دانلود مقاله رایگان اصناف

Word 40 KB 8453 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اتحادیه های صنفی زیرمجموعه ای ازنهادهای مدنی ومردمی بزرگ وموثردراقتصاد کشورمحسوب می شوند که براساس قانون نظام صنفی  وظایف مشخص ومعینی راعهده دارمی باشند تابتوانند بااتکای به آن ضمن ایفای نقش ووظیفه خودازحقوق تمامی اصناف ومصرف کنندگان نیزدفاع نمایند درهمین راستا وبه منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه وعملکرداتحادیه صنف کتاب ، نوشت افزار،رایانه وماشینهای اداری به معرفی این مجموعه پرداخته خواهد شد .

  آغاز تشکیل اصناف بنابرنظربعضی ازمحققین پس ازظهور اسلام وپس ازظهور قرامطه وبنا برنظربرخی دیگر ادوارپیش ازاسلام است . دررسائل اخوان الصفا وقدیمی ترین مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی درغم وشادی همدیگرشریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاءهرصنف درمراسم عروسی یا عزابه یاری یکدیگر می شتافتند وهمکاری وهمدردی داشته اند ولیکن هرصنفی نسبت به صنف دیگراغلب نوعی رقابت وهم چشمی داشته است .

  چنانچه براساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابواسحاق پادشاه شیرازمی خواست درآن ولایت قصری نظیری قصرکسری بسازدبرای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیرازرقابتی بارزوشدید وجود داشت . درعهد صفویه وقاجاریه نیزهریک ازاصناف رئیسی داشت که اورا کدخدا یا باشی می نامیدند کدخدا غالباً‌ انتخابی وگاه موروثی بود اوبه کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات ورفع اختلافات جزیی وعادی بین اعضاء‌اهتمام می ورزید عضویت درهرصنف غالباً‌ درگروگذراندن دوره شاگردی ونیل به مرحله استادی درحرفه وپیشه خاص آن صنف بودودربعضی مواردبا گذراندن امتحان وپس ازموفقیت ودادن ولیمه انجام می شد . وجود اصناف درطول تاریخ منحصربه ایران نبوده ودرتمامی نقاط دنیا وجودداشته وحتی دربرخی ازکشورها درایجاد یا سقوط حکومتها نیزنقش قابل توجهی داشتند .

  مجموعه اموراصناف درسالهای قبل ازانقلاب یعنی تا سال 1350 درشهرداریها متمرکزبوده وصدورپروانه کسب نیزتوسط شهرداریها انجام شده است . درسال 1350اولین قانون نظام نظام صنفی تصویب وبه موجب آن اتاق اصناف تاسیس گردیده ومتولی اموراصناف وصدور مجوزکسب برای واحدهای صنفی شد . اتحادیه های صنفی که قبلاً‌ به طور خودجوش برای انجام هماهنگی بین کاراعضای هرصنف به وجود آمده بودند بیشترامورمربوط به تهیه کالا ،قیمت گذاری ها وموارد تشکیلاتی واداری را سامان می دادند . اززمان تشکیل اتاق اصناف پروانه های کسب شهرداریها تبدیل به پروانه کسب صادرازاین اتاق با نظارت اتحادیه صنفی شده وپرونده واحدهای صنفی نیزدراتحادیه تشکیل می گردید درحقیقت اتحادیه ها عملاً‌ همکاری خود را باعنوان زیرمجموعه اتاق اصناف بااین سازمان جدید التاسیس شروع کردند . سال 1357باپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اتاق اصناف منحل ودرابتداکمیته امورصنفی برای ساماندهی واداره اموراتحادیه ها واصناف تشکیل گردید سپس درسال 1361 شورای اصناف تاسیس وکلیه امورهماهنگی وساماندهی مربوط به کمیته امورصنفی واتحادیه ها به این شورای جدید التاسیس منتقل گردید .

  شورای اصناف متولی اموراصناف درراس اتحادیه های صنفی  قرارگرفت دراین زمان کارصدور پروانه به وسیله اتحادیه ها وشورای اصناف توامان انجام می گردید . سال 1368 بااصلاح قانون نظام صنفی درمجلس شورای اسلامی مجامع امورصنفی تاسیس واموراصناف ازشورای اصناف تحویل این مجامع گردید قانون نظام صنفی مصوب 1350 توسط شورای انقلاب درسال 1359 اصلاح ودرسال 1368 بااصلاح مجددآن درمجلس شورای اسلامی ،مجامع امورصنفی با تفکیک صنوف تحت عنوان مجمع توزیعی – خدماتی وتولیدی – خدمات فنی تاسیس گردیده وشروع به کارنمودند . علیرغم اینکه قانون  ن . ص در سال 69 و 71 با اصلاحاتی درمجلس روبروشد هیچ گاه نتوانست خواسته های اصناف را به طور کامل برآورده نماید.لذاباپیگیری‌مجامع‌امورصنفی خصوصاً‌ با تدوین پیش نویس قانون نظام صنفی وارسال آن به وزارت بازرگانی تغییرقانون یادشده مورد درخواست ازسوی مجامع امورصنفی قرارگرفت درسالهای 77 – 78 پیش نویسهای قانون نظام صنفی به نظرخواهی مجامع صنفی سراسرکشورگذارده شد وسالهای 79-80 نیزدرکمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی وکارشناسی قرارگرفت وبالاخره درابتدای سال 81 طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس ومتعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید .

  ازخرداد 1381 این لایحه درکمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی وکارشناسی قرارگرفت درطول 21 ماه نمایندگان اصناف ودولت به همراه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی این قانون را مورد بحث وبررسی قرار دادند وبا تغییرات عمده درمفاد آن نهایتاً‌ درتاریخ 24/12/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی ومتعاقب آن درمورخه 28/12/82 به تایید شورای نگهبان رسید این قانون درابتدای سال 83 به دولت ابلاغ وازاردیبهشت 83 لازم الاجرا شد . لذا هم اکنون کمیسیون نظارت ،مجامع واتحادیه ها براساس قانون جدید انجام وظیفه می کنند . 

   

  زیرمجموعه ها

  کمیسیون های پنج گانه به ترتیب :

  1-کمیسیون رسیدگی به شکایات 2-کمیسیون حل اختلاف 3-کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی 4-کمیسیون فنی 5-کمیسیون آموزش

  بخش مالی

  درآمدها وهزینه ها که منابع آن دریافت حق عضویت سالیانه وحق پذیرش واحدهای صنفی جدید طبق قانون نظام صنفی می باشد .

  امکانات

  این اتحادیه مجهز به اتوماسیون اداری بوده وباپرسنل متخصص خدمات صنفی دررابطه باهمکاران وارباب رجوع راانجام می دهند .

  وب سایت اتحادیه به آدرس WWW.SENFECOMPUTER.COM  دراختیارهمکاران واستفاده کنندگان محترم جهت دریافت ومشاهده لیست شرکت وفروشندگان کامپیوتروماشینهای اداری ،تعرفه های خدمات شبکه ،کافی نت ،ماشینهای اداری ورایانه ،آرشیو ،دسترسی به قانون نظام صنفی وآئین نامه ها آماده بهره برداری می باشد .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی: اتحادیه های صنفی - اصناف - صنف

نظری اجمالی[1]: تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است. بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده 5 قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه 1373 نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های ...

چکیده - اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد. - بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد. - در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید. - در ...

درآمد با صدور فرمان مشروطیت و استقرار حکومت قانون، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز گردید. در عصر اول نظام مشروطه (1285 تا 1304 ه‍ . ش) مجالس اول تا پنجم شورای ملی توسط پادشاهان اواخر دوره قاجار (مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمدشاه) افتتاح شد. اما به دلیل استمرار سلطه استبداد و استعمار وحوادث بین المللی مجالس این دوره هر یک به طریقی منحل گردیدند . از ویژگی های برجسته مجالس ...

مقد مه درآمد با صدور فرمان مشروطیت و استقرار حکومت قانون، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز گردید. در عصر اول نظام مشروطه (1285 تا 1304 ه‍ . ش) مجالس اول تا پنجم شورای ملی توسط پادشاهان اواخر دوره قاجار (مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمدشاه) افتتاح شد. اما به دلیل استمرار سلطه استبداد و استعمار وحوادث بین المللی مجالس این دوره هر یک به طریقی منحل گردیدند . از ویژگی های برجسته ...

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور. بیان مساله: تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و ...

مقدمه : بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ...

تعیین تاریخ معینی برای پیدایش بیمه بیماری تقریبا غیر ممکن است ، بعضی از علمای علم بیمه معتقدند نوعی از بیمه بیماری قبل از میلاد مسیح در چین قدیم مرسوم بوده است. بدین نحو که بسیاری از ثروتمندان چین در ایام سلامت مبالغ به پزشک خود می پرداختند – برای اینکه در موقع بیماری اگر از پرداخت حق العلاج و هزینه های معالجه عاجز می ماندند پزشکی که قبلا در موقع سلامتی بیمار از او پول گرفته او ...

چکیده: زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در 24/12/82 بازتاب عینی یافت. ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»‌، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود. شورا متشکل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی ...

مقدمه ما ملتی هستیم که روی فرش می نشینیم. میز و صندلی به صورتی که امروز هست، در فرهنگ قدیم ما وجود نداشته، اما چوب در فرهنگ ما بوده. ممکن است که ما روی زمین بنشینیم، اما میزی جلوی ما بوده که روی آن کارهای نوشتن را انجام می داده ایم. درها سرجایشان بوده اند که آنها را با خاتم درست می کرده ایم . هنر های تزئینی چوب در ایران مثل منبت، معرق و خاتم وجود داشته. بعدها این هنرها در مبلمان ...

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد: در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول