دانلود مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

Word 63 KB 846 51
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۵,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

  در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

  وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

  الف تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

  ب تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

  ج بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

  د راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

  شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تکالیفی که طبق آئین نامه معاملات شهرداری بعهده مدیر امور مالی

  محول است .

  بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

  امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق ماده 79 قانون شهرداری .

  امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

  اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهده او محول می شود .

  تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

  در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

   

   

   

   

   

  بخش اول :

  سازمان مالی شهرداری ها

   

  1 بودجه و اعتبارات

  وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجه شهرداری مقرر شده است .

  مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

   

  2 درآمد

  وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

  الف تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

  ب تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

  ج نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

  د صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

  ه وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .

  و رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .

  ن رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .

  ر تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .

  ز انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

   

  3 حسابداری

  وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

  الف تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

  ب نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .

  ج رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .

  د نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .

  ه نگهداری و نظارت در حساب انبارها .

  و نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .

  ت صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .

  پ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .

  ث تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.

  بایگانی اسناد و مدارک مالی .

  س نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

   

  4 خزانه

  وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :

  الف وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و

  مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .

  ب انجام کلیه پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .

  ج نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .

  د پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .

  ه نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.

  و نگهداری حساب اسناد پرداختی .

  ی تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .

   

  5 تدارکات یا کارپردازی

  وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

  الف صدرو برگ سفارش و خرید .

  ب انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

  ج برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .

  د تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .

  ه تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .

  و نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .

  ن صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .

  ی نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .

  پ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

   

  6 حسابرسی داخلی

  وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .

  در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهده یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .

   

  7 اموال

  وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور

  اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامه اموال شهرداریها مقرر است .

  در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.

   

  8 شعب و تعداد کارکنان امور مالی

  در شهرداریهائی که جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نکند کلیه کارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی که در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی کارمند و کمک گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممکن است یک یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یک نفر رئیس شعبه برای دو یا سه کار مختلف که یک شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید .

   

   

   

   

   

  بخش دوم :

  سرفصل حساب های دفتر کل و دفتر معین

   

  بانک پس از تهیه صورت مغایرات بانکی در پایان هر ماه این حساب به مبلغ جمع دریافتی ها و به میزان چکهای صادره و هزینه های بانکی بستانکار می شود و در صورتیکه حساب های متعدد از طرف شهرداری در بانک افتتاح شده باشد برای هر یک از آنها یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و به ترتیب فوق عمل خواهد شد .

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ خلاصه اکثر شهرهاي ايالات متحده با روش هاي ( فرم هاي ) شهردار شورا و يا شورا مدير دولت با حرکتي تدريجي به سمت شهرهاي شورا مدير اداره مي شوند . مدلسازي نظري نشان مي دهد که روش شورا مدير کارآمدتر است چون

ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ خلاصه اکثر شهرهاي ايالات متحده با روش هاي ( فرم هاي ) شهردار شورا و يا شورا مدير دولت با حرکتي تدريجي به سمت شهرهاي شورا مدير اداره مي شوند . مدلسازي نظري نشان مي دهد که روش شورا مدير کارآمدتر است چون

مقدمه: مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود . در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود . وظائف مسئول امور ...

چکیده : شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید.شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود،اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد ...

چکیده اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار شورا و یا شورا مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهه 1980 ، ...

پسماندهاي بهداشتي و درماني در سالهاي اخير بواسطه گسترش و تنوع فناوري و افزايش جمعيت از اهميت خاصي براي محيط زيست و سلامت عمومي تبديل شده است اين موضوع از آن جهت حائز اهميت مي باشد که بيماريهاي نو پديد مثل AIDSستون فقرات جوامع را به لرزه در آورده اس

مقدار نقصان سرقفلی انتقالی چکیده : این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از ...

انسان موجودي است اجتماعي که هميشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعي دارد که با دستگيري از همنوعان خود و همياري روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پيشرفت علمش زندگي خود را ارتقاء دهد و سطح زندگي امروزش با ديروز که که نوع ساده تر

خلاصه وضعيت علمي و پژوهشي و اجرائي دکتر محمد نمازي استاد حسابداري (Professor of Accounting) دانشگاه شيراز دکتر محمد نمازي در شيراز متولد گرديده و پس از اخذ ديپلم رياضي در شيراز و ليسانس (B.A) بانکداري از تهران موفق به کسب مدرک فوق‌ليسانس (M.B.

مقدمه اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول