دانلود مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برق

Word 7 MB 9932 295
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۹,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •                    

  چکیده :

  این پژوهش به منظور "اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان " انجام گردیده است .

  تعداد کارکنان رسمی وقراردادی شرکت برق منطقه ای کرمان دراین تحقیق 464 نفر می باشد که پس از قرار گرفتن درفرمول کوکران 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند ونمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد

  عوامل سازمانی ، فنی ، فردی واخلاقی بعنوان عوامل موثر برافزایش بهر ه ور نیروی انسانی ازبین عوامل متعدد مطرح شدند. وهمچنین برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 158 سوال بر پایه مدل درختی (AHP ) استفاده شد واطلاعات جمع آوری شده با روش AHP(تصمیم گیری چند معیاره ) مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت وضرایب روایی وپایایی پرسشنامه به ترتیب 94/0 و 806/0 بر آورد گردید نیز تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که :

  الف ) عوامل اخلاقی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل فردی و سازمانی اولویت دارند .

   ب  ) عوامل فردی در ایجاد بهره وری نسبت به عوامل فنی و سازمانی اولویت دارند .

  با توجه به این که درهر دسته از عوامل مجموعه ای از متغیرها مطرح بوده که مورد بررسی قرار گرفته اند تجزیه وتحلیل داده ها ترتیب آنها را مشخص  کرده که بدین شرح است :

  متغیر های مربوط به  عامل سازمانی موثر بربهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند آموزش وتربیت کارکنان ، ایجاد انگیزش ، اطلاع  یافتن از عملکرد،  ایجاد رقابت وارتقای شغلی ِ ، ایجاد امکانات وخدمات رفاهی ، تغییر واصلاح نگرش ، نو آوری ، مساعد نمودن شرایط بهداشتی وایمنی ویکپارچگی

  متغییر های مربوط  به عامل اخلاقی موثر بر بهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند: تعهد ووفاداری ، سخت کوشی ، انتقال معلومات ، صداقت ، وجدان کاری ، رفتار وبر خورد مناسب با دیگران ، شرافت ، خالص سازی عمل ومبارزه با فساد اداری

  متغییرهای مربوط به عامل فنی موثر بربهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند : استفاده از تجهیزات ، بروز کردن تجهیزات ، استفاده از سایتهای اینترنتی ، استفاده از سیستم های اداری ومالی مکانیزه واستفاده از شیوه های نوین تبلیغات

  متغییر های مربوط به عامل فردی موثربر بهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند : سطح تحصیلات ، توان وآمادگی کار ، سازگاری محیطی ، سلامتی جسمی وروحی ، خلاقیت ، افزایش مهارت ومعلومات ، شناخت شغل ، رعایت مقررات وانضباط اداری واعتماد به نفس

  ودرپایان ، براساس یافته های حاصل از تحقیق به ارائه پیشنهاداتی برای سطوح مدیریت وکارکنان و توصیه هایی برای سایرپژوهشگران پرداخته شده است .

  مقدمه

  زندگی را می توان بابهره وری جمع و از تفریط منهاواز تنبلی جذرگرفت.

  «میوری»

   

  دنیای کنونی،دنیای تحولات ودگرگونیهاست سرشار ازتغییرات، تغییراتی که نه به طور کامل ، به تبع خواسته ها و اراده افراد پدید می آید. آن هم خواسته هایی که ازنیاز های متفاوت وگسترده نهاد پیچیده انسانها سرچشمه میگیرد.

  انسان به عنوان غامض ترین مخلوق خداوند سبحان منشاء تغییرات شگرفی است که میلیون ها سال است شاهد تغییرات درونی وبیرونی آن بوده ایم.

   

  عصر کنونی، عصری است که انطباق با تغییرات به معنای واقعی آن و همگامی و همراهی با این تغییرات از خصوصیات ومشخصات بارز این دوره است به طوری که ضرورت حیات موسسات، سازمان ها و تشکل های مختلف درسطح جهان نیز این همراهی وانعطاف را طلب می نماید.

  انسان های کنونی درعصری زندگی می کنند که متاثر از این تغییرات هستند تغییراتی که به نوعی به ریشه و اصل افراد رجعت می کند سکون وبی تحرکی در دنیای امروز ، نتیجه ای جز نابودی به همراه ندارند زیرا که برکه، مرگ آب است.

   

  حال چگونه باید از تغییرات به نحو احسن استفاده نمائیم تا ازیک سطح بهینه و حرکت رو به جلو، بهره مند شویم. پاسخ به این سوالات درمفهوم واقعی بهره وری درسازمان ها نهفته شده است.

  بهره وری رمز حیات مستمر سازمان ها وبرپایی موسسات است.امروزه  بهره وری فراتراز یک معیار وشاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع یک فرهنگ ونگرشی نظام گرا ویک کلی از همه اجزا مطرح است. به طوری که می تواند هر یک ازجنبه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور، سازمان و یا حتی افراد را تحت تاثیرقرار دهد.

   

   

  درپی ایجاد وزارت آب وبرق درسال 1342 و درروند تحقیقات نخست این وزارتخانه برای زیر پوشش بردن بخش های گوناگون کشور، شرکت برق منطقه ای جنوب شرق ایران در سال 1344 بنیاد نهاده شد تا سه بخش بزرگ کشور( کرمان، بخش هایی ازکناره خلیج فارس ودریای عمان (استان هرمزگان) واستان سیستان وبلوچستان) را زیر پوشش برد این شرکت بخش پهناوری ازسرزمین ایران رامدیریت می کرد ولی فرایند های بعدی در راستای سیاستگذاری های کلان درسطح کشور از جمله برنامه های تمرکز زدایی باعث گردید که این شرکت نوپا به چند شرکت جداگانه تقسیم گردد درگام نخست شرکت برق منطقه ای هرمزگان در تاریخ 2/9/1351 جدا شد ولی نام شرکت مادر تغییر نکرد وسرانجام در 30/4/59 و 15/7/60 باایجاد دوشرکت، برق منطقه ای کرمان وبرق منطقه ای سیستان وبلوچستان پرونده شرکت برق منطقه ای جنوب شرق ایران بسته شد وشرکت های جدید یاد شده مدیریت برق را دراین مناطق برعهده گرفتند (یک صدسال صنعت برق ایران، 1383)

  شرکت برق منطقه ای کرمان درتاریخ 30/4/59 تاسیس وطی شماره 2022 دراداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است آخرین اساسنامه آن در تاریخ 20/9/82 به تصویب رسیده است. در حال حاضر شرکت جز شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد ودرکرمان واقع است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

  فعالیت  اصلی شرکت طبق مفاد اساسنامه عبارت از توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید وفروش کلی و جزئی برق می باشد وهمچنین تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود وهمکاری بااشخاص حقوقی وحقیقی برای انجام خدمات فوق وهمچنین امور پژوهشی وتحقیق به منظور پیشرفت وبهبود توسعه مبانی علمی وفنی واقتصادی در امور توزیع نیروی برق وبهره برداری واداره آن درحوزه عمل شرکت همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای واقعی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشندو تامین ووارد کردن هرنوع تجهیزات ودستگاه ها در ارتباط با خدمات فوق وانجام کلیه خدمات فنی واداری ومالی مشترکین ومتقاضیان برق میباشد( سالنامه آماری شرکت برق منطقه ای کرمان)

  خدمات مذکور شرکت برق منطقه ای کرمان به شرح مندرج زیر صورت میگیرد:

  الف- قرار داد بهره برداری

  ب- قرار داد خدمات مشترکین

  پ-قرارداد توسعه و احداث

  ت-قرارداد طراحی ، برنامه ریزی ونظارت

  ث-قرار داد اصلاح وبهینه سازی

  ج-قرارداد روشنایی معابر

  شرکت برق منطقه ای کرمان افزون بر شهرکرمان شهرهای رفسنجان ، سیرجان، جیرفت، بم ، شهر بابک، زرند ، بردسیر ، بافت و... را زیر پوشش دارد ومدیریت برق رسانی به این مناطق به ویژه مراکز صنعتی تازه بر پا شده در پهنه استان را برعهده دارد. بنابر این می توان گفت امروزه شرکت برق کرمان یکی از مهم ترین وگسترده ترین سازمان ها و موسسات صنعتی محسوب می شود که بخش عظیمی ازنیاز ها وخواسته های جامعه دردل این سازمان محقق میگردد. به علت این گستردگی شاید بتوان گفت یکی از الزامات مدیریتی این شرکت افزایش بهره وری پرسنل وکارکنان آن می باشد که قصور در انجام این وظیفه ممکن است منجر به ضایعات و مشکلات عدیده شود. پس برای ایجاد محیطی سالم و پویا در شرکت می بایست هر کس با هرعنوان شغلی نسبت به این امر آشنا باشد وامور مربوطه را به مرحله اجرا بگذارد( ماندگار 1386)

   

  1-1 - موضوع پژوهش:

  اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری  نیروی انسانی برق منطقه ای کرمان وارائه الگوی مناسب جهت افزایش آن

  1-2- بیان مسئله :

  بهره وری عبارت است از استفاده بهینه ازمنابع گوناگون از جمله نیروی انسانی،در راستای اهداف زیر:

  الف- تولید کالاها وخدماتی که مصرف کنندگان ویااستفاده کنندگان آنها را با طیب خاطر طلب نمایند

  ب- رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند.

  ج- مطلوبیت زندگی کارکنان را درتمام ابعاد زندگی آن افزایش دهد.

  دراین تعریف نخست بحث از استفاده بهینه ازمنابع به میان می آید که مهم ترین بخش استفاده مطلوب ازمنابع انسانی است( محب علی، 1375)

  زیرا استفاده بهینه از سایرمنابع اعم از ماشین آلات، مواد، انرژی و غیره. هر یک سقفی دارند وتحت هیچ شرایطی نمی توان از سقف آن تجاوز نمود برای مثال سقف استفاده ازمواد به صفر رساندن ضایعات وبهره گیری درست بجا و درست از آنهاست. لیکن انسان، تنهاعامل تولید است که عملکرد وی هیچ گونه محدودیتی ندارد انسان از یک سو می تواند نقشی مخرب داشته باشد و از سوی دیگر تجلی واسوه خلاقیت واوج کمال باشد چرا که خداوند درنهاد مادوفرشته نهاده است فرشته خوبی و فرشته بدی وناراستی وما با کردار واندیشه خود میتوانیم یکی ازاین دو را به فرمان خویش در آوریم ودرعین حال خود، فرمانبردار آن باشیم(محب علی، 1375)

   

  بدیهی است ایمان به رستگاری انسان، حس کمال یابی وکمال جویی رادر فرد افزون میکند وتبعات آن حس پارسایی فردی است ونتیجه اش پارسایی خانوادگی که درنهایت به پارسایی اجتماعی منجر می شود. سرباز ایرانی درشهریور20، به رغم مجهز بودن به اسلحه کافی بی انگیزه، و بی هدف درمقابل دشمن، واکنشی نداشت وعملکرد او انفعالی بود اما هم او شاهد والاترین تجلیات ایمان واعتقاد به خداوند ورشادت وشهادت جوانان وطن دربرابر دشمن متجاوز در دوران 8 سال دفاع مقدس بوده رسد آدمی به جایی که به جز خدانبیند . بنابراین تلاش برای ارتقای

  بهره وری نیروی انسانی واستفاده بهینه از نیروی نامتناهی انسان راهی بی انتهاست و دراین راه پرفراز ونشیب ، یکی دیگر ازاهداف بهره وری، افزایش مطلوبیت زندگی با تمام ابعاد آن است. در مکتب ما، بعدمادی ومعنوی زندگی، هر دو موردتاکید است ومعنای خسارت دنیا وآخرت یا سود دنیا و آخرت که درگفتگو های روزمره مابه کار گرفته میشود نشات گرفته از همین اعتقاد است بر همین اساس می توانیم بهره وری را ابزاری تلقی کنیم که ما را به اهداف خیر ومعقول دنیوی و اخروی نزدیک می کند.(محب علی، 1375)

  شرکت برق منطقه ای کرمان با استعانت از مطالب فوق ازبهره وری به عنوان معیاری درجهت بهبود مستمر شرایط موجود خود استفاده کرده است.بهبود ارتقای سطح بهره وری شرکت برق منطقه ای کرمان از راه های مختلفی امکان پذیر است شناخت عوامل موثر بر ارتقای بهره وری ومیزان تاثیر آنها مقدمه لازم در راه دستیابی به مکانیزم های ارتقای بهره وری است. این عوامل طیف وسیعی دارد که می توان آنها را به طور کلی به دودسته عوامل بیرونی، عوامل درونی تقسیم بندی کرد. درمیان عوامل درونی ،امکانات نرم افزاری وسخت افزاری سازمان برق منطقه ای وجود دارد و یکی ازمهم ترین عوامل نرم افزاری تاثیر گذار در بهره وری، عامل نیروی انسانی شاغل در سازمان هاست. بهبود درعملکرد نیروی انسانی از طریق ایجاد سیستم های انگیزشی وبرنامه های آموزشی ونیز اجرای طرح های تعدیل نیروی انسانی، درصورتی که در یک چهارچوب هدفدار وقانونمند هدایت شود می تواند سطح بهره وری نیروی انسانی راافزایش دهد.( تفضلی، 1372)

  1-5- اهداف تحقیق

  بهره وری مفهومی است جامع وکلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی انسانهاو ساختن اجتماعی مرفه تر که هدف کلی برای همه کشور های جهان است همواره مدنظر مدیریت سازمان ها می باشد رسالت اصلی علم مدیریت، دستیابی به بهره وری بیشتر است واین امر همواره مدنظر مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمانها بوده است. (ابطحی ، 1375)

  لذا این بینش، که همانا استفاده صحیح وبهره گیری مناسب نیروی انسانی ازامکاناتش درسازمان ها میباشد نه تنها درصدد رفع نیاز های نیروی انسانی است بلکه درصدد تامین رفاه وآسایش و جلب رضایت هرچه بیشتر اوست زیرا که انسان غالباً با تامین نیاز هایش بهتر میتواند درراه میل به اهداف وپیشرفت و سازندگی گام بردارد.

  ولی باتوجه به اینکه خواسته هاونیاز های اعضای سازمان های متفاوت، مختلف میباشد بنابر این بررسی اینکه در یک سازمان چه عواملی ازنظر کارکنان جهت افزایش بهره وری موثرتر است ضروری است.

  به طور خلاصه هدف اصلی از انجام این تحقیق شناخت اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی است تا از این رهگذر مدیریت بتواند برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت تقویت این عوامل اقدام نماید. تا در نهایت بتواند رضایت مشتریان خویش را فراهم سازد. این اهداف به طور خلاصه به صورت ذیل قابل بیان است.

  شناسایی ترتیب عوامل از دید کارکنان شرکت برق منطقه ای کرمان

  تدوین الگو وارائه پیشنهاداتی برای افزایش بهره وری در سازمان

  1-4- فرضیه های تحقیق:

  در تعیین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی نظرات مختلفی وجود دارد واز عوامل متعددی نام برده شده است این عوامل را می توان به چهار عنوان کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

  سازمانی

  فنی(تجهیزاتی)

  فردی

  اخلاقی

  فرضیات این تحقیق بر اساس عناوین فوق تنظیم شده است.

  فرضیه اول: عوامل اخلاقی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل سازمانی اولویت دارند.

  فرضیه دوم: عوامل فردی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل فنی اولویت دارند.

  فرضیه سوم: عوامل اخلاقی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل فردی اولویت دارند.

  فرضیه چهارم: عوامل فردی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل سازمانی اولویت دارند.

   

  1-5-  ویژه کردن موضوع

  این تحقیق در محدوده زمانی سال های 86و87 در شرکت برق منطقه ای کرمان که یکی از سازمان های تابعه وزارت نیرو است ، انجام شده است.

   

  1-6- ضرورت و اهمیت موضوع:

   

  بهره وری چه اهمیتی دارد؟ اسم اعظم، اکسیر  وکیمیای جامعه مدرن توسعه است. مهمترین

   وظیفه ای که دولت های ملی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به عهده گرفته اند ایجاد توسعه است توسعه یک هدف ملی است که در زمان ما ظاهراً همه آن را پذیرفته اند از جابلقا تا جابلسا همه جا در جستجوی آنند  برایش مدل ها و تئوریهای گوناگون طرح و تدوین می کند اما براهل علم پوشیده نیست که توسعه هر چه که باشد خوب یا بد ، زهر یا تریاق تنها سوار بر یک مرکب می توان به آن رسید و آن مرکب ، سازمان است که چندان هم رهوار نیست. از این جاست که بهره وری اهمیت می یابد و ارزش کوشش و ایثار ملتی را به دست می آورد بدون سازمان رسیدن به توسعه محال است و بدون بهره وری سازمان قاتل جان است نه قاتق نان. به بیان دیگر صرفه جویی در مصرف منابع، قیمت تمام شده را کاهش می دهد افزایش تقاضا سود موسسه را بالا

  می برد و سود بیشتر و مصرف بیشتر سطح زندگی را ارتقا می دهد. (گروهی از اساتید مدیریت، 1375).

  در چند سال گذشته مقوله بهره وری در جای جای میهن اسلامی با به شکل هایی گوناگون مطرح بوده است برنامه های رادیو و تلویزیونی به تیین مفهوم بهره وری اهتمام ورزیده اند. دانشگاه ها در کنار مراکز آموزش مدیریت برای انتقال معنی و کاربرد روش های بهره وری دوره هایی ترتیب داده اند اخیراً بعضی مراکز دوره کارشناسی ارشد بهره وری را پر کرده اند. در همین سالها کتاب ها و مقوله هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به بهره وری مربوط می شوند ترجمه، تالیف و منتشر شده است به علاوه پوستر ها و تراکت هایی برای القای ارزش بهره وری در کنار خیابان ها در معرض دید عموم قرار گرفته است. (کرباسیان، 1375)

  هر چند بعید است این اقدامات در بهبود و ارتقای بهره وری افراد ، ارگان ها، سازمان ها، موسسات و مجموعه های اجتماعی با هر نام و نشان تاثیری چشم افزا گذاشته باشد ولی بدون تردید توجیهی برای دایر شدن آنها بوده است با توجه به تبصره 35 قانون بودجه 1375 که دستگاه های اجرایی کشور را به تخصیص حداقل 5 درصد از بودجه شان برای افزایش بهره وری خود موظف می سازد اضافه شدن بر تعداد واحد های رسمی مسئول ارتقای بهره وری سازمان ها در حالیکه کمیته ها، گروه ها، شوراها، و نظایر آن ها نیز برای همین منظور تشکیل خواهند شد قابل تصور است.(رحمان سرشت، 1375)

   

  مزایای بهره وری برای شرکت برق منطقه ای کرمان

  الف) سود آوری

  می توان گفت که عمده ترین مشغله ای یک شرکت،  همیشه کسب درآمد و یا به عبارت دیگر سود آوری است سود یک شرکت نیز تا حد زیادی به بهره وری در دراز مدت بستگی دارد در حالی که شاخص های سودآوری بیانگر این است که آیا سود ناویژه ، به طور مناسب هزینه ها را می پوشاند یا نه شاخص های بهره وری به ما می گویند که آیا کارایی و اثر بخشی یک کار به همان اندازه که می تواند باشد یا این که آیا کارایی و اثر بخشی آن با متوسط های صنعتی مطابقت می کند

  پس می توان نتیجه گرفت که سود آوری نمایانگر وضعیت مالی شرکت در زمان حال است و بهره وری ترسیم کننده ی وضعیت شرکت در آینده، یک شرکت تنها در صورتی می تواند به سودآوری مستمر خود امیدوار باشد که موضوع بهره وری را نادیده نگیرد در این صورت در دراز مدت با کاهش هزینه ها و افزایش تقاضا برای فرآورده های شرکت میزان سود آوری آن هم ارتقا خواهد یافت( مطهری، 1383)

   

  ب)رقابت

  بهره وری همچنین در میزان توان رقابت شرکت موثر است بدین معنی که در توانایی شرکت برای رقابت با سایر شرکت ها که کالا یا خدمات مشابهی را تولید یا عرضه می کنند تاثیر می گذارد یکی از معمولی ترین شاخص های سنجش، توان رقابت از طریق هزینه ی هر واحد از نیروی کار است که از طریق تقسیم هزینه ی نیروی کار به ارزش افزوده یا از تقسیم متوسط هزینه ی نیروی کار به بهره وری بدست می آید. هزینه ی هر واحد کار نشانگر مقدار هزینه ای است که برای ایجاد هر دلار ارزش افزوده مصرف شده است اگر این نسبت بالا رود بدین معنی است که قدرت رقابت شرکت نزول کرده است (قنبری ،1383)

  حال این مطلب بیانگر چه نکاتی است ؟ این مطلب نشان می دهد که قدرت رقابت شرکت در صورتی بالا خواهد رفت که بهره وری آن در سطح معینی از دستمزد ها افزایش یابد در غیر این صورت کاهش می یابد. اگر بار دیگر به مطلب بالا توجه کنید خواهید فهمید که می توان بدون کاهش قدرت رقابت شرکت، دستمزد کارگران را افزایش داد البته شرط این کار آن است که بهره وری را افزایش دهید. پس بهره وری بالا موجب می شود که در عین حال هم شرکت و هم کارکنان از سود بیشتری برخوردار شوند.

  بهبود بهره وری علاوه بر کاهش در هزینه ی نیروی کار، کاهش سایر هزینه را نیز به دنبال دارد به عنوان مثال انجام کار ها به طور صحیح و اصولی و تولید کالاهایی مناسب موجب خواهد شد تا از یک طرف مقدار ضایعات کم شود و از طرف دیگر کیفیت کالا ها و خدمات تولید و عرضه شده ارتقا یابد با کاهش ضایعات، هم در زمینه هزینه ی مواد و هم در زمینه سایر نهادها ها که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند صرفه جویی به عمل می آید. از طرف دیگر، کیفیت بالای فرآورده های تولید شده وفاداری مشتری و در نتیجه فروش بیشتر را در پی خواهد     داشت.(نجاتی، 1372)

   

  ج) مزایای بهره وری برای نیروی کار

   

  کارکنان معمولاً به آمار ها و مطالبی که درباره ی سود شرکت ارائه می شود چندان توجهی

   نمی کنند موضوع مهم برای آنها این است که یا دریافتی خالصشان افزایش یابد یا اینکه از کارشان راضی و خشنود باشند. نخستین نتیجه ی بهبود بهره وری، افزایش فروش و کاهش هزینه هاست. بنابر این بهره وری امکان پرداخت دستمزد هایی بالاتر به کارگران را فراهم می کند و افزون بر آن موجب سود آوری بیشتر شرکت می شود و توان رقابت آن را بالا می برد البته از آنجا که کار شرکت خوب بوده است آینده آن تضمین می شود و کارکنان نیز امنیت، شغلی خواهند داشت (پروکوپنکو،1372) علاوه بر این به لطف بهره وری بالا، شرکت می تواند درزمینه های سیستم های مدیریت و آموزش کارکنان ، سرمایه گذاری بیشتری بکند پس کارکنان نیز رفته رفته از مزایای بهره وری بالا، همچون آموزش، فرصت های ارتقای شغلی و محیط کاری بهتر بهره مند خواهند شد. علاوه بر مزایای بدست آمده از بهره وری بالا که از آن سخن به میان آمد هر کارمند از اینکه بهره ور باشد چه منافع دیگری بدست می آورد؟ تعریف بهره وری از طریق مفاهیم کارایی و اثر بخشی، به ما خواهد گفت که چرا بهره ور شدن کارمند، این قدر با ارزش است. وقتی کارایی بالا باشد به زمان و تلاش کمتری برای انجام کاری معین نیاز بوده و زمانی که بتوان اثر بخش تر باشد به این معنی است که تولید بهتری دارد و از طریق به هنگام بودن و کیفیت بالای تولیدات در جلب رضایت مصرف کننده سهیم هستند همه این مسائل به ایجاد رضایت شغلی بیشتر و شناسایی کار خوب آنان از طرف دیگران خواهد انجامید.دستاورد های اقتصادی و سایر منافع غیر محسوسی که ذکرشد، موجب می شود که کارکنان از کیفیت زندگی کاری بهره مند شوند و انگیزه ی آنها برای بهبود بهره وری شرکت تقویت شود.(اسبورن، 1371)

   

  Abstract:

  The aim of this research was to prioritize the effective factors in increasing productivity of man power in Kerman Regional Power Company.

  464 official and contractual employees of this company were selected, 169 of which were chosen as samples after performing Kokran formula; random sampling was used.

  Organizational, technical, personal and ethical factors, among various factors, were considered the effective factors in increasing productivity of man power. Also, to collect data, a questionnaire consisting of 158 questions was used based on the tree model (AHP). Collected information was analyzed using AHP method (multi-criterion decision making) and validity and reliability coefficients were estimated 0.94 and 0.806 respectively.

  Data analysis revealed that:

  A) Ethical factors are prior to personal and organizational factors in creating productivity.

  B) Personal factors are prior to technical and organizational factors in creating productivity.

    Since every category has a series of variables which have been examined, data analysis has specified their priority as follows:

  variables related to effective organizational factors in productivity are prioritized as follows: employees training and education, creating motivation, knowing the performance, creating competition and occupational promotion, creating welfare facilities and services, changing and adjusting the attitude, innovation, improving hygienic and safety conditions and integration.

  Variables related to effective ethical factors in productivity are prioritized as follows: liability and loyalty, hard working, knowledge transfer, honesty, working conscience, proper behavior with others, nobleness, operation purifying and fighting against administrative corruption.

  Variables related to effective technical factors in productivity are prioritized as follows: making use of equipment, equipment updating, using internet sites, applying mechanized administrative and financial systems and using new ways of advertisement.

  Variables related to effective personal factors in productivity are prioritized as follows: education level, work readiness and power, environmental adaptation, mental and physical health, creativity, increased knowledge and skill, job recognition, observing regulations and administrative discipline and self-confidence.

   

  At the end, some recommendations have been presented for management and employees' levels and some advice has been given to other researchers according to the research findings.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

   

  ابراهیمی، غلام رضا (1381): بررسی عوامل موثر بهره وری نیروی انسانی در کارخانه سیمان کرمان و محاسبه آن از طریق ارزش افزوده. پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریتی دولتی احمدی

  ابراهیمی مهر. محمد رضا (1381 ): مدیریت بهره وری . تهران: نشر دفتر بین المللی کار.

  ابطحی ، حسن و کاظمی، بابک ( 1375): بهره وری. تهران. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ اول اسفند ماه.

  ابطحی، حسن و کاظمی، بابک ( 1379 ): بهره وری . تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ دوم.

  احمدی، پرویز (1380): :طراحی مدل بهبود بهره وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره وری. رساله دکتر دانشگاه تربیت مدرس.

  آذر، عادل و معماریانی ، عزیز الله ( 1373) : AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی. دانش مدیریت، شماره 27و28 زمستان.

  آذربایجانی، کریم (1368): اندازه گیری و تجزبه و تحلیل بهره وری صنایع کشور. اصفهان: سازمان برنامه و بودجه.

  آریان پور کاشانی، عباس و آریان پور کاشانی، منوچهر (1369 ): فرهنگ دانشگاهی انگلیسی. فارسی جلد دوم.

  اسبورن، آلکس (  1371 ): پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. مترجم: دکتر قاسم زاده . تهران : انتشارات مروارید.

  10- اشمایل، نیک (1384 ): روانشناسی کارسازمانی و صنعتی. مترجم: احمد غضنفری و محمد رضا دلوی. تهران: انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین.

  11 - اصغر پور، محمد جواد (1385 ) : تصمیم گیری گروهی و نظریه بازیها. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

  12- اصیلی، غلام رضا (1381): بررسی انگیزه های شغلی پژوهشگران و بهبود بهره وری در پژوهشگاه نیرو. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگاه نیرو.

  13- اعتمادی ، مهدی (1374) : بررسی عوامل مدیریتی موثر در ارتقای بهره وری در بخش صنعت استان بوشهر . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  14- افخمی، کرامت الله (1380): بررسی بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  15- افخمی، حسینعلی (1378): رسانه های جدید و ارتباطات برون سازمان. برگرفته از سایت اینترنتی ایران و جامعه اطلاعاتی.

  http:/www. eprsoft. Com/artic les/ archives/2005/07/1-2-htm.

  16- افراره، عباس (1375): فرهنگ کار و نقش آن در بهره وری. مجموعه مقالات
  بهره وری تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی چاپ اول شیوه های عملی ارتقای بهره وری نیروی انسانی

  17- اقتداری، علی محمد ( 1384 ): سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی . تهران : انتشارات مولوی

  اقدسی، محمد (1375): بیماری نرم افزاری و فنون انسان افزاری ارتقای
  بهره وری. تهران: مجموعه مقالات بهره وری از کتاب شیوه های ارتقای عملی      
   بهره وری. نیروی انسانی و مرکز آموزش و مدیریت دولتی چاپ اول.

  انصاری زمانی، قاسم (1369): بررسی تاثیر انگیزش کارکنان بهره وری نیروی انسانی.کارخانه قند تهران. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.

  انصاری، محمد اسماعیل ( 1375 ): شیوه های علمی ارتقای بهره وری نیروی انسانی، تاثیر نابهنگامی در بهره وری. تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی چاپ اول

  اوپنهام، ان (1369): طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها. مترجم مرضیه کریمنیا. مشهد: آستان قدس رضوی.

  آیزنک، آچ. جی و ویلسون گلن (1376) : خودشناسی. مترجم. شهاب الدین قهرمان. تهران: انتشارات شباویز چاپ ششم.

  23- ایتون، جان و جانسون، روی (1385): مربی گری، مترجم. سعید علی میرزائی . تهران: نشر سارگل چاپ اول.

  24- باروتی. فرهاد (1375): بهره وری، محدودیتها و موانع. تهران: مجموعه مقالات بهره روی ناشر مرکز مدیریت آموزشی.

  25- بدن، لوئی (1343): تاریخ عقاید اقتصادی. مترجم: هوشنگ نهاوندی تهران: انتشارات مروارید.

  26- براندن، ناتانیل (1375): قدرت عزت نفس. مترجم: مینا اعظامی. تهران: انتشارات پوینده چاپ اول.

  27- برومند، ناصر (1380): نظام مشارکت فرصتی مطلوب برای ایجاد خشنود شغلی در سازمان ها. مجله روش، سال یازدهم شماره 69 دیماه .

  28- بلچر، جان (1379): راهنمای جامع مدیریت بهره وری. مترجم مدیریت    بهره وری. تهران: نشر کارآفرینان.

  29-  بنداری، مهرداد (1375): بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی شرکت ایران تایر. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  30- بوشهری، علیرضا و ملکی فر، عقیل (1377): بهره وری سازمان و واحدهای تحقیقاتی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی  چاپ اول.

  31- بولدن. جرج (1380): عوامل بهره وری و کیفیت. گروه مترجمان: انتشارات کارآفرینان. بصیر چاپ اول

  32- بیابانگرد، اسماعیل (1380): روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان . تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان. چاپ ششم.

  33-  بیات، رفعت (1375): بهره وری خانه داری واشتغال زن در خانواده و جامعه. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول.

  34- بیان، حسام الدین (1368): جستارگری شالوده پژوهش های پیشرفته. تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی.

  35- پاشا شریفی، حسن و نجفی زند، جعفر(1378): روشهای آماری در علوم رفتاری. تهران : نشر سخن.

  36- پروکوپنکو، جوزف (1372): مدیریت بهره وری. مترجم محمد رضا ابراهیمی .تهران: انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.

  37- پرهیزکار،کمال (1375): مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران: انتشارات نشر دیدار چاپ دوم.

  38 - پوتی، ژوزف.ام (1371): مدیریت بهره وری و شیوه های بهبود آن. مترجم عین الله علاء. تهران: انتشارات زوار شرکت قلم.

  39-  پور آقاسی، حسن (1375): حکایت های بهره وری یا درس های زندگی. تهران: انتشارات نیزار.

  40- پورآمن، بهزاد (1375): شیوه های علمی ارتقای بهره وری نیروی انسانی، آموزشی نیروی انسانی آموزش، فراگردی پیوسته در افزایش بهره وری سازمان ها . تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول.

  41- پورخردمند،  رضا (1381): استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های دولتی با استفاده از روش کایزن عملیاتی. کرمان: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان.

  42- پورفرد، فاطمه و کوشا، محمد باقر (1374): تاثیر آموزش های رسمی و غیر رسمی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنعت برق. مقالات تحقیقاتی. موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.

  43- پیمان، سید حسن (1374): بهره وری و مصداق ها. تهران: نشریه زمینه.

  44- تاکوچی، هیروتاکا (1365): مدیریت در ژاپن. مترجم: حسین افشین منش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. دفتر مرکزی. چاپ اول

  45- تدبیر، (1373): مجله تدبیر. شماره 43

  46- تریسی، براین (1375): موفقیت های کلیدی. مترجم: محمود توتونچیان. تهران: نشر مرغ آمین. چاپ اول.

  47- تفضلی، فریدون (1372): تاریخ عقاید اقتصادی. تهران: نشرنی.

  48- توفیق. علی اصغر(1372): خصوصی سازی صنایع و نقش آن در افزایش بهره وری. در اولین کنگره ملی مهندسی صنایع بهره وری مجموعه مقالات ارائه شده تهران: مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری نشر بصیر.

  49- جانعلی نژاد، محمد (1379): شناسایی عوامل موثربر بهره وری نیروی انسانی و بررسی تاثیرات آنها بر کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  50- جونیوز، جانچی (1374): راهنمای جامع مدیریت و بهره وری. مترجم: معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان تهران.

  51- حاجی کریمی، عباسعلی (1372): طراحی الگوی افزایش بهره وری نیروی انسانی  در صنایع نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.

  52- حافظ نیا، محمدرضا (1377): مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت

  53- حسن لواسانی‏، سید محمد (1373): ارزیابی سطح بهره وری نیروی انسانی، علل پایین بودن آن  و ارائه راه حل جهت افزایش آن. پایان نامه فوق لیسانس مدیریت صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر.

  54- حقیقی، محمدعلی و رعنایی، حبیب الله (1376): بهره وری نیروی انسانی ارزشیابی عملکرد کارکنان. تهران:‌ نشر نی.

  55- حقیقی، محمد علی (1380): مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات ترمه چاپ اول.

  56- حیدر زاده ، کامبیز و عاضدی تهرانی، شراره (1386): بازاریابی نوین پاراتیزانی. برگرفته از سایت اینترنتی.

  www.favanews.com/defacult. Aspx/news.

  57- حیدری‏، غلام حسین (1383): صد سخن درباره بهره وری در مدیریت. تهران:‌انتشارات ساوالان.

  58- خاکی، غلام رضا (1378): روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی. تهران:‌ مرکز تحقیقات کشور.

  59- خاکی،‌ غلام رضا‌ (1384): مدیریت بهره وری ( تجزیه و تحلیل آن د رسازمان). تهران:‌ مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی چاپ چهارم.

  60-  خدابخش،‌ عباس (1375): طراحی الگو و سنجش بهره وری در حمل ونقل   
  جاده ای کالا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  61- خلیلی شورینی، سهراب (1375): بهره وری عملیاتی یا کاربردی. تهران:‌ از مجموعه مقالات بهره وری موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.

  62- خلیلی شورینی،‌ سیاوش، (1375):‌ بررسی تاثیر آموزش های رسمی در ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی . از مجموعه مقالات بهره ورییی موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.

  63- خوی نژاد، غلام رضا (1380): روشهای پژوهش در علوم تربیتی. تهران: سمت.

  64- دراکر، پیتر‌(1374): جامعه پس از سرمایه داری. مترجم: محمود طلوع. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  65- دلجودهی، رقیه ‌( 1381): بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد ایران. تهران:‌ نشریه بورس شماره 31 تیرماه .

  66-  دهخدا،‌علی اکبر‌ (1361 ): فرهنگ لغت نامه دهخدا. شماره مسلسل 173 

  67-دیویس، ‌کیت و نیواستروم،‌ جان (1377): رفتار انسانی در کار ( رفتار سازمانی) . مترجم: محمد علی طوسی. تهران:‌ انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ چهارم.

  68- دیویس، فیلپا (1384): اعتماد به نفس. مترجم: محمد عیوضی. تهران:‌ نشر سارگل.

  69- ذکاوتمند، علی رضا (1378): طراحی یک مدل ریاضی جهت اندازه گیری و ارتقای بهره وری در صنعت حمل و نقل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  70- رابینز، ‌استیفن ( 1378): ‌رفتار سازمانی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی چاپ دوم.

  71- راهنمای جامع مدیریت بهره وری (1379): تهران، نشر کار آفرینان.

  72-رحمان سرشت، ‌حسین (1375): حداقل شرط های لازم برای نتیجه بخش تر شدن کاربرد روشهای نوین بهره وری . تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  73- رمز گویان، غلام علی (1374): رابطه آموزش در بهره وری.‌ تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.

  74- رمضانی،‌ خسرو (1379): روشهای تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی. یاسوج: فاطمیه چاپ سوم.

  75- رمون، بار (1376): اقتصاد سیاسی. ‌مترجم : دکتر منوچهر فرهنگ. تهران: انتشارات سروش.

  76- روستا،‌ احمد (1374): سمینار فرهنگ کار و بهره وری. تهران: مجموعه مقالات دانشگاه شهید بهشتی.

  77- ریاضی، افشین ‌(1381): مدیریت کیفیت تامین کنندگان دربنگاههای اقتصادی توسعه یافته. تهران:‌ شرکت متن.

  78- زارع،‌ مریم (1380):‌ اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش  بهره وری نیروی انسانی در شرکت برق منطقه ای یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی .

  79- زارعی،‌ پرویز (1377): برای اندازه گیری بهره وری بهترین روش است. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی بهره وری ایران،‌ 2و3 خرداد.

  80-  زندی آتشبار، محسن (1375): بررسی تاثیر سطح تحصیلات بر بهره وری نیروی کار در صنایع ایران. مجموعه مقالات بهره وری. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول در شیوه های ارتقای عملی بهره وری نیروی انسانی.

  81- زنگنه، جمشید، (1371): تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی. تهران:‌ وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات نوین.

  82- سازمان ملی بهره وری‌ (1382):‌ ویژه نامه بزرگداشت بهره وری. تهران: نشریه دنیای اقتصاد شماره 118 خرداد ماه

  83- ساعتچی ،‌محمود (1380): ‌روانشناسی بهره وری. تهران: نشر ویرایش .

  84- ساعتچی، ‌محمود‌(1384): روانشناسی کار ( کاربرد روانشناسی در کار،‌ سازمان مدیریت). تهران: انتشارات نشر ویرایش چاپ سوم.

  85- سالگی، محمد (1372): آموزش و پرورش فرهنگ، توسعه. تهران:‌ مجله میراث جاویدان شماره سوم سال اول.

  86- سالنامه آماری شرکت برق منطقه ای کرمان 1384.

  87- سپهری، محمد باقر ( 1378): بررسی و طبقه بندی عوامل موثر بر بهره برداری نیروی انسانی از نظر کارکنان دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی. پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  88-سرمد،‌ غلامعلی ( 1375):‌ شیوه های علمی ارتقای بهره وری نیروی انسانی، انگیزش و
  بهره وری. تهران :‌ مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول.

  89- شاه بیگی، محمد (1375):‌ بررسی راههای ارتقای بهره وری در شرکت زمزم گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

  90- شجاع، علی (1381): بررسی میزان بهره وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن در شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت.

  91- شفتی،‌ عباس (1373):‌ حرکت بهره وری و فرهنگ ملی. پروژه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 

  92- شکری، ‌مصطفی‌( 1371): بررسی شیوه های علمی ارتقای بهره وری نیروی انسانی . تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  93- شیمون، دولان ‌(1380): مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. مترجم:‌دکتر طوسی و دکتر صائبی. تهران:‌مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  94- طاهری، ‌شهنام‌ (1378):‌ بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها. تهران: نشر هستان چاپ هفتم.

  95- طاهری، شهنام‌ (1385): بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها. تهران: نشر هستان چاپ دوازدهم.

  96- طاهری زاده ، جواد (1381): ارائه یک مدل عملیاتی برای اندازه گیری بهره وری کل در یک سازمان با استناد از رهیافت AHP. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  97- طباطبائی، ‌امیر هدایت ‌(1379): ارزیابی سریع بهره وری. تهران: انتشارات منشور
  بهره وری.

  98- طوسی، محمد علی و فرهنگی، سید امین ا…. و مهدویان، علی اکبر‌(1372): اصول مدیریت. جلد دوم.

  99- عالم تبریز،‌ اکبر (1372): عوامل موثر در رشد بهره وری. تهران :‌نشریه مطالعات مدیریت شماره 9 مهرماه.

  100- عالی،‌ صمد و یوسفی، ‌حسن (1381): سنجش بهره وری به روش مالم کوئیست. از مجموعه مقالات سومین همایش کیفیت و بهره وری صنعت برق. تهران: دبیر خانه همایش کیفیت بهره وری.

  101- عباسی،‌ حجت الله‌ (1376): ‌شناسایی و بررسی عوامل و پارامترهای انسانی موثر،‌ در افزایش کارایی و بهره وری فرآیند تولید در شرکت ماشین سازی اراک. 
  پایان نامه کارشناسی ارشد.

  102- عبیری، فاطمه (1381): تاثیر متقابل بهره وری و سازمان ها بر یکدیگر. تهران: ‌دبیرخانه همایش کیفیت بهره وری

  103- عمید،‌ حسن‌ (1365): فرهنگ عمید جلد اول. تهران نشر سپیده .

  104-  فیاضی، سید جلال و ملک زاده آراسته، احمد (1374): بهره وری. تهران: انتشارات باشاوا.

  105- فتحی، یحیی (1381): تاثیر متقابل فرآیند جهانی شدن اقتصاد و حرکت
   بهره وری.  از مقالات پنچمین کنگره ملی بهره وری،‌ 1 و 2 خرداد.

  106- فرهنگ علوم اقتصادی (‌1376): فرهنگ منوچهری. تهران: نشر دانشگاهی.

  107- فوراسیته، ژان ‌( 1356): ‌قدرت تولید. مترجم مجید امین. تهران : چاپ دوم

  108- قدسی پور،‌ حسن (1384): فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).  تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ) چاپ چهارم.

  109- قرائی ، محمد رضا (1378): ‌اهمیت نیروی کار در بهره وری. تهران:‌ نشریه ابرار اقتصادی شماره 135 دوره چهارم خرداد ماه.

  110- قره باغیان، ‌مرتضی (1365 ): فرهنگ اقتصاد و بازرگانی. تهران. انتشارات امیر کبیر.

  111- قنبری،‌ یونس (1373): عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی. مجموعه مقالات و سخنرانی های کنگره ملی بهره وری ایران. تهران: ‌انتشارات سازمان بهره وری ملی ایران.

  112- کازرونی،‌ خلیل الله (1345): گفتار در مدیریت نیروی انسانی. تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

  113- کانفیلد،‌ جک  و میلر،‌ ژاکلین (1379): شور و شوق در محیط کار. تهران :‌ نشر پیکان چاپ اول.

  114- کرباسیان. مهدی (1375): روش عملی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی. تهران مجموعه مقالات بهره وری در سومین همایش بهره وری.

  115- کریمیان، امیر هوشنگ (1371): نقش «فرهنگ» مدیران در ارتقای بهره وری منابع انسانی. مجموعه مقالات بهره وری مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  116- کسائیان. مرتضی (1381): ارزیابی عملکرد و راهکارهای بهبود به روش DEN. مجموعه مقالات دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق تهران.

  117- کشانی، فرهاد (1382): ‌به راحتی موفق شویم. تهران: نسل نواندیش.

مقدمه زندگی را می توان بابهره وری جمع و از تفریط منهاواز تنبلی جذرگرفت. «میوری» دنیای کنونی،دنیای تحولات ودگرگونیهاست سرشار ازتغییرات، تغییراتی که نه به طور کامل ، به تبع خواسته ها و اراده افراد پدید می آید. آن هم خواسته هایی که ازنیاز های متفاوت وگسترده نهاد پیچیده انسانها سرچشمه میگیرد. انسان به عنوان غامض ترین مخلوق خداوند سبحان منشاء تغییرات شگرفی است که میلیون ها سال است ...

چکيده بهره وري يک مقوله مهم در زندگي انفرادي و اجتماعي ماست . مفهوم بهره وري در خلال قرون گذشته و بويژه در طي دهه هاي اخير تحولات زيادي يافته و در حال حاضر به عنوان يک شاخص که بيانگر سطح زندگي فردي – سازماني – ملي است مورد توجه همه محققين قرار

چکیده بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بقای یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت و به زبان دیگر نسبت ستاده ها به داده ها می باشد . از آنجاییکه مهمترین دغدغه مدیریت در هر سازمان افزایش بهره وری و بررسی کلیه عوامل موثر بر آن می باشد ، بررسی در خصوص رابطه ...

بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بقای یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت و به زبان دیگر نسبت ستاده ها به داده ها می باشد . از آنجاییکه مهمترین دغدغه مدیریت در هر سازمان افزایش بهره وری و بررسی کلیه عوامل موثر بر آن می باشد ، بررسی در خصوص رابطه رضایت ...

چکیده با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها، توجه به آموزش به معنی تمام فرایندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت‌های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان می‌شود، ضروری می‌نماید که البته این آموزش‌ها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و به اجرا درآید. ...

بهره ‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: "مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده". به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه . بر خلاف پندار برخی افراد ...

توانمندسازي(توانا سازي) فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. در اين فرايند به کارکنان خود کمک مي کنيم تا حس اعتماد به نفس خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي خود چيره شوند. تواناسازي در اين معني به بسيج انگيزه هاي دروني افراد مي انجامد.(

?چکيده در اين مقاله با رويکردي کاربردي به مفهوم توانمندسازي کارکنان، به بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي آنها پرداخته شده است. توانمندسازي کارکنان يکي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري کارکنان و استفاده بهينه از ظرفيتها و تواناييهاي ف

الف- بيان مساله: از ديدگاه West & Farr (1990)نوآوري به سه دسته تقسيم مي شود:( West, Farr,1990) 1- نوآوريهاي کمکي: اين نوآوريها در زمره نوآوريهاي محيط سازماني قرار مي گيرند؛ به عبارتي نوآوريهايي هستند که فرد، تجربيات قبلي خود را در رابطه با انجام ي

مقدمه: بارشد و گسترش روزافزون تکنولوژي اين سوال براي مديران مطرح است که چگونه امکان دارد سازماني با وجود محدوديت‌هاي گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهيزات و تکنولوژي پيشرفته، در عرصه رقابت بين‌المللي ثبات خود را حفظ نمايد و همچنان به جلو گا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول