دانلود تحقیق طراحی گاوآهن بشقابی دو طرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم

Word 537 KB 6436 11
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  چکیده

        گاوآهن بشقابی یکی از ادوات مهم خاکورزی می باشد که به کارگیری نوع دوطرفه آن به سبب صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش راندمان فرایندهای زراعی حائز اهمیت بالایی می باشد. با انگیزه ساده سازی و اصلاح طرح های موجود، پس از بررسی انواع مکانیزم ها طراحی نوع جدیدی از گاوآهن بشقابی دوطرفه به انجام رسید. ساختار این گاوآهن، یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم است که پس از بهینه سازیِ مکانیزم چهار رابطی خط مستقیم دانیل به دست آمد. در این طرح، علاوه بر مکانیزم های تغییر جهت بشقاب ها و چرخ شیار عقبی، مواردی از جمله تثبیت موقعیت گاوآهن در شرایط شخم و مکانیزمی برای تغییر زاویه تمایل طولی بشقاب ها لحاظ گردیده است. این طرح، سپس از جنبه نیرویی تحلیل شد و نمودارهایی برای تعیین روند تغییرات آن برای بخش های مختلف مکانیزم، به دست آمد. تحلیل ابعادی این گاوآهن در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول مربوط به طول رابط ها و موقعیت مفصل ها برای تولید حرکات مورد نظر (بهینه سازی مکانیزم) و مرحله دوم مربوط به مقطع عرضی بخش های مختلف با در نظر گرفتن شرایط نیرویی و انتخاب ماده و ضریب اطمینان مشخص. گاوآهن جدید به سبب طراحی ساده و عدم نیاز به قطعات مکانیکی کمکی خصوصیات شاخصی مثل کاربری آسان، هزینه تمام شده پایین و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری را خواهد داشت. بخش اعظم فرایند مدل سازی توسط نرم افزار CATIA انجام پذیرفته است.

   

  کلید واژه: بهینه سازی مکانیزم، تحلیل ابعادی، تحلیل نیرویی، گاوآهن بشقابی دو طرفه، مکانیزم دانیل

   

   

  مقدمه:

  یکی از زمینه های بسیار گسترده ماشینهای کشاورزی عملیات خاکورزی است که هدف نهایی آن تهیه بستر بذر برای انجام فرایندهای سه گانه زراعی (کاشت، داشت و برداشت) می باشد. از آنجا که بیشترین هزینه تولید محصولات زراعی مربوط به  عملیات خاکورزی است، از این رو، بهینه سازی عملکرد ادوات مربوطه، از جمله ابزارهای بشقابی که در زمره مهمترین ماشین های خاکورزی می باشند، می تواند نقش اساسی در کاهش هزینه های تولید داشته باشد.

  یکی از راهبردهای افزایش کیفیت عملکرد ادوات بشقابی بهینه سازی طراحی آنها می باشد که از جمله این روش ها به کارگیری انواع دوار می باشد.

  آزاد بخت یک گاوآهن بشقابی موتور گرد یکطرفه و آق خانی یک هرس بشقابی دوار ساختند. این نوع ادوات که در واقع طرح های بهینه سازی شده ای از گاوآهن بشقابی و هرس بشقابی برای عملیات خاکورزی اولیه می باشند، علاوه بر نیروی کششی از محور توان دهی نیز استفاده می کنند. از این رو مزایایی از قبیل کاهش توان کششی، کاهش سرخوردگی چرخ های تراکتور، بهبود کیفیت خاکورزی، آماده سازی زمین برای کشت دوم در سال و بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک به عنوان کود سبز را ارائه می دهند[1و2].

   روش دیگر بهینه سازی عملکرد گاوآهن های بشقابی استفاده از نوع دوطرفه آنها می باشد. به کارگیری گاوآهن های بشقابی دوطرفه در کنار داشتن کلیه مزایای ابزارهای بشقابی، به سبب ایجاد حداقلِ ناهمواری ها در زمین وحداقلِ نیاز به ادوات خاکورزی بعدی، موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، افزایش راندمان آبیاری، حفظ ساختمان خاک و غیره خواهند شد.

   ویلیام و همکاران[1]  یک گاوآهن بشقابی دوطرفه اختراع کردند. در این گاوآهن، تغییر وضعیت بشقاب ها از حالت چپ ریز به راست ریز به این صورت انجام می گیرد که دیرک حامل بشقاب ها که حول نقطه مرکزی قاب اصلی قابلیت گردش دارد، 30 تا 40 درجه دوران می کند و یک مکانیزم ثانویه، پس از گردش دیرک, به منظور تنظیم زاویه تمایل طولی, هر بشقاب را حول ساقه خود می چرخاند.  همزمان چرخ شیار عقبی نیز با سیستم اهرم خاص خود گردش می کند و وضعیت جدید و متناسبی می یابد. عمل تغییر وضعیت اغلب به وسیله یک جک هیدرولیکی دوطرفه انجام می پذیرد]12[.

   

  مواد و روش ها

  برای به دست آوردن حرکات مورد نیاز گاوآهن بشقاب دوطرفه مکانیزم های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که از بین آنها مکانیزم چهار رابطی خط مستقیم دانیل انتخاب گردید. این مکانیزم با داشتن ویژگی های مفید و مطلوب, نیازهای طراحی را مرتفع ساخته است[7]. (شکل شماره 1).

   

  (ب)

   

  (الف)

   

  += 90 ْ

   

  شکل شماره 1 : مکانیزم چهار رابطی دانیل برای تغییر جهت  شاسی حامل بشقاب ها (AO) در یک مرحله (بدون نیاز به مکانیزم ثانویه تنظیم زاویه تمایل طولی بشقاب ها).

   

  در این مکانیزم رابط AO به عنوان شاسی متحرک حامل بشقابها در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب برای حرکت این رابط, بازوهای DE و FC حول مفصل های E و F گردش می کنند و در این حین نقاط A و O بر روی مسیرهای تقریباً مستقیم الخط افقی و عمودی حرکت می کنند. این حرکتهای مستقیم الخط بدون نیاز به کشویی یا راهنما و با حداقل اصطکاک در لولاها انجام می شود که از مزایای این مکانیزم محسوب می شود. ویژگی دیگر این اهرم بندی این است که می تواند وزنه ای که در نقطه متحرک این مکانیزم (A) آویزان شده است را در حالت تعادل نگه دارد. این پدیده نشان دهنده "تعادل خنثی" در این مکانیزم می باشد.

  برای بهینه سازی این مکانیزم، شرایط کاری گاوآهن بشقابی دوطرفه مدّ نظر می باشند. این شرایط شامل موارد ذیل می گردد:

  الف) مکانیزم چرخش یک مرحله ای بشقاب ها در سطح افقی برای رسیدن به وضعیت متقارن برای زوایای تمایل طولی 42 تا 47 درجه بشقاب ها.

  ب) مکانیزم چرخ شیار عقبی با داشتن مقداری تمایل طولی چرخ.

  ج) مکانیزم توقف برای تثبیت گاوآهن به هنگام شخم.

  د)  مکانیزم تغییر زاویه تمایل طولی بشقاب ها.

  ه) حالت حمل و نقل دستگاه در خارج از مزرعه (ترانسپورت).

  نسبت طول بازوها و محل قرارگرفتن لولا ها با اهمیت هستند. در حالت کلی می توان گفت که این مکانیزم با رسم یک مثلث قائم الزاویه AOF'  (شکل شماره 1 الف) به دست می آیدکه بر روی اضلاع AO و OF' طول های AD=F'D'=L و AC=F'C'=L' جدا می شوند. نقاط C و D و نیز محل تلاقی عمود منصف پاره خط های CC' و DD' با F'O (نقاط F و E) لولاهای این مکانیزم را تشکیل خواهندداد (شکل شماره 1 ب). برای بهینه سازی حرکت مکانیزم برای تغییر موقعیت گاوآهن بشقابی دوطرفه، رابط (1) استخراج شده است:

                                             (تصاویر در فایل اصلی موجود است)                      (1)

  رابطه (1) به طور خلاصه بیان می کند که تحت هر انتخابی از  برای طراحی اولیه، طول L چه درصدی از طول AO باشد تا با رسم مثلث قائم الزاویه اولیه AOF' بتوان مکانیزم دانیل را به گونه ای به دست آورد که قابلیت بازشدن تا زاویه 48 درجه به ازای زاویه رأس (42 درجه به ازای زاویه تمایل طولی بشقاب ها ) را داشته باشد، بدون اینکه رابط DE به وضعیت افقی خود برسد (با حالت افقی زاویه 5 درجه بسازد) تا از حرکت دلخواه مکانیزم اطمینان حاصل گردد. بدیهی است که با محاسبه L ، پارامتر L' برای طراحی مکانیزم یک پارامتر اختیاری خواهد بود. البته هرچه این طول تفاوت کمتری با نصف طول AO داشته باشد، حرکت نقطه A به مستقیم الخط نزدیک تر خواهد بود. رابطه (1) قابل تعمیم است و آن را می توان برای هر کاربردی از مکانیزم دانیل اصلاح و معرفی نمود. برای ایجاد تقارن در هر دو حالت راست و چپ ریز، لازم است که صفحه بشقاب ها به صورت ثابت و عمود بر محور حامل باشد (شکل شماره 1 ب).(تصاویر در فایل اصلی موجود است)

    مرحله بعدی بهینه سازی مکانیزم لحاظ کردن چرخ شیار عقبی می باشد. این چرخ در پشت آخرین خیش بشقابی بایستی به گونه ای قرارگیرد که با دیواره شیار تماس داشته باشد. معمولاً برای آن یک زاویه تمایل طولی هم نسبت به راستای حرکت درنظر می گیرند

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)
  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  - آزادبخت، م. 1377. طراحی ساخت و ارزیابی مزرعه ای گاوآهن بشقابی موتورگرد. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  2- آق خانی، م. 1374. طراحی و ساخت هرس بشقابی دوار. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  3-  راستگو، ع. 1376. طراحی مکانیزمها (بندواره ها) (تألیف آ.اردمن، ج.سندور). انتشارات دانشگاه تهران.

  4- شادروان، ا. 1385. طراحی اجزاء ماشین (طراحی در مهندسی مکانیک) (تألیف جی. ای. شیگلی). ویرایش پنجم. انتشارات صنعت گستر.

  5- شفیعی، ا. 1371. اصول ماشینهای کشاورزی (تألیف آر.ا.کپنر، روی بینر، ای. ال. بارگر). جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.

  6- شیرخورشیدیان، ع. 1381. طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین سازان (تألیف ن.پ.چیرونیس، ن.اسکلاتر). نشر طراح.

   

  7- John Deere. Fundamentals of Machine Operation (FMO), tillage. 1987. Deere & Company.

  8- William, S. A. 1980. Reversible disc plough. U.S. Patent, No 4211286.

   

   

خلاصه: بسياري از قسمت ها محيط هاي مکانيکي خود را بعنوان يک نتيجه از تغييرات فيزيکي يا عيوب وفق مي دهند.سلول ها با هم براي اين مرحله آشکار کننده و موثر مي باشند.اگر چه خيلي از مطالعات روشن و واضح عملي شده است تا به مکانيزم آشکار کننده ها و سازگا

عنوان طرح: تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مرکز تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز. مقدمه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر ماهیت فعالیتهای مدیریتی، اطلاعات به عنوان اصلی ترین موجودیت در هر فرآیند کاری و مهمترین ابزار مدیریت می تواند نقش حائز اهمیتی در افزایش راندمان فرایندها و تضمین اهداف کسب و کار داشته باشد. رقابت موجود در دنیای تجارت، ...

) مقدمه غلات به گروهی از گیاهان زراعی اطلاق می گردد که دانه آنها در درجه اول برای تهیه نان و تغذیه اکثر مردم جهان و در درجه دوم جهت تغذیه حیوانات و پزندگان و کار های صنعتی به مصرف می رسد. غلات از نظر مناطق کشت به دو گروه عمده تقسیم میشوند. غلا نواحی معتدل و سرد مانند گندم، جو، چاودار ویولاف غلات مناطق گرم از قبیل برنج، ذرت، سورگم ( ذرت خوشه ای) و ارزن از گروه، گندم وجو به مقدار ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

آشنايي با شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان يکي از عظيم ترين صنايع زير بنايي کشور و اولين توليد کننده محصولات فولادي درايران تاريخ توافق نامه : 23 دي ماه 1344 بين کشورهاي ايران و شوروي سابق مکان : کيلومتر 45 جاده اص

مقدمه به طور عمده دو دلیل اساسی برای رویکرد استراتژیک به برنامه ریزی آموزشی براساس نیازهای واقعی کارکنان وجود دارد: اولین دلیل آن است که تغییرات فناوری، فشار شدیدی بر سازمان و مدیریت آن وارد می کند به گونه ای که پرداختن به آنها نیاز به کارکنانی با انواع خاصی از مهارتها و توانمندیهای خاص را ایجاب می کند. به طور مثال تصور حرکت به سوی نانو فناوری و جایگزینی فناوری‌های نرم افزاری به ...

مروری بر مفاهیم شبکه: برای تحلیل و فهم روشهائی که یک نفوذگر با بکارگیری آنها با شبکه حمله می کند، باید یک دانش پایه از تکنولوژی شبکه داشته باشیم. درک مکانیزم حملات ممکن نیست مگر آنکه حداقل اصول TCP/IP را بدانیم. عاملی که تمام شبکه های مختلف را به صورت موفقیت آمیز به هم پیوند زده است، تبعیت همه آنها از مجموعه پروتکلی است که تحت عنوان TCP/IP در دنیا شناخته می شود. دقت کنید که ...

تاریخچه ی ماشین آلات کشاورزی تاریخچه گاو آهن حدود هزاران سال پیش از میلاد، نوعی از گاو آهن به کار می رفت، الیشا 900 سال قبل از میلاد موفق شد، زمین را با دوازده گاو نر، شخم کند. همچنین در سال 1950 شخم به وسیله پنج گاو نر، در مشرق ترکیه مشاهده شده است. گاو آهن چوبی ، با خیش آهنی ، که قرنها پیش به کار می رفته، هنوز در برخی نقاط جهان ، مورد استعمال دارد. داچ در انگلستان به سال 1730 ...

تاریخچه گاو آهن حدود هزاران سال پیش از میلاد، نوعی از گاو آهن به کار می رفت، الیشا 900 سال قبل از میلاد موفق شد، زمین را با دوازده گاو نر، شخم کند. همچنین در سال 1950 شخم به وسیله پنج گاو نر، در مشرق ترکیه مشاهده شده است. گاو آهن چوبی ، با خیش آهنی ، که قرنها پیش به کار می رفته، هنوز در برخی نقاط جهان ، مورد استعمال دارد. داچ در انگلستان به سال 1730 گاو آهن فرنگی را، رایج ساخت. ...

آشنایی با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان یکی از عظیم ترین صنایع زیر بنایی کشور و اولین تولید کننده محصولات فولادی درایران تاریخ توافق نامه : 23 دی ماه 1344 بین کشورهای ایران و شوروی سابق مکان : کیلومتر 45 جاده اصفهان شهرکرد در 5 کیلومتری زاینده رود آغاز عملیات اجرایی : سال 1346 شروع بکار : دی ماه سال 1350 تولید چدن ، 1351 تولید فولاد ادامه کار : سال 1369به ظرفیت یک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول