دانلود مقاله رایگان جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزى کشور

Word 33 KB 30054 2
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزى کشور   

  به لحاظ مفهوم آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقى از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسى است. ظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزى کشور ماحصل ضرورت هایى بود که از دیرباز در نظام برنامه ریزى احساس مى شد. اکنون که بیش از ۳۰ سال از پیدایش این ایده در نظام برنامه ریزى مى گذرد فرصت مناسبى است تا سه  بار تجربه مطالعات آمایش در کشور به بوته نقد سپرده شود تا از این طریق بررسى جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزى با توجه به الزامات عملیاتى و قانونى موجود واقع بینانه تر صورت پذیرفته و زمینه تنظیم هر چه منطقى تر روابط میان سطوح مختلف برنامه و تعیین جایگاه مناسب براى آمایش سرزمین به وجود آید.
  آمایش سرزمین به عنوان بالادست ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصى در نظام برنامه ریزى کشور برخوردار است. اگر ابعاد مختلف برنامه ریزى و توسعه را در سطوح مختلف بررسى کنیم جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزى ایران به روشنى قابل تشخیص خواهد بود. علاوه بر روابط افقى که در ارتباط میان نظام برنامه ریزى و نظام اجرایى کشور در قالب سطوح مختلف برنامه (اعم از بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت) وجود دارد، وجود ارتباطاتى عمودى در درون نظام برنامه ریزى که جایگاه هر یک از سطوح برنامه را تبیین کرده و چگونگى تاثیرگذارى و تاثیرپذیرى این سطوح را از یکدیگر تشریح مى کند ضرورى است. بدون شناخت این نوع از روابط درک کافى از نحوه عملکرد و وظایف مورد انتظار نظام برنامه ریزى نمى توان داشت. براساس تقسیم بندى چهار سطح برنامه ریزى را مى توان از هم تفکیک کرد.
  ۱- خرد ۲- کلان ۳- توسعه ۴- آمایش
  هرکدام از سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگى هاى خاصى دارند که آمایش را از سایر سطوح تفکیک مى کند. اهداف تعیین شده در برنامه ریزى هاى سطوح مختلف حاکى از جایگاه بالاى آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنماى تدوین سایر سطوح برنامه ریزى است. بهره ورى از منابع و ظرفیت هاى اقتصادى و اجتماعى و محیطى سرزمین هدف اصلى آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کلان و خرد را نیز دربر مى گیرد، در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت ۲۰ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه هاى پنج ساله، سالانه، بخشى و منطقه اى است و ضرورى است جهت گیرى این برنامه ها در راستاى اهداف آمایش صورت گیرد. از طرف دیگر مطالعه پیامدهاى فضایى هرکدام از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزى و در بین سطوح برنامه ریزى کمک شایانى خواهد کرد. سازماندهى مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین غایت اصلى تمام برنامه ریزى ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد مکان یابى جهت حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایى بهتر فعالیت ها پیامد فضایى این نوع برنامه ریزى است ولى این جانمایى در راستاى هدف بالاتر یعنى چیدمان منطقى فعالیت ها در پهنه سرزمین ایفاى نقش مى کند. به عبارت دیگر فرآیند برنامه ریزى صحیح و سلسله مراتبى از سطح آمایش ملى شروع و با تدوین برنامه هاى میان مدت توسعه اى و برنامه ریزى کلان اقتصادى به سطح برنامه ریزى خرد منتهى مى شود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایى شدن مطالعات کلان و بلندمدت کمک شایانى مى کند بلکه روند توسعه کشور را منطقى، هماهنگ و پویا مى سازد و عناصر توسعه یک کشور همانند اجزاى یک سیستم یا اندام هاى یک بدن داراى عملکردى تخصصى بوده و چارچوب هاى توسعه مناطق و اهداف بلندمدت آنها متاثر از اهداف بلندمدت ملى بوده و برنامه ریزى هاى محلى نیز از چارچوب هاى توسعه منطقه اى پیروى خواهند کرد. بنابراین در رویکردهاى مختلف توسعه نگاه برنامه ریز به برنامه ریزى متفاوت خواهد بود.
  بسته به آنکه چه حدى از تاثیر گذارى آمایش را بر نظام برنامه ریزى کشور مى پذیریم نحوه استفاده از اسناد آمایشى در تنظیم روابط سرزمینى بخش ها تفاوت مى کند. در یک تعبیر نسبتاً محدود مى توان آمایش را صرفاً به منظور شناسایى تاثیرات فضایى و جغرافیایى جهت گیرى هاى برنامه به کار گرفت و در یک تعبیر نسبتاً وسیع  مى توان انتظارات برنامه ریزان در زمینه تلفیق دیدگاه هاى سرزمینى یا بخشى و ایجاد هماهنگى هاى بین بخشى، بین منطقه اى و بخشى- منطقه اى و با استفاده از رویکرد آمایشى را برآورده ساخت. گونه بندى و شناسایى مجموعه رویکردهاى ممکن در این زمینه به تعدیل انتظارات برنامه ریزان از آمایش سرزمین و به طور متقابل آمایش گران از نظام برنامه ریزى کمک مى کند.
  طراحى نظام برنامه ریزى مبتنى بر آمایش سرزمین و ارتقاى جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست ترین سند توسعه بلندمدت کشور در راستاى اعتلاى نظام برنامه ریزى کشور از طریق نهادینه سازى رویکرد آمایشى در بدنه نظام برنامه ریزى به منظور تنظیم رابطه دیدگاه هاى درازمدت و میان مدت و تنظیم روابط بین برنامه ریزى بخشى و منطقه اى و تعیین نقش و جایگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافیایى در چارچوب مبانى آمایش سرزمین صورت مى گیرد.
  در واقع آمایش و اسناد آن در سطح ملى یک سند بالادست در افق بلندمدت ۲۰ساله است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن باید تمام برنامه ریزى هاى سطح پایین آن با استناد به این اسناد تهیه شود و نهایتاً به مرحله اجرا برسد

چکیده: دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ...

توسعه منطقه ای توسعه منطقه ای به برنامه ریزی نه به مفهوم توسعه ملی که در سطح ملی که شامل برنامه های توسعه پنج ساله و یا چند ساله برای تمام یک سرزمین و نه به مفهوم برنامه ریزی بخشی و محلی که فقط به مسایل و پتانسیل های یک روستا یا بخش و یا شهرستان و استان بدون توجه با سایر نواحی انجام می شود، نیست بلکه به این مفهوم است که چگونه می توان برای یک منطقه که ممکن است شامل چند شهر بزرگ ...

برنامه ریزی کلان- شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان ...

کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب ...

- برنامه ریزی فیزیکی : می توان گفت که برنامه ریزی دانشکده تنها نشان دهنده استخوان بندی اطلاعات است که برای جایگزین کردن فضاها در دانشکده لازم می باشد. به این ترتیب طرح با استفاده از گزارش توجیهی و برنامه ریزی فیزیکی فادر به شناخت و درک کامل از فضا و در نتیجه جایگزینی آن می باشد. - نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی : بخش آموزشی بخش کمک آموزشی بخش خدماتی 4- بخش اداری بخش ...

مصرف انرژی کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از ...

1-2 بيان مسئله و ضرورت اجراي طرح رکن اصلي هر تحقيق علمي مرحله‎ي انتخاب، تعريف و بيان مسئله تحقيق است. زيرا محقق بر پايه‌ي آن کليه فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود را شکل مي‌دهد. ( حافظ نيا ، 1377، ص 70) آنچه بيش از هر عاملي انگيزه‎ي انجام تحقيقي را به وجود

راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران در برنامه‌های توسعه کشور ما نیروی انسانی جایگاهی ویژه و نقشی محوری دارد و سهمی به‌سزا در توسعه پایدار ایفا می‌کند. آموزش و پرورش متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در میان سایر بخش‌ها، موقعیتی خاص و مأموریتی ویژه در برنامه‌های بلندمدت توسعه دارند. از این رو، تدوین و تنظیم ...

تاریخچه 1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف- سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 ...

اصول آموزشي از جمله مهمترين اصول آموزشي کشور ترکيه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: ارائه آموزش عمومي به کليه شهروندان ترکيه اي رفع نياز هاي فردي و اجتماعي در حوزه آموزش کشور آزادي انتخاب در گزينش محل تحصيل برخورداري همگاني از حق تحصيل ارتقاء

از برنامه ريزي درسي تعاريف گوناگوني ارايه شده است .اين گوناگوني ناشي از رويکردها وموضع گيريهاي مختلفي است که در باره آموزش وپرورش وجود دارد .اين رويکردهاي مختلف بر برنامه ريزي درسي نيز تأثير مي گذارد .گروهي با توجه به آموزه هاي "آموزش وپرورش پيشرفت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول