دانلود مقاله آشنایی با امور مالی

Word 878 KB 26042 22
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ماهیت حسابداری

  ایجاد وتوسعه روزافزون مؤسسات بزرگ بازرگانی ؛ تولیدی وصنعتی وعمومی یکی ازخصوصیات بارزعصرماست ،تمایل شدید ملت هابه بالابردن سطح زندگی واستفاده ازوسائل ماشینی وپیشرفت سریع اقتصادوصنعت درکشورها خوددراین ماجراسهم عمده ای دارد،روزی نیست که صدهاشرکت وکارخانه بزرگ درسراسرجهان ؛بخصوص درممالک درحال توسعه تاسیس نشود،بابوجودآمدن تاسیسات وسازمانهای بزرگ انتفاعی وعام المنفعه اداره ی صحیح این قبیل مؤسسات نیزاهمیت وارج بیشتری می یابد، امروزه ؛کمترکسی ممکن است درلزوم تخصص درفن اداره اموروشعب مختلف تردیدکند.

  مدیران مؤسسات بزرگ بی نیازازآشنائی باحسابداری ، واصول ومفاهیم آن نیستند،این احتیاج بخصوص درسازمانهای خصوصی وانتفاعی بیشتراحساس میشود،درحقیقت میتوان حسابداری رازبان مشترک سوداگران،مدیران ومشتریان مؤسسات بازرگانی ونبض این سازمانهادانست .نتایج عملکردحسابداری است که خطاهاونقائص عملکردگذشته راآشکارمیسازدوراهنمای برنامه های آینده است ،برای اجرای موفقیت آمیزبرنامه های یک سازمان بایددرطرح واجرای این برنامه هاازارقام واعدادی که حسابداری عرضه میدارداستفاده کامل نمودازاینروسیسستم حسابداری چون  دماسنج دقیقی است که  درهرزمان وضع مالی وقدرت اقتصادی یک مؤسسه رانشان میدهد.

   

  گروه های استفاده  کننده ازسیستم حسابداری

   اهم طبقاتی که ازنتایج حاصله ازسیستم حسابداری موسسات منتفع میشوندعبارتنداز:

  1- مدیران مؤسسات :مدیران موسسات بامطالعه وتجزیه وتحلیل صورتحسابهای مالی به کاستیهای کارهای خوددرگذشته پی میبرندوبابررسی ارقام واعدادواستفاده ازتجارب گذشته برنامه های آینده راطرح ریزی میکنند، همچنین بامطالعه دقیق این اطلاعات است که پیش بینی چگونگی وضع مالی وفعالیتهای سنوات آتی میسرمی شود.

  2- سهامدارا ن  : صاحبان سرمایه وسهامداران مؤسسات بازرگانی علاقمندندهمیشه ازوضع مالی وسودوزیان موسسه ایکه درآن سرمایه گذاری کرده اندمطلع باشند.این اطلاعات رافقط سیستم حسابداری میتوانددراختیارآنان بگذارد . بابررسی این اطلاعات است که صاحبان سرمایه میتوانندنسبت به درجه کفایت وکاردانی مدیران وافراددیگری که درمؤسسه بکارگمارده اندپی ببرند.

  3- دولت : دولت ازدونظرنیازمند آگاهی ازنتایج فعالیتهای مالی  مؤسسات انتفاعی وبازرگانی است :یکی ازنظروصول مالیات ،ودیگری  بمنظورآگاهی بیشتردرطرح وتنظیم برنامه های صحیح  اقتصادی واجتماعی.

  4- بستانکاران : طلبکاران یک موسسه وکسانیکه بامؤسسه مذکورطرف معامله هستند بابررسی وضع مالی و عملکردآن میتوانندتصمیم بگیرندکه تاچه اندازه برای چنین موسسه ای اعتبارقائل شوندویاتاچه حدبامدیران آن دادوستداعتباری داشته باشند.

  5- بانکها:  معمولا بانکهاجهت اطلاع ازتوان مالی موسسات وقابلیت برگشت تسهیلات ارائه شده به هنگام اعطاء اعتباربه موسسات ترازنامه وسایرصورتحسابهای آنها رامطالبه وبررسی  میکنند.

  6- رقبا: رقابت ، ویابعبارت دیگرمبارزه اقتصادی بمنظورتحصیل سودوتامین منافع بیشتر،یکی ازخصوصیات سیستم اقتصادی آزادوسرمایه داری است . درچنین نظام اقتصادی ،هریک ازمؤسسات بازرگانی وصنعتی میکوشندتاازنحوه ونتیجه فعالیتهای انتفاعی وتولیدی رقیب  خودآگاه باشند.

  7- اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری درمؤسات میباشند : سرمایه گذاران علاقمندندسرمایه های خودرادرمؤسساتی  بکاربرند که احتمال سودآوری بیشتری داشته باشند،وناگزیرندپیش ازسرمایه گذاری ازوضع مالی موسسه موردنظرجهت سرمایه گذاری آگاهی داشته باشند .

   تعریف  حسابداری

  حسابداری عبارت است از فن ثبت ،طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی درقالب اعدادقابل سنجش به پول ، وتفسیرنتایج حاصله ازبررسی آنها.

  تعریف فعالیتهای مالی

  منظوراز فعالیتهای مالی فعالیتهائی هستند که بنحوی ازانحاموجب تغییراتی دردارائی ،بدهی ،ویاسرمایه یک شخص یایک موسسه میشوند . فعالیتهای مالی هرمؤسسه اساس ومبنای عملیات حسابداری محسوب شده و نتیجه معاملات وعملیات مالی بایدبطورمرتب ودقیق دردفاترحسابداری ثبت ودرحسابهای مربوطه انعکاس یابند .

1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای ...

مقدمه: وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است . صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی ...

مقدمه : جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. به منظور ...

پرسش و پاسخ مالیاتی-قسمت ۱ منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟ وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها - درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟ کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد ...

تاریخچه: بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالکیت دولتی از سال 1345درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال 1361 با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، که با گسترش فضای فیزیکی‌در سالهای 66 و 77 هم اکنون مساحت کل زمین ...

برگ سه نسخه‌ای طریقه پر کردن برگ سه نسخه‌ای چک به بانک : تاریخ بالای کادر به تاریخ واگذاری چک به بانک تاریخگذاری می‌شود و بقیه موارد بالای کادر را مانند برگ ارائه شده پر می‌کنیم و در داخل کادر تاریخ وصول چک، شماره چک و شماره حساب ،نام بانک و شعبه مورد نظر و مبلغ چک را به حروف وعدد یادداشت می‌کنیم . توضیح درمورد برگه سه نسخه : برگ 1- سند حسابداری :سند حسابداری بانک است. برگ 2 – ...

-مقدمه: منظور از تنظیم مجموعه ، مقایسه ای است بین دروس آموخته شده در دوره تحصیلی در دانشگاه و فعالیتهای عملی در محل کار آموزی، مادر این گزارش قصد داریم کارایی آموخته ها را در محیط کار مشخص نماییم . در دوره کار آموزی ، کارآموز بعد از آشنایی با نحوه فعالیتها و نوع مدیریتی که در محل کارآموزی است ، با استفاده آموخته های خود در دروس تئوری و تطبیق آنها با امور عملی به انجام مسئو ...

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد وکلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و ...

مقدمه: مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود ...

چکیده : امروزه با گسترش حجم مبادلات بازرگانی و تجاری و معاملات امور حسابداری مربوط به درآمد ها و هزینه ها با وسعت و گسترش روز افزونی روبرو می باشد که به دقت عمل و سرعت بالایی احتیاج دارد . در این راستا و یا توجه به ابزاری پرقدرت و سریع ، شرکت رایانگان فردا اقدام به ارائه نرم افزار حسابداری محاسبات با قابلیتهای بالا و بسیار نزدیک باروشهای حسابداری خاص که در آن از دفاتر استفاده ...

مقدمه: حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول