دانلود تحقیق ترتیب و مقاوم سازی نسل

Word 40 KB 9804 11
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ترتیب و مقاوم سازی  نسل

   پیشگفتار :

   در عصر ودوره ای  بس  سخت و دشوار زندگیمان  می کنیم ،  عصری که  به تناسبها می توان  ان را عصر  بحرانها ، تهاجمها  وجنگ افروزیها  نامید  عصر حاضر عصرگرفتاری مستضعفان و در عین حال  دوران  بیداری  آنان  است  این که  گفته اند  جهان  ما ، جهان  کون وفساد است  در عصرها  مصداق  بیشتری  دارد  عوامل  آشوب  آفرین و مفسده ساز دراین  دوران  حیات  رو  به گسترش  ورشد و فزونی می روند و مارا در این  مسیر ،‌دشواریها و مشکلانی است . صاحبنظران و مربیان  در پی آن اند  وظیفه و رسالت خود را  در حفظ  نسل  ودور داشتن آنها از خطرات و آسیبها  ایفا کنند اما  آنچنان  که بایسته است  در آن توفیق  وپیشرفت  ندارد .

  مشکل تهاجم پذیران :

      یعنی نسل  افت پذیر و تهاجم پذیر است  که متاسفانه رقم  آنها در عرصه ملی و بین المللی  اندک  نیست  اینان  به  علت  ضعف فرهنگی  محدودیتهایی فکری ،ضعف در قوت و قدرت  به معنی عالم ، مقاومت و پایداری  لازم را در  برابر تهاجمات ندارد  براین  عده  باید آمار گروهی را افزوده که به دلایلی  در خط  مکتب  نیستند و از اعتقادات و فرهنگ  خود به  دور افتاده اند و در حفظ  ومصون سازی  خود وا مانده اند  همچنین  باید  از گروهی  یادکرد  که در سایه  تربیت  خاص و تبلیغات  نافذ عادت  به مشحا وشیوه ای  از حیات  که ویژه غرب و به دور از  خط فکری  اسلام است، آب غرب درکامشان گواراتر است و بدین  سان  اینان  به صورت  مستقیم و غیر مستقیم  مبلغ  اندیشه  غربند و با الگوگیری از شیوه  زندگی و راه  ورسم  آنان  به شرآن خطوط وگسترش وتوسعه  آن پرداخته و جامعه  رادچار  مشکل  بیشتری  می کنند و طبیعی است که در چنین وضع  وشرایطی کار ومسئولیتی مربیان  سنگین تر باشد .

  مشکل مهاجمان

  آری در عصری  که ادعا ی  مدنیت  بشر ودفاع  از ازادیها و حقوق انسان  بر سر همه زبا نهاست ، و حتی سازمانهای  حقوقی  وبین المللی  ، برخی  از کشورهای را به جرم  رعایت  نکردن  حقوق بشر  محکوم  می کنند  ودر محاصره  اقتصادی وسیاسی قرار شان  می دهند و شاهدآنیم  که  همان  قدرتمندان و زورمداران از هر سو  به مستضعفان جهان  می تازندو انها را  تسلیم  رای و مرام خود  می خواهند  آری ، زورمندان  جهان ، محرومان ومستضعفان  جهان  را تسلیم  رای و حرام خود  می خواهندآری ، زورمداران جهان، محرومان و مستضعفان جهان را تسلیم  رای خود  خواسته  وآنها  سواری می طلبند ویا ازآنان  می خواهند دربرابر  غارتگری های مادی و معنویشان  ساکت و خاموش بمانند در غیر این  صورت  در کشورشان  جنگ  افروزی ، بحران  سازی و برنامه ریزی  برای سست و بی هویت  کردن و در نهایت  به ستوه آوردن آنان است و شما  نمونه  ها وموارد  ان را دربسیاری  از نقاط  جهان   و از جمله  در کشور ما به عیان  می بینید .

   

  درصورت  پیروزی خصم

   به نظر ما و از دید  مسئو لان، اگر دشمن  در این  جبهه  پیروز  شود هویت آرمانیو اعتقادی  یک ملت  کهن و مسلمان در معرض  شکست  قرار خواهد گرفت و نسل  مرزدار وجبهه ای ما به  قالباهای  میان  تهی  مبدل  خواهند شدو این  معنی  همان شکست واقعی ما وپیروزی  خصم است  که سربلند کردن  پس از  این واقعه ، محتمل بسیار دشوار و تقریباً  محال خواهد بود.

  گناه این شرایط

  از نظر ما وتربیت  ما گناه  عمده آن  به عهده  خانواده  ها والدین ومربیان  است  کانون  حیاتی  از هم  گسسته  خانوداده و بی برنامگی و یا اجرای  برنامه ای نیندیشیده در تربیت  نسل  انحطاط  اخلاق  افزایش  بزهکاری  واز  دست رفتن  تدریجی  سنگرهای  فر هنگی و اعتقادی   است به گفته   عالمی  غربی  از هم گسستگی  خانواده  دراین  امر اهمیت بیشتری  دارد نه از هم گسستگی  اقتصادی .

   مشکل اندیشه و باور

  از مشکلات  اساسی  خانواده هاو تهاجم  پذیری  نسل، مشکل  اندیشه و باور  است  بحق با پیرورزی انتقلاب  اسلامی  تحولات  عمده فوق  العاده  ای در کشور ما پدید آمده اند  بسیاری از قالبهای سنتی  ریشه دار  فرو افتاده و شکسته  شده اند  ، بسیاری از نظامات  ریشه دار  از بوته  وبن  خشکیده اند وبسیاری از ضد ارزشهاکه سالها ی متمادی درجامعه  حکومت داشتندوارونه  شده اند ولی  به دلایل بسیار و از جمله  مشکلات  عدیده ای  از قبیل  جنگ  حصر اقتصادی  ، آتش  افروزیهای داخلی ، ونفس مسئله  انتقال  از یک  نظام  سیاسی  به نظام سیاسی  دیگر و شکل  عادتها  فرصت و امکان  کافی  ومناسب  برای  بازسازی  فکرها و اصلاح  وتثبیت  باورها در جامعه  به دست  نیامد و در نتیجه  بسیاری  از ارزشها و باورهای  نودر اذهان نهادینه  نشدندو این  خود  از عوامل  آسیب پذیری به خصوص برای  نسل  نوجوان و کودک  بود آری ،‌شرایط  ، امکان و نیز تلاشی  لازم  بود  که خانوادهها با آرمانهای ارزشهاو اعتقادات  انتقلاب اسلامی  آشنایی و باانها  سازگار و منطبق شوند و نتیجه  را برای  به باورکشاندن  نسل  فراهم  سازند و چنین امری  اندیشیده و برنامه ریز ی شده و به صورتی  شایسته  اتفاق  نیفتاد  دشمن  آگاه  با استفاده  از این  زمینه و شرایط  به برنام ریزی وتهاجم پرداخت وبه گستردن مفاسد  وآلودگی در جامعه  اقدام  کرد و به واقع  این مسئله  توجیه  وتبین معضلی  است  که امروزه  در کشور  وجود دارد ومسئولان رده بالای جامعه را نسبت به آن  هشدار می دهند.

  شرایط موجود

  1.شناخت درد

   این مهم است  که  والدین مر بیان و نیز مردم  ما پیش  از هر چیزی  درد را بشناسند و بدانند  در جامعه  ودر سطح  نسل  ما وخانواده های  ما چه  می گذرد  نگاهی  به رفتار  وکردار ، اخلاقیات  فردی و اجتماعی  جامعه داشته و آن را با خطوط و مصادیق  تعالیم و  خلقیات  اسلامی  مورد  سنجش و مقایسه  قرار دهند نسبت  به خود  ونسل  خود هوشیار وبیدارگر دند ظاهر فر هنگ بیگانه  را که دارای  رنگ شرک  والحاداست و ازر نگ و صبغه  الهی  دور وتهی  است  دریابندو متوجه  باشند وبه این نکته  عنایت  کنند که ما یه چه سویی میرویم و جامعه  کودک و نوجوان  در مسیر و معرض  چه خطراتی ا ست.

  2. ارزیابی وتخمین ان

  برای بازسازی  نسل ومقاوم  سازی آنها ، ارزیابی حقایق واقعیتهاو همچنین  تأمل  در آن  امر ی  است آیا  آنچه که در بین  عده ای  از افراد  سست  عنصر و بی مایه می گذرد و متاسفانه  دامنه آن رو به  گسترش است با همان خط وراه  انتقلاب  اسلامی ماست؟

  آیا نظم و انظباط مادر جامعه پایبندیهای نسل  به باور ها و اعتقادات  در همان خط اسلامی  است ؟ شیوه  حیات  ما غربی است یا اسلامی ؟  مادر جهت  همخوان  شدن  با اسلامیم و یا در جهت  بیگانه شدن  از اسلام ؟

  3. برنامه  ریزی  در جهت  اصلاح

  اگر در جمع  بندی به این نقطه  رسیده ایم  که در راه و کار و برنامه  ما مشکلاتی  است  برنامه ریزی و تلاش در جهت  اصلاح  وزدودن ان آثار ،ریشه کن  سازی  تهاجم و لااقل  مقاو م سازی  در برابر ان ضروری  می شود  گام برداری  در این  خط وراه ، مسئولیت  ووظیفه  ای است  که  هر مسلمان  باید پذیرای آن شود و البته  والدین و مربیان  به خاطر تعهدی  که در امانتداری  خداو هدایت  واداره نسل  دارند در این را ه مسئولترند.

  هدف و مقصد

   هنگامی که در تربیت ، بحث مقاوم سازی به میان  می آید هدف  تربیت  نسلی است  که در برابر تحمیلات  ناصواب و تهاجمهاو نیز دربرابر گستاخیهای غیر واعمال زورو قدرت و القای  آرمانهای خلاف  ایستادگی کند و تسلیم  نشود هدف  مادر مقاوم سازی این است : نسلی  را بپرورانیم که در برابر شرایط دشوار  وناهماهنگ ، دربرابربی عیب خواهی و حتی  در برابر صدمه  آفرینی وحمله  نظامی  حضم، چون  میخی بر زمین  استوار بماند و باد و وطوفان و دمیدنیهای اشرار  در گره ها وبافته های  اعتقادی  او  اثر نگذارندو او نیز  در برابر آنها  نترسدو خود را برتر وبالاتر بداند.

  از نظر فرهنگی

   فر هنگ  اسلام سر حیات وحرکت ماست  انتقلاب  اسلامی  ما بیش از هر چند رنگ و ماهیت  فر هنگی  داشته است البته  فرهنگ  اسلامی  با خط تشیع علوی و جعفری ، یعنی  اسلام  ناب وخالص و امروز دشمن  درپی تخلیه نسل  ازآن  خط و فرهنگ  است  او به تهاجم  به  فر هنگی  اسلامی  ما پرداخته  است با تبلیغات  مریی و نامرئی ، وقیحانه و  نا جوانمرد انه  ما در اندیشه  پوشاندن  نسل  از دورن است . به همین  خاطر  باید نسل  را در برابر تهاجم  او مقاوم  ساخت و پایدارش  بخشیدتا خود  را نبازد  مابا تکیه  به اصا لتها ی موجود در فر هنگ  خود و با اتصال  به رسالت  فرهنگی  خودکه رسالت  خون و پیام است  می توانیم  نسل را  در برابر دشمن   مقاوم ساخته و وادارشان  کنیم  که به  عوامل  مظطر استکبار نه  بگویند و این  برای  امروز  مایک  ضرورت  است.

  از نظر اجتماعی

   امروز بیش از هر عصری ضروری دارد برنسل  تفهیم  کنیم  که روز وحدت  است  روز  احیای خط برادری است  روز پیمان  وعقد  اخوت  است  باید عوامل تفرقه  را به کنار ی زد وعلی وار دست  بیعت  خواهی  دشمنان کینه توز برگرداند.

   از نظرا قتصادی

   امروز زمانی  است که  مانند عصر  رسول الله  (ص) ودوران  صدر اسلام  باید نسل  را در برابر ناداریها ونارساییها  مقاوم کرد  فرزندان  را بایدبه گونه ای  پرورد که  خود را در برابر آن  نبازند و میان تهی  نگردندو فقر و ناداری  هست ولی  نباید سبب فساد شود ،غنا هم هست  ولی نباید  عامل  طغیان  گردد.

  پخش ونشر  مقاومت

  در برنامه ریز ی برای مقاوم  سازی  نسل  به این نکته  باید  عنایت شودکه مقاومت  نیز همانند ایمان بین اعضا وجوارح پخش و نشر گردد و خواسته اسلام  در تربیت انسانها  سرسازی در برابر تهاجم هاست، کوه سازی  دربرابر طوفانهاست،مقاوم سازیی در برابر شداید است و این شدنی  نیست  جز در سایه  این مسئله  که کل وجود به صورت  واحد ویکپارچه  مقاوم  شوند.

  مباحث ما در راه وصول  به هدف

  هدف ، مقاوم سازی  نسل است و تلاش  ما نزدیک  شدن  به این  هدف  تا میزانی است که  ممکن ومیسر باشد  هدف  نهایی  ما جلب  رضای  او ، تقرب  به  اوو عبودیت  اوست . مرکب مادر این  مسیر ز ندگی  است و طریق  وصول  ما بهره گیری از شیوه هاو وضابط در خور عرضه.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد که سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا که می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حرکت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و کمان ، کوه و غار پیمایی ، کشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو که در قرآن کریم در داستان برادران یوسف ...

پیشگفتار از زمانی که غرب در رویارویی با انقلاب اسلامی با شکست رو به رو شد و سنگرها و مواضع محکم و کهنسال استعمار و استثمار پس از خیزش با صلابت امّت مسلمان ایران فروریخت تهاجمات پنهان و آشکار دشمنان اسلام و ایران به صورت مختلف در ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای جلوگیری از تحقق آرمانهای والای نظام اسلامی در سراسر جهان آغاز شد. دشمن مکّار تمامی نیروها و امکانات ...

هوالمحبوب گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری. تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛ « بچه های خیابانی» کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. ...

مقدمه تحقیقات مختلف بر روی این نکته تاکید میکنند که افراد جامعه چه زن و یا چه مرد، در همۀ سنین می توانند کیفیت زندگی خود را با فعالیتهای جسمانی بهبود بخشند. فعالیتهای منظم ورزشی بطور وسیع، خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی را که امروزه از شایعترین شیوع علل مرگ و میر می باشد را کاهش دهد. فعالیت های بدنی به سلامت روانی، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل کمک کرده و باعث عدم ...

فرش آئینه ای زنده از فرهنگ ترکمنها در طول تاریخ و از جمله نشانه های فرهنگ و تمدن عمیق و تنومندی است که نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت و مقاومت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده، فرهنگ تحمیلی بیگانه را در خود حل کرده است و به آن سیمای ترکمنی بخشیده تا آنجا که تاریخ یاد می کند، ترکمن با فرش و فرش با ترکمن شهرت داشته است. فرش همچون درختی است که ریشه ...

بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي : هر تمدني‌ که‌ در تاريخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتني‌ بر مطالعه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمين‌ باستاني‌ ايران‌ يکي‌از گهواره‌هاي‌ تمدن‌ بشري‌ بوده‌ است‌، آثار باقي‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ ايراني

مفهوم و تعریف تربیت در بحث تربیت انسان ، مفهوم واژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهاى انسانى یعنى فراهم کردن زمینه رشد استعدادهاى آدمى دلالت مى کند. این واژه از ریشه ((ربو)) به معنى زیادت و فزونى و رشد و برآمدن گرفته شده است ؛ و کاربردهاى گوناگون از این ریشه همه همین معنا را در بردارد. ((ربو)) نفس عمیق و بلند را گویند که موجب برآمدن سینه است . ((ربوه )) یعنى سرزمین بلند و مرتفع . ...

شغل غیبت و چرخش شغلی پایین کارکنانی که طرح شغلی خوبی دارند با انجام کار خود احساس خوشحالی می کنند زیرا از لحاظ درونی ارضا می‌شوند . ( ایران نژاد پاریزی ، 1380 ، 59-58 ) . طراحی شغل :‌ طراحی شغل ، عبارت از فرآیند تطبیق ویژگیهای شغل و مهارتها با علتیق کارکنان است یکی از مدلهای متداول طراحی اشاره دارد به اینکه ابعاد شغلی موجب می شود تا کارکنان واکنشهای خاصی راکه (حالات) روانشناختی ...

حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می گردد. تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. مفاهیمی ...

توسعه فرهنگي مقدمه: بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهاي اقتصادي ، سياسي، صنعتي و نظامي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول