دانلود تحقیق ( اداره کل درمان مستقیم ) شناخت درمان مستقیم و شناخت نحوه پذیرش

Word 930 KB 26040 86
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۲۱,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • امکانات موجود:

  اداره کل درمان مستقیم با دارا بودن 69 بیمارستان اختصاصی با تعداد 8161 تخت فعال، 241 پلی کلینیک و درمانگاه عمومی، 9 دی کلینیک و 7 کلینیک دندانپزشکی و با حضور حدود 4700 نفر پزشک متخصص و عمومی و 470 نفر دندانپزشک ، 400 نفر پزشک داروساز و 170 نفر پزشک علوم آزمایشگاهی خدمات درمانی موردنیاز را به بیمه شدگان ارائه می نماید. قابل توضیح است که دو بیمارستان میلاد و صدر با 930 تخت فعال نیز علاوه بر 69 بیمارستان ملکی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات درمانی لازم را ارائه می نمایند.

  شناخت  وظایف اداره کل درمان مستقیم:

  اداره کل درمان مستقیم تحت نظارت کلی معاونت امور درمان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است:

  بازدید و نظارت بر واحدهای تابعه و ارزیابی علمی واحدهای درمانی (Approve).

  بررسی، تدوین و نظارت بر توسعه مراکز درمانی.

  تهیه برنامه و بودجه سالیانه درمان مستقیم و تبصره های بودجه.

  تامین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای درمانی.

  اجرای طرح بودجه عملکردی و اداره امور بیمارستانها توسط هیات امنا.

  تحلیل آمار عملکرد واحدهای درمانی.

  نظارت بر تشکیل کمیته های بیمارستانی.

  بازنگری کتاب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سازمان.

  برگزاری آزمون استخدامی متخصصین و بکارگیری اعم از متخصص و عمومی از محل مجوزهای متمرکز.

  بازنگری دستورالعمل پرکیس پزشکان.

  برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی و ...

  ارتقای کیفیت و ساماندهی و استاندارد سازی گردش کار در بخشهای سرپایی و بستری واحدهای درمانی.

  ساماندهی بایگانی پزشکی در مراکز درمانی.

  ارزیابی و نظارت بر حسن ضوابط و مقررات بهداشتی و تغذیه ای در ستاد و صف در راستای ارتقاء کیفی و رعایت استاندارد.

  تهیه و تدوین برنامه مدیریت بحران در مراکز درمانی.

  برنامه ریزی جهت فعال کردن کمیته های علمی بررسی نسخ و تفویض اختیار خرید دارو به واحدهای درمانی.

  تهیه نرم مصرف تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی.

  افتتاح و راه اندازی آزمایشگاههای رفرانس.

  بررسی و ارزشیابی عملکرد کمیسیونهای پزشکی سراسر کشور.

  انجام معاینات صحت سلامت و معاینات دوره ای کارخانجات.

  بررسی پرونده های ارسالی از سوی شعب در خصوص تعیین قصور یا عدم قصور کارفرما از حیث ماده 90 قانون تامین اجتماعی.

  تشکیل کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور و بررسی درخواستهای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد.

   

   

  وظایف اصلی مدیر کل درمان مستقیم:

  - مسئولیت، راهبری، هماهنگی و نظارت واحدهای ستادی (مدیریت درمان استان) و اجرایی درمانی و راهنمایی و ارائه طریق واحدهای مذکور.

  - مسئولیت، راهبری، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مرکز مستقل و کلینیکهای طب کار، طب فیزیکی خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای و فعالیتهای مربوط به امور کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر استانها و توانبخشی از کارافتادگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قانون تامین اجتماعی و راهنمائی و ارائه طریق در موارد مزبور.

  - ارزیابی وضعیت ساختار مراکز درمانی، کیفیت کار مراکز مزبور، فرآیند کار، ارزیابی کارایی واحدها و ارائه مکانیزمهای منطقی جهت رفع عیوب.

  - راهبری فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی در خصوص حسن اجرای مواد 90، 54، 66 و 88 قانون تامین اجتماعی و موضوع مواد 10 قانون کار با تشریک مساعی واحدهای ذیربط.

  - هدایت و راهبری فعالیتهای کارشناسی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و تهیه و تکمیل اقلام مورد نیاز حسب نیازسنجی انجام شده و با لحاظ درجه بندی واحدهای مذکور و اعلام موارد به اداره کل پشتیبانی بمنظور تهیه و تامین و توزیع اقلام مذکور.

  - تهیه گزارش عملکرد سالانه اداره کل و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.

  - تهیه گزارش مدیریتی در خصوص عملکرد سالانه واحدهای درمانی تابعه حسب برنامه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.

   

  انجام برنامه ریزی در خصوص موارد ذیل:

  - برنامه ریزی امور مربوط به نحوه ارزیابی وضعیت ساختار واحدها، کیفیت کار واحد و فرآیند کار، ارزیابی کارآیی واحدها و درجه بندی واحدها حسب ارزشیابی انجام شده و ارائه مکانیزمهای منطقی جهت رفع عیوب.

  - راهبری فعالیتهای مطالعاتی بمنظور نیازسنجی در خصوص مواد مصرفی پزشکی، دارویی، مواد غذایی و ... با توجه به عملکرد مراکز حسب نیاز و لحاظ صرفه و صلاح سازمان.

   

   

  اجرای فعالیتها:

  - کسب و آگاهی از اهداف، سیاستها و خط مشی های کلی سازمان.

  - اعمال تمهیدات لازم در خصوص تشکیل کمیته های بررسی نسخ و نیز فعال نمودن کمیته های بیمارستان از طریق سیستم گزارشدهی منتظم و منسجم واحدهای ذیربط.

  - انجام فعالیتهای مربوط به برآورد بودجه دارویی سالانه با توجه به آمار عملکردی و نیاز واحدها و ارائه آن در زمان مقرر به واحدهای ذیربط.

  - بررسی گزارشهای ارائه شده از جانب موسسه حسابرسی و پیگیری به منظور رفع موانع در موارد مرتبط.

  - کارشناسی و پیشنهاد پرکیس پزشکان مراکز درمانی تابعه و همکاری در زمینه تدوین پرکیس کارکنان در قالب گزارش به مقام مافوق.

  - همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در زمینه فعالیتهای مربوط به افتتاح و راه اندازی و بهره برداری از مراکز درمانی.

  - انجام فعالیتهای مربوط به نیازسنجی موارد ساخت و ساز واحدهای درمانی و شرکت در کمیته های مربوطه حسب مورد.

  - شرکت در سمینار و جلسات بمنظور ارتقاء دانش تخصصی در زمینه های مربوطه.

  - تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط و ارائه طریق واحدهای ستادی و اجرائی بمنظور حسن اجرای موارد مذکور.

  - پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارآیی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق و برخورداری کارکنان از پاداشهای تشویقی نظیر بهره وری، کارانه و ...

  - پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص تغییر وضعیت پرسنلی و استخدامی افراد تحت سرپرستی به مقام مافوق.

   تشریک و مساعی با افراد تحت سرپرستی به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده صحیح از نیروی انسانی موجود.

   

  نظارت و ارزشیابی فعالیتها:

  - نظارت بر عملکرد پزشکان متخصص، عمومی، دندانپزشکان، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، دارویی و نحوه مدیریت بیمارستان مراکز درمانی تابعه و بررسی مقایسه عملکرد موارد مذکور با در نظر گرفتن امکانات و شرایط واحد وتعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای مناسب جهت انجام کارآمد در قالب گزارش مدیریتی.

  - ارزیابی و سنجش عملیات و فعالیتهای واحدهای مختلف مراکز درمانی از طریق چک لیستهای امتیازی، بازرسیهای مستمر برنامه ریزی شده، فرمهای نظرسنجی، بررسی، تجزیه و تحلیل آمار عملکردی به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعملها و مقررات و انجام کارآمد امور.

  تحقیق و توسعه:

  - برنامه ریزی و راهبری فعالیتهای مطالعاتی از طریق شناسایی و تعیین شاخصها و پارامترهای موثر بر فعالیتهای واحدها (عملکردی) به منظور دستیابی به استانداردهای نظارتی.

  - انجام فعالیتهای مطالعاتی و بررسی در زمینه مربوط به :

  - شیوع بروز بیماریها در مناطق خاص و مقایسه با عملکرد

  - پرکیس سالانه کارکنان به تفکیک و بررسی عملکرد واحدها در اجرای پرکیس

  - تنظیم جدول بیماریهای شغلی موضوع ماده 61 قانون تامین اجتماعی

  - ارتباط مخاطرات شغلی با حوادث و بیماریهای وابسته به شغل

  - انجام بهینه امور، اصلاح گردش عملیات، اصلاح مفاد آئین نامه ها و دستورالعملهای حوزه تابعه.

  - ارائه راهکارهای مناسب در قالب پیشنهاد به مقام مافوق.

  ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها:

  - برقراری هماهنگی و ارتباط موثر در خصوص مکانیزاسیون مراکز درمانی، واحدهای ذیربط با لحاظ مسائل مطروحه از سوی استانها.

  - برقراری ارتباط همکاری و ایجاد هماهنگی با تشریک مساعی واحدهای ذیربط به منظور برپایی کمیته های مربوطه.

  - همکاری با وزارتخانه های کار و امور اجتماعی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تهیه و تدوین دستورالعمل و توافقنامه مشترک خانه بهداشت کارگر.

   

   

   

  شرح وظایف معاون برنامه ریزی و نظارت:

  معاون برنامه ریزی و نظارت تحت نظارت مدیرکل درمان مستقیم انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است:

  وظیفه اصلی:

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مربوط به نظارت بر عملکرد پزشکان متخصص، عمومی، دندانپزشکان، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی، طب فیزیکی، دارویی، توانبخشی ازکارافتادگان، مددکاری و نحوه مدیریت بیمارستان در مراکز درمانی تابعه و ارائه طریق واحدها در امور فوق.

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مرتبط به ارزیابی و سنجش عملیات و فعالیتهای واحدهای مختلف مراکز درمانی از طریق چک لیستهای امتیازی، بازرسیهای مستمر برنامه ریزی شده فرمهای نظرسنجی، بررسی، تجزیه و تحلیل آمار عملکردی به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط دستورالعملها و مقررات.

  - کسب و آگاهی از اهداف، سیاستها  و خط مشی های کلی سازمان.

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مربوط به افتتاح و راه اندازی و بهره برداری از مراکز درمانی با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط.

  - هدایت، سرپرستی فعالیتهای کارشناسی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و تهیه وتکمیل اقلام مورد نیاز حسب نیازسنجی انجام شده و تایید موارد به اداره کل پشتیبانی به منظور تهیه، تامین و توزیع اقلام مذکور.

  - تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.

  برنامه ریزی :

  برنامه ریزی امور مربوط به نحوه ارزیابی وضعیت ساختار واحدها، کیفیت کار واحد، فرآیند کار، ارزیابی کارایی واحدها و ارائه مکانیزمهای منطقی جهت رفع عیوب.

   

  اجرای فعالیتها:

  - هدایت و سرپرستی فعالیت مربوط به تشکیل کمیته های نسخ و ارائه گزارش به مقام مافوق.

  - ارتباط موثر با مدیریت درمان استانها در خصوص تجزیه و تحلیل آمار عملکردی واحدها حسب دوره های زمانی مورد نیاز و برقراری سیستم گزارشدهی منسجم و منظم.

  - هدایت و سرپرستی کلی امور مربوط به فعال نمودن کمیته های بیمارستانها از طریق اخذ نتایج حاصله از موارد مطروحه در کمیته های مزبور از مدیریت درمان استانها.

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مربوط به بررسی گزارشهای ارائه شده از سوی موسسه حسابرسی در حوزه های مربوطه.

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مربوط به موارد ساخت و ساز واحدهای درمانی حسب نیازسنجی انجام شده و شرکت در کمیته های مربوط حسب مورد.

  - پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارآیی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق و برخورداری کارکنان از پاداشهای تشویقی نظیر بهره وری، کارانه و ... به مقام مافوق.

  - پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص تغییر وضعیت پرسنلی و استخدامی افراد تحت سرپرستی به مقام مافوق.

  - تشریک مساعی و تلفیق مساعی با افراد تحت سرپرستی به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده صحیح از نیروی انسانی موجود.

  - شرکت فعال و موثر در جلسات و کمیته های تخصصی مرتبط با حوزه مربوط در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به اختیارات تفویضی.

  نظارت و ارزشیابی :

  - نظارت بر حسن اجرای امور در واحدهای ستادی و اجرایی درمانی و راهنمایی و ارائه طریق واحدهای مذکور.

  - نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره در مدیریت درمان استانها در چارچوب وظایف مربوطه.

   

  تحقیق و توسعه :

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مطالعاتی در خصوص اجرای سیستم ها و روشهای عملیات در واحدها و دریافت بازخورد ناشی از آن بمنظور رفع معایب موجود و اصلاح سیستم و روشهای مذکور در قالب گزارش مدیریتی.

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مربوط به تعیین شاخصهای نظارتی و نیز تعیین درجه واحدها از لحاظ کیفی و ارائه پیشنهاد به مقام مافوق در قالب گزارش مدیریتی.

   

  ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها :

  - هدایت و سرپرستی فعالیتهای مربوط به بررسی و مطالعه افزایش، کاهش، ایجاد، حذف یا ادغام ردیفهای تشکیلاتی واحدها مبتنی با وظایف و ماموریتها و بر اساس شاخص های عملکردی و نرمها و ضوابط مورد عمل به منظور ارائه پیشنهاد به اداره کل بودجه و تشکیلات.

  - همکاری در زمینه برآورد بودجه دارویی سالانه با توجه به آمار عملکردی و نیازهای واحدها و ارائه آن در موعد مقرر به واحدهای ذیربط.

  - بررسی نیازهای آموزشی ضمن هماهنگی با اداره کل آموزش در برگزاری کلاسهای آموزشی و تهیه جزوات کاربردی بمنظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی و حرفه ای مربوط به این بخش (ستاد و اجرا).

 • شناخت وظایف اداره کل درمان مستقیم

  1

  وظایف اصلی مدیر کل درمان مستقیم

  3

  شرح وظایف معاون برنامه ریزی و نظارت

  6

  شرح وظایف گروه امور کلینیک

  8

  شرح وظایف گروه ارزیابی و هماهنگی امورواحدها

  10

  شناخت گروه پرستاری ومامایی

  15

  شناخت گروه مدیریت بیمارستانی

  48

  شناخت گروه پاراکلینیک

  53

-شناخت صنعت بیمه: بیمه را اصوه صنعت می نامند و صنعت در اصطلاح به معنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیاء دیگر برای کسب درآمد و ثروت . با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می شود که بینه در تثبیت سرمایه ها و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی یا تلف می شوند، نقش اساسی دارد ، مؤسسات سرمایه ای و اشخاص ، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را حفظ می کند و از ...

تاريخچه بيمه سلامت در ايران پيش درآمد نظام کنوني بيمه خدمات درماني در ايران دستاورد تلاش ها و تجربه هايي است که در مدت بيش از هفتاد سال اندوخته شده است. خاستگاه بيمه خدمات درماني در ايران، نظام بيمه اجتماعي بوده است و اين دو همراه و

الف)- تاریخچه شرکت پاکسان از سال 1341 رسماً فعالیت خود را در زمینه تولید مواد شوینده آغاز نمود. این شرکت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان واحدی از گروه صنعتی بهشهر مشغول فعالیت بود. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، شرکت پاکسان مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع گردید واز آن پس تحت پوشش سازمان صنایع ملی فولاد ایران و زیر نظر مدیریت منتخب دولت جمهوری اسلامی ایران مساعی خود ...

مقدمه : برخورداري از يک زندگي سالم و مولد و با کيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني که مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدار مي باشد. براي تحقق اين امر فراهم س

شناخت سيستم مقدمه شناخت به مفهوم بيرون نمايي است.هدف از شناخت در تحليل و طراحي سيستمها بيرون نمايي مسائل در جهت ارائه راه حلهاي ممکن با استفاده از کامپيوتراست.شناخت حصولي يا تصويري و حضوري يا وجودي است. شناخت بنياني آناليست از امکانات سخت افزاري

مقدمه تغییرات و تحولات سریع در عوامل زیست محیطی و همچنین رشد برق‌آسای فن‌آوری‌های نوین، در کلیه شئونات زندگی آحاد بشر اثرگذاربوده است. این تحولات باعث گردیده که افرادی که به واسطه قابلیت‌ها و مهارت‌هایشان در سال‌های قبل انسان‌های موفقی بوده‌اند، با همان مهارت‌ها و استعدادها لزوماً در جهان پیش‌رو افراد موفقی نباشند. جوامع دنیای نوین برای رشد و تعالی خود نیازمند افرادی با ...

عده‌اي از حقوقدانان با اين عقيده که اگر کارفرما عدم تقصير خويش را به اثبات رساند، شخص زيانديده نمي‌تواند براي جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در اين صورت زيانديده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقي مي‌ماند و از ط

چکيده: عده‌اي از حقوقدانان با اين عقيده که اگر کارفرما عدم تقصير خويش را به اثبات رساند، شخص زيانديده نمي‌تواند براي جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در اين صورت زيانديده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقي م

بیمه را اصوه صنعت می نامند و صنعت در اصطلاح به معنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیاء دیگر برای کسب درآمد و ثروت . با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می شود که بینه در تثبیت سرمایه ها و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی یا تلف می شوند، نقش اساسی دارد ، مؤسسات سرمایه ای و اشخاص ، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را حفظ می کند و از وقفه در تولید ...

”هدف از تشکيل سازمان تأمين اجتماعي“ سازمان تأمين اجتماعي بمنظور اجراء، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و مناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي تشکيل و مشمولين آن با پرداخت حق‌بيمه تحت ضوابط و مقررات مندرج

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول