تحقیق تفسیر قرارداد های بین المللی و اصول حاکم بر تفسیر قرارداد های بین المللی و داخلی

Word 2 MB 35356 42
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خودبه مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین،نزاع  و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی وچگونگی  اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر راردادنیزآنگاه

   ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی دراجرای مفادقرارداد و  اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجادشود، در واقع  تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفادوعبارات و خواست و  منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموارمی کند و  مقصودطرفین رابرآورده میسازد.

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است. به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عواملی که در مقوله تفسیر قراردادها ، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین  متمایزگردد . در این تحقیق برای درک و انتقال کامل مطالب در پایان هر گفتار به آرا و رویه های قضایی بین المللی اشاره شده است .

  واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، اختلافات قراردادی، ،متعاقدین ، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، حسن نیت، ،انصاف، عرف، شروط بنایی، قصد واقعی و مشترک ، رویه ی قضایی

   

   

   

  فصل اول: تفسیر قراردادهای بین المللی

  گفتار اول: کلیات مفاهیم

  بخش اول :مفهوم تفسیر

  مفهوم لغوی تفسیر: واژه ای عربی است و از ریشه ی "فسر" به معنای بیان کردن روشن نمودن کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن یک امر پوشیده میباشد.

  مفهوم اصطلاحی تفسیر: به معنای روشن نمودن نکات مجمل مبهم و تعیین معنی صحیح و واقعی آن است.

  مفهوم حقوقی تفسیر:در فرهنگ حقوقی تفسیر هنریا فرآیند کشف و استنباط معنی و مفهوم یک قانون وصیت نامه قراردادو یا هر مدرک کتبی دیگر است.

  تفسیر در مفهوم حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل عبارت است از تلاش ذهنی و کاوش نظری برای فهم و استنباط قراردادهای تجاری بین المللی موافقت نامه های بازرگانی کنوانسیون ها اسناد  و قوانین نمونه بین المللی که در حوزه ی مبادلات بازرگانی و تجاری بین کشورها یا اتباع آنها تنظیم گردیده است.

  جدول 1-1 جدول شماره یک

  دوش

  دیدم

  که

  ملائک

  در

  میخانه

  زدند

  گل

  آدم

  بسرشتند

  و

  به

  پیمانه

  زدند

   

   

   

   

  بخش دوم: مفهوم قرارداد

  منظور از قرارداد هر نوع توافقی است که با وصف دادو ستد کالا خدمات مبادله ی محصولات فکری موافقت نامه های سرمایه گذاری اعطای امتیاز یا قراردادهای خدمات حرفه ای و مشابه آن در روابط تجاری بین المللی منعقد میگردد.

  شکل 1-1 منظره ی شماره یک

  بخش سوم: مفهوم بین المللی بودن قرارداد

  برای تشخیص قراردادهای بین المللی از قراردادهای داخلی سه معیار عمده وجود دارد.1-تابعیت 2-مرکز حرفه و تجارت 3-وجود یک عنصر خارجی. در ذیل به بررسی هر یک از این معیارها می پردازیم:

   

  بند اول-تابعیت:

  براساس این معیار آنچه سبب تمییز یک قرارداد ملی و داخلی از قراردادهای بین المللی می گردد عنصر تابعیت است.یعنی همین که طرفین قرارداد تابعیت دو کشور را داشته باشند قرارداد بین المللی تلقی میگردد.

  این معیار بیش از سایر معیار ها در بوه ی نقد قرار می گیرد به همین دلیل هیچ کدام از کنوانسیون ها و اسناد مهم بین المللی که در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل تدوین یافته اند آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

  بند دوم-مرکز حرفه و تجارت:

   منظور محل امور مهم تاجر یا مرکز اصلی فعالیت اوست. براساس این معیار آنچه سبب تمییز قراردادهای بین المللی از قراردادهای داخلی می گردد این است که مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداددر دو کشور واقع شده باشد هر چند هردوی آنها از تابعیت واحدی برخوردار باشند.

  این معیار از مقبولیت خاصی در عرصه ی روابط بازرگانی بین المللی برخوردار استو اکثر قریب به اتفاق کنوانسیون ها و اسناد بین المللی آن را مورد پذیرش قرار داده اند.د

  در تشخیص قراردادهای تجاری بین المللی از قراردادهای داخلی ارائه ی فرمول واحد و سیستمی منسجم و قاطع برای تمامی قراردادها ممکن نیست. لذلا "تئوری قرارداد تجاری بین المللی واحد " به نحوی که برای هر کالا یا محصول خاص تنها یک قرارداد تجاری بین المللی داشته باشیم و جامعه ی جهانی و حقوق تجارت بین الملل مجهز به یک قرارداد مشترک گردند که بر تمامی روابط بازرگانی بین المللی درآن تجارت خاص حکومت کند کاری است که هنوز به منصه ظهور نرسیده است هرچند تحقق آن بسیار مطلوب است.

   

  بند سوم-وجود یک عنصر خارجی:

  براساس این ضابطه که از دو معیار پیش عام تر است وقتی تمامی عوامل و شرایط قرارداد در حیطه و قلمرو نظام حقوقی کشور واحدی واقع شود قرارداد داخلی است. اما اگر به جهتی از جهات قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند و اثر آن از مرزهای یک کشور بگذرد وصف بین المللی پیدا میکند

  تردیدی نیست که این ضابطه سبب گسترش شمول قراردادهای تجاری بین المللی نسبت به قراردادهای داخلی میگردد اما باید یک محدوده و چارچوبی برای "عنصر خارجی" قائل شد و آن را محدود به عناصر و عواملی دانست که ارتباط نزدیک و مستقیم با قرارداد داشته باشند.

  گفتار دوم:مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

  برای یافتن مفهوم درست تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل با یک سوال اساسی مواجه هستیم و آن اینکه یک قرارداد تجاری بین المللی باید بر اساس قصد مشترک متعاقدین تفسیر شود یا بر مبنای استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی؟ به عبارت دیگر مدار و محور تفسیر در قراردادهای تجاری بین الملل دارای مفهوم شخصی است یا نوعی یا هردو؟ سیر تکوینی کنوانسیون ها اسناد و قواعد نمونه بین المللی مبین این است که در مورد مفهوم تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی دو ضابطه و معیار ارائه گردیده :

  الف-تفسیر براساس معیارهای نوعی[1]

  براساس این نظریه مفهوم تفسیر قرارداد کشف مقصود مشترک انشا کنندگان آن نیست بلکه زدودن نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارت قرارداد براساس وقایع عینی جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی است و اولین بار در کنوانسیون 1964 لاهه مطرح گردید.

  ب-تفسیر براسا معیارهای مختلط[2]

  براسا این نظریه مدار و محور تفسیر قرارداد در درجه ی اول کشف قصد مشترک متعاقدین است و اگر به دلایل متعارف و معقول این امر قابل احراز نبود قرارداد بر اساس وقایع عینی جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاملین در همان اوضاع و احوال خارجی تفسیر خواهد شدو این ضابطه در واقع تلفیقی از دو معیار شخصی و عینی است و در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی از جایگاه خاصی برخوردار است.

  با توجه به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی میتوان گفت مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل تلاش ذهنی و کاوش نظری برای کشف اراده ی مشترک متعاقدین(قصد واقعی) یا تعیین استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی (قصد نوعی) به منظور زدودن نکات مبهم قرارداد میباشد.

 • فهرست:

   

  فصل اول: تفسیر قراردادهای بین المللی.. 2

  گفتار اول: کلیات مفاهیم.. 2

  بخش اول :مفهوم تفسیر. 2

  جدول 1-1 جدول شماره یک... 2

  بخش دوم: مفهوم قرارداد. 3

  شکل 1-1 منظره ی شماره یک... 3

  بخش سوم: مفهوم بین المللی بودن قرارداد. 3

  بند اول-تابعیت: 4

  بند دوم-مرکز حرفه و تجارت: 4

  بند سوم-وجود یک عنصر خارجی: 5

  گفتار دوم:مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل.. 5

  الف-تفسیر براساس معیارهای نوعی.. 5

  ب-تفسیر براسا معیارهای مختلط.. 6

  شکل 1-2  منظره شماره دو. 7

  فصل دوم: اصولی که حاکم بر تفسیر است در قیاس با تفسیر قراردادهای داخلی.. 7

  مبحث اول:اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی.. 8

  گفتار اول:اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی قرارداد. 8

  شکل 2-1 منظره شماره 3. 9

  رویه ی قضایی بین الملل: 9

  گفتار دوم:اصل تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین.. 10

  رویه ی قضایی بین المللی.. 14

  گفتار سوم:اصل تفسیر بر اساس حسن نیت... 14

  رویه قضایی بین المللی.. 15

  گفتار چهارم اصل تفسیر در پرتو کل  قرار داد 16

  رویه قضایی بین المللی.. 18

  گفتار پنجم : اصل صحت در تفسیر. 19

  رویه قضایی بین الملل.. 20

  شکل 2-2  منظره شماره 4. 20

  گفتار ششم :  اصل تفسیر به زبان تنظیم  کنند. 21

  رویه ی قضایی بین الملل.. 23

  گفتار هفتم:اصول و قواعد دیگر تفسیر. 24

  جدول 2-1 جدول شماره دو. 25

  بند دوم: اصل تفسیر بر اساس زبانی که تفسیر اصالتا بر پایه ی آن تنظیم یافته است... 25

  نقد و بررسی: 26

  ا-ضرورت ها و مصالح تجاری.. 26

  2-اراده. 26

  مبحث دوم:اصول و عوامل حاکم بر تفسیرهای داخلی.. 27

  گفتار اول: عوامل و معیارهای تفسیر قرارداد: 27

  الف- عوامل داخلی تفسیر: 27

  1- ایجاب و قبول: 28

  2- طبیعت قرارداد. 29

  5- حسن نیت... 33

   نتیجه ی بحث.................................................................................................................................................................... 35

  منابع مورد استفاده............................................................................................................................................................. 35

   

   

  منبع:

   

   

  1-ناصر کاتوزیان -تفسیر قرارداد- ماهنامه ی قضاوت ش 34و35 مهر و آبان 84

   

  2-مهدی صاحبی-تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی-چاپ اول1376

   

  3-محمود حبیبی -تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی- نشر میزان- چاپ اول 1389

   

  4-حمید علومی یزدی-شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

   

  5-حمید رضا نیکبخت و فرهاد پیری-اعمال اصول قراردادهای تجاری بین المللی توسط دیوان داوری

   

  منابع اینترنتی:

  1- www.haghgostar.ir

  2- www.ghavanin.ir

  3- www. Daneshju.ir.

مقدمه ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل ...

:احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع ...

مقدمه: بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » ...

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام Richard J. Wilsons کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند. این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

مقدمه: - تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد. قانون تجارت الکترونیکی باب اول- مقررات عمومی مبحث اول : در کلیات فصل اول– قلمرو شمول قانون ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با ...

مقدمات حقوق و حقوق اساسي با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشري در بخش هاي مختلف زندگي و با توجه به روح آدمي که موجوديست اجتماعي و با توجه به وجود دو گرايش خير و شر در آدمي که باعث مي شود تا آدمي گاهي سر به طغيان گذارده و حق ديگران را ناديده بگي

مقدمه فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينکه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات ح

چکیده در ای تحقیق جایگاه شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین مفهوم شرط داوری ، مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی ، مفهوم اسقلال شرط داوری در قرارداد های تجاری بین المللی و سپس دیدگاه بین الملل راجع به استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری،شرط داوری،قرارداد های تجاری بین المللی،استقلال شرط داوری مقدمه تاریخ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول