مقاله طرز کار با میکروسکوپ

Word 49 KB 35123 15
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شرح آزمایش :

  ابتدا ورقه های پوست پیاز قرمز را توسط تیغ بسیتوری برش داده وبدون اینکه که بافتهای اپیدرم پیاز روی هم بیفتد توسط یک پنس آن را داخل معمولی که با ساکاروز مخلوط شده است قرار می دهیم که این کار را به منظور کوچک شدن حجم واکوئل انجام میدهیم . سپس فلس پیاز را برداشته و به دقت آن را بر روی لام گذاشته وبا استفاده ازمحلول ساکاروزی که روی آن ریخته شده روی لامل قرار داده ونمونه مورد نظر را مشاهده می کنیم .

  گزارش کار آزمایشگاه گیاهشناسی

  نام گروه :                        رشته تحصیلی :                جلسه :  اول

  نام خانوادگی :                                                                 تاریخ :

  موضوع آزمایش : طرز کار با میکروسکوپ                 ساعت گروه : 6-4:30

  ابتدا سیم میکروسکوپ را از دور یا یه باز  می کنیم 

  لامپ میکروسکوپ را روشن می کنیم

  در حالی که لنز میکروسکوپ را بر روی شماره 4 باشد به داخل میکروسکوپ نگاه می کنیم و با یک دست ماکرومتر را آرام آرام حرکت می دهید تا صفحه استیح بالا بیاید و نمونه ای مشاهده می شود که در صورتی که صفحه استیح به بالاترین حد خود رسید نمونه مشاهده نشد دوباره این مسیر را آرام آرام بر می گردیم تا بالاخره نمونه پیدا شود .

  در صورت مشاهده با  لنز شماره 4 لنز را آرام بر روی شماره 10 می گذاریم و فقط به میکرومتر دست می زنیم

  درصورت مشاهده با لنز 10 روی لنز 4 می آوریم و فقط به میکرومتر دست می زنیم

  بستن میکروسکوپ : لامپ میکروسکوپ راخاموش کنید از برق جدا کنید و سیم را دور پایه می پیچید  وانتهای آن را با استیح مهار می کنید . چک می کنیم که حتما لنز روی شماره 4 باشد .

  اسلاید راجدا کرده و کنار سکوی می گذارید وچشی ها را بر می گردانید و پیچ آن را سفت می کنیم .

  ابتدا سیم میکروسکوپ را از دور پایه آن باز می کنیم و به جریان برق وصل میکنیم و لامپ را روشن می کنیم سپس اسلاید آماده را در زیر میکروسکوپ گذاشته و آن را با گیرنده مهار می کنیم و میکروسکوپ را بر روی لنز شماره 4 میگذاریم و با استفاده از ماکرومتر صفحه استیج را بالا و پایین می کنیم تا نمونه مشاهده شود درصورتی که نمونه مشاهده نشد دوباره این مسیر را ادامه می دهیم تا نمونه مشاهده گردد.

  نمونه مشاهده شده در زیرمیکروسکوپ به شرح زیر است

   

  گزارش کار آزمایشگاه گیاهشناسی

  نام گروه :                        رشته تحصیلی :                جلسه : 

  نام خانوادگی :                                                                 تاریخ :

  موضوع آزمایش :                                                    ساعت گروه : 7-5

  شرح آزمایش:

  1- meristematic : سلولهای این بافت مرتب می شوند و به توده سلولی قبل اضافه می شوند . این بافت باعث رشد گیاه می شود .

  2- بافت پارانیشم (pearnchiyma tissues ): یکی از مهمترین بافتهای موجود در گیاه است که این بافت انواع زیادی دارد و بافت هر تیمی متفاوت است . سلولهای بافت هرتیم فشرده وهسته مشخص دارند ولی فضای بین سلولی( mea) ندارند .

  3- بافت پوششی ( protective tissues ) بافتی است که وظیفه حفاظت را بر عهده دارد .

  4- بافت استحکامی ( skeletal tissues ) : در بین بافت سلولهایی وجود دارد که از استحکام زیادی برخوردارند و دیواره کلفتی دارند مثل بافت چوبی .

  5- بافت ترشحی ( secretor y tissues ): وظیفه ترشح یا ذخیره مواد مترشحه را بر عهده دارد .

  6- بافتهای هدایت کننده ( conductive tissues ) : وظیفه هدایت و انتقال موارد را بر عهده دارند

  7- پارانشیم ذخیره ای ( strong nchyma ) حاوی نشاسته است .

  8- کلرانشیم ( chlore nechyma ) : : معادل کلروپلاست کلروفیلی است . کلروپلاست در خود کلروفیل ذخیره است .

  آئرانشیم ( Aeranchyma ) : هوای داخل این بافت می شود که این بافت سبک باشد که این بافت در گیاهان آبزی وجود دارد مثل نیلوفر آبی .

  بافت استحکامی (collenchuyma ) : کلانشیم بافتی است زنده با دیواره ضخیم سلولزی . این بافت در قسمتهای جوان گیاه به وجود می آید چون دیواره آن سلولزی است .انعطاف پذیری بالایی دارد همگام با رشد انداماین بافت هم رشد می کند . به این ترتیب که کش می آید .دیگرهم به حالت اول بر نمی گردد ( یعنی حالت الاستیته دارد ) این بافت میتواند کلروپلاست هم داشته باشد هر چه این بافت افزایش پیدا کنددیواره آن ضخیم تر می شود به طوری که درنهایت می تواند به اسکلرانشیم هم تبدیل شود. بر اساس ضخیم شدن دیواره این بافت به چهار قسمت تقسیم می شود .

                                                                                                  collen chyma

  کلانشیم زاویه ای  angular collenchyma

  کلانشیم گرد ، حلقوی  collenchyma  annular orcircular

  کلانشیم تیغه ای collenchyma lamellar  

  کلانشیم حفره ای lacunar collenchyma

  یک بافت پارانشیم  را در نظر میگیریم . این بافت می خواهد تبدیل به کلانشیم زاویه ای شود .اگر این سلولها بخواهند ضخیم بشوند به صورت زاویه ای ضخیم می شوند . این سلولها mea  ندارند .

   

  دراین بافت سلولز بر روی دیواره ها به صورت یکنواخت رسوب می کند . در این بافت mea ها نیز پر می شوند .

  استحکام این بافت ازهمه بیشتر است .

  سلولی که دیواره را ضخیم کرده بیشتر درمجاورت mea  قرار دارند .

  دراین بافت فقط آن بخشهایی که در مجاورت mea ها قرار دارند ضخیم می شوند . حالت تغییر به سلولها نمی دهند و  mea ها نیز پرنمی شوند و استحکام این بافت ازهمه کمتر است چون mea ها پر شده اند .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  گزارش کار آزمایشگاه گیاهشناسی

  نام گروه :                        رشته تحصیلی :                جلسه : 

  نام خانوادگی :                                                                 تاریخ :

  موضوع آزمایش :                                                     ساعت گروه : 7-5

  ابتدا سیم میکروسکوپ را ازدور آن باز می کنیم و به جریان برق متصل کنیم و لامپ را روشن می کنیم . اسلاید آماده را که ریشه یک گیاه تک لپه است را در زیر میکروسکوپ آن را تنظیم کرده تا نمونه رویت شده در زیر میکروسکوپ دارای ناحیه stele  و  cortex است که هر کدام از این ناحیه ها دارای بافتهایی هستند که به شرح زیر می باشد .

  epidermis(trichoblast , root hair)

  hypodermis

  cortex paramchyma

  endodermis(cas parian strips, passage cells)

   

   

  stele

  pericycle                  xylem              polyarch

  vas cularbundles      phloem              protoxylem

  pith parenchyma                                meta xylem

  cortex دارای 4 بافت است که اولین بافت آن spidermis نام دارد که خارجی ترین بافت سلولی است و شامل یک ردیف سلول است . بعضی از سلولهای اپیدرم دارای تار کشنده اند . آن دسته از سلولهای اپیدمی که تولید تار کشنده می کنند trichoblast نامیده می شوند .

  لایه زیر epidermis که چند ردیف سلولی است hypodermis نامیده می شود. سلولهای این بافت متراکم اند وmea یعنی فضای بین سلولی ندارند . hypodermis , epidermis هر دو جز بافتهای پوششی اند و نقش آنها حفاظت از بافتهای داخلی ریشه است . لایه بعدی که در زیر hypodermis قرار دارد cartex parenchyma نامیده می شود این بافت می تواند ساده (simple parenchyma ) و یا ذخیره ای storage parenchyma ) باشد . پارانشیم یک بافت پرکننده است که این سلولها نیز mea  ندارند . بافتی که در زیر پارانشیم قرار دارد و داخلی ترین بافت لایه cortex می باشد endodermis نامیده می شود که سلولهای این بافت ورم کرده و بیضی شکل اند و همانند زنجیر بر هم متصل شده اند. طبق این تعاریفی که ازناحیه cortex داشتیم می توان گفت که cortex ناحیه ای است که از epidermis  تا endodermis .

  سلولهای بافت endoderm تغییراتی را به نام ژله ای شدن (gelification ) انجام می دهند . در اثر چوب پنبه ای شدن دیواره نوارهایی غیرقابل نفوذ نسبت به آب ایجاد می شوند که نوارهای کاسپاری یا حلقه های کاسپاری به وجود می آورند این نوارها اجازه نمی دهند که آب وارد سلولها بشوند. همه سلولها این نوارهای کاسپاری را ندارند . آن دسته از سلولهای اندودرمی که نوارهای کاسپاری را به وجود نیاورده اند اصطلاحا passage cell یعنی سلولهای معبر نامیده می شوند که آب از این سلولها عبور می کنند stele دارای سه بافت است . اولین بافت در stele ریشه گیاهان تک لپه pericyle یا همان دایره محیطه است . بندهای بافت endodermis و pericyle بر روی هم نمی افتند بلکه به صورت آجر چینی قرار میگیرند . porcicyle لایه ای است ریشه زا که تولید ریشه فرعی می کند در حقیقت منشا ریشه فرعی  به pericyle   بر میگردد انشعابات ریشه درون زا است . ریشه فرعی اپیدرم ریشه اصلی را سوراخ نمی کند و در اطراف آن زخمهایی را ایجاد می کند و این زخمها راهی است برای ورودمیکروسکوپها . prioyle در ریشه فعال است در ساقه نیرمی تواند فعال باشد .

  بافتی که پایین تر از pricyle  قرار دارد vascular bundle می باشد که این بافت شامل آوندهای چوبی (xylem) و آوندهای آبکشی (phloem ) می باشد .

  در ریشه دسته جات آوندی از یکدیگر جدا هستند . به گونه های کوچ قطر protoxylem  و  بر گزیم های بزرگ قطر metaxylem می گویند از طرفی protoxymes و metaxylens تشکیل Arch یا بازوهایی را می دهند .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  گزارش کار آزمایشگاه گیاهشناسی

  نام گروه :                        رشته تحصیلی :                جلسه :

  نام خانوادگی :                                                                 تاریخ :

  موضوع آزمایش : مشاهده ریشه گیاه تک لپه II                ساعت گروه : 7-5

  شرح آزمایش :

  ابتدا سیم میکروسکوپ را ازدور پایه آن باز می کنیم و آن را به جریان برق متصل می کنیم و لامپ را روشن می کنیم سپس اسلاید آماده راکه یک رشته گیاه دو لپه است را در زیر میکروسکوپ بر روی صفحه استیج گذاشته و آن را پاکیزه میکنیم و آن را بر روی لنز شماره 4 می گذاریم سپس با پیچهای میکرومتر و ماکرومتر آن را تنظیم می کنیم تا نمونه مورد نظر رویت شود.

  نمونه رویت شده در زیر میکروسکوپ دارای دو ناحیه cortex , stele است که هر کدام از این ناحیه ها دارای بافتهای زیرهستند که به شرح زیر می باشند .

                                                                                                                         cortex

   

  epidermis (techoblast root hair)

  hypodermis

  cortex parenchyma(casparian strips,passage cells)

  endodermis

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

درمان سرطان با رياضي ! گروهي از دانشمندان آمريکايي مدلي رايانه اي را ارائه کرده اند که براساس آن مي توان ترکيبي از موثرترين روش هاي درماني معالجه سرطان را با استفاده از آلگوريتم هاي رياضي ارائه کرد. به گزارش مهر، پروژه تحقيقاتي ليزه دو فليس است

یکی از کاربردی ترین و مولدترین زمینه ها در علوم محاسباتی، کاربرد آن در شاخه های علوم مولکولی و نانوفناوری است. این زمینه ها در کنار هم و در کنار علومی چون بیولوژی مولکولی ، ژنتیک مولکولی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی ارکان انقلاب صنعتی-علمی را تشکیل می دهند. اشتراک بین این 4 رکن در آینده نزدیک ،به خلق فناوری همگرای فوق العاده ای منجر می شود که بوجود آمدن سیستم ها و ابزار و مواد ...

بعد از پشت سر گذاشتن یک روز پرکار و خسته کننده ، پای رایانه نشسته اید و ایمیلهایتان را چک می کنید. اسپیکر رایانه تان روشن است و صدای دلنشین یک موسیقی آرام ، خستگی را از تنتان بیرون می کند. تا به حال فکر کرده اید این اسپیکرها که این قدر به آنها مدیون هستید، چگونه کار می کنند؟! تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید تا سر از کار آنها درآوریم. طرز کار اسپیکر رایانه های ما دقیقا مشابه ...

« باکتری ها » تاریخچه اینکه پروکاریوتها و یا یوکاریوتها کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملاً مشخص نیست. اما مطالعات تفاوتهای ژنتیکی بین یوباکتری ها، آرکی‌باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها نشان می‌دهد که هر سه گروه از دنیای مشترکی مشتق شده‌اند. شکل باکتریها بر اساس شکل به 6 گروه تقسیم می‌شود. پنج گروه اول را باکتریهای پست و گروه ششم را باکتریهای عالی گویند. باکتریهای پست این ...

مقدمه اصطلاحی در مباحث هنری ،دارای دو مفهوم تاریخی و نقد هنری است و به دو صورت اسم و صفت به کار برده می شود. هر چند سبک باروک واحد یا مجموعه اصولی به نام اصول سبک باروک وجود ندارد .منشاء این واژه برکسی روشن نیست. احتمال دارد که از واژه پرتغالی barroco به معنی مروارید نامتنظم مشتق شده باشد . بدون تردید این اصطلاح در آغاز مخصوصاً درباره معماری رنسانس با یک معنی حقارت آور به کار ...

مقدمه در عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت یافت می‌شوند، حتی باکتریهایی که از یک سلول منشا می‌گیرند ممکن است از نظر یک یا چند صفت با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوتها نتیجه تغییراتی است که به علت جهش ژنی یا موتاسیون در سلولهای باکتریایی پدید می‌آید. این باکتریهای تغییر یافته ، موتانت Mutant نامیده می‌شوند که از نظر بعضی از خواص نظیر ساختمان آنتی ‌ژن ، حساسیت در ...

تاریخچه جوشکاری kk امروز که انسان به ساختن فضا پیما، آسمان خراش، نیروگاه هسته ای، میکروپروسسور و غیره مشغول است هنوز جوشکاری از روش های بسیار مهم اتصال محسوب می شود. فرآیندهای جوشکاری نه تنها برای اتصال فلزات همجنس بلکه در موارد خاص با رعایت نکات تکنیکی و متالورژیکی ویژه برای اتصال فلزات غیر همجنس (مس-آلومینیوم)، فلز به غیر فلز (سرامیک به فلز) و حتی غیر فلز به غیر فلز (سرامیک به ...

عکاسی اختراع دوربین عکاسی برای هنرهای بصری به منزله یک انقلاب بود. موقعیت و رابطه هنرمند با جامعه اش به کلی دگرگون شد، زیرا تا آن زمان توانایی تهیه و ساختن تصویر فقط در انحصار هنرمندان بود، ولی با پیدایش دوربین عکاسی امکان بوجود آوردن تصویر به طرز مکانیکی ایجاد گردد. سالها آموز ش و استعداد بسیار لازم بود تا یک هنرمند بتواند هنر صورتگری را بیاموزد و حال آنکه دوربین عکاسی این ...

لوح فشرده – سي دي ديسک فشرده Compact Disc - CDچيست؟CD مخفف عبارت Compact Disc يا ديسک فشرده است که حدود 20 سال قبل اختراع شد تا رقيبي براي محيط‌هاي ضبط مغناطيسي باشد. امروزه CD به عنوان اولين انتخاب براي ضبط موسيقي، ويديو و ديتا درآمده است. نام اولي

لوح فشرده – سي دي ديسک فشرده Compact Disc - CDچيست؟CD مخفف عبارت Compact Disc يا ديسک فشرده است که حدود 20 سال قبل اختراع شد تا رقيبي براي محيط‌هاي ضبط مغناطيسي باشد. امروزه CD به عنوان اولين انتخاب براي ضبط موسيقي، ويديو و ديتا درآمده است. نام اولي

با وجود مطالعات نظري نسبتا زيادي که در زمينه استفاده از نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات صورت گرفته، اما به طور نسبي نظام‌هاي بازيابي اندکي را مي‌توان مشاهده کرد که در آنها از قابليت‌هاي نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي استفاده شده باشد. به تعبير

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول