دانلود مقاله الگوی برنامه ریزی و تدریس در کلاس های پیام نور

Word 50 KB 9938 29
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • الگوی برنامه ریزی و تدریس در کلاس های پیام نور

  گام اول: تهیه شناسنامه درس

  جایگاه رشته در علم: الهیات و معارف اسلامی رشته ایست که به شناخت علوم اسلامی اعم از فقه، تفسیر، کلام، فلسفه و عرفان پرداخته و با توجه به عنوان کلی الهیات به شناخت سایر ادیان نیز می پردازد.

   جایگاه درس در رشته: آشنایی دانشجو با معادلهای انگلیسی اصطلاحات و واژگان تخصصی الهیات و نحوه   ترجمه جملات متون تخصصی.

  جایگاه فصل در درس: این منتخب فصل دوم از بخش اول کتاب زبان تخصصی SHI‛A  می باشد با عنوان Division within shi‛ism  که به بررسی فرقه های مختلف شیعه از زیدیه و اسماعیلیه گرفته تا شیعه دوازده امامی می پردازد.

  مشخصات منبع: چاپ غیر دانشگاهی است. (چاپ انصاریان. قم) چاپ های دیگری نیز دارد.

  بسندگی منبع: کافی است، البته این کتاب راهنمای آموزشی دارد که جز ترجمه پاراگراف به پاراگراف و واژه نامه مورد اضافه تری ندارد.

  بررسی میزان خودآزموزی کتاب:

  اهداف یادگیری :

  الف- شناخت معادلهای حروفی و نمادهای حرکتی عربی در انگلیسی، مثل: تشخیص طاء از تاء و تشخیص اُ از او، ب-  بکارگیری آموخته های گرامری در بافت واژگان و اصطلاحات تخصصی، ج- مرور تاریخ و اصول اعتقادی فرق شیعه.

  فعالیت های درون متنی: تمرین و پرسش ندارد.

  فعالیت های پژوهشی: چون حجم کتاب زیاد است و موضوعات مطرح شده در این کتاب در دروس مختلف عربی یا فارسی این رشته موجود است در این درس فعالیت پژوهشی ضروری نیست.

  خلاصه کردن متن: به جهت غیر قابل پیش بینی بودن سؤالات امتحانی و پیوستگی مطالب، خلاصه کردن متن منطقی به نظر نمی رسد.

  فعالیت علمی: درخواست تکلیف از دانشجو جهت تمرین برای یادگیری درست ترجمه جملات در پیشرفت دانشجو مؤثر است.

   

   

   

   

   

   

  گام دوم: تحلیل محتوا و تهیه طرح درس

  تفکیک پاراگراف ها با عنوان دهی: ص 75 ازچاپ انصاریان.

  پاراگراف اول: فروع دین عامل انشعاب دین. هر دینی اصولی دارد و فروعی که این فروع باعث پیدایش انشعاب در دین می شوند.

  پاراگراف دوم: عدم انشعاب در زمان سه امام نخست.

  پاراگراف سوم: عدم انتخاب اکثریت شیعه امامیه از امام هشتم به بعد بواسطه اعتقاد به مهدی موعود، وجود اختلاف در موضوعات حقوقی و کلامی بین امامیه انشعاب محسوب نمی شود. اختلاف در اصول تشیع از انشعابات تشیع نیست. مثل: بابی و بهایی.

  پاراگراف چهارم: عدم بقای انشعابات شیعی تا زمان حال به جزء فرقه های زیدیه و اسماعیلیه.

  زیدیه و انشعابات آن

  پاراگراف اول: پیروی زیدیه از زیدالشهید پسر امام سجاد. طغیان او علیه خلیفه اموی هشام بن عبدالملک.

  پاراگراف دوم: تلقی پیروان زید از او به عنوان امام پنجم. تداوم امامت در اخلاف وی. قیام برادر زاده زید، اطروش، در خراسان، دعوت اطروش از مردم غیر مسلمان مازندران به دین اسلام (تشیع زیدی).

  پاراگراف سوم: اعتقاد زیدیه به هر امام فاطمی نسب به شرط آگاهی از علوم دینی، زهد، شجاعت و کرامت. بدون امام بودن زیدیه از زمان اخلاف اطروش تا 60 سال پیش (احتمالاً تاریخ نگارش کتاب). قیام امام یحیی در یمن در زمانیکه جزو امپراطوری عثمانی بود و تداوم آن توسط اخلاف وی تا زمان حال.

  پاراگراف چهارم: اعتقاد به حذف نام دو خلیفه اول و شروع ائمه از علی (ع) توسط اخلاف زید. در اصول اعتقادی راه زیدیه به معتزله شبیه است و در فروع به فقه ابوحنیفه.

  اسماعیلیه و انشعابات آن

  پاراگراف اول: اعتقاد اسماعیلیه به مهدویت اسماعیل فرزند امام جعفر الصادق به عنوان امام هفتم با وجود مرگ وی در زمان حیات پدر. توجیه سه گروه راجع به مرگ اسماعیل. دوام توجیه گروه سوم تا زمان حاضر مبنی بر تداوم امامت در نسل اسماعیل و اخلافش با وجود مرگ وی در زمان حیات پدر.

  پاراگراف دوم: تشابه فلسفی اسماعیلیه با صابئین (ستاره پرستان) و عناصری از «معرفت خفی» هندوها. اعتقاد به واقعیت ظاهری و باطنی در آراء و علوم اسلامی. ابتناء وحی یا تنزیل بر تفسیر دورنی یا تأویل.

  پاراگراف سوم: اعتقاد اسماعیلیه به وجود دو جهت همیشگی ناطق و صامت. پیامبر صامت و امام یا وصی یا ولی ناطق است. تجلی کامل خدا بودن حجت.

  پاراگراف چهارم: «حجت خدا» حول عدد هفت می چرخد. پیامبر تجلی کامل خداست و قدرت تشرف به ساحت رموز الهی را دارد.

  هفت وصی او نیز دارای قدرت اجرای دو ویژگی و صایت و ولایت هستند. هفتمین وصی قدرت نبوت را نیز دارد و سپس سیکل بعدی.

  پاراگراف پنجم: از آدم (ع) تا اسماعیل سیر نبوت، وصایت و ولایت را مطرح می کند.

  پاراگراف ششم: بر شماری نام هفت امام تا محمدبن اسماعیل به جز امام حسن (ع). اختفای نام اخلاف محمدبن اسماعیل تا نسل هفتم. پس از آنها شروع حکومت نخستین مجموعه 7 فرمانروای فاطمی در مصر. اعتقاد به 12 نقیب علاوه بر حجت به جز فرقه دروزیه که 6نقیب را از ائمه و 6 نفر بقیه را از دیگران می دانند.

  باطنیان

  پاراگراف اول: ظهور فردی ناشناس، عامل به نماز و روزه و قانع به دست رنج خود در شهر کوفه و دعوت او به مذهب اسماعیلیه قبل از ظهور عبید الله المهدی در شمال آفریقا. اعزام 12 نقیب به دمشق توسط او. ترک ناگهانی کوفه و عدم اطلاع از وی.

  پاراگراف دوم: جانشین این مرد فردی به نام احمد مشهور به قرمط مبلغ در عراق. صدور برخی احکام متفاوت در امر نمازهای یومیه و جواز شرب خمر از جانب وی دعوت باطنیان دیگر از مردم به کیش باطنی همزمان با این رویداد.

  پارگراف سوم: عدم احترام به جان و مال مردم از طرف باطنیان، کشتار در یمن، بحرین و سوریه و غارت اموال. راهزنی به کاروانهای حج و کشتار و چپاول اموال و آذوقه و مرکب های آنها.

  پاراگراف چهارم: فتح بصره توسط ابوطاهر قرمطی. اعزام سربازان به مکه. کشتار مردم و زائران تازه از راه رسیده. تقسیم پرده کبه بین افراد خود. انتقال حجرالاسود به یمن به مدت 22 سال. تلقی مسلمانان از آنان به عنوان افراد خارج از دین. تنفر حاکم فاطمی- اسماعیلی مصر از قرمطیان.

  پاراگراف پنجم: مورخان ویژگی خاص باطنیه را اعتقاد آنها به امور باطنی و رازورانه   دین می دانند و ظواهر شریعت را خاص مردم ساده دل و بی بهره از عقلانیت و روحانیت تلقی می کنند، هرچند برخی امامان باطنی به پیروی از برخی قوانین و احکام دینی دستور می دهند.

  نزاریه، مستعلیه، دروزیه و مقنعه

  پاراگراف اول: عدم انشعاب فرقه اسماعیلی و افول سلطنت و امامت آن طی هفت نسل. مرگ مؤیدبن علی و مشاجره خونین فرزندانش نزار و مستعلی و چیرگی مستعلی بر برادرش.

  پاراگراف دوم: پدید آمدن دو فرقه نزاریه و مستعلیه. نزاریه  پیروان حسن صباح که از مصر اخراج شد. تأسیس حکومت در الموت قزوین توسط حسن صباح و دعوت مردم به آرمان اسماعیلی.

  پاراگراف سوم: تداوم راه حسن صباح توسط بزرگ امید رودباری و پسرش کیا محمد و پسر وی حسن علی ذکره السلام در قرن 6. تغییر مسیر راه نزاریه و گرایش چهارمین حاکم اسماعیلی به باطنیه. تداوم سلطنت و حکومت تا حمله هلاکو فاتح مغول. علاقمندی آقاخان محلاتی در ایران به نزاریه در قرن 13 و طغیان او علیه شاه قاجار در کرمان و فرار او به بمبئی. تبلیغ نزاریه باطنیه در آنجا. شهرت نزاریه به آقاخانیه در این دوره.

  پاراگراف چهارم: مستعلیه پیروان المستعلی. دوام حکومتش در مصر تا قرن 6. تداوم تفکر آنها در هند توسط بهره ها تا امروز.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران در برنامه‌های توسعه کشور ما نیروی انسانی جایگاهی ویژه و نقشی محوری دارد و سهمی به‌سزا در توسعه پایدار ایفا می‌کند. آموزش و پرورش متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در میان سایر بخش‌ها، موقعیتی خاص و مأموریتی ویژه در برنامه‌های بلندمدت توسعه دارند. از این رو، تدوین و تنظیم ...

بیکاری نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع ...

پيشگفتار: «قرآن کتاب انسان سازي است» امام امت(ره) «قرآن که آخرين کتاب آسماني و معجزه گوياي خاتم پيامبران است، جهت هدايت انسان به راهي راست و استوار از جانب آفريدگار هستي و با براهين حسي و عقلي

فصل اول 1- مقدمه پیروزی انقلاب اسلامینوید بخش زندگی جدیدی برای بشریت شد. زندگی که مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و الهی است و جوابگوی نیازهای انسان عصر حاضر نیز می باشد چنین چشم انداری وجوه سیاسی، اقتصادی انقلاب را تحت الشعاع قرار داد. با سست شدن شالوده فکری و فرهنگی مارکسیسم، لیبرالیسبم و سرمایه داری ، وقوع انقلاب در ایران توجه و نظر مردم و متفکران را در کشورهای گوناگون به خود ...

با معماران عصر ديجيتال انديشه هاي فيليپ کاتلر فيليپ کاتلر (PHILIP KOTLER) در سال 1931 در شيکاگو متولد شد. ليسانس را از دانشگاه دي پل، فوق ليسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شيکاگو، دکتري را در همان رشته از MIT و فوق دکتري رياضي را از هاروارد

فصل اول مقدمه یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد ...

مهنسی عمران مقدمه مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع ونیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای ...

چکیده تحقیق: بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند. بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا ...

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

مقدمه مترجم کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول