دانلود مقاله رایگان تأثیر اشکال هندسی بر پیکتوگرامهای علائم راهنمایی و رانندگی

Word 38 KB 23614 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تأثیر اشکال هندسی بر پیکتوگرامهای علائم راهنمایی و رانندگی
  در اینجاست که تصویر به عنوان زبان ارتباطی وسیع تری مطرح می شود. حیطۀ ارتباط تصویری بسیار فراتر از محدودۀ کلمات و جملات است. نمادها و نشانه ها قادرند اطلاعاتی را انتقال دهند که از عهده کلمات خارج است. زبان ارتباط تصویری یک زبان ترسیمی است که به عنوان شیوۀ ارتباطی مستقلی به کار گرفته می شود امروزه به کمک نمادهای تصویری متنوع و شکل ساده و فهم آنها پیام به سرعت منتقل می شود در مواردی که توصیف کلامی یک اندیشه دشوار به نظر می رسد یک نماد ساده و گیرا می تواند جای گزین آن شود.
  به طور کلی می توان گفت که بازنمایی تصویری هر صفت یا وضعیتی به واسطه یک نشانه تلاشی است برای بیان مفاهیم و معانی مورد نظر.
  فعالیتهایی که بدون محدودیتهای زبان نوشتاری در قالب نماد و نشانه مطرح می شود به نحوی آگاهی از یک عملکرد بصری است. دیدن پیش تر از واژگان و کلمات حتی زبان وجود دارد. نشانه های دیداری را به یاری آنچه می دانیم و یا به آن باور داریم درک می کنیم. نشانه ها با کار کردهای مختلفی بر روی حافظه تأثیر می گذارند و درنهایت سطح وسیعی از حافظه را تشکیل می دهند. دیده شدن یک علامت با شکل ذهن را فعال کرده و به تجسم وا می دارد و همین تجسم است که معنای نشانه را قابل فهم می کند.
  در مباحث مربوط به نشانه ها آنها بر مبنای نوع یا محتوا به گونه های مختلف تقسیم شده اند علائم تجاری، سمبل ها، علائم فرهنگی، علائم راهنما و یا هشدار دهنده.
  نشانه های تصویری که با توجه به عناصر ...... شکل می گیرند از یک سو به خاطر سرعت انتقال پیام و از سوی دیگر به دلیل وسعت و قدرت تأثیر گذاری بر مخاطب مورد توجه اند در این نوع از نشانه ها(علائم راهنمایی و رانندگی) یک شکل تصویری با میانی ساده و روان موضوع را تجسم می بخشد.
  در این تحقیق ما به بررسی اینکه تا چه اندازه اشکال ساده هندسی بر علائم هشداری مؤثر بوده و وجود آنها چه تأثیری در شکل گیری ظاهر و محتوای این علائم دارد. به صورتی که این اشکال جزء اصلی علائم رانندگی شده اند و تشکیل دهنده آن هستند و این اشکال با در کنار یکدیگر قرار گرفتن باید پیام و خبر و هشدار را در یک لحظه به مخاطب انتقال دهد. این علائم بدون استفاده از نوشتار باید با مخاطب حرف بزند و پیام را منتقل کند. استفاده از اشکال ساده هندسی این امکان را داده که با حداقل، حداکثر پیام منتقل شود و در واقع شکل ساده شده و کاملاً انتزای از شمایل های طبیعی به وجود آورد. به گونه ای که در نگاه اول در ذهن مخاطب براساس تجربه های پیشین از شمایل های طبیعی پیام دریافت می شود.
  قراردادی بودن علائم تصویری از دیگر ویژگی های نشانهای تصویری و علائم رانندگی است.
  تصویری از یک تابلوی ایست در تمامی کشورها و جوامع مفهوم و عملکردی مشترک را اعلام می کند این نماد یک قانون جهانی است و دارای معانی واحد و جهانی است.
  به طور معمول ساختار اصلی طراحی علائم رانندگی براساس طرحها و اشکال اصلی است و نشانه ..... است در شکل های اصلی دایره، مربع و مثلث و فرم های هندسی گنجانده شوند و با ترکیب فرم و رنگ بتواند پیچیده ترین معانی را منتقل نمایند.
  هر یک از اشکال هندسی دارای بیانی ویژه است. بهره گیری از ویژگی بیانی اشکال همواره باید مد نظر طرح نشانه قرار گیرد. دایره به تنهایی ممکن است یک فضای خالی، یک صفحه و ...... دلالت کند، با استفاده از خط مورّب و رنگ قرمز علامت تابلوی توقف ممنوع را می دهد.
  ما با شناخت بیشتر اشکال هندسی و مفاهیم آن می توانیم علائم رانندگی را به راحتی طراحی و پیام را منتقل کنیم.
  - هدف
  در طرحی آرمها و علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری موارد حتی در نشانه های رایج نیز ضعف طراحی قابل اثبات است و هدف و مقصد ما اینکه، این نیاز را دیده ایم که در تغییر و تکمیل این طرح ها تجدید نظر شود و طرح های جدید قابل فهم و نزدیک به معنی طراحی شود و چون علائم راهنمایی این است که می تواند سالها باقی مانده و مورد استفاده قرار گیرد پس باید جامع و کامل و قابل فهم طراحی شود.
  - سؤالات
  براساس این تحقیق و بررسی، سؤالاتی مطرح می شود که در حین تحقیق باید پاسخ داده بشود از جمله:
  1- پیکتوگرامهای راهنمایی و رانندگی چیست؟
  2- پیکتوگرامهای راهنمایی و رانندگی جزء کدام دسته از علائم و نشانه ها هستند؟
  3- اشکال استفاده شده در علائم راهنمایی و رانندگی کدام هستند؟
  4- میزان تأثیر این اشکال و پیام رسانی آنها نبست به اشکال طبیعی و شمایلی آن در طبیعت چه اندازه است؟
  5- میزان شباهت پیکتوگرامهای رانندگی با اشکال شمایلی آن در طبیعت؟
  6- تفاوت ها شباهت های پیکتوگرامهای رانندگی در ایران با دیگر کشورها؟
  - روش تحقیق
  در مسیر این تحقیق ابتدا از طریق اینترنت و کتابخانه به بررسی و برداشت اطلاعات اساسی و پایه ای می پردازیم و پس از آن با مشاهده و آزمایش بر روی پیکتوگرامها و تجزیه و تحلیل اشکال تشکیل دهنده آن به کیفیت کلی پیکتوگرامها می رسیم و پس از آن با آمارگیری و بررسی اینکه مخاطب تا چه اندازه با این پیام ها آگاهی پیدا می کنند. به میزان تأثیر این اشکال بر مخاطب می پردازیم.
  - قلمرو تحقیق
  به دلیل گستردگی و بین المللی بودن این علائم، محدودۀ تحقیق ما علاوه بر ایران، در کشورهای دیگر دنیا نیز قابل بررسی است. در واقع این پیکتوگرامها اشکال بین المللی است و با تفاوتهای بسیار اندکی ممکن است در کشورهای مختلف ارائه شود و یکم زبان بین المللی محسوب می گردد.
  - ضرورت و اهمیت تحقیق
  علائم راهنمایی و رانندگی باید کار بررسی در ارتباط با تمام فرم های ترافیکی راهنمایی و رانندگی مطرح شود این علائم باید خوانا، روشن و از فواصل مناسب قابل شناسایی و درک باشد، باید به صورتی باشند که با سایر علائم راهنمایی اشتباه نشود. در این تحقیق با رده بندی و دسته بندی علائم براساس اشکال هندسی در ارتقاء کیفیت و سهولت درک معنی آن ترتیب اثر خواهیم بخشید.
  - محدودیات و امکانات تحقیق
  در مسیر پیشرفت در این تحقیق با امکانات خوبی در ارتباط هستیم مقالات و اطلاعاتی که در این باره می توان یافت و همچنین اینکه از طریق اینترنت به اطلاعات خوبی دست خواهیم یافت و از طریق مشاهده و در دسترس بودن علائم در ایران به نتایج خوبی می رسیم اما با توجه به گسترگی و بین المللی بودن این علائم با در دسترس نبودن نمونه های مشابه علائم راهنمایی و رانندگی در دیگر کشورها دچار مشکل بوده ایم و همچنین این اشکال موجود است که با گسترش جوامع این علائم روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود و ما امکان دسترسی به همۀ این علائم را نداریم.
  - چشم انداز تحقیق
  در راستای اهداف تحقیق، به طرح ها و علائم تغییر یافته، گویا تر و ساده تر بعضی از علائم حاضر دست خواهیم یافت و در این دنیای پیچیده و زندگی های روزمره پر از شلوغی و درهمی می توانیم با اشکال ساده هندسی به علائمی برسیم که بین این همه تضادها و شلوغی های جامعه تنها در یک نگاه مفهوم معنا را به سادگی انتقال دهیم.

پیشگفتار چند سال قبل از حکومت رضاخان در زمانی که مستشاران نظامی سوئدی در ایران بودند در اداره نظمیه آن روز شعبه ای به نام تامین عبور و مرور تاسیس گردیداین شعبه در ضلع چپ خیابان باب همایون با 20 افسر و درجه درا یونیفرم پوش که وظیفه آن نظم و ترتیب 500 ارابه و درشکه که جزو وسایل نقلیه آن روز تهران بود تشکیل شدمامورین موظف بودند درشکه هایی را که بر خلاف نظامنامه ، چراغ فنر و صندلی ...

معرفي پيکتوگرام پيکتوگرام يکي از انواع نشانه ها پيکتوگرامها هستند که البته نمي دونم معادل فارسيش چي ميشه حالا من توضيح ميدم خودتون متوجه ميشيد که پيکتوگرام چيه. پيکتوگرامها معمولا براي بيان تصويري ساده و روان مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مفاهيم

«سابقه معضل ترافيک در تهران به اوايل دهه 40 برمي‌گردد. در آن سال‌ها يک روز نخست‌وزير وقت به علت ترافيک سنگين دير به يکي از جلسات رسيد و روز بعد در روزنامه اطلاعات اعلام شد در جلسه هيات‌وزيران تصويب شده براي حل مشکل ترافيک تهران فکر اساسي شود.» ت

نياز به حمل و نقل ، به تاريخ تمدن بر مي گردد . اولين يا ابتدايي ترين تسهيلات حمل و نقل ، گذرگاههايي بودند که از طريق باز کردن مسير ، در جنگل ها ساخته شدند . و نيزبراي عبور حيوانات اهلي راه ها عريض تر و بهتر گرديدند . با اختراع چرخ و استفاده از آن را

نياز به حمل و نقل ، به تاريخ تمدن بر مي گردد . اولين يا ابتدايي ترين تسهيلات حمل و نقل ، گذرگاههايي بودند که از طريق باز کردن مسير ، در جنگل ها ساخته شدند . و نيزبراي عبور حيوانات اهلي راه ها عريض تر و بهتر گرديدند . با اختراع چرخ و استفاده از آن را

نياز به حمل و نقل ، به تاريخ تمدن بر مي گردد . اولين يا ابتدايي ترين تسهيلات حمل و نقل ، گذرگاههايي بودند که از طريق باز کردن مسير ، در جنگل ها ساخته شدند . و نيزبراي عبور حيوانات اهلي راه ها عريض تر و بهتر گرديدند . با اختراع چرخ و استفاده از آن را

یکی از انواع نشانه ها پیکتوگرامها هستند که البته نمی دونم معادل فارسیش چی میشه حالا من توضیح میدم خودتون متوجه میشید که پیکتوگرام چیه. پیکتوگرامها معمولا برای بیان تصویری ساده و روان مورد استفاده قرار می گیرند. این مفاهیم می تونه هشدار دهنده، راهنمایی کننده و… باشه. به عبارت دیگه با استفاده از این نمادهای تصویری میتونیم به یک ارتباط تصویری دست پیدا کنیم. معمولا این نوع از نشانه ...

نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهاي مهندسي راه و ترافيک به منظور بهره وري مناسب از راههاي موجود کشور محسوب مي شود، جاده ايکه داراي علائم کم و نامناسب است بعنوان يک راه رضايت بخش تلقي نمي گردد، از طرفي استفاده کنندگان از راهها جهت کسب راهنمايي و د

مقدمه سمینار حوادث رانندگی همه ساله خسارتهای جانی و مالی سنگینی را به پیکره جامعه وارد می‌کند روند رشد سالانه 20% حوادث رانندگی خدمات برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه را بیشتر نمایان می‌کند (کافیست به 23000 نفر تلفات جاده ای در سال گذشته توجه داشته باشیم). درصد بالایی از این حوادث به دلیل مشکلات فردی رانندگان و فرهنگ عمومی جامع در ارتباط با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی ...

نقيضين عبارتند از دو امر که يکي وجودي است و ديگري‌عدم همان وجود مي باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در يک محل نمي توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در يک محل ممکن نيست.ضدين عبارتند از دو ا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول