تحقیق رایگان تصمیم گیری گروهی

Word 39 KB 32139 5
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تکنیک های گروهی برای خلق را ه کارها جدیدا رویکردهای مدیریتی که مورد تجه هستند گروههای کاری مثل تیمهای کاری مستقل وبرنامه های خود گران تاکید می شود گروهها معمولا راحلهای بهتری اراه کنند تا افراد در راستای اهدافی که ما دنبال می کنیم دو نوع گروه وجود دارد:تعاملی وغیر تعامل . تعاملی :شرکت کنندگان حضوری با یکدیگر دیداری کنند . غیر تعاملی :بین شرکت کنندگان با هم دیداری ندارند.

  مزایا ومعایب تصمیم گیری گروهی :مزایا (6مورد)

  گروه  به خاطر داشتن دانش بیشتری نسبت به خود تصمیم گیری بهتری می تواند بکند به خصوص در گروههای تعاملی این دانش ها ترکیب می شوند وحتی یک پایگاه اطلاعاتی تشکیل می شود وافراد افکار خود را بر اساس معلومات یکدیگر بنای نهند

  پذیرفتن آثار ونتایج یک تصمیم گیری برای کسی که خود در تصمیم گیری شرکت دارد راحت تر است

  مشارکت گروهی به درک بهتر تصمیم می انجامد

  کار گروهی باعث تلاش گستر ده تر در امر جست وجو پژوهش می شود

  مخاطره پذیری افراد گروه متعادل می شود :مخاطره پذیری زیاد :اغلب باعث شکست می شود مخاطر پذیری کم :باعث در جا زدن فردی می شود

  در کار گروهی معولا قضاوت جمعی بهتری وجود دارد

  معایب L6مورد)

  در این گروهها (گروههای تعاملی)پدیده تفکر گروهی اتفاق می افتدوبعد از مدتی اکثر افراد مثل هم فکر می کنند حالا اگر اکثریت افراد گروه دارای فکر خلاق نباشند گروه تحمل افکار جدید یا مقایر باافکار گروه را نخواهد داشت وخلاقیت از بین می رود .

  اگر افکار یک فردذ از اعضای گروه بر افکار گروه غالب شود هدف اصل تشکیل گروه از بین می رود .

  سرعت تصمیم گیری گروهی کمتر از تصمیم گیری فردی می باشد .

  تصمیم نهایی که درگروه اتخاذ می شود معمولا بهتر از تصمیم گیری افراد متوسط است وبه ندرت تصمیم ها بهتر از افکار برتر گروه است .

  در بعضی جاها که تصمیم گیری در مدت زمان کم لازم است تصمیم گروهی قابلیت خود را از دست می دهد .

  گروهها گاهی تصمیم گیری هایی مخاطر آمیز تر از آنچه که باید به عمل می آورند.

  فر آیند های گروهی برای خلق راه کارهای خلاق.

  طوفان فکری :

  موثرترین است. دلیل نامگذاری :فکر شرکت کنندگان طوفانی را در مسئله ایجاد میکند هنگامی که اعضای گروه در مورد مسله فکر می کنند راه حل هایی گوناگون مطرح می شود

  رئیس گروه برای دیدن سایر اعضا هر فکر را روی تابلو می نویسد

     در جلسه اول کمیت مهم است و کیفیت اهمیت ندارد ومورد بررسی قرار نمی گیرند .

   در جلسه بعد راه حل های مورد ارزیابی قرار می گیرد .

  نکات :

  گروه باید بین 6تا 12نفره باشد کمتر از 6 ایدههای کافی وجود دارد.بیشتر از 13 گروههای بزرگ در افراد ایجاد ترس کی کنند

  قوانین:

  قضاوت X

  همه ایده ها حتی ایدهای پوچ وغیر عملی

  کمیت مهم است

  ایده ها را میتوان ترکینب ،اصلاح وانتخاب کرد .

  رهبر گروه:موضوعبحث را قبل از جلسه به نظر افراد می رساند.

  وی واقعیت ها ،موضوعات پرسشهای مربوط موضوعهای پرسشهای مربوط واهداف جلسه را مطرح می سازد .نوشتن ایده هایدر جایی که همه ببینند باید رعایت کردن چهار قانون را توصیه کنداگر در وسط بحث ارائه ایده ها قطع شد رهبر وظیفه تشویق افراد را دارد  با کلام خود تشویق کند . به هر کسی 30دقیقه وقت بدهد

  ایده ها باید رتبه  بندی شود اگر ایده ای خوب باشد دلایلی مثل کمبود بوجه نباید کنار گذاشته شود باید راه حل اجرای آن هم به بحث گذاشته شود

  منشی دبیر گاهی کار آن جز ئی از کار های رئیس گروه است مثل نوشتن ایده ه9ا روی ورد

  اشکال :این تکنیک در موقعیت های یکه احتیاج به آز مایش وخطا دارند تکنیک موفقی نیست

   نگارش فکری :

  شکلی از توفان فکری است

  هر کسسی نظر خود را روی کاغذ می نویسند

  بعداز مدت زمان معین  شرکت کنندگان آن  کاغد ها را به نفر بعدی می دهند

   هر شخص ابتدا روی نظرات نفر قبل   بررسی انجام می دهد سپس طبیق آن نظر نظر جدیدی را نیز ارائه می دهد

   این ماجرا سه دوره ادامه پیدا  می کند

   نظریات نهایی مورد بحث و ارزیابی به طور شفایی  صورت می گیرد

   

   

  سبد نگارش فکری

  مسئله  مشخص  می شود

   یک گروه 6تا 8 نفره که دوره میزی نشسته اند راه حلهای خود را برای حل مسئله روی تکیه ای کاغذ می نویسند

   بعد از نوشتن حداقل 4 ایده هر شخص کاغذ را روی میز قرار میدهد  و  می تواند باز هم ادامه دهد

   هنگامی که نوشتن نظرات به پایان رسید می توانند یکی از برگهای روی میز را برداشته و با بررسی آن نظرات  ایده های جدیدی خلق کنند 

   در نهایت همه ی شرکت کنندگان باید تکه کاغذ خود را با یکی از کاغذهای رو میز مبادله کنند

  تجسم سازی خلاق :

    CRATIRE IMAGING

  اساس آن  بر این اصل استوار است که توسعه مهارت های تجسم سازی خلاقیت  را بهبود می بخشد تجسم سازی خلاق شامل سه مرحله است:

  تجسم یک نیاز خاص به تغییر

  تجسم روشی بهتر

   تدوین یک برنامه اجرایی مبتنی بر بینش

  افراد بین 6 تا 8 نفر در اینجا نیز هر کس بینش های خود را مطرح می کند و هماهنگ کنند باید برای اینکه اعضای گروه احساس آزادی و راحتی کنند آنها را به گنار گذاشتن موانع و عوامل بازدارند تشویق کنند نکته مهم که افراد در این گروه باید تجسمی باشند نه احساس یا کلامی

  جهش های خلاق:

  این روش هنگامی روی می دهدکه گروه به راه حل های واقع گرایانه جهش می کند سپس به موقع به عقب برمی گرددتا برنامه ای برای عملی کردن آن راه حل ها تهیه کنند

  دوایرخلاقیت :

  این گروهها ی کوچکی   از کارگران هستند که برای حل مسائل کیفی مرتبط با زمینه هخای کاری خاص خودشان گرد هم می آیند

  تکنیک افقی :(تنها تکنیک غیر تعاملی )

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تصمیم‌گیری گروهی: نکات کلیدی : گروه‌ها در برابر افراد: این موضوع که آیا گروه‌ها تصمیم‌گیران بهتری از افراد هستند موضوع ساده‌ای نیست و بستگی به چند عامل دارند مانند نوع وظیفه‌ی مربوطه. گروه‌ها معمولاً عملکردی بهتر از افراد دارند. زمانی که وظایف قابل تقسیم‌بندی هستند، گروه‌ها هم‌چنین دارای یک مزیت در وظایف مربوط به حل مشکل‌ها هستند، چون آن‌ها به احتمال قوی کسی را در درون خود دارند ...

تعدیل ناسازگاری از طریق یادگیری در تصمیم گیری گروهی و کاربرد آن در مصاحبه استخدامی MBA چین خلاصه: از تصمیم گیری گروهی، به دلیل محدودیت پایه های اطلاعاتی و دانش فردی یا به دلیل قانون تصمیم ، یک تصمیم گیرند. به تنهایی ممکن است توانایی ارزیابی آلترناتیوهای انتخابی رانداشتند. این شرایط می تواند به ناسازگاری در نقطه تصمیم گیری گروهی منجر شد و این ناسازگاری ها تحت رویکرد های موجود به ...

چکیده : فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی‌افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می‌باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان نمی‌باشند بلکه باهم متفاوتند در بعضی از آنها یادگیری از طریق چشم، در بعضی از طریق گوش در بعضی از طریق لامسه و ... انجام می‌شود پس افراد در یادگیری باهم متفاوت می‌باشند در نتیجه روشهای ارزشیابی باید متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهای فردی ...

اتاق فکر، نياز امروز مراکز تصميم گيري اشاره: مدتهاست که در محافل سياسي ايران از اتاق فکر سخن گفته مي شود و افرادي با آن مخالفت کرده و آن را معادل منبع توطئه ديده و گروهي ديگر نظير صاحب اين قلم از اين پديده دفاع کرده و آن را براي نظام اجراي

آینده گری تحولات شناختی دوران بلوغ تعریف تحولات شناختی : تحولات شناختی عبارت است از توسعه توانمندیهای تفکر و استدلال کردن. کودکان (6 تا 12 سال) یاد می گیرند که چگونه تفکر انتزاعی پیدا نمایند مثلاً چطور تلفیق و ترکیب نمایند (جمع کردن) و مجزا و جداسازی کنند (تفریق و تقسیم). مرتب کنند (تفکیک و مرتب نمودن حروف و اعداد) و یا تبدیل نمایند (تبدیل اسکناس به سکه) یا رفتارشان را تغییر ...

اشاره: مدتهاست که در محافل سیاسی ایران از اتاق فکر سخن گفته می شود و افرادی با آن مخالفت کرده و آن را معادل منبع توطئه دیده و گروهی دیگر نظیر صاحب این قلم از این پدیده دفاع کرده و آن را برای نظام اجرایی کشور مفید تلقی می کنند. اما شاید لازم بود پیش از طرح بحث اتاق فکر و یا حداقل همزمان با طرح این بحث تعریف، تاریخچه و انواع اتاق فکر مورد تحلیل، تبیین و بازشناسی قرار می گرفت. در ...

مقدمه : دوران تکوینی تمدن انسان از نظر مورخین به مراحل گوناگون تقسیم شده است که از میان انها چهار عنصر غارنشینی ، کشاورزی ، صنعت و الکترونیک و ارتباطات نقاط عطفی در تاریخ تمدن بشر بوجود آورده اند . عصرغارنشینی ، تحولات تاریخی انسان را از ابتدای خلقت تا حدود هشت هزار سال قبل از میلاد رادر بر می گرد . در ایندوران تحول چشمگیری در تاریخ بشری رخ نداده وبشر غالباً افراد مصرف کننده ای ...

بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي : هر تمدني‌ که‌ در تاريخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتني‌ بر مطالعه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمين‌ باستاني‌ ايران‌ يکي‌از گهواره‌هاي‌ تمدن‌ بشري‌ بوده‌ است‌، آثار باقي‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ ايراني

فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا ...

نقش واقعی و مناسب از تکنولوژی برای ایجاد فرهنگ یادگیری: شاید شما شنیده که کلاس‎های آموزشی از بین رفت که یادگیری از طریق تکنولوژی سریعتر، ارزان‎تر و بهتر است. فقط به جریان بیافتند و در هر زمان و مکان یاد بگیرید. اما من همچنین شنیده‎ام که دوره یادگیری براساس تکنولوژی در حال تمام شدن است، تکنولوژی جدید امروزی با قدرت زیاد به طور ناگهانی به وجود آمد. کدام یک از این دو عقیده درست ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول