دانلود مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال

Word 55 KB 9391 45
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  هدف از این تحقیق بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان اصفهان بعد از تماشای مسابقات فوتبال بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر سال 82-81 بود.

  بدین منظور 180 نفر از تماشاگران و غیر تماشاگران را در سه گروه مساوی که هر یک از اعضاء شانس مساوی داشتند انتخاب گردید. 60 نفر از میان طرفداران تیم فولاد مبارکه سپاهان و 60 نفر از میان طرفداران تیم ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 60 نفر از میان نوجوانان و جوانان شهر اصفهان که به تماشای فوتبال نپرداخته بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدندو پرسشنامه های دموگرافیک (جمعیت شناختی)،  پرخاشگری آیزنک ومقیاس 40 سوالی هیجان خواهی زاکرمن (فرم پنجم) در مورد آنها اجرا گردید . ضریب پایایی پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن از روش دو نیمه کردن به ترتیب 78/0 و 79/0 محاسبه گردید .در رابطه با فرضیه های تحقیق نتایج تحلیل تمایزات و آزمون Tبین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر نشان داد که تفاوت معنا داری بین میزان پرخاشگری  دو گروه وجود دارد  و همچنین نتایج نشان داد که تفاوت  بین میزان هیجان خواهی دو گروه وجود دارد ولی معنی دار نیست . همینطور تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بین سه گروه طرفداران تیم بازنده و طرفداران تیم برنده و غیر تماشاگران نشان داد اختلاف بین میانگین نمرات ، پرخاشگری در سطح 01/0 معنادار بود و با اطمینان 99 درصد میزان پرخاشگری در گروه بازنده بیشتر از گروه برنده و غیر تماشاگر بوده است ( 039/5 = F) و اختلاف بین میانگین نمرات هیجان خواهی در سطح 05/0 معنا دار بود و با اطمینان 95 درصد هیجان خواهی در گروه برنده بیشتر از گروه بازنده و غیر تماشاگر بوده است  (‌289/3= F).

   

   

  ABSTRACT

   

          the obgective of this reserch progect was to compare the level of aggression and sensation seeking in football spectators in three grouos of the supporters of the winning team supporters ,loosing team ,and non-spectators, using cansal comparative method .

  the brief verified demographic questionnaire, Eysenck aggression questionnaire and sensation seeking scaie (sss),form 5 of Marvin Zuckerman this research progect.

  the validity coefficient of the aggression and sensation seeking questionnaire was appraised  0.78and 0.79respectively empolloying the halving method by the investigator.

  the research hypotheses included the assumption that there is a difference between the level of aggression and sensation seeking between the adolescents and youth who are spectators of football games and non-spectators. the level of aggression in supporters of the loosing lean is mor than the level of aggression amongst the supporters of the winning team.the level of sensation seeking was higher in the supporters of the winning teamthan amongst the supporters of the loosing team.

     To compare the paired discrepancy amongst the groups, the SPSS computer software was employed.

      Findings of this progect, based on the analysis of the discrimintion between the two grouos showed that the discripancy between the two groups is significant. the level of aggression is higher in spectator group compared with the non-spectators .

     Also the observed T (6.28) is higher than the table's T at the level of P< 0.01.

     Regarding the sensation seeking ,the difference between the two groups was not significant and in observed T (1.60) was less or epual to the table's T at the level of 0.05.

     The findings showed that the discrepancy between the meanscore of aggression ,regarding the observed F (5.039) at the level of 0.01 (0.008) is significant and the level of aggression was higher in the supporters of the loosing team compared with supporters of the winning team or the non-spectators .the difference between the mean scors of sensation seeking with the observed F (3.289) at the level of 0.05 (0.40) was significant and the level of sensation seeking was higher in the supporters of the winning team compared with supporters of the loosing team or the non-spectoators.    

   

   

  مقدمه :

  هیجانها در فعالیت انسانی بویژه ورزش نقش اساسی دارند و به زندگی کمال می بخشد اگر بیش از حد در یک فرد جمع شود باعث بروز رفتارهای غیر منطقی خواهد شد .هیجان خواهی[1] تنوع جویی در احساسات و تجارب از نیازهای آدمی است چنانچه بعضیها خطر می کنند تا به چنین تجربه هایی دست یابند (اتکینسون[2] و همکاران(1980)، ترجمه براهنی ، 1370) .

   درتعریف پرخاشگری نظریات متفاوتی مطرح شده است .کریمی رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یادیگری باشدا پرخاشگری[3]معرفی می نماید و یک رفتار آسیب زا را در صورتی پرخاشگری می داند که از روی قصد وعمد  به منظور صدمه زدن به دیگری یا خود انجام گرفته باشد (کریمی  1380) . وکارشناسان به انواع متفاوتی از پرخاشگری معتقدندکه بارون [4] از پرخاشگری خصمانه[5] و پرخاشگری وسیله ای[6] سخن به میان آورده است . پرخاشگری خصمانه زمانی است که قصد اصلی رفتار، صدمه زدن به بازیکن دیگر است . این نوع پرخاشگری با خشم همراه است و اساسا شخص می خواهد دیگری را در رنج ببیند ولی  پرخاشگری وسیله ای  ممکن است رفتار به طور روشن موجب صدمه شود ، اما قصد شخص  دستیابی به هدف متفاوت مثل بدست آوردن امتیاز است (بارون ،1992) .

   پرخاشگری در مردان وزنان وفرهنگها متفاوت است، تحقیقات نشان داده است که پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند واین تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می شود بطور کلی پسرها بیشتر از دخترها پرخاشگری بدنی  و لفظی از خود نشان میدهند  و پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه آنهاست.

   همچنین رفتار پرخاشگرانه با ترشحات داخلی بدن و وضعیت اقتصادی درارتباط است چنانچه آرچر[7] در یک مطالعه ای رابطه مثبتی بین سطح تستوسترون مردان و سطح پرخاشگری آنان مشاهده کرده است و این حالت درمردان دارای اوضاع اقتصادی –اجتماعی پایین بیشتر مشهود بوده است ودیده شده است که  سطح بالای  تستو سترون[8] ، پرخاشگری را بین زنان افزایش می دهد ( به نقل از کارلسون[9]1999 ، ترجمه پژوهان، 1370).

  روانشناسان ورزش تئوریهای غریزه[10] ، تئوری یادگیری اجتماعی[11] و فرضیه پرخاشگری ناکامی[12] F.A.H  را در تبیین رفتار پرخاشگری مهم تلقی کرده اند .  چنانچه فروید[13] و لورنز[14] 1966 معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است ،یعنی به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود تا اینکه انسان نیاز به تخلیه پیدا می کند . آنها معتقد به ذاتی بودن پرخاشگری هستند.

  بندورا[15] (‌1973) از پیروان مکتب یادگیری  معتقد است  پرخاشگری  همانند دیگر رفتارهای اجتماعی به وسیله تقلید وتقویت آموخته می شود در حالیکه دالارد[16] و همکارانش ( 1939) ناکامی را علت پرخاشگری میدانند. انها بر این باورند که اگر چه ما دارای یک سائق پرخاشگرانه فطری هستیم، اما رفتار پرخاشگرانه  بوسیله ناکامی از قوه به فعل تبدیل می شود، یعنی وقتی که ناکام شدیم با رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان می دهیم چنانچه تحقیقات  بکر[17] و همکارانش موئید همین موضوع است انها دریافتند زمانی که یک تیم در حال شکست خوردن است احتمال پاسخ پرخاشگرانه به موقعیت ناکامی افزایش می یابد همچنین  برکویتز[18] نسخه سفسطه گرایانه  فرضیه پرخاشگری ناکامی را ارائه داد وی فرض کرد که ناکامی منجر به خشم می شود وخشم مستقیماً منجر به پرخاشگری حال  اگر ناکامی غیر قابل انتظار و غیر منصفانه تلقی شود، خشم بیشتری را برمی انگیزاند و  خشم ممکن است منجر به پرخاشگری شود زیرا ما نمی توانیم فرایندهای  ذهنی بالاتری (تفکر ) را به کار گیریم پس اگر خشم به اندازه کافی شدید یا اگر به دلایلی قادر به تفکر منطقی در آن لحظه نباشیم ممکن است پاسخ پرخاشگرانه را به همراه

  داشته باشد (بکر،1990؛وبرکوتیز،1993) . ایندد و راسل[19]  پرخاشگری را آزار همراه با نفرت به صورت فیزیکی کلامی یا رفتار فردی علیه فرد دیگر می‌دانند (ایندد وراسل،1979) . تات کو[20]‌بیشتر، رقابتهای قهرمانی به جنگ تبدیل شده است (تاتکو،1986) . مشروبخواری ازیک سو و خشونت بازی فوتبال ازسوی دیگر بدون تاثیر در پرخاشگری تماشاگران نیست اما نباید این عوامل را برجسته و تعیین کننده دانست ( ویلیا مز[21] و همکاران ، 2000 ، ترجمه افشار ، 1379) .

          اوباشیگری[22] در بستر فوتبال پدیده ای جدید و نشأت گرفته  از تاثیر فرهنگی  «بورژوایی شدن» و « جهانی شدن » فوتبال در جوانان و نوجوانان بیکار قشر تحتانی طبقه کارگر  است  همچنین روزنامه ها نیز می توانند در بروز پرخاشگری وهیجان خواهی سهیم باشند . استفاده  روزنامه ها از عنوانهایی مانند فوتبال به جنگ می رود ، اعلام جنگ با اوباش ، جنگ دادگاهها با اراذل و جنگ اشرار درورزشگاهها و غیره … نقش مستقیمی در افزایش پرخاشگری می تواند داشته باشد و خشونت از بعد روانی یکی از هیجانات انسانی است  که انسان صنعتی برای پایین آوردن هیجانات خود  از جهتی رو به  ورزش آورده است . تجمعات  بعد از فوتبال  ازنظر جامعه شناختی انبوه خلق است و انسان وقتی در انبوه خلق قرارمی گیرد تلقین، عدم مجازات ، پذیرش ، تحریک پذیری و احساس شکست ناپذیری او بالا می رود . همچنین خواسته های جوانان پرخاشگراز این نظر سیاسی نیست چون آنها نمی خواهند حکومت را تغییر دهند و بر سر قدرت بنشینند آنها صرفا دنبال این هستند که مطابق سلیقه های خود زندگی کنند. همچنین عکس العمل جوانان پس از مسابقه فوتبال نمونه کوچکی از نگرش کلی جامعه است  و می توان آنرا اعتراض مسالمت آمیز از طریق شادی تلقی کرد. و آنچه در ورزش پس از مسابقات فوتبال اتفاق می افتد مثل یک کوه یخ شناوری است که بخش اعظم آن پنهان است ضمن اینکه ورزش را باید یک پدیده بین رشته ای دانست که  دارای ابعاد اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، روانی  و… می باشد. برای       جلوگیری از اینگونه رفتارها  بایستی فرصتهای تخلیه هیجانی  برای  افراد نه به صورت مصنوعی بلکه به صورت طبیعی از بدو تولد بوجود آوریم وبه این نکته توجه نمود که  تجمعات بعداز مسابقات فوتبال و درگیریها توسط جوانان تنها فرصتهایی است برای طرح اعتراضات اجتماعی و سایر انواع اعتراضات و صرفاً با پایان یافتن مسابقات هم پایان نمی یابد و باید به همکاری بین بخشی توجه بیشتری نمود و دولت  سهمی از تقصیرات جوانان پرخاشگر را بپذیرد، پدر و مادر، مدارس ، دانشگاهها و … باید بپذیرند که بچه ها نمی دانندبه چه مقدار و اندازه شادی کنند و در آموزش آنها کوتاهی صورت گرفته است . یکی از علل بروز پرخاشگری و تخریب اموال عمومی یا (وندالیسم )[23] «همنشینی افتراقی » است که ساختار مشخصی ندارد و در رفتار جمعی رخ می دهد و این نوع رفتارها معمولا زود ایجاد می‌شود و زود هم ممکن است ازبین برود و تابع هنجارهای گروه نیست . همچنانکه  در بازی ایران و استرالیا  دیدیم که مردم جمع شدند و شادی کردند و این در خاطره جمعی مردم حک شد و مردم فهمیدند اگر در حجم عظیمی بیرون بیایند قادر خواهند بود هیجانات خود را به  صورت فعالانه تخلیه کنند و با برخوردهای همیشگی روبرو نشوند یا در حد محدودی روبروشوند (تیلور[24]به نقل از دانینگ[25]،2001؛جعفری مقدم،1381؛عشایری،1380؛افشنگ،1380؛صباغ پور،1380؛باوند،1380؛احمدی،1380؛افروز،1380؛بشیریه،1380؛صدیق سروستانی،1380؛محسنی تبریزی،1380؛و پیران،1380).

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  -آهولا ، اسو، هتفیلد ، براد . (1986)‌. روانشناسی  ورزش با رویکرد روانی –اجتماعی. ترجمه رضا فلاحی و محسن حاجیلو .(1372) ، تهران : انتشارات سازمان تربیت بدنی.

  - اتکینسون ، ریتا.ل، واتکینسون ،‌ریچارد . س ، و هیلگارد ، ‌ارنست . ر . (1980) . زمینه روانشناسی . ترجمه گروه مترجمان به ویراستاری محمدنقی براهنی . (1370) ، تهران : انتشارات رشد.

  -احمدی ،عبدالحمید. (1380) .بررسی جنبه های فرهنگی و اجتماعی مسابقات فوتبال. تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌. شماره 113.

  -افروز ، غلامعلی . (1380). بررسی علل ریشه های روانشناختی تجمعات مردمی بعد از مسابقه فوتبال. تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی(ISPA)‌. شماره 113.

  -     افشنگ . (1380)  . ریشه های اجتماعی خشونت های بعد از فوتبال. تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت جهاد دانشگاهی (ISPA)‌. شماره 113.

  -     ارونسون ،‌الیوت . (1975) . روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکر کن . (1370).
  ‌تهران : انتشارات رشد .

  -     باوند ، هرمیداس . (1380). عکس العمل جوانان پس از مسابقات فوتبال. تهران : مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره 113.

  -         بشیریه ،حسین .(1380) . بررسی علل و ریشه های سیاسی تجمعات مردمی بعد از مسابقه فوتبال.

   تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره 113.

  -پیران ، پرویز . (1380) . جنبشهای اجتماعی شهری ، بررسی جامعه شناختی تجمعهای پس از فوتبال .تهران : ماهنامه سیاسی ،‌اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آفتاب . شماره 9.

  -جعفری مقدم ،‌سعید . (1381) . ورزش رسانه ای .تهران : فصلنامه فرهنگ و ورزش، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌شماره 30.

  -دانینگ ،‌اریک . (2001) . ریشه های اجتماعی اوباشیگری در فوتبال. ترجمه مسعود حق بین .(1381) ، تهران : دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی.

  -رحیمی ، قاسم . (1380) . بررسی موثر در مدیریت استادیومهای کشور. پایان نامه تربیت بدنی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

  -صباغ پور . (1380) . شکل گیری رفتار های سیاسی پس از برگزاری مسابقات فوتبال. تهران :مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره 113.

  -صدیق سروستانی ، رحمت الله.(1380).جامعه شناسی ورزش و آسیب شناسی اجتماعی. تهران :‌کیهان ورزشی ،‌شماره 2395.

  -عشایری ، حسن . (1380). بررسی آسیب شناختی و روانشناختی تجمعات مردمی بعد از مسابقه فوتبال. تهران : مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره 113.

  -کارلسون  ، نیل آر.(1999) .  مبانی روانشناسی فیزیولوژیک .ترجمه مهردادپژمان. (1380) .

   تهران : انتشارات غزل

  -کریمی ، یوسف .(1380) . روانشناسی اجتماعی. تهران : نشر ارسباران.

  -ماری برد،آن.(1370). روانشناسی ورفتار ورزشی. ترجمه حسن مرتضوی. تهران:انتشارات سازمان تربیت بدنی.

  -محسنی تبریزی ، علیرضا .(1380) . حد شادی تا کجاست. تهران: کیهان ورزشی ، شماره 2395.

  -ملک پور ، اسدالله . (1379) . بررسی عوامل موثر در نارضایتی تماشاچیان فوتبال شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.

  -ویلیامز، جان ، ودانینگ ، اریک ، ومورفی ، پاتریک.(2000).کندوکاوی در پدیده اوباشیگری درفوتبال .ترجمه حسن افشار. (1379) ، تهران: نشر مرکز.


   

   

  انگلیسی :

   Bakker ,  F.C ,  whiting  , H.T . A and van Der Brug , H. (1990)  . sport psychology . concepts and applications . chichester ,  wiley.

  Bandura ,  A . (1973)Aggresion :asocial learning analysis. Englewood  Cliffs , prentice Hail.

  Baron  , A. (1992) . Human aggression New York :plenum.

  Berkow itz, l .(1993). Aggression :its causes, conse quences and control. philadelphia , Temple university press.

  Cavanaugh,B.M.,& silva ,J.M.(1980).spectator pereeptions.of fan misbehavior:An    

  attitudinal inquiry.InC.H.Nadeau,W.R.Halliwell,K.M.Newello & G.C.Robers  (Eds.), psychology of motor behavior and sport, Champaign,L:Human kinetics.

  Dollard , J. and Miller, N . and Boob, I . and Mourer , O.H. (1939) Frustration and aggression. New Haven , Yale university press.

  Ended , R . L . and Russell , G. W.(1979). Efects on the hostility of spectators after viewing aggressive sports. social psychology Quarterly 42 . pp . 273 –270 .

  Freud,  s. and loreinz k . (1966) . on aggression. New York : Harcourt ,  Braceand world.

  Goldstein , I .H . and Arms , R. L. (1971) Effects of observing athletic contecsts on hostility sociometry 34 . P P . 83-90.

  Mark, M . M . and Bryant f N  B . and lehman , D. R. (1983). perceived ingustice and violince. In Goldstein  (Ed.) Sport violance . NewYork:springer yerlag.P.18.

  Tutko , T.A . (1986) . Athletic motivation inventory . san Jose , Institute for the study of Athletic Motivation.

  E-mail:fezolah_Rahimi @ yahoo. Com

مقدمه فوتبال یک بازی با توپ است که بین دو گروه یازده نفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدن گل های بیشتر به حریف خود، برنده شوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگری به جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه بان از این قاعده مستثنی است، و تنها عضوی از تیم است که می تواند در زمین بازی توپ را در دست بگیرد. آنچه در ...

برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد . اما قبل از بازی اندازه های زمین و علائم فوتبال را با هم مرور می کنیم : ...

در کشور ما ، مربيان تازه کار سخت شيفته دانش فوتبال جديد مي باشند که مي بايد در راه افزايش دانش آنان هنوز هم بيشتر تلاش کنيم و نيز به آموزش زود رس فوتبال اهميت بيشتري بدهيم. براي دستيابي به اين هدف و رواج فوتبال در مدارس ابتدائي ، آموزش فوتبال جد

فوتبال را می‌توان در ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل و آموزش قرار داد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. مربیگری، تکنیک انفرادی، آمادگی های جسمانی، مدیریت فوتبال، بازیکن یابی و داوری مقدمه ای در رابطه با فوتبال فوتبال بدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترین ورزش دنیا است . بیشتر مردم جهان در اندک مدت شیفته فوتبال می شوند . حتی کودک خردسال همین که توپ را می بیند ، به طرفش می ...

براي هر بازي روش و سيستم خاصي وجود دارد که مربيان تيم ها آنرا بکار مي برند . اين نوع روش ها بستگي به شرايط بازي ، زمين بازي ، تيم حريف و موارد ديگري دارد. براي هر بازي روش و سيستم خاصي وجود دارد که مربيان تيم ها آنرا بکار مي برند . اين

تاریخچه فوتبال جهان: بازی با توپ تاریخچه ای چند هزار ساله دارد و گر چه به درستی معلوم نیست که نخستین بار ورزش فوتبال در کدامین نقطه از کره زمین متداول شده و چه کسانی آن را ابداع کرده اند اما مدارک تاریخی ثابت می کند که لگد زدن به توپ یا چیز های مدور و گرد در گوشه و کنار گیتی به شکلهای مختلف رواج داشته است . چین : نزدیک به دو هزار سال پیش یکی از امپراطور های چینی به نام امپراطور ...

"جامعه آنومیک و بحران هویت جوانان" این سخنرانی مبتنی بر یافته های پژوهشی که بر روی 210 نوجوان و جوان انجام گرفته، تنظیم شده است. مفاهیم“جامعه آنومیک” و“هویت” هر دو مفهوم از مفاهیم مناقشه برانگیز علوم اجتماعی به خصوص روان شناسی است. در ابتدا لازم است خلاصه ای از سیر تاریخی این دو مفهوم بیان گردد. آنومی چیست؟ آنومیا در یونان باستان به معنای فاقد قانون ( ناعادلانه)، بی اخلاقی( ...

یکی از سوژه های مورد توجه اکثر خانواده ها ، مسائل تحصیلی فرزندان است والدین دوست دارند فرزندانشان بیشترین و بهترین پیشرفت تحصیلی را داشته باشد و از طرف دیگر ، افت تحصیلی ، برای آنها موضوعی غیر قابل پذیرش است . والدین از این که فرزندشان به هنگام ورود به دوره های راهنمایی و متوسط دچار افت می شود . متعجب شده و سوال می کنند که چرا دیگر فرزندشان انگیزه ای برای درس خواندن ندارد ؟ ...

اثر بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان این پدیده جدید دانش بشری که تقریباً درهمه شئون زندگی انسان راه یافته است، همچون دیگر ساخته های دست بشر دو رو دارد که یک روی آن استفاده صحیح در کارها و کمک به رشد و سعادت بشراست. و روی دیگرآن استفاده غلط است که معمولاً جز در موارد علمی وشغلی ازآن استفاده می شود. آنچه بیشتر کودکان و نوجوانان را شیفته خود می کند بازی های رایانه ای است. ...

فوتبال یک بازی با توپ است که بین دو گروه یازده نفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدن گل های بیشتر به حریف خود، برنده شوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگری به جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه بان از این قاعده مستثنی است، و تنها عضوی از تیم است که می تواند در زمین بازی توپ را در دست بگیرد. آنچه در نزد مردم ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول