دانلود مقاله آموزش عربی

Word 273 KB 9355 138
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت قدیم:۲۶,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • قواعد زبان عربی            صرف (تجزیه ساختمان هر کلمه)                 فعل

                                                                                   اسم

                                                                                   حرف

                                    نحو(نقش هر کلمه در جمله)                 انواع اعراب

                                                                         اعراب فعل مضارع

                                                                         مرفوعات

                                                                         منصوبات

                                                                         مجرورات

                                                                         توابع

                                                                         اعداد

  (تحلیل صرفی فعل )

  1) فعل از نظر زمان و صیغه                       ماضی                       ماضی ساده

                                                                                  ماضی نقلی

                                                                                   ماضی بعید

  نهی

   

  جحد

   

                                                                                   ماضی استمراری

  غایب و متکلم        

   

  مخاطب

   

                                                        مضارع                           

                                                       امر            

                                                      مستقبل

   2) فعل از نظر تعداد حروف          ثلاثی        مجرد         مزید

                                            رباعی          مجرد         مزید

  3) فعل از نظر کیفیت حروف           صحیح       1-  سالم            2- مهموز        3-  مضاعف

                                               معتل          1 - مثال      2 -  اجوف     3 -  ناقص      4 - لفیف

  4) فعل از نظر داشتن مفعول‌به           1 - لازم                          2 - متعدی

  5) فعل از نظر داشتن  فاعل          1-معلوم          2- مجهول ( فاعل ندارد)

  6)  فعل از نظر تغییرات حرف آخر            1 -معرب         2- مبنی

   

  شماره صیغه صیغه فعل ضمیر منفصل رفعی صرف ماضی ذَهَبَ ترجمه شناسه ضمیر متصل رفعی صرف مضارع یَذهَبُ
  1 للغائب= مفرد مذکر غایب هُوَ ذَهَبَ رفت یک مرد ( هُوَ مستتر) یُذْهَبُ
  2 للغائبَیْنِ = مثنی مذکر غایب هُما ذَهَبا رفتند دو مرد ا یَذْهبان(5)
  3 للغائبینَ = جمع مذکر غایب هُم ذَهَبوا (1) رفتند مردان و یَذْهَبون
  4 للغائبه= مفرد مونث غایب هَی ذَهَبُت (2) رفت یک زن ( هی مستتر) تَذَهَبُ
  5 للغائبَتَیْنِ = مثنی مونث غایب هُما ذَهَبْتُا رفتند دو زن ا تَذْهَبان
  6 للغائباتِ = جمع مونث غایب هُنَّ ذَهَبْنَ(3) رفتند زنان ن یَذْهَبْنَ
  7 للمخاطب= مفرد مذکر مخاطب اَنْتَ ذَهَبْتَ رفتی تو یک مرد ت تَذْهَبَ
  8 للمخاطَبَیْنِ = مثنی مذکر مخاطب اَنْتُما ذَهَبْتُما رفتند شما دو مرد تُما تَذْهَبان
  9 للمخاطبینَ = جمع مذکر مخاطب اَنْتُم ذَهَبْتُم رفتند شما مردان تُمْ تَذْهَبون
  10 للمخاطبهِ= مفرد مونث مخاطب اَنْتَ ذَهَبْتَ رفتی تو یک زن ت تَذْهَبینَ
  11 للمخاطَبَتَیْنِ = مثنی مونث مخاطب اَنْتُما ذَهَبْتٌما رفتید شما دو زن تُما تَذْهَبان

   

  نکات مهم:

  1 – الفی که پس از (و) جمع مذکر می‌آید فقط جنبه تزئین فعل را دارد و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

  2 – (ت) تأنیث نشانه مؤنث بودن فعل است و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

  3 -  در صرف فعل ماضی از صیغه (6) تا آخر، لام الفعل ساکن می‌باشد.

  4 – هر گاه فعلی به ضمیر(ی) متکلم وحده اضافه شود به (ن) وقایه نیاز دارد، مثل: ضَربَنی : مرا زد (ن) وقایه

  5 – (ن) در آخر فعل مضارع نشانه رفع فعل مضارع است و ضمیر فاعل نمی‌باشد .

  ماضی منفی: ما نافیه + ماضی       ما ذَهَب : نرفت

  مضارع منفی: لا یا ما نافیه + مضارع         لا یَذْهَبُ : نمی‌رود        ما یَخْدعونَ: فریب نمی‌دهند.

  J نمونه  تست فعل ماضی و مضارع:

  1 – کدام گزینه برای عبارت « هُنَّ معلماتٌ مهذّباتٌ ……..  التلمیذات» مناسب است ؟ ( آزاد پزشکی 75)

  1) تُرشدینَ                 2) یُرِشْدنَ              3) یُرْشِدُ                     4) تُرْشِدْنَ

  2 – ما هِیَ صیغه « تُریدنَ» (‌آزاد پزشکی 75)

  1) للغائبات                          2) للمخاطبه        3) للمخاطباتِ                   4) للغائبهِ

  3 – کدام صیغه بعد از « الطالباتُ … » صحیح است ؟ ( سراسری ریاضی 68)

  1) جَلَسَتْ                 2) جَلَسَتا                            3) جَلَسْنَ       4) جَلَسوا

  4 – فعل مناسب برای عبارت « سَمِعْتُ رجالاً … مِنْ یوسف» کدام است ؟ ( سراسری ریاضی 71)

   1) تَتَحَدَّثون           2) یَتَحَدَّثونَ                  3) یَتَحَدَّثُ                 4) تَتَحَدَّثُ

  - (ن) در کدام صیغه ضمیر است؟ ( آزاد زبان 73)

  1) یُجاهِدْنَ                          2) یُجاهدونَ                        3) تُجاهدینَ               4) تُجاهِدانِ

  ماضی نقلی: قَدْ + ماضی           قَدْ ذَهَبَ      : رفته است .

  ماضی بعید: کان + قَدْ + ماضی        کان قَده ذَهَبَ : رفته بود.

  ماضی استمراری: کانَ + مضارع   کانَ یَذْهَبُ : می‌رفت .

   

   

  J نمونه تستهای ماضی:

  1 – اکمل الفراغ بالاجابه المناسبه: « کان الکفارُ …. مِنْ خلال الباب و هم … اَنَّ النائمَ فی الفراشَ هٌوَ الرسول(ص)  ( آزاد تجربی 80)

  1- تَنْظرون ، تتوهًّمونَ             2- تنظر، یتوهمون                3) ینظرون، یتوهمون      4) تنظر، تتوهم

  2 – ما هو نوع الفعل « کانوا یجهدون َ» ؟ ( آزاد زبان 73)

   1) بعید                             2- نقلی                    3 – استمراری     4 -  التزامی

  3 – ما هو نوع الفعل « کانَ قَدْ حَرَّک »؟ (‌آزاد پزشکی 72)

   1 – نقلی                                     2  - التزامی               3 – بعید                   4 – استمراری

  4 – ما هو الصحیح للعباره: « کانَ الجنود… الی المعرکه» ( سراسری انسانی 70)

   1 – تَذْهَبُ                    2 -  تَذْهَبونَ                             3 -  یَذْهَبُ          4 -  یذهبونَ

  5 – ما هُوَ نوع الماضی فی العباره: « کانت التلمیذه قد فکرت »( سراسری تجربی 69)

  1- استمراری             2 – بعید                   3 – ساده                  4 - نقلی

  فعل نهی:  (1) لا ناهیه + مضارع          آخر فعل مجزوم        مثل: لا تَذْهَبْ : نرو

  نکته مهم: مجزوم شدن فعل مضارع             ضمّه      ساکن (ْ)

                                                            (ن) آخر فعل حذف می‌شود بجز 6 و 12

  یادآوری: در ترجمه فعل نهی در صیغه‌های غایب و متکلم : نباید‌+  مضارع التزامی

  مثل: لا یَذْهَبْ: نباید برود                                       لا اَذْهَبْ : نباید بروم

  J نمونه تست :

  1 – ماهی الترجمه الدقیقه للعباره التالیه: « لا تَسْمَعْ لِنَفْسکَ اَنْ تَیْأَسَ …..» سراسری تجربی – ریاضی . انسانی 76)

  1 – به نفس خود اجازه مده که ناامید شود .                           2 – به نفس خود اجازه نمی‌دهی که مأیوس شوی

  3 – به نفس خود اجازه مده که مأیوس کنی                          4 – برای نفست گذشت و چشم پوشی مکن

  2 – ما هُوَ الصحیح للفراغ : «الصدیق الوفیُّ لا …. صدیقهَ» ( آزاد تجربی 74)

  1 – تُضِلُّ                            2 -  یُضَلًّلُ                 3 – تَضِلُّ          4 – اَضِلُّ

   

  3 – در کدام گزینه « لا » نمی‌تواند عامل  جزم باشد؟ ( سراسری ریاضی 77)

  1) انتِ لا ترمی                     2) اَنْتُنَّ لاترمین          3) هن لایدعون                    4)  هم لا یدعون

  فعل حجد ( مضارع مجزوم به لَمْ یا لَمّا):

  لَمْ یا لَمّا + مضارع                   آخر فعل مجزوم               لم یَذْهَبْ: نرفت

  نکته: «لم» معنای فعل را به منفی ( وگاهی ماضی نقلی منفی) منفی تبدیل می‌کند . لمَ یَذْهَبْ: نرفت، نرفته است .

  «لَمّا »  معنای فعل را به ماضی منفی یا هنوز + نقلی منفی تبدیل می‌کند . لَمّا یَذْهَبْ : هنوز نرفته است.

  تذکر: لَمّا : اگر بر سر ماضی بیاید، قید زمان به معنای هنگامیکه می‌باشد و فعل را هیچ تغییری نمی‌دهد . مثال: لَمّا  سَمِعَ القاضی: هنگامیکه قاضی شنید .

  فعل مستقبل: سَ یا سَوْفَ + مضارع        سَیَذْهَبُ         خواهد رفت          سَ : بزودی ( آینده نزدیک ) سوفَ: بالاخره( آینده دور)                       سوفَ یذهَبُ          بالاخره خواهد رفت .

   

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای ایرانی است که جزو دستۀ گویشهای مرکزی ایران به شمار می‏رود. این گویش امروزه در شهرهای اصفهان، همدان، کاشان، یزد، بروجرد و چند شهر دیگر ایران و نیز در نقاطی در خارج از ایران، چون قفقاز، سمرقند و بخارا رایج است. گفته شده است که گویش فعلی کلیمیان اصفهان، گویش سابق مردم اصفهان بوده که کلیمیان آن را بین خود ...

صفت مشبهه صفت مشبهه بر صفت ثابت یا نسبتا پایدار دلالت دارد مانند: شریف، عفیف (پاکدامن) و معادل صفت مطلق فارسی است. اوزان صفت مشبهه فعول مانند: وفور (بردبار)، قطور فعیل مانند: شریف، کریم فعل مانند: فطین (زیرک) فعل مانند حسن (خوب، زیبا) فعلان مانند: یقطان (بیدار، غضبان (عثبانی، کسلان (تنبل)، عطشان (تشنه) نکته 1: هر صفتی که بر دوام ثبات دالت کند، گرچه اسم فاعل یا اسم مفعول باشد، ...

به نام خدا خلاصه تاريخ ايران زمان ميلادي زمان هجري سلسله پادشاه رويدادها پايتخت حدود 720 تا 550 پيش از ميلاد مادها ديا اکو ديااکو هفت قبيله آريايي را در

خط فارسي و رايانه نقل از فصلنامه نشر دانش زبان فارسي که زبان ملي ما و وسيله ارتباط ميان ايرانيان و فارسي زبانان داخلي و خارج کشور است، به صورت فعلي خود بيش از هزار سال عمر و ادبيات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ايرانيان، زبان ما در اين مدت کم

frames. P30World Forums > آموزش > موضوعات علمي > ادبيات و علوم انساني > ادب و ادبيات PDA View Full Version : ادب و ادبيات soleares 10-15-2006, 03:33 PM ادبيات چيست؟ زبان و ادبيات جلوه گاه انديشه ، آرمان ،

رياضي رياضيات عموما مطالعه الگوي ساختار، تحول، و فضا تعريف شده است؛ بصورت غير رسمي تر، ممکن است بگويند مطالعهاعداد و اشکال است.تعريف رياضيات بر حسب وسعت دامنه آن و نيز بسط دامنه فکر رياضي تغيير کرده است. رياضيات زباني خاص خود دارد،که در آن به جا

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند 1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال ...

1 - تعریف دین، مذهب، ملت و شریعت با پیشرفت دانش معلوم شده است که درباره هیچ یک ازپدیده های جهان نمی توان تعریف کاملی ارائه داد. دین نیز یکی ازموضوعاتی است که به سختی تعریف می شود . علت این امرتنوع بیش از حد ادیان درجوامع بشری است. دانشمندان برای پیداکردن یک یا چندوجه اشتراک درتعریف ادیان کوشیده اندولی؛ کارشان به جایی نرسیده است. این امرموجب شده که تعریف های بی شماری برای دین ...

آغاز سخن: ماییم در آن وقت که ما هیچ نمانیم بستیم دهان خود و باقی غزل را آن وقت که پا نیست شود، پای دوانیم آن وقت بگوییم که ما بسته دهانیم[1] سخن خود را با شعر آغاز کردم چرا که هیچ چیز در مورد موسیقی گویاتر از شعر نیست و خود شعر گویاتر از هر چیز دیگر. توضیح و تفسیر کار غافلان است و نه عاشقان. عشق دلیل بر نمی دارد و موسیقی عشق است. محافل ادبی کشتارگاه اشعارند، جاییکه ابیات به فعل ...

الف) براي تشخيص حروف زائد در موارد مشتبه شش نشانه وجود دارد که يکي از آنها اشتقاق است. ب) اصل مشتقات مورد اختلاف است و اين امر نزد کوفيون فعل و نزد بصريون اسم است. ج) اشتقاق انواع مختلفي دارد از يک نظر بر دو نوع است: 1 کبير 2 صغير (ابن جني) و از نظر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول