دانلود مقاله مطالعات رفتاری از تاثیرات آیین نامه روی مدیریت و منتخب حسابداری

Word 40 KB 855 9
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ما مطالعات رفتاری اخیر از تاثیرات آیین نامه  روی در آمد مدیریت ئ منتخب حسابداری را دوره می کنیم.بازدید ما تاثیر گزارشات مالی  بازرسی و بقیه آیین نامه ها حکومت صنفی را روی اعتقادات و انتخابات مدیران و بازرسان و متصدیان شرکتی امتحان می کند.

  مطالعات رفتاری به ادبیات گسترده تر  از نور شده توسط نتایج نا خواسته بالقوه و اثر بخشی آیین نامه های پیشنهادی  آشکار کردن نقشه های مدعیان خاص و انگیزه های پشت انتخاب گزارش و نشان دادن آنچه مدیران

   برای تفاوت روشهای مدیریت در آمد کمک میکند .(هردو واقعی و بر اساس )ما همچنین در مورد مناطقی که کنمتر مورد توجه است ارائه راههای امید بخش برای تحقیق رفتاری در آینده که شامل آیین نامه در آمد مدیریت و منتخب حسابداری است بحث می کنیم.

   

   

  مطالعات رفتاری از تاثیرات آیین نامه

  روی مدریت در آمد و منتخب حسابداری

  نیکولاس سیبرت                                                           رابرت لیبی 

  دانشگاه تگزاس در آستین                                                دانشگاه کرنل

   

  1-مقدمه

  مطالعات رفتاری از موضوعات گزارش مالی در سال 1960 شروع شد و تجربه یک فعلیت مجدد در او در دهه گذشته بود.

  اکثریت هر دو تحقیق اخیر و پیش تر روی چگونگی روشهای حسابداری و پیشنهادخای افشاء تاثیر پیش بینی در آمد و بر آورد قیمت سرمایه گذاران و تحلیل گران تمرکز می کنند.

  هرچند افزایش بهره بیشترین توجه تحقیقات اخیر را روی تاثیرات اصول حسابداری و افشاء آیین نامه روی مدیران،میزان حسابداری و میزان گزارشات مالی منتخب سرمایه گذاری داشته است.

  این اسناد به ادبیات گسترده تر از آنچه به طور معمول در اصطلاح مدیریت در آمد یا منتخب حسابداری است کمک می کند.بسیاری از این مطالعات بعد از آخرین بازدید بزرگ از ادبیات گزارش مالی آزمایشی (لیبی،بلوم فیلدونلسون 2002 )و یکی از بازدیدهای بزرگ مدیریت در آمد و ادبیات منتخب حسلبداری (ای،جی و فیلدز،لنر و وین کیت 2001 هیلی و والن 1998)است

  هدف این مقاله ها به بررسی بیشتر مطالعات اخیر اشاره به چگونگی آزمایشات و ممیزی های  اضافه شده و نظر سنجی های منحصر به فرد به درک ما از در آمد مدیریت و منتخب حسابداری کمک می کند.مقالات طیف گسترده ای از دانش آموزان پژوهشگران و سیاست گذاران در یادگیری بیشتر در مدیریت در آمد و منتخب حسابداری را هدف قرار داده است.

  در این بازدید ما یک تعریف متمایل به توسعه از در آمد های مدیریت و منتخب حسابداری شبیه به آن فیلزات ال (2001) و فرانسیس(2001) را بکار گرفتیم.این تعریف شامل انتخابهای روشهای حسابداری،بر آوردها،طبقه بندی،سطوح جزئیات  و نمایش شکل استفاده شده در افشای الزامی بعلاوه ،فرکانس،زمان گیری ومحتوی افشای ارادی است.

  آن همچنین شامل مدریت در آمد واقعی یا انتخابهای ساختار میزان تولید واقعی و فعالیت های سرمایه گذاری در دستیابی یک هدف حسابداری ارزیابی شده اند مانند جلسه یا ملاقات یک پیش بینی یا تشخیص یک بدهی .ما عقیده داریم این انتخابها مانند نتایج نهایی از تصمیمات وابسته به یک دیگر به وسیله مدیران،ممیزان،و اداره کنندگان است.مرکز بزرگ ما روی چگونگی این تصمیمات موثر به وسیله گزارشات مالی ممیزان و دیگر قوانین حکومت صنفی است چنان که برآورد شد مقالات را محدود کردیم ما امتحان کردیم آن

   

  شکل 1 را در اینجا درج کردیم

   

  این ساختار نتیجه حذف ناحیه های مطالعات رفتاری که مربوط به مهم مدیریت  در آمدهای توافقی و منتخب حسابداری است مشوند.اول ما در مورد مطبوعات گسترده تر روی رفتار و مراحل مختلف حسابداری و مراحل مذاکره ای ممیزان و مدیران بحث نمی کنیم در اغلب موارد کانون مکالمات از قلم  افتاده روی متغیر مستقل روی آیین نامه یا متغیرهای وابسته غیر از حسابداری و منتخب افشاء از قلم افتاده است .

  ما همچنین نمی توانیم یک بازدید بزرگ از مطالعات واکنش سرمایه گذاری به منتخب حسابداری است را فراهم می کند ما به طور خلاصه به این مطالعات که آنخا قسمتی از انگیزه برای مطالعات بهره است ااشاره می کنیم.

  تحقیق تجربی روی مدیریت در آمد و منتخب حسابداری شامل دو گونه از مطالعات است :1- دادرسی منحصر به فرد و مطالعات ساخت تصمیم یا تحقیق رفتاری ،محل کانون اولیه روی دست کاری محیط و مشاهده رفتار سهام داران با تجربه که یا گرفتند در مورد انگیزشان در زمین کشاورزی و 2-مطالعات پر شخص یا تحقیق اقتصادی آزمایشی ،که شرکا انگیزه معین دارند و اجازه اثر متقابل می دهند (ای،جی،کینگ 2002 ،پولینو هلس و کاچلمیر 2009) ما در این با کاچلمیر و کینگ (2002) که خیلی سوالات در مورد نتایج آئین نامه هست بهترین امتحان به وسیله یک ترکیب استفاده مطالعات نزدیک شده به هم موافقیم.

  اگر چه صفحه ما به محدودیتها برخورد کرد ما روی آزمایشات رفتاری و نتایج ممیزی تمرکز کردیم.

  این مقالات خاص را که ما بر رسی می کنیم نتیجه یک جست وجوی از سال 2002 تا 2007 دفترهای حسابداری سازمانها و شرکت ها،جستجوی حسابداری معاصر،جستجوی مجله حسابداری و نشریه حسابداری است.

  ما نیز شامل کار برگزیده مقالات  و دیگر منابع و انتخاب بحث های مقالات قدیمی تر که فراهم می کند مبنا هایی برای بیشترین کارقید می شود..

  نهایتا انتخابهای ما به وسیله مبناهای ما و موضوعات ما نشانی داریم در تحقیق معاصرمان ساختگی هستند.

  باقیمانده این مقالات به همان اندازه که دنبال می شود باید سازماندهی شود.بخش 2 در مورد اینکه چگونه آزمایشات و ضمایم ممیزی بایگانی نمی کنند مطالعات را در پیشرفت فهم ما از مدیریت در آمد و منتخب حسابداری بحث می کند.

  بخش 3 مطالعات هیجانی امتحانی از تاثیرات گزارشگری ،ممیزی و دیگر آیین نامه ها ی حکومت صنفی روی این پدیده.

   

  نقش آزمایشات و بازدیدها (ممیزی کردن)

   

  یکی از مولفان به این که مطالعات بایگانی از مدریت در آمدو منتخب حسابداری اغلب رنج قابل توجه می برد از مسائل متغیر از قلم افتاده ای مربوط به هم که  این سختی عجیبی برای استباط سببی می کشد اشاره می کند(ای،جی،فیلدز ات آن2001) سرانجام آنها به مطالعه  وابسته به اندازه آماده در بایگانی موجود محدود هستند شناخت نقش اداره کنندگان  در حسابداری یا انگیزه خاص و اعتقاداتی که زمینه رفتار آنهاست سخت است (ای،جی،فرانسیس2001)آزمایشات و بر رسی ها توانایی های متفاوت و نقص هایی دارد.

  این آزمایش وضع تصمیم را ایجاد می کند. بتا بر این متغیر های مستقل می توانند اداره کنند و دیگر متقیرهای نفوذ استعداد نهایی می توانند کنترل کنند برای دارایی ثابت آنها یا از واگذاری تصادفی شریک سهیم.

  این اجازه می دهد که محققان تاثیرات عاجز بدیهی که هدایت می کند استنباط سببی را رها کنند.

  (لیبی ولافت1993).از این گذشته شرایطی که در جریان تنظیمی محیط می تواند ایجاد کند در آزمایشگاه که اجازه می دهد.تنهایی مقداری از تاثیرات مولفه های خاص از پیشنهاد تغییرات تنظیمی موجود نیست.

  ایجاد محیط نیز(بعلاوه)در گیر می کند خلق وابسته به اندازه ها ،که اجازه می دهد نقش های مدیران ممیزان و اداره کنندگان می توانند جداگانه مربوط شوند و دومیان هدایت مراحل به برآمد گزارش استاندارد و استفاده کنندگان دادرسی،تشخیص داده شد.بیشتریت جزئیات توضیحات در مراحلی که به محققان تنظیم کنندگان بیان مالی چه وقت و چرا مدیریت در آمد است بیشتر احتمالی میتواند سوق دهد به بیشترین فرض اصولی درست برای نمونه آینده ئ مطالعات بایگانی کمک می کند.

   

   

  با این فواید از قیمت ها می آید:

   

  آزمایشات معمولا در توانایی تصمیمات نمونه نماینده کارگزاری و مدعیان محدود هستند.چون یک نتیجه منطقی آزمایشات را در مبناهای کوچکتری برای قضاوت کردن بزرگی یا فرا نگرفتن تاثیرات بهتر می کند.

  بنابراین فقط یک شماره ی کوچیکتر از  وابسته می تواند با مهارت انجام دهنددر ههیچ یک از یک آزمایش که آنها را برای تحلیل التشانی نامناسب می سازد.

  ممیزان عموما قدری از کنترل فراهم شده آزمایشات دست کشیدند زیرا متقیرهای وابسته اغلب بین شریک و عناصر کمتر از کارگزاری که ثابت نگهداشته اند با مهارت انجام نمی شود.ممیز پاسخگوست بنا بر این وقتی که موافقت دارد و یا بصورت بسوی ترکیب کننده جزئی از آن مراحل فکری معتبر است.سی،ای،جیو کینگ 2002 برای یک درس امتحان ناخورده آن ماه طرفداری کردن از پروژه های تصمیم ممیزی یک توانایی ممیزان این است که آنها معمولا  در امتحان گسترده تر و بیشترین دستگاه  نمایشگر از تصمیمات کار گزاری  و اداره کنندگان توانا هستند.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

چکیده مقاله: حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند: 1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌ های مالی 2- احتساب سرمایه‌گذاری یک ...

مقد مه: یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد. امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور کار مدیریت ...

) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام : از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند: هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد . اما اگر بازده ...

«واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی» اهداف یادگیری: پس از اتمام این فصل خواننده باید نقش پژوهش های بازار سرمایه در ارزیابی محتوای اطلاعات افشا حسابداری را درک کند. مفروضات پذیرفته شده کارایی بازار در پژوهش بازار سرمایه را درک کند. تفاوت بین پژوهش بازار سرمایه ای که محتوای اطلاعاتی افشاء حسابداری را جستجو می کند و پژوهش بازار سرمایه ای که از داده قیمت سهم به عنوان یک تحلیل ...

مروری بر حسابداری منابع انسانی : چکیده مقاله: حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند: 1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در ...

فصل اول تعریف سازمان: سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد[1]. سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام ...

چکيده ساليان متمادي برنامه هاي کاربردي مورد استفاده در سيستم‌ هاي اطلاعاتي به صورت مجزا ارائه مي شدند و هيچ ارتباطي با يکديگر نداشتند. چنين نرم افزارهايي مورد توجه و علاقه شرکتهاي کوچک بود و براحتي نيازهاي خود را توسط اين برنامه هاي کاربردي برآ

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که ...

چکیده این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار ...

مالیات بر در آمد کشاورزی‌ ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول