گزارش آزمایش تعیین اسیدیته آب

Word 92 KB 35401 8
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • موضوع آزمایش: تعیین اسیدیته آب

  تئوری آزمایش: اسیدیته آب از تفکیک آب به یون‌های ،  افزایش اسید یا باز و یا انحلال نمک‌ ها در آب ناشی می‌شود.

  pH های اسیدی باعث خورندگی در لوله‌ها و دستگاه‌های حرارتی می‌شود همچنین pH پایین باعث انحلال یون‌هایی مثل  در آب می‌شود و میزان خورندگی را بالا می‌برد.

  در pHهای بالا کربنات کلسیم رسوب می‌دهد و در لوله‌ها باعث ایجاد مشکل می‌کند. معمولاً در نیروگاه‌ها در دیگ‌های بخار pH را بالای 6/10 می‌گیرند تا نه مشکل خورندگی داشته باشد، نه مشکل رسوب، کربنات سدیم، سود، هیدرازین pH را بالا می‌برند.

  تعادلاتی که دچار اسیدیته می‌شود:

  روش عملی:

  1- cc100 نمونه آب داخل ارلن ریخته و 1 قطره تیوسولفات سدیم N01/0 و 3 الی 4 قطره معرف متیل اورانژ اضافه کرده و با سود N05/0 تیتر می‌کنیم. و حجم  را به دست می‌آوریم. تغییر رنگ از نارنجی به زرد می‌باشد.

  2- cc100 نمونه آب به داخل ارلن ریخته و 1 قطره تیوسولفات سدیم و 2 قطره معرف فنیل فتالئین اضافه کرده و با سود تیتر می‌کنیم و حجم  را به دست می‌آوریم. تغییر رنگ از بی‌رنگ به ارغوانی است.

  3- cc100 نمونه آب را داخل بالن ریخته و 1 قطره تیوسولفات و 2 قطره معرف فنیل فتالئین ریخته و به مدت 2 دقیقه آن را می‌جوشانیم سپس با سود تیتر می‌کنیم. تغییر رنگ از بی‌رنگ به ارغوانی است. و حجم  را به دست می‌آوریم.

  حال اسیدیته آب را از فرمول زیر به دست می‌آوریم:

  سؤال 1: دلیل افزایش تیوسولفات سدیم چیست؟

  سؤال 2: چرا اسیدیته مرحله سوم از مرحله دوم کمتر بود؟

   

  آزمایش دوم                                                                                 19/12/92

  موضوع آزمایش: تعیین قلیاءیت آب

  تئوری آزمایش:

  قلیاءیت ساده: که با معرف فنیل فتالئین اندازه‌گیری می‌شود و 3/8pH> است. تغییر رنگ آن از ارغوانی به بی‌رنگ است.

  قلیاءیت کل: که با معرف فنیل فتالئین اندازه‌گیری می‌شود و 3/8

  قلیاءیت کل آب زیرزمینی از آب‌های سطحی بیشتر است و قلیاءیت ساده هر دو آن‌ها صفر است. قلیاءیت در دیگ‌های بخار نباید خیلی بالا باشد چون در اثر حرارت بی‌کربنات شکسته می‌شود و  تولید می‌کنند. دی‌اکسید کربن تولید شده اگر همراه بخار آب به لوله‌های بخار برسد باعث خوردگی می‌شود و اگر سرد شود و در آب حل شود تولید اسیدکربنیک می‌کند و خورندگی ایجاد می‌کند.

  برای بالا بردن قلیاءیت از کربنات سدیم استفاده می‌شود.

  قلیاءیت ساده:                

  قلیاءیت کل:     

             

  روش عملی:

  1- تعیین قلیاءیت ساده: cc100 نمونه آب داخل ارلن cc500 ریخته و 2 قطره معرف فنیل فتالئین داخل آن ریخته و با  تیتر می‌کنیم و تغییر رنگ از ارغوانی به بی‌رنگ است. و حجم  را به دست می‌آوریم.

  2- تعیین قلیاءیت کل: cc100 نمونه آب داخل ارلن cc500 ریخته و 3 الی 4 قطره معرف متیل اورانژ به آن اضافه می‌کنیم و با  تیتر کرده و تغییر رنگ از نارنجی به زرد می‌باشد. و حجم  را به دست می‌آوریم.

  محاسبات:                                 قلیاءیت

  A حجم اسید مصرفی است.

  A در قلیاءیت ساده  و در قلیاءیت کل  است.

  سؤال: اگر قلیاءیت کل از قلیاءیت ساده بیشتر باشد روی pH چه تأثیری می‌گذارد؟

   

   

   

   

   

  آزمایش سوم                                                                               24/1/93

  موضوع آزمایش: اندازه‌گیری یون کلرید

  تئوری آزمایش: یون کلر به صورت آزاد در جو و آب وجود ندارد فقط اگر وجود داشته باشد به صورت  است که می‌تواند به صورت قلیایی و قلیایی خاکی باشد.

  برای اینکه به صورت  در آب وجود داشته باشد که باید هیپوکلریدسدیم به آب اضافه کنیم.

  کلر موجود در آب سطحی ppm12، آب باران ppm2، میاب‌ها ppm500، و آب دریا ppm20000 است. کلر در آب ؟؟ شوری دارد.

  4 روش برای اندازه گیری کلر:

  روش ولهارد

  روش مور

  روش فاجانز

  روش پتانسیوصرتی

  روش ولهارد: در این روش یون کلرید به صورت رسوب AgCl درمی‌آید و اضافه نقره با تیوسیونات پتاسیم تیتر می‌شود.

  روش مور: در این روش از محلول استاندارد نیترات نقره به عنوان تیترانت استفاده می‌شود در حضور شناساگر پتاسیم کرومات.

  روش فاجانز: در این روش از محلول استاندارد نیترات نقره به عنوان تیترانت در حضور شناساگر فلورسین یا فلوئورسین استفاده می‌شود.

  روش پتاسیوصرتی: در این روش از الکترو نقره استفاده می‌شود.

  روش مور:        3/8-7 pH

   اگر محیط قلیایی

   اگر محیط اسیدی

  روش عملی:

  Cc100 نمونه آب را داخل ارلن ml500 ریخته و 5 قطره معرف پتاسیم کرومات به آن اضافه کرده و  تیتر می‌کنیم و رسوب آجری رنگ بدست می‌آید.

  محاسبات:                     یون کلرید

  A: حجم نیترات نقره مصرفی برای نمونه آب

  B: آب مقطر

  سؤال: واکنش‌های روش ولهارد را بنویسید؟

   

  آزمایش چهارم                                                                                      1/2/93

  موضوع آزمایش: اندازه‌گیری کلر آزاد

  تئوری آزمایش:

  HOCl اسید هیپوکلرید که خاصیت میکروب کشی و ضدعفونی کننده دارد.

  حضور Cl در آب به وسیله pH:

  5pH<    ملکولی

  10-5       HOCl       اسیدی و ضدعفونی کننده

  10pH>        OCl      یون هیپوکلرید

   کلر آزاد باقی مانده

  کلر به عنوان ضدعفونی کننده و به عنوان رنگ بر نیز استفاده می‌شود.

  در اکسایش ترکیباتی مثل آهن و منگنز و هیدروژن سولفید و حذف آن‌ها از آب استفاده می‌شود.

  با اکساسش مواد آلی آن‌ها را از آب حذف می‌کنیم و در میابها باعث حذف سیانیدها و نیترات‌ها می‌شود. کلر به صورت تجاری وجود دارد. هیپوکلرید سدیم (مایع)، گازی و جامد هم هستند.

  غلظت کلر موجود در آب آشامیدنی 5/0، 2/0 ppm می‌باشد و آن استخرها ppm100 است.

  * به مجموعه غلظت کلری که به صورت ترکیبی با آمونیاک درآمده میگن کلر ترکیبی باقی مانده است.

  چگونگی به دست آوردن کلر:

  «]

  روش عملی:

  Cc500 نمونه آب مقطر داخل ارلن ریخته و 3-2  KI, gr داخل آن ریخته سپس cc100 اسید استیک کلاسیال به عنوان کاتالیزور به آن اضافه می‌کنیم. Cc10 نمونه آب به آن اضافه کرده و با تیوسولفات سدیم N1/0 تیتر می‌کنیم. هنگامی که تغییر رنگ از ارغوانی به زرد رنگ شد ml1 حیپ نشاسته اضافه کرده و تیتراسیون انجام می‌دهیم تا بی‌رنگ شود و  را به دست می‌آوریم.

  محاسبات:  

  سؤال: واکنش هیدروژن سولفید با کلر را بنویسید؟

   

  آزمایش پنجم                                                                              8/2/93

  موضوع آزمایش: اندازه‌گیری سختی آب به روش کمپلکسوصرتی

  روش عملی:

  1- ml100 نمونه آب داخل ارلن 500 ریخته و ml3 محلول بافر 10 با معرف آریوکروم بلاک T با مقدار یک سراسپاتون اضافه می‌کنیم و با EDTA  m01/0 تیتر کرده و  را به دست می‌آوریم.

  2- ml100 نمونه آب داخل ریخته و ml5 سود N2 با معرف موروکساید به آن اضافه کرده و با EDTA آن را تیتر می‌کنیم تغییر رنگ از صورتی به بنفش است.

  محاسبات:

    سختی کل

    سختی کلسیمی

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کیفیت آب و آلودگی های آن مقدمه آب فراوانترین مایع در کره زمین است و ما با آن سروکار زیادی داریم. این ارتباط زیاد ما با این مایه حیات باعث گردیده که به بسیاری از خواص و مشخصات آن توجه داشته باشیم. جالب است که بدانیم بعضی از خواص آب با هر مایع دیگری متفاوت است. آب از ترکیب هیدروژن معمولی با اکسیژن 16، که فرمول کلی H2O نشان داده می شود، تشکیل شده و سایر ترکیبات آن بسیار جزئی می ...

شرکت صنعتي پارس مينو ( سهامي عام ) در سال 1338 بصورت سهامي عام تاسيس وتحت شماره 6980 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيد و در مهر ماه سال 1360 مشمول بند « ب » قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفت.

شير و فراورده هاي شيري: شير غذايي است که ظاهراً جانشين کافي براي آن وجود ندارد. همه پستانداران بعد از تولد شير توليد مي کنند و انسانها از شير بسياري از حيوانات بعنوان غذايشان استفاده مي کنند. گاو مهمترين همه اين حيوانات بعنوان تهيه کننده غذاست .

پنير پنير ، فرآورده اي است متشکل از چربي و پروتئين شير ، به همراه کلسيم و فسفري که به صور مختلف با پروتئين شير ترکيب شده اند . مخلوط به روشهاي مختلفي ، از شير استخراج مي گردد که برخي از اين روشها ، جديد و برخي ديگر قرنها پيش ابداع شده اند

آب خالص در طبیعت به دلیل ویژگیهای حلالیت بالای آن ، وجود ندارد و دارای ناخالصی های گوناگون می باشد ناخالصی های آب را به سه دسته کلی مواد جامد محلول ، مواد جامد معلق و کلوئیدی و گازها دسته بندی می نمایند. مواد غیر محلول و معلق : ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول و معلق در آب دارای اهمیت بسیار متنوع می باشند این مواد معلق سبب کدورت آب می شوند. برخی از این ذرات که درشت تر هستند دارای ...

یک عامل رسوب دهنده وزنی ایده آل ( رسوب دهنده ) باید به طور اختصاصی یا لااقل به طور انتخابی با آنالیت به طور کامل واکنش دهد . واکنشگرهای اختصاصی که نادر هستند ، تنها با یک گونه شیمیایی منفرد واکنش می دهند . واکنشهای انتخابی که متداولترند ، با تعداد محدودی از گونه ها واکنش می دهند . به علاوه ، برای انتخاب یا اختصاصی بودن واکنشگرها ، این رسوب دهنده ایده آل باید با آنالیت طوری واکنش ...

آزمون های روغن : در بسته بندی مشخصات زیر باید درج شده باشد : نام کارخانه - نوع روغن - سری ساخت - وزن روغن - پروانه ساخت و بهره برداری - تاریخ تولید و انقضا در تمامی آزمایشها برای نمونه برداری از روغن جامد باید از عمق آن استفاده کنیم و در مورد روغن مایع باید قبلاً آنرا هم بزنیم چون قسمت سطحی روغن در تماس با هوا بوده و فاکتورهای بدست آمده قابل اطمینان نیستند . عدد پراکسید : عدد ...

میزان مصرف شیر : میزان مصرف شیر وفرآورده های آن یکی از مهمترین شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می آید که بر اساس یافته های علمی مصرف سالیانه 200لیتر از این ماده غذایی ارزشمند علاوه بر رشد وسلامت جسمی افراد موجب ارتقاء هوش وقدرت فراگیری انسان می شود، به طوریکه تغذیه صحیح ومناسب،ویژه دردوران کودکی ونوجوانی تأثیری ماندگاردرطول زندگی انسان دارد0 مصرف شیر به عنوان الگوی مناسب غذایی می ...

تقابل سنگ و آب: تجزيه فيزيکي و شيميايي سطح بستر خاک و جدا شدن رسوبات: 1-2- مقدمه: سنگهاي رسوبي جدا شده معمولاً به اين خاطر که شامل سنگهاي اوليه مي باشند از نظر کاني شناسي با سنگهاي آذرين و دگرگون متفاوت هستند. ما ممکن است براي اين مطلب هيچ ت

آشنايي با روش صحيح نمونه برداري آب آبياري مقدمه ارزيابي کيفي منابع آب به صحت و دقت آزمايش هاي فيزيوکوشيميايي و باکتريولوژيکي بستگي دارد. داده هاي مورد ارزيابي نيز با نحوه برداشت آب در ارتباط مي باشد. بنابراين حتي در صورت بکارگيري روش هاي پيشرف

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول