دانلود مقاله برنامه ریزی حسابرسی

Word 55 KB 937 13
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - کسب شناخت

  2- ثبت سیستم

  برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

  3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم .

  پرسشنامه

  بله

  خیر

  آیا کنترل جایگزین وجود دارد ؟

  بله

  خیر

  1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟

   

   

  *

   

   

  *

   

  4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

  5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

  کسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

  چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

  الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

  چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست که ساختار کنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتکا کرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی کرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست که دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

  الف) قسمت سیستمی :

  کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  اجرای آزمون های اضافی

  برآورد مجدد خطر کنترل

  ب) قسمت آزمون محتوا :

  1- نوشتاری

  2- فلوچارت (رسم نمودار)

  در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

  منظور از اثبات مانده ها :

  1- اثبات وجود             2- اثبات مالکیت

  3- اثبات تمامیت          4- اثبات ارزش           5- افشاء

  اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

  1- نقد و بانک                                    2- حسابها و اسناد دریافتنی

  3- موجودی کالا                               4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

  5- حسابها و اسناد پرداختنی              6- حقوق صاحبان سهام

  1- برنامه رسیدگی به نقد و بانک :

  الف ) قسمت سیستمی 

  1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  3- اجرای آزمون های اضافی

  4- برآورد مجدد خطر کنترل

  ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنکه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

  موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانک :

  کنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)

  صورت مغایرت بانکی تهیه شده توسط شرکت چک شود.

  شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق

  ارسال تأییدیه جهت بانکها

  موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.

  سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.

  آزمون Cut off

  تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

   

   

   

  2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

  الف) قسمت سیستمی :

  1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  3- اجرای آزمون های اضافی

  4- برآورد مجدد خطر کنترل

  1- کنترل مانده تراز با دفاتر

  2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

  3- ارسال تأییدیه (وجود – مالکیت – ارزش را اثبات می کند)

  4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

  5- بررسی کفایت ذخیره م م

  6- اجرای آزمون Cut off

  7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود.        درآمد بهره دریافتنی         //

                                                                         درآمد               //

  پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد که دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)

   

  حسابهای موجودی کالا :

  منظور از موجودی کالا و مواد مجموع مواد خام ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده می باشد .

  نکات حسابداری :

  قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار L.C.M

  خریدهای خارجی

  سیستم های مورد استفاده

  انبارگردانی

  قاعده L.C.M

  بر طبق این قاعده چنانچه قیمت بازار موجودی مواد و کالا از قیمت تمام شده کمتر باشد ، بایستی قیمت تمام شده کاهش ارزش یابد.

  در راستای رعایت میثاق محافظه کاری بایستی کاهش ارزش اعمال شود . ارزش متعارف جهت کاهش ارزش زمانی مبنا خواهد بود که این ارزش بین حد بالا و پائین قرار گیرد .

  2- خریدهای خارجی

  معمولاً بخش عمده ای از خرید مواد اولیه بصورت خرید خارجی است که این خرید می تواند بصورت فانیانس ، ریفانیانس یا یوزانس باشد . مطلب مهمی که در رابطه با خرید خارجی مطرح است اینست که خریدهای خارجی در پایان سال مالی به نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

   

  3- سیستمهای مورد استفاده جهت ثبت و ضبط کالا یا دائمی است یا ادواری

  جریانها (روش ها) ی اندازه گیری موجودی کالا FIFO – LIFO – AVE – NIFO

  4- انبارگردانی : در سیستم ادواری جهت اندازه گیری و تعیین ارزش موجودی کالای آخر دوره انجام انبارگردانی الزامی است . در سیستم دائمی انبارگردانی انجام می‌شود منتهی با این هدف که کسر و اضافات موجودی کالا مشخص شود.

  طراحی برنامه در حسابرسی :

  الف) قسمت سیستمی :

  1-کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  3- اجرای آزمون های اضافی

  4- برآورد مجدد خطر کنترل

  ب ) قسمت محتوا

  1- کنترل جمع و با مانده دفاتر انجام شود.

  2- انجام آزمون مقطع گیری زمانی Cutt off

  3- لیست شمارش از شرکت اخذ و کنترل گردد.

  4- در انبار گردانی نظارت اعمال شود. (اجرا – تهیه – کنترل) با حسابداری نیست بلکه فقط نظارت وظیفه حسابرس است .

  5- سندرسی و ردیابی انجام شود .

  6- در خصوص تعدادی از کالاها ارزشیابی بررسی شود.(FIFo،LiFo،AVE)

  7- کفایت ذخیره کاهش ارزش مورد بررسی قرار گیرد (عمدتاً ذخیره زیادتر یا کمتر گرفته                شده است)

  8- کسر و اضافات مشخص شده و دقیقاً ارزشگذاری شود

  9- تسعیر ارز برای خریدهای خارجی کنترل شود

  10- موجودی کالای امانی ما نزد دیگران و برعکس کنترل شود

  11- کالای بین راهی با توجه به شرایز انتقال مالکیت کنترل شود

  انبارگردانی

  مشخصات

  شمارش 1

   

  شمارش2

   

  شمارش3

   

  معمولاً پایان سال مالی انبارگردانی انجام می شود برنامه انبار گردانی توسط شرکت تهیه شده و یک نسخه آن در اختیار حسابرس قرار می گیرد . در تاریخهای معین انجام و حسابرس صرفاً نظارت بر آن را برعهده خواهد داشت. برای اجرای انبارگردانی از برگه هایی بنام Tag استفاده می شود. این برگه دارای 4 قسمت است. قسمت اول مربوط به مشخصات و سه قسمت بعدی مربوط به شمارش است. ابتدا شمارش 1 انجام شده و نتیجه این شمارش با دفاتر چک شده ، چنانچه با دفاتر تطبیق داشت ، شمارش دوم در خصوص آن انجام نخواهد شد و چنانچه شمارش با دفاتر مغایر باشد شمارش 2 و بهمین ترتیب شمارش 3 انجام خواهد شد. شمارش 3 مبنای محاسبه کسر و اضافات خواهد بود.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

منابع و ماهیت وجوه نقد وجوه نقد معمول وجوه نزد بانکها ( حسابهای جاری)، وجوه موجود در صندوق ، تنخواه گردان و به ندرت ، شامل موجودیها حسابهای پس انداز است. حسابهای بانکی همانند حسابجاری اشخاص و با دسته چک است. فروشهای نقدی ، وصول مطالبات و واریز افزایش سرمایه نوعا سبب افزایش این حسابها و مخارج واحد تجاری سبب کاهش آنها می شود. گاه بر اساس مفاد قرار دادهای دریافت وام بانکی، موجودی ...

برنامه ريزي حسابرسي : 1- کسب شناخت 2- ثبت سيستم براي ثبت سيستم مي توان از روش نوشتاري يا فلوچارت استفاده نمود . 3- ارزيابي سيستم : ابزار ارزيابي يک سيستم کنترل داخلي را پرسشنامه سيستم کنترل داخلي گوئيم . اگر نتيجه ارزيابي سيستم اين باشد که سيستم

حسابداری صنعتی 1: منبع حسابداری صنعتی جلسه اول نشریه شماره 26 سازمان حسابرسی بارم : 5 نمره میان ترم ، 12 نمره پایان ترم ، 3 نمره کلاسی گزارشات صورتهای مالی : پردازش گزارشات صورتهای مالی بارخورد اطلاعات اولیه خام سیستم حسابداری مالی استفاده کنندگان : مدیران شرکت ، مردم ، حسابداران شرکت ، اعتبار دهندگان (بانک ) بستانکاران ، سهامداران دولت ، سرمایه گذاران بالقوه . صورتهای مالی ، ...

مقدمه وجوه نقد یکی از اقلام مهم ترازنامه میباشد که در گروه داراییهای جاری طبقه بندی می گردد . باتوجه به سرعت دستیابی به وجوه نقد توسط مدیران هر موسسه استفاده کنندگان از صورتهای مالی مانند سهامداران و بانکها میزان تسلط مدیریت برسرمایه درگردش را یکی از مبناهای مهم فعالیت آینده موسسه یا شرکت ارزیابی می نمایند . تعریف وجه نقد وجه نقد از دیدگاه حسابداری عبارتست از پول در قالب سکه و ...

تاريخچه : تأسيس کارخانجات : کارخانجات پارس الکتريک در تاريخ 5 اسفند سال 1341 با سرمايه 5000000ريال تأسيس و در 9 اسفند ماه همان سال بصورت شرکت با مسئوليت محدود به شماره 8567 به ثبت رسيد . موضوع شرکت ،‌تأسيس و ايجاد کارخانه صنعتي ،توليدي و

مقدمه:‌ امروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد . تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی اجتمای ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می ...

ظهور عصر فناوري اطلاعات و افزايش رقابت، شرکتها را مجبور به انعکاس تغييرات جديدي براي باقي مانده در صحنه رقابت کرده است. سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) امکانات زيادي را براي اين محيط کسب و کار جديد عرضه مي‌کنند. که شامل کاهش هزينه‌هاي عمليا

مقدمه از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحد های صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودی ها است فعالیتها گرد آوری شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است . سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص ، سیستمهای برنامه ریزی و کنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده ...

منابع داخلی و مزیت رقابتی: منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد. بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از : منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند ...

منابع داخلی و مزیت رقابتی: منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد. بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از : منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول