دانلود تحقیق رایگان بررسی متغییرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر کسری بودجه دولت

Word 38 KB 31097 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه :

  در ادوار مختلف تاریخ وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی یکسان نبوده و حدود وظایف دولت با توجه به تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده است تغییر کرد . و همچنین فلسلفه اجتماعی و سیاسی که در هر جامعه حاکم است نوع و حدود وظایف دولتها را تعیین می کند . ایران تولید کننده نفت است و عمده نفت توسط دولت دریافت می شود و نقش دولت در اقتصاد تا حدودی پررنگ می باشددر نتیجه بررسی و تحقیق در مورد بودجه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این تحقیق عوامل موثربرکسری بودجه دولت طی سالهای 77- 1345 مورد بررسی قرار می گیرد که این عمل می تواند کمک موثری به برنامه ریزانی  و بودجه بندی در سطح کلان کشور نماید .

  فرضیات تحقیق عبارتنداز:1- مالیاتها،درآمدهای نفتی،تورم وجمعیت مهمترین عوامل موثر برکسری بودجه دولت هستند2- سهم متغیرهای معرفی شده در تغییرات کسری بودجه زیاد وقابل توجه است3-شوکهایی که از طرف متغیرهای معرفی شده برکسری بودجه وارد می شود با دوام هستند .

  ادبیات موضوع :

  پس از جنگ جهانی اول و به دنبال آن بحران بزرگ اقتصادی و در سالهای 32- 1929 که رکود و بیکاری بر اقتصاد جهان حکمفرما گردیده بود دولتها به این فکر افتادند از چه طریقی رونق را به اقتصاد برگردانند و زمینه های لازم رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید به پیشنهاد و سیاستمداران و اقتصاد دانان از جمله کینز ، دولتها شروع به مداخله جدی در اقتصاد کشورشان نمودند و با دستیابی به نتایج مثبت حوزه مداخلات خود را گسترش دارند و از طرف دیگر به علت نابرابری درآمدهای دولت در برایر مخارجش بخصوص در کشورهای در حال توسعه به کسری بودجه روی آوردند و از این جهت کسری بودجه یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد است از جمله تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مطالعات شم بت می باشد که در سال 1991 عوامل موثر در افزایش هزینه های دولتی را مورد بررسی قرار داد ونتیجه گرفت که نه تنها متغیرهای اقتصادی ، اجتماعی بلکه عوامل سیاسی نیز در افزایش هزینه های دولتی موثر است و از جمله مطالعات انجام شده در ایران به مطالعات دکتر مهدی تقوی و علیرضا صنیع دانش اشاره داشت که در مقاله ای به بررسی دلایل نوسان حجم فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران در فاصله زمانی70-1350پرداخته اند نتیجه اصلی مقاله این است که نوسانات درآمدهای نفتی ، بودجه عمومی دولت را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و با آگاهی براین موضوع چون درآمد نفت متغیر نیست که کاملا" در اختیار دولت باشد و از حیطه کنترل دولت خارج است بنابراین دولت برای کاهش بار مالی خود باید از حجم فعالیتهای خود بکاهد .

  بررسی مدل تجربی

  1- معرفی متغیرها :

  در این تحقیق سالهای 78 – 1345 مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای موثر در مدل عبارتند از :

  BD=کسری بودجه،TAX= : درآمدهای مالیاتی ، OIL= : درآمد نفتی ،INF= : تورم و=POP : جمعیت که بصورت لگاریتم مد نظر گرفته شده اند .

  2- آزمون دیکی فولر :

   براساس آزمون ریشه واحد دیکی فولرگسترش یافته تمام متغیرها انباشته از درجه یک هستند بجز جمعیت که انباشته از درجه دو است و لذا از مدل حذف می شود . و براساس آزمون علیت گرنجر هر سه متغیر لگاریتم درآمدهای مالیاتی ، و درآمدهای نفتی و تورم علیت گرنجر لگاریتم کسری بودجه دولت هستند ،

  شوکها و تجزیه واریانش خطای پیش بینی :

  الف : اثر شوکها با استفاده از توابع عکس العمل آنی :

  1- اگر شوک مثبتی از ناحیه لگاریتم کسری بودجه وارد شود باعث می شود که لگاریتم کسری بودجه در ابتدا افزایش یابد ولی میزان این افزایش به مرور زمان بعد از 5 دوره کاملا" از بین رفته و مستهلک می شود از دوره پنجم به بعد اثر این شوک به مقدار خیلی ناچیز و منفی شده بطوریکه تا پایان دوره مورد نظر روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد.

  2- اگر شوک مثبتی ناحیه لگاریتم درآمدهای نفتی ، بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در ابتدا بصورت منفی ظاهر شده و طی دوره باعث کاهش آن می شود وبعد از آن میزان کاهش کسری بودجه کم شده ولی باز هم اثر آن منفی است و نهایتا" از دوره پنجم به بعد اثر این شوک مثبت و بسیار ناچیز شده بطوریکه تا آخر دوره روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد .

  3- اگر شوکی از ناحیه لگاریتم درآمدهای مالیاتی بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود ، این شوک نیز در ابتدا باعث کاهش کسری بودجه به مقدار ناچیز شده و از دوره دوم به بعد این شوک روند افزایشی را طی خواهد کرد بطوریکه در دوره سوم تقریبا" اثر این شوک به صفر رسیده و از این دوره به بعد اثر این شوک مثبت شده ولی در سطح ثابتی باقی خواهد ماند .

  4- اگر شوکی از ناحیه تورم بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در دوره اول تقریبا" اثری برکسری بودجه نمی گذارد ولی از دوره دوم به بعد این شوک باعث جهش مثبت برلگاریتم کسری بودجه طی چهار دوره شده و تقریبا" از دوره ششم به بعد شدت آن کاهش یافته ، بطوریکه باز هم روند مثبت و ثابت خود را حفظ کرده است نهایتا" چنانچه دیده می شود در بین شوکهای وارد شده از جانب متغیرها بر کسری بودجه در کوتاه مدت ، شوکی که از طرف درآمدهای نفتی وتورم وارد شده بیشترین اثر را بر کسری بودجه می گذارد .( از میان شوکهای وارد شده از جانب متغیرها برکسری بودجه در کوتاه مدت می توان گفت که شوکی که از طرف درآمدهای نفتی و تورم وارد شده بیشترین اثر را بر کسری بودجه می گذارند در بلند مدت اثر هر شوک تقریبا" به صفر نزدیک می شود

  ب : تجزیه واریانس :

  تجزیه واریانس نشان می دهد که در کوتاه مدت بیشترین درصد تغییرات لگاریتم کسری بودجه به لگاریتم کسری بودجه و سپس به لگاریتم درآمدهای نفتی نسبت داده می شود که در بلندمدت و ............. ) نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بیشترین اثر را بر کسری بودجه دولت می گذارد ولی در بلند مدت درآمدهای مالیاتی بعنوان مهمترین عامل موثر برکسری بودجه در نظر گرفته می شود .

  نتیجه گیری :

  براساس طرح انجام یافته و نتایج حاصل از آن می توان گفت سیاستگذاران لازم است که این مسئله را در نظر داشته باشند و در برنامه ریزیهای اقتصادی توجه داشته باشند که درست است که در ایران درآمدهای نفتی همیشه موجب کاهش کسری بودجه دولت شده است و بعنوان درآمدهای دولتی درنظر گرفته می شود ولی در بلند مدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشترین اثر را بر کاهش کسری بودجه دولت می گذارند .

عنوان: بررسي متغيرهاي کلان اقتصادي اثرگذار بر کسري بودجه دولت (بهمن ماه 1380 ) مقدمه : در ادوار مختلف تاريخ وظايف دولت و نقش آن در فعاليتهاي اقتصادي يکسان نبوده و حدود وظايف دولت با توجه به تحولاتي که در زندگي اقتصادي و اجتماعي جوامع

مقدمه : در ادوار مختلف تاریخ وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی یکسان نبوده و حدود وظایف دولت با توجه به تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده است تغییر کرد . و همچنین فلسلفه اجتماعی و سیاسی که در هر جامعه حاکم است نوع و حدود وظایف دولتها را تعیین می کند . ایران تولید کننده نفت است و عمده نفت توسط دولت دریافت می شود و نقش دولت در اقتصاد تا حدودی پررنگ می ...

مقدمه در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است. این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت ...

فصل اول کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد نظام اجزاء نظام اجتماعی مجموعه نقشها دوره ابتدایی دولیت و سیر تحول وظایف آن تحولات صنعت نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد. 1- ایجاد امنیت از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون 3- عدالت دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی ...

جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای ...

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد. تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای ...

مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید. با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت ...

ج ) کسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادي : اين نوع کسر بودجه بر اثر افزايش مخارج عمراني به منظور تقويت زيربناي اقتصادي و اجتماعي کشور ايجاد مي گردد . تقويت زير بناي اقتصادي و اجتماعي در جامعه در طويل المدت به وقوع مي پيوندد و جامعه تحول مي يابد .

سند بودجه برنامهء عملیاتی یک سالهء ادارهء کشور است، از این رو بحث و بررسی دربارهء بودجهء کل کشور در دولت و مجلس وقت فراوانی از کار این دو نهاد را به خود اختصاص می‌دهد و مجموعهء این مباحث که در نهایت در قالب «قانون بودجه» ارایه می‌شود در برگیرندهء جهت‌گیری و نگاه کلان مراجع تصمیم‌گیری نسبت به عمده‌ترین مسایل کشور است، در شرایط کنونی که نوعی هم‌سویی فکری و سیاسی بین دولت و مجلس ...

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف- سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول