تحقیق رایگان میوز

Word 31 KB 33099 3
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • میوز

  میوز یا تقسیم با کاهش کروموزوم نوعی تقسیم است که فقط در سلول های جنسی (sexuel) صورت می گیرد. به عبارتی در موجوداتی که با تولید مثل جنسی تکثیر می یابند و این تقسیم در واقع عبارت است از تقسیم یاخته های دیپلوئید به یاخته های هاپلوئید (اسپرماتوروئید و اوول) می باشد.

  سلول دیپلوئید: سلول است که از هر کروموزوم یک جفت دارد و این خود نوعی تصدیق نظریه کروموزومی وراثت مندلی است زیرا مندل هم صفت دارای دو الل می دانست.

  در تقسیم معمولی میتوز یاخته هائی که از تقسیم حاصل می شوند از لحاظ کروموزمی یا سلول مادر و همدیگر مساوی هستند ولی در میوز سلول های حاصل تقسیم از لحاظ کروموزمی با سلول مادر مساوی نیستند و نصف کروموزمهای مادری را دارند در اثر وجود همین تقسیم است که گونه های جانوری و گیاهی پس از میلیونها سال زندگی و تشکیل نسل های متمادی توانسته اند تعداد کروموزمها و تجهیزات وراثتی خود را حفظ کنند. این تقسیم از پدیده های اساسی علوم زیستی است و اعمال لقاح در مکانیسم تکمیلی را تشکیل می دهد. این کیفیت موجب می شود که تعداد کروموزمها در جریان تولید مثل و در نسل های متوالی در هرگونه ثابت بماند.

  کامتوژنز در انسان

  قبل از شناخت تقسیم میوز در سال 1834-1914 یافته های جنسی شناسائی شده بودند و دانشمندان می دانستند که از لقاح دو سلول جنسی نر و ماده تخم و زیگوت حاصل می شود بنابراین به مطالعه غدد جنسی و منشاء یافته های جنسی پرداختند.

  اسپرماتوژنز و اووژنز که منجر به تولید گامت نر و ماده در دو جنس می گردد در دستگاه تناسلی جانوران دیده می شود. در نرها در بیضه و در ماده ها در تخمدان انجام می شود. در اسپرماتوژنز تقسیم میوز که دارای مراحلی است (بعداً به آن می پردازیم) از ابتدا لوله بیضه شروع و تدریجاً تا انتهای آن پایان می یابد. بیضه دارای 4 منطقه می باشد که اسپرم باید از آنها بگذرد.

  1- منطقه تکثیر: در این منطقه تکثیر معمولی میتوز انجام می شود و سپس cyst حاصل می شود.

  2- منطقه رشد و افزایش حجم: تقسیم قطع می شود و حجم افزایش می یابد اسپرماتوسیت I ایجاد می گردد.

  3- منطقه بلوغ: تقسیمات متوالی در این منطقه انجام می شود. تقسیم اول کاهش کروموزمی است که دو یافته 8 کروموزمی حاصل می شود و هر یک اسپرماتویست II و در طی مرحله دوم میوز هر اسپرماتویست II به دو اسپرماتید تقسیم می شود و در مجموع 4 سلول اسپرماتید که n کروموزم است (هاپلوئید) از یک سلول دمیلوتید (2n) حاصل می شود.

  4- منطقه ای که در آن یافته های کامل یافت می شود: اسپرماتید، در این منطقه آسپرم تبدیل شده اند.

  اروژنز هم در سلول های ماده انجام می شود و طی مراحلی از یک سلول دیپلوئید 4 یافته هاپلوئید حاصل می گردد که از این 4 تا یکی از آنها ناحیه  است در اوورژنز به ترتیب اووگونی که است که حاصل میتورات اولویت I که در نتیجه رشد اووگونی است و اوویست I در نتیجه میوز I و اوویست II در نتیجه میوز II حاصل می شود و سرانجام اوویت II طی میتوز به اوتید تبدیل می شود.

  اهمیت میوز:

  1- در میوز شانس مخلوط شدن ماده ژنتیکی دو والد (پدر و مادر) در طول پروفازیک فراهم می شود.

  2- در این تقسیم تعداد کروموزمها از n2 به n کاهش می یابد.

  3- در بعضی از گونه ها تعداد کروموزمها ثابت باقی می ماند و بعد از آنکه تعداد کروموزمها از n2 به n کاهش یافت در اثر عمل لقاح گامت های n کروموزمی ترکیب شده و سلول n2 کروموزمی را بوجود می آورد (در غیر صورت  می شد).

  4- در این تقسیم شانس به وجود آمدن تنوع زیاد شده و صفات والدینی نیز منتقل می شود.

  مشاهده میوز:

  اولین بار این مشاهده توسط در 1902 توسط والترسوتون و تئودو بودری بر روی دوره تولید گامتها در نخود انجام گرفت و به طور کلی می توان میوز را در نوک ریشه گیاهان غنچه های گل باز نشده و یاخته های مشاهد کرد بدین منظور سلول ها را در ابتدا تثبیت می کنند و برای این کار از میکناتور کارنوی (نسبت 1 به 3 الکل اتیلکی به اسید استیک کلاسیال) استفاده می شود و سپس با استفاده از رنگ های هسته مثل استوکارمن یا استواورسئین به مدت َ15-20 و عمل اسکواش در زیر میکروسکپ مشاهده کرد ولی مشاهده مراحل پشت سر هم در میکروسکپ های مخصوصی که از سلول های زنده انجام می پذیرد

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

جانوارن هم، برای تولید مثل، به سلول های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمک نام دارد که در اندام های تولید مثلی نر و ماده به وجود می آیند در همه مهره داران و بعضی از بی مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضی بی مهره‌ها از قبیل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضی از کرم‌ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر وم اده در بدن یک فرد است ( نر- ماده اند). ...

شرح میوز در تقسیم میتوز جدا شدن کروماتید از یک کروموزوم و کشیده شدن به یک قطب با قوانین مندل بسیار سازگار بود زیرا او معتقذد بود لبب ها از یکدیگر جدا می شوند. هرکدام به یک سلول می رود و اما این کروماتیدهای خاص الل ها نبودند ولی بهرحال بر این ظنریه که ژنها برروی کروموزومها هستند صحه می گذاشت. در تعمیم میوز حالتی مطابق با آنچه مندل می گفت دیده شده در این جا دو کروموزوم گه از لحاظ ...

با اینکه سلولهای یک گیاه یا یک جانور از نظر ساختمانی و عمل با یکدیگر متفاوتند، عموماً واحد ماده زنده بوده و خواص مهم مشترکی دارند. مثلاً، سلولهای گیاهی و جانوری حاوی ژنها و کروموزومها هستند و کروموزومها در چرخه تقسیم سلول دارای اهمیت‌اند. تقسیم میتوزی سلول فرآیندی است که سلولها تکثیر شده و رشد امکان‌پذیر می‌گردد. زمانی که تقسیم میتوزی انجام می‌گیرد، هرکدام از سلولهای ایجاد شده ...

علم مطالعه و شناسايي قارچها را قارچ شناسي يا Mycology مي نامند. پايه گذار علم قارچ شناسي، ميشلي Micheli است. قارچ ها موجوداتي يوکاريوت مي باشند که در سلسله اي مجزا به نام Fungi قرار داشته و مهمترين عوامل بيماريزا در گياهان مي‌باشند. سابقاً قارچها در

مواد جهش زای خاک خلاصه این تحقیق جهش های گامتوفیت های سرخس/ هاپلوئید جمع آوری شده از طبیعت را به منظور آزمایش وجود مواد جهش زا در محیط طبیعی بررسی می کند. گامتوفیت های سرخس O.Sensibilis حاصل از اسپورهای جمع آوری شده از 14 جمعیت طبیعی اطراف منطقه مونترال، کانادا،مورد بررسی قرار گرفتند. بیشتر جمعیت‌ها در خاک مجاور با جریان بهای رودخانه سنت لارنس رشد کرده اند. سرعت جهش‌های پیکره ای ...

خلاصه این تحقیق جهش های گامتوفیت های سرخس/ هاپلوئید جمع آوری شده از طبیعت را به منظور آزمایش وجود مواد جهش زا در محیط طبیعی بررسی می کند. گامتوفیت های سرخس O.Sensibilis حاصل از اسپورهای جمع آوری شده از 14 جمعیت طبیعی اطراف منطقه مونترال، کانادا،مورد بررسی قرار گرفتند. بیشتر جمعیت‌ها در خاک مجاور با جریان بهای رودخانه سنت لارنس رشد کرده اند. سرعت جهش‌های پیکره ای تخمین زده شده، ...

جانوارن هم، براي توليد مثل، به سلول هاي نر و ماده نياز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمک نام دارد که در اندام هاي توليد مثلي نر و ماده به وجود مي آيند در همه مهره داران و بعضي از بي مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضي بي مهره‌ه

پس از آنکه اسیدهای نوکلئیک بوجود آمدند، احتمال می‌رود که پیدایش جانداران جدید با سرعت بسیار زیادتری انجام گرفته باشد. این شتاب عظیم را ژنها ، که القاب کنونی اسیدهای نوکلئیک هستند امکان‌پذیر ساخته‌اند. اکنون جانداران بر طبق دستورالعمل‌هایی که ژنهایشان فراهم می‌آورند، به تولید مثل می‌پردازند و به سبب اینکه نسلهای متوالی جانداران ، ژنها را به ارث می‌برند. پدید آمدن یک جاندار جدید ...

زنبور عسل مقدمه زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymenoptera) است. زنبور عسل قسمت‌های دهانی جونده و مکنده ، هر دو را داراست. دگریسی آن کامل است و بطور دسته جمعی زندگی می‌کند و شامل سه دسته هستند. ملکه (Queen) که تخم می‌گذارد. نرها (prones) کارشان فقط بارور کردن ملکه‌های جدید است. کارگرها (Worker) که ماده عقیم هستند و اغلب متعددی دارند. کندوی زنبور عسل یا به صورت جعبه‌های مکعبی به ...

سیاهک ذرت CORN SMUT سیاهک ذرت یکی از گسترده ترین و شایع ترین بیماری های ذرت در مناطق ذیرکشت این محصول می باشد. تنها گیاه دیگری که به این بیماری مبتلا می شود شبیه ذرت بوده و تئوسینت (Teosinte) نام دارد. هنگامیکه این پارازیت وارد و در محلی مستقر شود با تولید اسپورهای بادوام و بیشمار برای همیشه در آنجا باقی خواهد ماند. اهمیت اقتصادی: متوسط خسارات ناشی از سیاهک ذرت به ندرت از 2% ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول