گزارش کارآموزی وکالت 1

Word 30 KB 32549 3
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مشخصات گزارش »

  وقت رسیدگی : 20/5/81

  مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان

  کلاسه پرونده : 81/23/329

  طرفین دادرسی : امین الله صادقی معراجعلی افشاری 

  موضوع : صدور چک بلامحل

  گردش کار

  آقای امین الله صادقی به موجب شکوائیه اعلام داشته آقای معراجعلی افشاری یک فقره چک به شماره 198098 عهده بانک سپه به مبلغ 000/000/70 ریال صادر نموده لیکن پس از مراجعه به بانک به منظور کارسازی وجه آن گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه به علت کسر موجودی صادر گردیده لذا تقاضای رسیدگی و اقدام کیفری دارم ضمناً تقاضای جلب سیار نامبرده را دارم به پیوست شکوائیه کپی مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت میباشد .

  پرونده جهت تحقیقات مقدماتی به حوزه مربوطه ارسال و از طریق کلانتری به متهم اخطار میشود که با انتظار کافی حضور نمییابد و به دادگستری همدان ارسال میگردد معاونت ارجاع دادگستری پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع نموده و برگ جلب سیار متهم صادر شده است متهم دستگیر و به شعبه معرفی گردیده و در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل است شکایت شاکی و مقررات ماده 129 آئین دارسی کیفری به متهم تفهیم شده اظهار داشته قبول دارم مهلت میخواهم .

  دادگاه قرار آزادی متهم را به قید وجه وجه الضمان به مبلغ 000/000/70 ریال معادل وجه چک را صادر نموده قرار حین الصدور ابلاغ شده اظهار داشته فهمیدم رونوشت نمیخواهم فعلاً وثیقه ندارم باید تهیه کنم و متهم به دلیل عجز از تودیع وجه الضمان به زندان معرفی میشود رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را میدهد .

  وقت رسیدگی تعیین گردیده که به شاکی حسب ماده 69 و به متهم حسب ماده 77 ابلاغ شده است.

  « جلسه دادگاه »

  در وقت مقرر20/5/81 شعبه 23 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل است شاکی اظهار میدارد از متهم به دلیل صدور چک بلامحل شکایت دارم دادگاه خطاب به متهم در جواب چه دارید بگوئید جواباً اظهار میدارد قبول دارم در حال حاضر ندارم و تقاضای مهلت و فرصت میخواهم تا بصورت قسطی پرداخت نمایم دادگاه پس از رسیدگی ختم جلسه را علام و مبادرت به صدور رأی مینماید.

  « رأی دادگاه »

  در خصوص اتهام آقای معراجعلی افشاری فرزند غلامرضا دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 198098 بمبلغ 000/000/70 ریال عهده بانک سپه با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و تائید بانک در مورد تعلق حساب به متهم و تطبیق امضاء ذیل چک با نمونه امضاء بانک و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه و سایر قراین موجود اتهام متهم محرز است مستنداً به مواد 7 ، 3 و 13 قانون صدور چک حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال و نیم حبس تعزیری و پرداخت 17499625 ریال جزای نقدری بنفع صندوق دولت صادر و اعلام مینماید . رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد .

  « نظریه »

  مهمترین نکاتی که بایستی بدان پرداخت اینست که :

  1- شایسته بود شاکی پرونده قبل از تعیین وقت رسیدگی دادخواست ضرر و زیان تقدیم شعبه مینمود تا قاضی  همزمان با صدور حکم به محکومیت متهم از باب ضرر و زیان نیز وی را محکوم به پرداخت مینمود و این اقدام خواهان سبب میشود تا وی مجدداً جهت مطالبه ضرر و زیان خود به دادگستری مراجعه و طرح دعوی نماید و چندان منطقی نمیباشد.

  2- نکته قابل اشاره دیگر اینست چنانچه مشهود میباشد متهم از قاضی تقاضای استمهال جهت تودیع وجه چک نموده است که به تجویز ماده 18 قانون صدور چک قاضی در صورت اقتضاء میتوانست با اخذ تأمین مناسب تا یکماه دیگر به وی فرصت دهد که اگر اینگونه میشد هم به نفع متهم و هم به نفع شاکی پرونده می بود چرا که شاید در این مدت موجبات پرداخت پول مهیا میگردید .

  علی ایحال صرفنظر از مراتب مذکور مورد دیگری در پرونده به چشم نمیخورد و رأی صادره نیز صحیح میباشد .

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی: دادگاه - رأی - قاضی - وکالت

“شرح دادخواست» رياست محترم دادگاه عمومي کرج: اينجانب خواهان دعوي فوق پدرم آقاي علي‌اکبر هاشمي در تاريخ 15/12/83 فوت نموده که از ايشان يک باب ساختمان کلنگي به پلاک ثبتي 8734 از 3 اصلي واقع در عظيميه کرج به جامانده که بنده يک برادر بنام نورالله ها

1. «دفاتر حقوقي» 2. دفاتر شعبات حقوقي شامل 1. دفتر ثبت عرايض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام يا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائيه 3. دفتر ثبت عرايض 4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرايض ثبت که شماره رديف دفتر ثبت عرايض به عن

دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق ...

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیه کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک ...

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمره آن دسته از دلائلي است

بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی کلاسه پرونده: 83/22/1071 بسمه تعالی شبعه 22 خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی خواسته : بطلان قرارداد صوری وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ...

تاریخ جلسه:22/3/81 شماره پرونده:81/488-81/999 نام طرفین دادرسی: خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده موضوع:مهر و موم و تقسیم 1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل ...

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، ...

فصل اول وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی • نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40) • نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط ...

گزارش کاراموزی وکالت تخریب مرجع رسیدگی= شعبه اول دادگاه کیفری شهرستان پارسیان وقت رسیدگی= 2/10/1385 شاکی = حسین صمدی کلاسه = 85/215 مشتکی عنه = علی دمگاه اتهام = تخریب شاکی شکایت تحت عنوان تخریب به طرفیت علی دمگاه تقدیم و چنین توضیح داده است که بموجب قرار داد عادی مورخ 11/7/85 زمینی را از شخص ثالثی اجاره نموده تا کشت و کشاورزی نماید ولیکن متهم با ریختن روغن سوخته و گازوئیل در ...

مشخصات گزارش » وقت رسیدگی : 13/5/81 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان کلاسه پرونده : 81/23/1548 طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب محمد جواد منصوب موضوع : مطالبه اجرت المثل گردش کار خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که : احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول