفت: تحقیقات و نتایج گزارش شده حاکی از آن است که دانش آموزان و دانشجویان که در ورزش های مدرسه ای یا دانشگاهی شرکت دارند، امتحان سیگار و مواد مخدر در آنها کمتر و دارای رفتارهای اجتماعی مناسب و موفقیت تحصیلی بیشتری هستند.

  با توجه به شیوع در دو اهیمت تسکین به موقع آن بعد از عمل جراحی، انجام تمرین های ورزشی بعد از عمل یک روش ساده تسکین درد است. بسیاری از محققان گزارش کرده اند که با استفاده از تمرین های ورزشی بعد از عمل می توان درد ناشی از عمل جراحی و تجمع گاز را کاهش داد. با توجه به تحقیق های انجام شده و نقش موثر و شناخته شده اقدام های غیر دارویی در کاهش درد بعد از عمل جراحی، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر تمرین های ورزشی بر میزان درد بعد از جراحی سزارین انجام شد. آرتیت روماتوئیدیک بیماری فرض سیستمیک و پیشرونده بافت همبندی با علت ناشناخته می باشد که با التهاب غشا‌ء سینوویال مفاصل، بی حرکتی و احساس تشنگی عمومی مشخص می شود. میزان شیوع این بیماری 1% می باشد که در تمام کشورهای یکسان است. سالانه 750 نفر در هر یک میلیون جمعیت به این بیماری مبتلا می شوند. در این بیماری خشکی مفاصل و اختلالات حرکتی پیشرونده بوده و گاهی به حدی می رسد که تعدادی از این بیماران فعالیت و تحرک خود را از دست داده و تقریباً به طور کامل زمین گیر می شوند. مشکلات حرکتی بیمار عوارض و خسارات عمده ای را از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای بیمار و جامعه به همراه خواهد داشت. اگر دارو درمانی و توانبخشی همزمان به کار روند اثر بیشتری به بهبود علائم بیماری خواهد داشت. در بخش های توانبخشی تکنیک ها ویژه متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از آنها ورزش درمانی است. این روش باعث می شود که تحرک مفاصل تا بیشترین حد ممکن حفظ گردد و عضلات موثر بر حرکات آن مفاصل از قدرت بیشتری برخودار گردند.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه تنوع رشته های ورزشی،هجوم افراد به سمت ورزش قهرمانی، مشخص شدن ارزش های علمی ورزش در درمان بیماری های قلبی عروقی، دیابت و … ، فعالیت های گسترده درزمینه ی کیفی و کمی ورزش، همه و همه بیش از هر چیز نیاز ورزش و ورزشکاران را به پوشش کامل پزشکی تیم ها و امکان ورزشی مشخص میکند. تاریخچه از زمانی که بشر برای گذراندن زندگی تحرک و فعالیت بسیار داشت تا به امروز که با پیشرفت خیره کننده ی ...

تعریف پزشکی ورزشی یا طب ورزش پزشکی ورزشی تخصصی است که به پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب هایی که درتمرینات و مسابقات ورزشی رخ داده اند،مخصوصا صدمات مربوط یه چرخش و پیچش مفصلی که منجر به آسیب عضلات،تاندون ها(زردپی)،لیگامان ها(رباط)،منیسک(مینیسک)،استخوان و خود مفاصل میشود،میپردازد. شاخه ای از پزشکی، در ارتباط با تناسب فیزیکی و همچنین تشخیص و درمان آسیب های ناشی از فعالیتهای ورزشی است. ...

دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌ا … (عج) اهداف مقاله 1- آشنايي فراگيران به اثرات مثبت جسمي و روحي رواني ورزش. 2- جدي گرفتن امر ورزش و تحرک به گونه‌اي که افراد ورزش را جزئي از کارهاي روزانه خود بدانند. 3- تاثير به نگرش و عملکرد فراگيران

تسليم در برابر خداوند، احترام به حقوق انسانها و آمادگي براي خدمات اجتماعي، ارزشهاي والاي تربيتي هستند که مي‌توانند در فلسفه آموزش و پرورش قرار گيرند. دانش‌آموزان در مدارس کشور بايد توانائي پايبندي به اصول انسانيت، درک آزادي و صبوري، احترام به حقوق د

ورزش و اهمیت آن در روان درمانی پیامبر گرامی اسلام صلی علیه واله در باره حق بدن بر انسان می فرماید: اِنَّ لِرَبِّکَ عَلَیکَ حَقّاً، وَ اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیکَ حَقّاً وَ لاَ هلِکَ عَلَیکَ حَقّاً؛ پروردگارت بر تو حقی دارد، و بدنت بر تو حقی دارد، و خانواده ات(نیز) بر تو حقی دارد. آن چه در این حدیث ارزنده قابل توجه است، این است که پیامبر بزرگوار اسلام، تا بدان پایه برای جسم و بدن ...

تنبلی و سستی بین بزرگسالان بیش از کودکان است چون بچه ها به طور طبیعی و ناخود آگاه فعال هستند. ورزش منظم یکی از مهمترین راهکار های کسب سلامتی برای بچه ها و بزرگسالان است. فعالیت بدنی، وزن مطلوب را حفظ می کند، طول استخوان ها را افزایش می دهد و در نهایت از خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می کاهد. پزشکان باید موقعیت وزنی کودکان و نیز میزان فعالیت بدنی آنها را طی یک دوره پزشکی ...

مقدمه هر فرد در زندگی روزمره از حرکات و فعالیت های زیادی استفاده می کند اما نمی توانید فاکتور تمرینات بدنی از برنامه های روزمره حذف کنید. چرا که علاوه بر عضلاتی که در فعالیت های خاص و یکنواخت درگیر هستند، بایستی دیگر عضلات و از همه مهم تر عضلات مخالف و مقابل حرکات روزمره نیز تقویت شده و باعضلات فعال، هماهنگ شوند تا ارگانیسم و ساختار اصلی و کاربردی بدن را حفظ و متعادل گردانند. ...

ارتقاء ویژگی های ورزشکاری ورزش نکردن، بهانه های زیادی وجود دارد. و متاسفانه، این بهانه ها معمولاً بر انگیزه ی شما برای باشگاه رفتن، کوه نوردی و دوچرخه سواری غلبه می کند. اما خوب است که موقع این بهانه تراشی ها، کمی هم به فواید فعالیت و ورزش فکر کنید. امیدوارم این مطالب بتواند با بهانه های شما مقابله کند. ویژگی های ورزشکاری بدنسازی و ورزش باعث می شود عضلات شما هماهنگی بیشتری پیدا ...

با اینکه در سال‌های گذشته پزشکان توصیه می‌کردند خانم‌های باردار در هر دفعه تمرین، باید کمتر از 16 دقیقه ورزش کنند، اما در حال حاضر، گفته می‌شود که این افراد می‌توانند برای مدت طولانی به شیوه صحیح ورزش کنند، ولی دمای بدن‌شان هم خیلی افزایش نیابد. در یک مقاله تحقیقی جدید گفته شده که در نوزادان متولد شده از زنانی که طی بارداری به‌طور پیوسته و شدید ورزش کرده بودند، اثرات بدی مشاهده ...

مقدمه انجام تمرین بدنی مستلزم کار موثر دستگاه عصبی است که در واقع ارسال کننده پیام های لازم به عضلات است تمرینات مرتب ورزشی بدون تردید موجب بهبود کار سیستم عصبی و هماهنگی لازم بین اعصاب و عضلات خواهد شد . ورزش می تواند از فشارهای روانی و ناراحتی های روحی بکاهد ورزش راهی مناسب جهت مقابله با افسردگی است . بالا رفتن میزان کارایی عضلات و کسب سرعت حرکتی مستلزم اقدام به تمرینات مرتب ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول